Ki ka kyalengejile Samisonyi kwikala na bulume kukila bantu bonse? Tanga byambo byalumbulula kino kipikichala kiji mu Baibolo pa intaneti nangwa pa pepala ye wapulinta.