Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Esuburu y’abakobe ahakathi-kathi ke Afirika n’ebihugho bye Amerika muyabya suburu eyikaghoba kutsibu

Erilhua Omwa Bukobe—Kera na Munabwire

Erilhua Omwa Bukobe—Kera na Munabwire

Omusika oyo thukendyahulha mwa Blessing athwalhawa e Yuropu iniasi athi akayakolera omwa saluni. Aliwe abere ahikayo, mwaghunza biro ikumi ikubanemumuswirya, n’erihaya bathi bakendi kolha n’ab’ewabu bo nabi, neryo bamamukaka erikolha obumalaya.

Erithera erikakanganaya abakobe omwa Misiri eyakera

Blessing iniatholere iniakolha esyodola nga 200 erihika oku 300 obuli kiro erisyathoka erithuha edeni y’esyodola hakuhi esilhabire oku 40,000 esya omukali mukama wabu amutswera athi sy’esyakolesibawa bakamuletha e Yuropu. Blessing akabugha athi: “Iningabera erilengekania okw’itswa, aliwe iningasagha ekyanga kolhwa okw’eka yethu namakolha ekyo. Munabya ng’oyuli omwa kithegho.” Eby’alhabamu binemubya n’okwa bandi bandu nga miliyoni ini omwa kihugho kyosi abali omwa bukobe bw’erikakwa erikolha obumalaya.

Hakuhi myaka 4,000 kera, omulhwana oyukahulhawa mwa Yozefu, baghalha babu mubamughulya. Mwabya mukobe omwa muyi w’omundu w’ekitsumbi e Misiri. Erimbere Yozefu mwathakolhwa nabi nga Blessing. Aliwe abere aghana olhuthetho-thethu lhwa muka-mukama wiwe, mwamuhangirira athi mwakanza erikesya nayu kinyamakara. Mwahirwa omwa ngomo.Enzuko 39:1-20; Esyonyimbo 105:17, 18.

Yozefu abya mukobe w’obuthuku bwa kera; Blessing ni mukobe w’emyaka eya munabwire. Aliwe abosi mubahikwako omubere owamabirighunza emyaka n’emyaka, ow’erighulya abandu, esuburu eyikaleka abandu ibabya nga ni bindu by’esuburu kandi eyiri mw’eritsomana eribana esyosente omwakanya k’eritsomana engebe y’omundu.

ESYONYUHI SIKALEKA OBUKOBE IYABYA SUBURU NENE

Esyonyuhi isikaleka ikyolhoba erithwalha abandu omwa kindi kihugho mwa bakobe. Kikabughawa indi Omwami we Misiri ye Thutmose III omughulhu alhwa ne Kanana mwanyeghayo abandu 90,000. Abanya Misiri mubabakolha mo bakobe, bamabya bathakuli b’eby’obughuli omwa kithaka, erihimba esyohekalu, n’erithakulha emighende.

 N’omwa buthabali bwe Roma, esyonyuhi isikaleka ibabana abakobe bangyi kutsibu, kandi ibakanatsuka olhuhi bamayithagha abakobe. Embaririra yikakanganaya yithi omwa kighonye ky’erimbere hakuhi embindi y’abandu ababya omwa Roma babya ini bakobe. Abakobe b’omwa Roma ne Misiri ya kera ibakakolesibawa nabi kutsibu. Ng’eky’erileberyako omukobe oyuwabya akakolera omw’ithakulha eby’obughuli omwa Roma engebe yiwe ini myaka nga 30 misa.

Obuthuku bwabere bune mulhaba, obukobe mubwaghenda buk’ongera erikalha. Eritsuka okwa kighonye kya 16 erihika okwa kya 19, erisubura abakobe ahakathi-kathi ke Afirika n’ebihugho bye Amerika, muyabya suburu eyikaghoba kutsibu omwa kihugho kyosi. Eripoti erilhua omwa UNESCO yithi, ‘Embaririra yikakanganaya yithi abalhume, abakali n’abaana nga miliyoni 25 erihika oku miliyoni 30, mubanyewa n’erighulibwa.’ Kikabughawa indi esyongumi n’esyongumi sy’abandu ibakaholha bakasoka engetse nene eye Atilantiki. Olaudah Equiano, omukobe okwa basaka mwabugha athi: “Emilhake y’abakali, n’erisimba ly’abakaholha, ibik’itha obulighe bunene kutsibu.”

Eky’obulighe, obukobe na munabwire bukine. Abandu nga miliyoni 21 imwamuli abalhume, abakali n’abaana bane omwa bukobe, sibawithe buyinyukuliryo, kandi bakakolesibawa butsir’ithuhwa, kutse ibathuhwa kake kutsibu ngoku akathongole ke International Labour Organization kakakanganaya. Abakobe ba munabwire bakakolesibawa omw’ithakulha eby’obughuli by’omwa kithaka, amakolero w’esyongyimba, eribumba amatafali, emyanya y’erikolera mw’obusingiri, n’omwa miyi y’abandu. Nomwakine indi sikirighirwe omwa bilhaghiro, obukobe bw’omulingo oyu bukabya nga bune mwongera.

Abandu esyomiliyoni bakinakolesibawa ng’abakobe

ERIBALHA N’ERIBANA OBWIRANDA

Erikolhwa nabi kyabirileka abakobe bangyi ibalhwa nuku banga bana obwiranda. Omwa kighonye ky’erimbere E.K.K., omulhwi ya Spartacus n’abandi nga 100,000 mubayisamambulha okwa Roma nomwakine indi mubathasingura. Omwa kighonye kya 18, abakobe okwa kitsinga kye Caribbean ekya Hispaniola mubahindukira bakama babu, bamayisamambulha. Eriaghalibwa erya bakobe babya bakabana bakakolera omwa malima w’ebiseke mulyaleka hamabya olhuhi olhwaghunza myaka 13, olhwakolhaya okw’iyithongolha n’erikolha erihanga lye Haiti omo mwaka wa 1804.

Ababirithasingura ndeke erilhua omwa bukobe, b’Abaisraeli omughulhu balhua e Misiri. Abandu nga miliyoni isathu—ekihanda ekyosi—mubalhusibwa omwa bukobe bwe Misiri. Ahathe erithika-thika babya batholere erilhusibwa omwa bukobe. E Biblia yikabya  yikakania okwa mibere babyamu e Misiri, yikabugha yithi babya omwa bukobe obukalire, ibakakolesibawa kutsibu “omwa misindo yosi y’emibiiri.” (Eriluayo 1:11-14) Nibya na Farao mwahiraho endegheka y’eritha esyomekeke nuku Abaisraeli si bakanyirire.Eriluayo 1:8-22.

Erilhamibwa ly’Abaisraeli okw’inubibwa omwa Misiri lyabya lya mbaghane kundi Nyamuhanga iyuwene-wene yuwabawathikaya. Nyamuhanga mwabwira Musa athi: “Nyinasi amalighe wabo. Naghe nabirikima erilhamyabo.” (Eriluayo 3:7, 8) Erihika na munabwire, obuli mwaka Abayuda ahosi-hosi aho bali bakabya n’Ekiro kikulhu ky’Erikyuruka eryibuka erilhamibwa eryo.Eriluayo 12:14.

OBUKOBE ERIHWAHO NDEKE-NDEKE

E Biblia yikabugha yithi ‘sihali kibi haghuma na Yehova’ Nyamuhanga wethu, ni bugha ambu, syali mw’obuthe-bulingirirania, kandi yikathukakasaya ku syali athahinduka. (2 Emyatsi y’Emigulu 19:7; Malaki 3:6) Nyamuhanga mwathuma Yesu “erithulira obwiranda okwa banyeghawa . . . , eriboholha abakanubibawa.” (Luka 4:18) Mbwino kikamanyisaya kithi obuli mukobe mwabana obwiranda? Kwabithe bithya. Yesu athumawa erilhusya abandu omwa bukobe bw’ekibi n’olhuholho. Enyuma waho mwabugha athi: “Omwatsi w’ekwenene asyabaha obwiranda.” (Yoane 8:32) Nibya na munabwire, ekwenene eya Yesu akangiriraya yikaha abandu b’obwiranda omu nzira nyingyi.—Lebaya akasanduko “ Erilhua Omwa Wundi Mulingo w’Obukobe.”

Erithwalira haghuma, Nyamuhanga mwawathikya, Yozefu na Blessing erilhua omwa bukobe omwa nzira esithasosene. Omwatsi wa Yozefu owakathikaya ane omwa sura ya 39 erihika 41 omwa kitabu kye Biblia eky’Enzuko. Emibere Blessing asonderaya mw’obwiranda nayu yikatsemesaya.

Blessing abere abirithibithwako omwa kihugho kye Yuropu eky’abyamu, mwaghenda e Spain. Eyo mwabanangana n’Abema ba Yehova neryo amatsuka erigha e Biblia. Kundi abya awithe ekilhubirirwa ky’eryuwania engebe yiwe, mwabana omubiiri owuwene n’erisaba omukali oyuwabya akamukolesya erimbere akaligha erikehya okwa sente esy’atholere iniabya akathuha okwa deni obuli kwezi. Kiro kighuma, omukali oyo Blessing abya akakolera mwamutherera. Anza erighanyira Blessing y’edeni eyo n’erimusaba ekighanyiro. Habya ihabereki? Nayu abya iniabiritsuka erigha e Biblia n’Abema ba Yehova! Blessing akabugha athi “ekwenene yikakuha obwiranda.”

Yehova Nyamuhanga mwayowa nabi busana n’erinuba ly’Abaisraeli e Misiri; atholere iniabya ikw’akanayowa athya okwa buthe bulingirirania obo thukabana munabwire. Ni kwenene, erighunzaho emiringo yosi y’obukobe kikayithagha erihindulha ndeke emibere y’abandu. Aliwe Nyamuhanga akalhagha athi akisigha inialethaho embinduka eyo. “Nyamuhanga abirithulhagha olhubulha n’ekihugho bihya-bihya, aho ekithunganene kikasiba.”2 Petero 3:13.