AKALEBERYO

Ekibulyo: Omwa kihugho kyosi, nindi oyulengireyo omw’iha ebihembo?

Erisako: Yak 1:17

Erighabayo: Egazeti y’Akaleberyo eno yikathuwathikaya erisima ekihembo ekilengire ebyosi ebya Nyamuhanga abirithuha.

KANGIRIRAYA EKWENENE

Ekibulyo: Erina lya Nyamuhanga ni yondi?

Erisako: Esy 83:18, NW

Ekwenene: Erina lya Nyamuhanga n’iyo Yehova.

EKA YAWU YANGANA TSEMA

Eby’eritsuka Nabyo: Thunemukangya abandu akavidiyo kano akahambire okwa maka. [Kanganaya evidiyo eyikakanaya okwa brokyuwa Eka Yawu Yangana Tsema.]

Erighabayo: Wamanza erisoma ebrokyuwa eyamakanibwako omwa vidiyo eyi, inangana kuhayo kutse ingakukangya ngoku wanga kimyayo okwa Intaneti.

THEGHEKA EBYAWU EBYA WANGA TSUKA NABYO

Kolesaya ebyabirithakanganibwa erithegheka ebyawu ebya wanga tsuka nabyo.