Som nuh ke koano an

Som nuh ke menu ahkluo

Mwet Loh luhn Jeova

Kosraean

Meac Orek ke Lohm in Toeni uh?

Meac Orek ke Lohm in Toeni uh?

Kom in liye ke ma orek luun lohm in toeni uh.