Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Erikania Okwa Kitabu kya Zekaria

Erikania Okwa Kitabu kya Zekaria

Erithakania omwa bikuhi okwa buminyereri bwa Zekaria, omuli emyatsi eyihambire okwasa lya Masiya, erighoberibwa, n’olhuholho lhwiwe.