Erithangirira bahi? Omundu wosi-wosi oyukasa okwa mihindano yethu—abakatsuka erihindana n’abamabirighunza mughulhu muuli ibanemuhindana. (Abar 15:7; Ebr 13:2) Anganabya Mukrisitayo mulikyethu erilhua omwa kindi kihugho kutse Omukristayo oyuwabirisebebera oyuwamabirighunza myaka mingyi isyalihindana. Thalengekania nga wangayowa wuthi omwa mibere eyiri ng’eyo. Nawu isiwendi sima bamakuthangirira omwa bitsange? (Mt 7:12) Neryo busana naki iwuthalengaho erihika okwa bandi okwa Kingdom Hall eribaramukya emihindano yithe yatsuka kandi yikahwamu? Eki kikaleka ihabya emibere eyuwene n’ey’olhwanzo kandi kikaha Yehova y’olhukengerwa. (Mt 5:16) Ni kwenene, kyangana kalha erikania n’abosi abalyasyahindana. Aliwe, abosi ibakendi yowa ndeke thwamalengaho eribathangirira ndeke. *

Erikokya ly’okwenene siriri kanganibawa okwa buthuku bw’embaghane busa ng’okw’Ibuka aliwe okwa buthuku bwosi. Abakatsuka erihindana bakabya bakayilhangirira n’erikanganibwa olhwanzo lhw’Ekikrisitayo, ikyangana leka ibapipa Yehova n’erithuyiyungako omw’iramya ly’ekwenene.Yn 13:35.

^ enu. 3 Emisingyi ye Biblia yikathuthanga erikolangana n’abahighithirwe kutse ababiriyighabulha okwa kithunga abangasa okwa mihindano.1Kor 5:11; 2Yn 10.