Som nuh ke koano an

Som nuh ke menu ahkluo

Som nuh ke koano an

Mwet Loh luhn Jeova

Kosraean