Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Yehova Ni Nyamuhanga w’Olhwanzo

Yehova Ni Nyamuhanga w’Olhwanzo

“Nyamuhanga ni lhwanzo.”1 YN. 4:8, 16.

ESYONYIMBO: 18, 91

1. Omubere mukulhu wa Nyamuhanga ni wahi, kandi eriminya eki kikaleka iwamuthungako malengekaniaki?

EKINYWE kya Yehova, e Biblia, kikathubwira kithi “Nyamuhanga ni lhwanzo.” Sikiribugha kithi olhwanzo ni mughuma w’okwa mibere yiwe eyikatsemesaya, aliwe kithi ‘Nyamuhanga ni lhwanzo.’ (1 Yn. 4:8) Ni mubere wiwe mukulhu, ow’omughaso munene kutsibu. Yehova syalikwama kyabya n’olhwanzo—iyo ni lhwanzo. Ka kikatsemesaya eriminya ngoku Omuhangiki w’ebindu ebyosi ni Nyamuhanga w’olhwanzo! Obuli kindu eky’akakolha ni busana n’omubere oyo.

2. Olhwanzo lhwa Nyamuhanga lhukathukanganayaki? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

2 Eritsomana n’olhwanzo lhunene olhwa Yehova awithire ebihangikwa biwe lhukaleka ithwaminya ngoku ebyosi eby’abirilhaghanisya abandu bikendi syabererera ndeke-ndeke kandi ibyaghasira abosi abali omwa buthabali bwiwe. Ng’eky’erileberyako, busana n’olhwanzo, Yehova ‘abirihiraho ekiro ky’erisyatswera ekihugho omo lithunganene n’omundu oyo abiriyisogha eritswera,’  nayu ini Yesu Kristo. (Emib. 17:31) Thukayikethera ngoku eki kikendisyabya. Ab’omuthima mwolho n’abowa, bakendi syatswerwa ndeke neryo ibathunga engebe eyuwene eya kera na kera.

EKYA THUKAMINYIRA OMWA BYABIRITHABYA

3. Wukalengekanaya byangabere bithi Nyamuhanga kw’abya isyanzire abandu?

3 Thalengekania nga byangabere bithi Nyamuhanga kw’athabya anzire abandu. Eriminya ekyo, thalengekania okwa byamabirithabya aha bandu bakatsukira eriyithabalirako ibanemusondolhwa na nyamuhanga mubi Sitani. (2 Kor. 4:4; 1 Yn. 5:19; soma Eribisulirwa 12:9, 12.) Eki kikakanganaya ngoku obuthuku bw’embere byanga bere bitsibu bisa-bisa kuhathabya olhwanzo lhwa Nyamuhanga.

4. Ni kyahi ekyaleka Yehova inialekereraho Sitani n’obuthabali bwiwe?

4 Sitani abere abiriyisamambulha okwa buthabali bwa Yehova, mwathebya n’abandu babiri ab’erimbere erimukwama. Mwahakanisya ehamuli n’erithunganene lya Nyamuhanga ng’omuthabali w’obuhangwa bwosi. Sitani mwabya ng’oyukabugha athi erithabalha liwe irikendi lenga ery’Omuhangiki. (Enz. 3:1-5) Nomwakine indi Yehova mwalighira Sitani erithabalha, ni ry’akathambi kake. Omwa menge wiwe manene, Yehova abirilighira obuthuku obukaghunza erilhaba nuku kilhangirike ndeke-ndeke ngoku obuthabali bwosi-bwosi obuthe bwiwe sibwanga thoka. Ebya thwabiriyilhangirira bikakanganaya ngoku obuthabali bw’abandu na Sitani sibwanga thukolera ebya thukayithagha.

5. Ebikabya okwa bandu bikakanganayaki?

5 Omwa myaka 100 misa eyilhabire, abandu abalhabire omu miliyoni 100 babiriholera omwa syonyuhi. Ekihugho kukinemwongera eritsanda. Ekinywe kya Nyamuhanga kyabya ikyabirisangwa kyabugha ngoku ebyo bikendi syabya omwa “biro by’enyuma-nyuma,” omughulhu “abandu babi n’abathebya basyakanyirira eribya babi.” (2 Tim. 3:1, 13) Ebyosi ebikabya okwa bandu bikakanganaya ndeke-ndeke ekya Biblia yikabugha kino: “Iwe Mwami Mukulhu, nyinasi kw’enzira y’omundu siyiri omw’isi wiwe, kandi siriri omw’isi w’omundu oyukalendera erisondolha olhughendo lhwiwe.” (Yer. 10:23) Kwenene Yehova mwathahangika omundu ini w’eriyisondolha.

6. Nyamuhanga erilekerera h’obubi habw’akathuku kake, kyabiriwathikya kithi?

6 Nyamuhanga erilekerera h’obuthabali bw’abandu kikawathikaya erikangania ngoku bulemirwe. Aliwe hane n’ekindi ekikaleka. Kikaleka ihabya obwema obukendi syathulhaho kera na kera ngoku obuthabali bwa Nyamuhanga busa bw’obwanga thoka. Yehova akendi syabya abirighunza h’obubi n’abakabuletha, hamathasyabya oyukayisamambulha okwa buthabali bwa Yehova, isihendithasyabya ekyanga leka Yehova iniamulekereraho. Kundi kyabirilhangirika ndeke-ndeke ngoku obuthabali bw’abandu sibwanga thoka, omuyisamambuli iniakendi lhusibwaho aho n’aho athe aletha obubi kandi.

YEHOVA ABIRIKANGANIA KW’ATHWANZIRE

7, 8. Ni byahi ebya Yehova abirithukanganirya mw’olhwanzo lhwiwe lhunene?

7 Olhwanzo lhunene lhwa Yehova lhwabirikanganibwa omwa nzira nyingyi. Ng’eky’erileberyako, thalengekania okwa bunene bw’ekihugho n’ebyosi ebiri omwa kyanya. Omwa kyanya muli esyobbiliyoni-n’esyobbiliyoni sy’esyogalakisi kandi obuli galakisi imune esyobbiliyoni sy’esyongununu n’esyopulaneti. Ng’eky’erileberyako, omwa galakisi eyiri mw’ekihugho kyethu eyasibwe nga Milky Way, eryuba lyethu ni lighuma ly’okwa syongununu esiri muyo. Eryuba lithalhweho, okwa kihugho  sikwangabya engebe. Ebyosi ebi bikakanganaya ngoku Yehova ya Nyamuhanga, ibyakangania emibere yiwe ng’obuthoki, amenge, n’olhwanzo. Kwenene, “emyatsi ya Nyamuhanga eyithelholhawako, ey’obuthoki bwiwe bw’erikotha, n’obunyamuhanga bwiwe, byabiriminyikalha ndeke-ndeke omo bindu ebyo ahangika.”Abar. 1:20.

8 Yehova mwahangikira okwa kihugho kw’ebyanga leka engebe y’ebihangikwa ebiriko iyathokekana. Abandu ibo mwabakokotherya omwanya owuwene, e paradiso, amabaha amenge n’emibiri eyihikene eyithe kw’eriholha. (Soma Eribisulirwa 4:11.) Nibya ‘akaha akalyo oko bandu bosi n’ebisoro, olhwanzo lhwiwe olhuthyusa lhukakotha.’Esy. 136:25.

9. Nomw’ane w’olhwanzo, Yehova akanayowa athi, kandi busana naki?

9 Nomwakine indi Yehova ni Nyamuhanga w’olhwanzo, aliwe akanapona. Akakanganaya eripona liwe okwa kibi. Ng’eky’erileberyako, Esyonyimbo 5:4-6 hakabugha oku Yehova hathi: “Suli Nyamuhanga oyukatsemera ebibi . . . Wukakwa abandu abakakolha nabi b’obusu.” Kandi hathi: “Omwami Mukulhu akakwa esyonye omundu oyukutha omusasi, n’oyukatheba.”

OBUBI BUKAYAHWA

10, 11. (a) Yehova akendi syakolha athi ababi? (b) Yehova akendi syahemba athi abathunganene?

10 Kundi iyo ni Nyamuhanga w’olhwanzo kandi aponire obubi, Yehova abirithwamu erighunzira h’ighuma obubi okwa kihugho n’omwa buhangwa bwosi. E Biblia yikathulhaghanisaya yithi: “Abakolha-nabi basyahiwa; nikwa abakayikethera Omwami Mukulhu basyikalha buholho omwa kihugho. Omwa kandi kathambi, ababi basyabulirana . . . Esyonzighu sy’Omwami Mukulhu syasyabulirana ng’obusoyo bw’omoli, syasyalenga ng’omuki.”Esy. 37:9, 10, 20.

11 Kandi e Biblia yikathasyalhagha yithi: “Abathunganene basy’ikalha omwa kihugho mo buholho n’erisighalyakyo kera na kera.” (Esy. 37:29) Abathunganene abo “basyayitsemera omo buholho bunene.” (Esy. 37:11) Eki kikendi syabya kundi Nyamuhanga wethu w’olhwanzo akakolha ebikatsemesaya abaghombe biwe abathaleghulha. E Biblia yikabugha yithi: “Asyasangulha emisoni yosi okwa meso wabu. Kandi olhuholho silhwendi syasyabyaho, erisusumana kutse eririra, kutse eriaghalhwa. Emyatsi y’erimbere iyabirilenga.” (Erib. 21:4) Ka thulindirire bibuya bingyi omwa buthuku obukasa ithwe thukaghasirawa omwa lhwanzo lhwa Yehova n’erimughondera ng’Omuthabali wethu!

12. “Omuthunganene” y’oyukakolhaki?

12 Ekinywe kya Yehova kithi: ‘Wulebaye omundu oyuhikene, kandi wusamalire oyuthunganene, omundu oyo asyabya buholho. Nikwa abakolha nabi basyaheribwa.’ (Esy. 37:37, 38) “Oyuthunganene” akaminya Yehova na Mughalha wiwe kandi iniakolha erisonda lya Nyamuhanga. (Soma Yoane 17:3.) Omundu ng’oyo akayitheghaya kutsibu busana n’ebiri omu 1 Yoane 2:17 bino: “Ekihugho n’esyongumbu syakyo byasyahwa. Nikwa oyukakolha erisonda lya Nyamuhanga asyakotha kera na kera.” Omughulhu enduli y’ekihugho kino yinemuseghera hakuhi, omwa byalhuba, thutholere ithwahira amaha w’oku Yehova n’eryowa ebihano biwe.Esy. 37:34.

EKYABIRI KANGANIA OLHWANZO LHWA NYAMUHANGA

13. Ni kindu kyahi eky’olhwanzo ekyo Yehova abirikolera abakolha-nabi?

13 Nomwakine indi sithuhikene, aliwe thwagana kwama enzira ya Yehova. Kandi kithokekene eribya n’obunywani na Yehova busana n’ekindu ky’olhwanzo lhunene eky’athukolera. Mwahayo Yesu Kristo ng’embanulho, kyamaleka ikyathokekana okwa bandu abowa eribya bwiranda okwa kibi n’olhuholho,  ebyo basighalhaya oku Adamu. (Soma Abanya Roma 5:12; 6:23.) Yehova abya inianayikethere Mughalha wiwe, kundi mwakangania obuthaleghulha omwa buthabarika bw’emyaka obwa baghunza ibane haghuma. Iyo nga Thatha w’olhwanzo, Nyamuhanga mwayowa nabi Yesu akaghalibwa hano okwa kihugho. Aliwe Yesu mwathaleghulha, erikangania ngoku omundu oyuhikene iniakendi sighalha iniane muthaleghulha oku Yehova nomwangabya omw’irengwako eriri lithi.

Busana n’olhwanzo, Nyamuhanga mwathuma Yesu y’okwa kihugho (Lebaya enungu 13)

14, 15. Nikyahi ekya thokekana busana n’olhuholho lhwa Yesu?

14 Yesu mwathaleghulha, kandi mwasighika obukulhu bwa Yehova n’omw’irengwako erikalire, amaholha iniane muthaleghulha oku Thatha wiwe. Ka thukasima kutsibu busana n’olhuholho lhwa Yesu olhwa leka ihabya embanulho y’erilhamya abandu neryo ibathoka erisyabana engebe y’erikotha omwa kihugho kihya-kihya! Eriminya ngoku eki mukyakangania olhwanzo lhunene lhwa Yehova na Yesu, omukwenda Paulo mwabugha athi: “Omughulhu thwabya butsira maaka, Kristo mwaholera abakolha-nabi oko mughulhu Nyamuhanga ayisogha. Likalire busana n’omundu mughuma eriholera omundu oyuthunganene, nikwa kwamuhwa omundu angana handa omuthima eriholera omundu mubuya. Nikwa Nyamuhanga akakanganaya olhwanzo lhwiwe busana nethu, kusangwa omughulhu thwabya ithukine bakolha-nabi,  Kristo mwathuholera.” (Abar. 5:6-8) N’omukwenda Yoane mwahandika athi: “Olhwanzo lhwa Nyamuhanga lhwabiriminyikalha okw’ithwe omwa mwatsi ono athi, Nyamuhanga mwathuma mughalha wiwe mubuthwa mughuma omwa kihugho, ithwathoka eribana engebe busana nayu. Olhwanzo olho lhw’olhu, butsira ambu ithwe thwanza Nyamuhanga, nikwa iyo mwathwanza, mwathuma mughalha wiwe eribya mbanulho busana n’ebibi byethu.”1 Yn. 4:9, 10.

15 Okwa lhwanzo olho Nyamuhanga awithire abandu, Yesu mwabugha athi: “Nyamuhanga mwanza ekihugho [ni bugha ambu, abandu abatholere erilhama] ky’athya kyaleka iniaha Mughalha wiwe ekyusa, oyukamw’ikiriraya syahere, nikwa abye n’engebe y’erikotha.” (Yn. 3:16) Olhwanzo olhwa Nyamuhanga athuwithire ni lhunene kutsibu erihika okw’ibya inianganahayo n’ekindu ky’obughuli bunene kutsibu. Olhwanzo lhwiwe si lhulihwa. Thukendi syabya ithunemulhulhangira emighulhu yosi. Paulo mwahandika athi: “Nyinasi ndeke ngoku sihali lhuholho kutse engebe, sihali abamalaika kutse abathabali b’omo kyanya, sihali myatsi ya sesene kutse emyatsi eyikendi syasa, sihali eby’amaaka kutse eky’endatha kutse eky’eyikwa, sihali n’ekindi ekya hangikawa ekyanga thoka erithughabulha okwa lhwanzo lhwa Nyamuhanga olhuli omw’isi wa Kristo Yesu Omukama wethu.”Abar. 8:38, 39.

OBWAMI BUNEMUTHABALHA

16. Obwami niki, kandi Yehova abiribuha ndi?

16 Nyamuhanga erihira h’Obwami kikakanganaya ngoku anzire abandu. Yehova abirihira obuthoki bw’obuthabali obu omwa byalha bya Yesu kundi Yesu anzire abandu kandi abirithendekwa ndeke erithabalha. (Emi. 8:31) Abandu 144,000 abakendi syathabalha na Yesu bakabya bakalhubuka, bakaya elhubulha kandi banasi ebya balhabamu ibane okwa kihugho. (Erib. 14:1) Obwami w’abya muthwe mukulhu w’erikangirirya lya Yesu, kandi mwakangirirya abigha biwe erisaba bathi: “Thatha wethu oyuli elhubulha, erina lyaghu libye libuyirire. Obwami bwawu bwase. Erisonda lyawu liyirawe omwa kihugho ngoku liri omwa lhubulha.” (Mt. 6:9, 10) Eribererera ly’omusabe oyu ka likendi syalethera abandu abowa b’emighisa mingyi!

17. Obuthabali bwa Yesu ni bwa mbaghane buthi oko bw’abandu?

17 Kwesi obuthabali bwa Yesu ka ni bwa mbaghane kutsibu okwa buthabali bw’abandu obwabir’ithisya abandu bangyi omwa syonyuhi! Erilhua okwa muthima, Yesu anzire abali omwa buthabali bwiwe kandi awithe emibere ng’eya Nyamuhanga, na kwilhabirirya ow’olhwanzo. (Erib. 7:10, 16, 17) Yesu mwabugha athi: “Mwase okw’ingye inywe bosi mukanuba n’eriheka ebirithohire, ngendi balhuhukya. Mwimaye engomo yaghe, muhekeyo mw’ighire okw’ingye kusangwa indi mwolho-mwolho n’ow’omuthima ahehere, nenyu mwasyabana erilhuhuka omo mithima yenyu. Kusangwa engomo yaghe ni nyibuya, n’omuheke waghe anguhirire.” (Mt. 11:28-30) Eki ka kikahumulikanaya!

18. (a) Obwami bwa Nyamuhanga buthulha ibunemukolhaki ahabukathaberaho? (b) Omwa mwatsi owakakwamako thukendi syakania okuki?

18 Amaminyereri we Biblia akakanganaya ngoku Obwami bwatsuka erithabalha omwa 1914 Kristo akabyaho ng’Omwami. Eritsuka-tsukana n’aho, emisighalira y’okwa bakendi syathabalha na Yesu elhubulha muyatsuka erihindanibwa haghuma kuthya “n’endeko nene” y’abandu abakendi syasabuka erithoghothibwa ly’ekihugho kibi kino n’eringiribwa omwa kihugho kihya-kihya. (Erib. 7:9, 13, 14) Munabwire, abali omwa ndeko nene eyo ni bangahi? Ni kyahi ekikayithaghisibawa okwa bali omwa ndeko nene eyo? Omwatsi owakakwamako akendi syakania okwa bibulyo ebyo.