Pa Kibelushi pa 25 April mu 2015, kinkunkwila kikatampe kyapichile mu kyalo kya Nepal ne konauna bintu byavula mu muzhi mukatampe wa kino kyalo wa Kathmandu. Kabiji kwapichile ne bitentanshi bikwabo panyuma ya kino kitentanshi. Nangwa kya kuba bantu bafwa kechi bayukanyikwa bonse ne, bino sawakya wafumine ku ofweshi wa Bakamonyi ba kwa Yehoba uji mu muzhi wa Kathmandu waambile’mba pa kino Kamonyi wamukazhi ne baana banji babiji bafwile ku kino kitentanshi. Mazubo avula a Bakamonyi akulaukile, kabiji akwabo aonaikile. Bishimikwa bya pa ofweshi wa musampi nabyo byaonaikileko pacheche. Ofweshi wa musampi wa Bakamonyi ba kwa Yehoba wa mu Japan ubena kwingijila pamo na ofweshi wa mu kyalo kya Nepal pa kuba’mba bakwashe bantu.

Media Contact(s):

International: J. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

Japan: Ichiki Matsunaga, tel. +81 46 233 0005

Nepal: Reuben Thapaliya, tel. +977 981346961.