Kopololai luno lufunjisho ne kunemba bishinka bina Yesu byo ajinga nobe Mosesa.