Som nuh ke koano an

Som nuh ke koano an

Mwet Loh luhn Jeova

Sulaclah Kahs Kosraean

 MWE LUTLUT AHK 8

Efuh God El Lwelah Ma Kuluk ac Mwe Kweok?

Efuh God El Lwelah Ma Kuluk ac Mwe Kweok?

1. Fuhkah muhtwacwacyen ma kuluk?

Ke lusen pacl se, God el lwelah mwet uh in sifacna koluhltahl. Ma inge ahkkahlwemye lah eltahl tiac kuh in ahkwoyelah ma upac luhn mwet uh

Ma kuluk uh muhtwacwack fin facluh ke pacl se ma Satan el fahk kahs kikiacp se meet lal. Meet, Satan el lipufacn suwohswohs se, tuhsruhktuh el “tiac wi lacyen ma suwohs.” (John 8:44) El lwelah in yohkwelihk kena lal in eis alu ac kaksak, suc ma luhn Jeova muhkwena. Satan el kiacpwellah Eve, el in ahksol liki na God. Adam el weluhl Eve ac seahkos pac God. Sulaclah lal Adam inge kol nuh ke ma kuluk ac mwe kweok.Riti Genesis 3:1-6, 19.

Ke pacl se Satan el oruh Eve el in seahkos God, el srihke in muhtwacwack lain suwohs luhn God in kol. Inkaiyen mwet uh weluhl Satan ac sruhnga God el in mwet kol laltahl. Pwacnacng, Satan el eklac “leum lun facluh.”Riti John 14:30; Sie John 5:19.

2. Yac oasr kuhtwena ma kuluk ke ma God el oraclah inge?

Orekma nuhkewa luhn God arlacna suwohs. Mwet ac lipufacn suc oreklac sin God eltahl kuh in ahkos ma sap nuhkewa lal. (Deuteronomy 32:4, 5) Ke God el orekuhtlac, el use sukohsohk lasr in sifacna oruh sulaclah inmahsrlon ma wo ac ma kuluk. Sukohsohk inge kahsre kuht in ahkkahlwemye luhngse lasr nuh sin God.Riti James 1:13-15; Sie John 5:3.

3. Efuh God el lwelah mwe kweok in tahfwelah na fahsr nwe ke pacl inge?

Ke kihtin pacl na, Jeova el lwelah in lainyuck suwohs lal in kol. Efuh? In ahkkahlwemye lah wacngihn kuhtwena ma wo ma mwet uh kuh in eis fin tiac el pa kol. (Ecclesiastes 7:29; 8:9) Tukun yac 6,000 somlah, arlacna kahlwem lah pwacye ma inge. Mwet kol fin facluh uh tiac kuh in ahkwacngihnyelah mweun, orekma suhlallacl, sesuwohs, kuh mas.Riti Jeremiah 10:23; Rome 9:17.

 Kolyuck luhn mwet uh siena liki kolyuck luhn God uh. Kolyuck luhn God ahkinsewowoye mwet ma luhngse in ahksol. (Isaiah 48:17, 18) Ke pacl na sa, Jeova el ac fah ahkwacngihnyelah government nuhkewa luhn mwet uh. Ac mwet na ma sulaclah in kolyuck sin God pa ac fah usrui facluh.Isaiah 11:9. Riti Daniel 2:44.

4. Ma wo fuhkah kuht kuh in oruh ke srihpen mongfihsracsr luhn God?

Satan el fahk muh wacngihn sie mwet ac fah kuhlwacnsuhpuh Jeova ke srihpen luhngse pwacye lal nuh sel. Yac kom luhngse in ahkpwacyeye lah kahs lal Satan inge kikiacp? Kom kuh! Mongfihsracsr luhn God uh use pacl wo nuh sesr in sulaclah fin kuht luhngse in kolyuck sin God kuh kolyuck sin mwet uh. Kuht ahkkahlwemye sulaclah lasr uh ke inkacnek suc kuht moulkihn moul lasr uh.Riti Job 1:8-12; Soakas 27:11.

5. Kuht ac ahkkahlwemye fuhkah lah kuht sulacllah God el in Mwet Kol lasr?

Sulaclah lasr uh pa ac ahkkahlwemye lah kuht luhngse God el in Mwet Kol lasr kuh tiac

Kuht sulacllah God el in Mwet Kol lasr ke kuht lutlutkihn ac ahkos ma pwacye suc tuhkuh ke Bible. (John 4:23) Kuht kuh in fahsr liki kolyuck lal Satan ke kuht tiac wi mukuikui luhn politic ac mweun, oacna ke Jesus el oruh.Riti John 17:14.

Satan el orekmakihn kuh lal in kiacpwelah mwet uh in moulkihn moul fohkfohk ac in oruh kain in orekma kuluk. Ke kuht fahsr liki kain in ma kuluk ac mwe sensen inge, kuhtuh kawuck ac mwet in sucu lasr uh ac kahs kohu ac lain kuht. (Sie Peter 4:3, 4) Pwacnacng kuht enenuh in oraclah sulaclah lasr. Yac kuht ac asruoki nuh sin mwet ma luhngse God? Yac kuht ac ahkos ma sap wowo nuhkewa luhn God? Kuht fin oruh ouinge, kuht ahkpwacyeye lah Satan el kikiacp ke el fahk muh wacngihn mwet ac ahkos God fin upac nuh sel.Riti Sie Corinth 6:9, 10; 15:33.

Luhngse luhn God nuh sin mwet uh pa oruh kuht etuh na pwacye lah ma kuluk ac mwe kweok ac fah wacngihnlac. Mwet ma ahkkahlwemye ke orekma laltahl lah eltahl luhlahlfongi ma inge ac fah engankihn moul ma pahtpaht fin facluh.Riti John 3:16.