Bantu baikalanga ne Samwela byo balengulwilenga Lesa, aye waubile byepi? Tangai bipikichala byalumbulula mashimikila pa intaneti nangwa kupulinta PDF.