Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo  |  Okwerikuminakughuma 2015

 OMWATSI W’OKWA KIDIPA | NYAMUHANGA AKALHANGIRA ATHI ESYONYUHI?

Ngoku Nyamuhanga Akalhangira Esyonyuhi Munabwire

Ngoku Nyamuhanga Akalhangira Esyonyuhi Munabwire

Munabwire abandu banemunubibwa. Abangyi bakabya ikubane mulhakira Nyamuhanga, n’eribulha ng’anemwendi bawathikya. Nyamuhanga akan’owa eririra lyabu? Kandi ibbwa abakayithwiramu erikwika esyonyuhi bathi bangaghunzaho omunubo wabu? Nyamuhanga akana basighika, inialhangira ibasingene erilhwa?

E Harmagedoni ni lhuhi olhukendi syaghunzaho esyonyuhi esyosi

Thuthatsuka erihulikirira ekikahumulikanaya kino: Nyamuhanga analhangire eriaghalhwa eriri omwa kihugho, kandi anatheghekire eririghunzaho. (Esyonyimbo 72:13, 14) Omwa Kinywe kiwe, Nyamuhanga akalhagha athi abosi abakaghalhawa “asyabaha erilhuhuka.” Mughulhu wahi? “Omughulhu Omukama Yesu asyabuthuka . . . erilhua elhubulha haghuma n’abamalaika biwe ab’amaaka. Asyasuyira abathasi Nyamuhanga n’abathakenga engulhu yuwene y’Omukama wethu Yesu.” (2 Abanya Tesalonika 1:7, 8) Eributhuka lya Yesu eri likendi syabya omwa buthuku obukasa obwa Biblia yikahulhamo “amalhwa w’ekiro kinene kya Nyamuhanga,” ekikathasyahulhawamo Harmagedoni.Eribisulirwa 16:14, 16.

Omwa lhuhi olhukasa olho, Nyamuhanga syendisyakolesya abandu, aliwe akendi syakolesya Mughalha wiwe Yesu Kristo, n’ebindi bihangikwa by’akaghalha eby’ekirimu erilhwa n’ababi. Amahe w’elhubulha aya akendisyaghunzaho omunubo wosi.Isaya 11:4; Eribisulirwa 19:11-16.

Erihika na munabwire Nyamuhanga syali athahindulha amalengekania wiwe okwa syonyuhi. Akinalhangira iy’enzira y’erikolesya erighunzaho obubi n’eriaghalhwa. Aliwe ngoku kyabirilhangirika enyuma, Nyamuhanga yutholere erithwamu omughulhu w’erilhwa n’abatholere erilhwa. Ngoku thwanabirilhangira, Nyamuhanga abirithegheka olhuhi olhukendi ghunzaho obubi n’erilhwira abakanuba omwa buthuku  obukasa kandi ngoku Yesu Kristo yukendi syalhwa olhuhi olho. Eki kikanganaya ngoku Nyamuhanga syalisighika esyonyuhi esiri omwa kihugho munabwire, abakalhwa nomubangabya nga basingene.

Ng’eky’erileberyako: Thubughe thuthi abaana babiri bamatsuka erilhwa thatha wabu isy’ali eka. Endambi iyahika ibathaleka hake erilhwa neryo ibamutherera esimu. Owundi mwana iniabugha athi owundi yulyatsuka amalhwa n’owundi athi alyalhwa kundi balyamupuma. Abosi bakabwira thatha wabu, obuli mwana inianemulengekania athi thatha akendi mulhwirako. Thatha akabya abiri bahulikirira, akababwira athi baleke erilhwa akendi bikaniako akahika eka. Enyuma waho kandi ibatsuka erilhwa. Thatha wabu iniakendibya akahika eka, isyenditsemera abosi babiri kandi iniakendi suyira abosi kundi abosi mubathemuhulikirira.

Munabwire, abakalhwa bakabya ibanemusaba Nyamuhanga y’obuwathikya. Omw’abosi sihali oyo Nyamuhanga akawathikaya. Aliriryo akabugha ndeke-ndeke omwa Kinywe kiwe athi: “Oyukakolha ekibi siwumulihe ekibi,” kandi, “Simuyikisiraye,” kutse erithuhulya. (Abanya Roma 12:17, 19) Nibya abiribwira abandu athi batholere ibamulinda eribalhwirako, kandi ekyo akendi kikolha okwa Harmagedoni. (Esyonyimbo 37:7) Omughulhu abandu bakalemawa erihira amaha w’oku Nyamuhanga neryo ibathwamu erilhwa, akalhangira ibamayikangirira, neryo ikya muhithania. Neryo okwa Harmagedoni, Nyamuhanga akendi syakangania erihithana liwe n’erighunziraho ighuma “amalhwa omwa kihugho kyosi.” (Esyonyimbo 46:9; Isaya 34:2) Omwa kwenene, e Harmagedoni ni lhuhi olhukendi syaghunzaho esyonyuhi esyosi.

Esyonyuhi erihwaho ni kighuma ky’okwa mighisa eya Bwami bwa Nyamuhanga bukendisyaletha. Yesu mwakania okwa Buthabali obo omwa musabe ow’asibwe ono: “Obwami bwawu bwase. Erisonda lyawu liyirawe omwa kihugho, ngoku liri omwa lhubulha.” (Matayo 6:10) Obwami bwa Nyamuhanga sibwendi syaghunzaho esyonyuhi sisa, bukendi syaghunzaho n’ekikasiletha, ni bugha ambu erighunzaho obubi. * (Esyonyimbo 37:9, 10, 14, 15) Kikaleka abakwamire Yesu ibalindirira n’omuhwa munene emighisa eya Bwami bwa Nyamuhanga bukendisyaletha.2 Petero 3:13.

Mbwino thutholere ithwalinda Obwami bwa Nyamuhanga erighunzaho eriaghalhwa lyosi, obubi n’omunubo erihika mughulhu wahi? Eribererera ly’amaminyereri awali omwa Biblia likakanganaya ngoku thuli omwa “biro by’enyuma-nyuma” by’omughulhu mubi ono. (2 Timoteo 3:1-5) * Obwami bwa Nyamuhanga bukisigha ibwaghunzaho omughulhu mubi ono omwa lhuhe lhwe Harmagedoni.

Ngoku thwanabirilhangira, abakendisyaheribwa okwa lhuhi lhw’erighunzerera olhu b’abo “abathekenga engulhu yuwene y’Omukama wethu Yesu.” (2 Abanya Tesalonika 1:8) Aliwe wibuke ngoku Nyamuhanga syalitsema omundu wosi-wosi amaholha nomw’angabya ini mubi. (Ezekieli 33:11) Kundi “syanzire omundu n’omughuma akahera” omwa lhuhi olhu, anemulhangira athi engulhu yuwene eyihambire oku Mukama wethu Yesu yikathulhawa “omwa kihugho kyosi busana n’eriminyisya ebihanda byosi” enduli imuyahika. (2 Petero 3:8, 9; Matayo 24:14; 1 Timoteo 2:3, 4) Erilhabira omwa mubiiri w’erithulira owanemukolhwa n’Abema ba Yehova, abandu bangyi munabwire banemubana akaghisa k’eriminya Nyamuhanga, erikenga engulhu yuwene eyihambire oku Mukama wethu Yesu n’erilindirira obuthuku olhuhi lhukendisyabya isi lhwanga thasy’owibwa omwa kihugho.

^ enu. 9 Obwami bwa Nyamuhanga bukendi syaghunzaho n’olhuholho, enzighu y’abandu. Nyamuhanga akendisya lhubukya abandu bangyi ababiriholha imwamune n’abangyi ababirikwira omwa nyuhi.

^ enu. 10 Erithasya minya mwatsi mungyi owahambire okwa biro by’enyuma-nyuma lebaya esura eya 9 omwa kitabu E Biblia Kwenene Yikakangiriraya Ki? ekyahulhukibawa n’Abema ba Yehova.