Som nuh ke koano an

Som nuh ke menu ahkluo

Som nuh ke koano an

Mwet Loh luhn Jeova

Kosraean

Mea God El Siyuk Nu Sesr?

Fuka in orekmakin buk srisrik inge

Fuka in orekmakin buk srisrik inge

Buk srisrik inge orekla in fwal oupanu lutlut ke Baibel. a orekmakinyuk fuka? Kut kaifwe progam se inge: Ke mutamweyen kais sie me lutlut, oasr kusensiyuk puspis. Ke parentheses tukun kais sie kusensiyuk, kom ku in konaok numbu ke paragraph puspis su top ke kusensiyuk kom ku in liye. Ridi kusensiyuk inge meet. Nunku ke ma inge. Na ridi kais sie paragraph, a liye ma simusla in Baibel nutum. Kom fwin tari ke sie me lutlut, folokla nu ke kuseniyuk a kaifweung in esam topuk lun Baibel ke kais sie kusensiyuk. Kom fwin tari ke buk srisrik inge nu fon, sifwil folokla nu ke mutamwauk a kalweni kusensiyuk nu kemwa.