Nanchi bintu byuba bantu byo bamwesha pa televizhonyi, mu mapepala a byambo ne pa intaneti byo bi ka?

 Monai bino byambo, kabiji mukumbule ne mepuzho aji panshi.

Lubaji 1

Lubaji 2

Kubula kukoma mu maana

Kuba bintu na maana

Kusatuka

Kulondela mizhilo

Kuba byatama

Kuwama

Kubula maana

Kujimuka

Kayebe

Kwikala na maana

Bujimbijimbi

Bukishinka

 1. Ñanyi byambo biji peulupo bibena kulumbulula byuba bansongwakazhi bo mumona mu mafilimu, pa televizhonyi ne mu magazini?

 2. Ñanyi byambo byo mukeba kuba’mba bemulumbulwilemo byo muji?

Mukumbu wenu wa bwipuzho butanshi wafuma mu lubaji 1, kabiji mukumbu wenu wa bwipuzho bwa bubiji wafuma mu lubaji 2. Umvwe byo ibyo, kibena kulumbulula’mba mubena kukeba kwikala nsongwakazhi wawama kukila nsongwakazhi ye bamwesha mu mafilimu, pa televizhonyi, kabiji yukai’mba kechi yenu bonka ne! Monai ene mambo o kyaikela bino.

“Mafilimu javula amwesha bansongwakazhi kwikala bansatuki kabiji baji na byubilo byatama. Bino bintu bilengela bansongwakazhi kumweka kubula kwikala ba kishinka kabiji babula kuta muchima bakwabo byo bebamona, kabiji boba bintu bya kusekesha bantu.”—Erin.

“Bansongwakazhi bo bamwesha mu mafilimu ne pa televizhonyi boba bintu kuba’mba bantu bebatote kabiji batatu muchima ku byo bamweka, mvwajilo, kuya nkuwa ne kuba’mba bansongwalume bebakomoke.”—Natalie.

“Bansongwakazhi batemwa bya ‘kukayakaya’ bavula bitomi, balaala na bansongwalume ne kusatukila bansemi babo. Bansongwakazhi bo babula kumwesha na kuba bino byubilo, bebambila’mba batemwa bya bupopweshi nangwa’mba betota.”—Maria.

Ishikishai anweba bene amba: ‘Nanchi mvwajilo yami, bintu byo nguba, bimwesha byo nji nangwa abya mbena kusombolola bantu bo mmona pa televizhonyi ne mu mafilimu nyi?’

Kintu kyo mwafwainwa kuyuka

 •   Bantu bavula balanguluka’mba babena kuba bintu byo bakeba abo bene, pano bino, byo boba bimwesha’mba babena kusombolola bantu bo batamba pa televizhonyi. Nsongwakazhi wa jizhina ja Karen waamba’mba, “bino byo byubilo byo mmona mu nkasami. Aye wibepekezha nobe bino bintu kechi wibitemwa ne, pano bino byo avwala bimwesha’mba watemwa bansongwalume. Uno nkasami wajimuka bingi, bino amiwa nayuka namba kuji bintu bikwabo byo atemwa, bintu byo oba bimweshatu patoka’mba ukeba kwikala byonka biji ‘bansongwakazhi bakwabo.’ Aye ukijitu na myaka 12!”

  Baibolo waamba’mba: “Kilekai kulondela bintu bya buno bwikalo.”Loma 12:2.

 • Bintu byuba bantu byo bamwesha pa televizhonyi, mu mapepala a byambo ne pa intaneti kechi bimwesha bansongwakazhi bonse byo baji ne. Nsongwakazhi wa jizhina ja Alexis uji na myaka ya kusemwa 15 waamba’mba: “Bansongwakazhi bebamwesha pa televizhonyi amba betemwatu abo bene, boba bintu kwa kubula maana, boba bintu bya bwanyike, pano bino amiwa nayuka namba atweba bavula twapusanako na byo boba. Tuji na bintu bikwabo byo tukeba kuba mu bwikalo bwetu, kechi tulangulukatu pa bansongwalume bamo balamba ne.”

  Baibolo waamba’mba: “Bantu bakoma . . . baji na milangwe yo bafunjisha kuyuka kyawama ne kyatama na mambo a kwiingijisha.”

 • Bintu byuba bantu byo bamwesha pa televizhonyi, mu mapepala a byambo ne pa intaneti bitundaika boba busulu kechi kukwasha banyike ne. Makampanyi akatampe, banemba bya kunembanemba, balenga bintu bya katataka, basendwe ba bya kulengalenga ne balenga bya kisangajimbwe, bengijisha bintu bya kongwelamo banyike saka bakyangye kukoma pa kuba’mba bamwenengamo mali ne kutwajilamo busulu bwabo palutwe. Buku umo utelwa’mba 12 Going on 29 waamba’mba, “Bantu batentemesha bya busulu bamba’mba banyike babula bivwalo bya katataka, babula kuvwala bya kwikobaika kobaika, babula kuyuka bya kwipyola kabiji babula biñambañamba kechi bakatumbalala ne. Banyike bebongola bingi kukeba kupota bintu bya katataka byo batentemesha ku basulu kimye kyonse saka bakyangye ne kuyuka’mba byo babena kuba bikebatwala mungi.”

  Baibolo waamba’mba: “Bintu byonse biji pano pa ntanda—bya kusakasaka bya mubiji ne bintu bisakasaka meso ne muntu kwimwesha na bintu byo aji nabyo mu bwikalo—kechi bifuma kwi Tata ne, pakuba bifuma pano pa ntanda.”—1 John 2:16.

Bya kulangulukapo: Bañanyi bamwenamo bintu byawama inge ke mulanguluketu pa bantu balenga bya kulengalenga bya katataka bijiko lelo jino? Nanchi bañanyi bamwenamo mali inge kya kuba mwapota foni wa katataka kuba’mba bakwenu bemutote? Nanchi basulu bakeba kwimukwasha nyi, inyi bakebatu kumwenamo bintu abo bene?

Bintu byo mwakonsha kuba

 •   Ishikishainga pa bintu byuba bantu byo bamwesha pa televizhonyi, mu mapepala a byambo ne pa intaneti inge byawama nangwa ne. Umvwe mwakoma, mukekala na maana a kuyuka bintu byafwainwa kechi bintu byo mumonatu na meso ne. Patanshi ingijishainga milangwe kuba’mba muyuke inge byo mutamba nangwa kutanga byakonsha kwimukwasha kuba bintu byawama nangwa byatama. Nsongwakazhi wa jizhina ja Alana uji na myaka ya kusemwa 14 waamba’mba, “Pa televizhonyi bamweshapo bansongwakazhi bepyola ku meso kukilatu ne byo bavwala. Kabiji bansongwakazhi bavula kechi bayuka’mba byo bavwala nangwa kwipyola ku meso bibalengela kubula kumweka bulongo ne, kuba bino kwibamweshatu’mba paji kintu kyo babena kukeba.”

 • Langulukainga pa bintu byo mukeba kuba byakonsha kwimukwasha kwikala muntu wawama. Langulukai pa byubilo bimo byo twisambapo ku ntendekelo ya kino kibaba, ko kuba’mba byubilo byo mukeba kuba’mba bantu bemuyukilengako byo muji. Umvwe paji po mwamona’mba kechi mubena kuba bulongo ne, ingijilaipo. Baibolo waamba’mba: ‘Vwalai bumuntu bupya, bubena kulengwa ke bupya kupichila mu kuyukisha bintu bulongo mwayila kipasha kya yewa wibulengele,’ ko kuba’mba kechi mwayila bintu byo batentemesha basulu ne.Kolose 3:10.

 • Ubainga bintu byuba bantu baji na byubilo byawama. Bantu bamo bo mwakonsha kufunjilako bintu byawama bakonsha kwikala ba mu kisemi kyenu, nabiji bainenu, nangwa bashenu nkazhi. Bakwabo bo mwakonsha kufunjilako ke bakwenu banabakazhi bakoma mu maana nangwa balunda nenu. Bakamonyi ba kwa Yehoba bafunjilako bingi ku banabakazhi bavula baji na byubilo byawama mu kipwilo kya bena Kilishitu.Titusa 2:3-5.

Byo mwakonsha kuba: Ingijishainga buku wa kuba’mba Londelainga Lwitabilo Lwabo pa kuba’mba mufunjileko ku banabakazhi bajinga na byubilo byawama bo banemba mu Baibolo nabiji Luta, Hana, Abigaila, Eshita, Maliya ne Mata. Bakamonyi ba kwa Yehoba bo banemba uno buku kabiji uji ne pa keyala wetu wa www.jw.org.