“Twaumvwine bingi bulongo pa butemwe bobe tumwesheshe.” Abino byo byaambile mwanamukazhi mwina Ukraine watelekele ku nkalata yanema bingi ba Stephen Lett ba mu Jibumba Jitangijila ja Bakamonyi ba kwa Yehoba yo batangile. Wajinga pa Bakamonyi 165,000 batelekelenga kuba Lett byo baishile na kufwakesha kino kyalo pa 10 kufika pa 11 mu May, 2014.

Nkalata yo batangile ne majashi o baambile be atuntulwile mu milaka itanu kabiji bipwilo kukila pa 1,100 bya mu Ukraine batelekelenga ku ano majashi.

Pa ano onka moba kumpelo ya mulungu, ba Mark Sanderson ba mu Jibumba Jitangijila batangile nkalata balongo bonse ba mu Russia. Uno mutanchi watuntulwilwe mu milaka 14 kibiji balongo ne banyenga 180,413 mu bipwilo kukila pa 2,500 mu Belaru ne mu Russia batelekelenga ku uno mutanchi.

Ino nkalata yafumine ku Jibumba Jitangijila beitangile ku bipwilo byonse bya mu Russia ne mu Ukraine. Mulongo Sanderson watangile ino nkalata mu mulaka wa Kilashani. Kino kyalengejile Musapi wa mu Russia kunemba’mba: “Balongo ne banyenga baumvwine bingi bulongo kumona kuba’mba Jibumba Jitangijila jibata bingi muchima. Atweba bonse twaumvwinetu nobe betupakachilamo ku Jibumba Jitangijila.”

Ino nkalata yajinga ya kutekenesha ne kukosesha Bakamonyi bajinga mu kino kyalo mwajinga malwañano a bya bu mulwila ntanda. Yatundaikile balongo kutwajijila kubula kwikala “ba pano pa ntanda” kupichila mu kubula kwimvwanga mu bya bu mulwila ntanda.—Yoano 17:16.

Kumpelo ya uno mutanchi, Jibumba Jitangijila jatundaikile Bakamonyi kukosesha bulunda bwabo ne Yehoba kupichila mu kulomba, kufunda ne kulanguluka pa byaamba Mambo a Lesa. Bonse mu luonde bebavulwilemo kuba’mba nangwa kyakuba musakutwajijila kupita mu meseko mwafwainwa kuketekela mu mulaye wazhila uji mu Isaya 54:17 wa kuba’mba: “Kafwako kyela nangwa kimo kyo bakabunda kya kukulwishako kikengila ne.”

Pakupwisha kutanga ino nkalata, ba mu Jibumba Jitangijila bapezhezheko na byambo bya kuba’mba: “Twimutemwa bingi. Kabiji shiinwai kuba’mba kimye kyonse twimulangulukapo bingi kabiji twimusashijilako mu milombelo kwi Yehoba.”

Ofweshi wa musampi wa mu Ukraine wanembele pa kuno kufwakasha’mba: “Balongo ne Banyenga kibasangajikile bingi pa Butemwe bo bebamwesheshe ne kwibata muchima ko babujilepotu ne kuketekela kufuma ku Jibumba Jitangijila. Kwitufwakashisha ku Mulongo Lett ne Mulongo Sanderson mu Ukraine ne mu Russia pa ano moba abiji, kwamwesheshe bantu ba Lesa byo bakwatankana kabiji kwakwasha balongo kuyuka kuba’mba Yehoba ne Yesu bebata bingi muchima. Atweba bonse twaswa kuba’mba betufwakashijile pa kimye kyafwainwa kabiji twatundaikwa kutwajijila kwingijila Yehoba nangwa tubena kupita mu bya malwa.”