“Ebyalha by’Omwami Mukulhu byasyaminyikalha oko baghombe biwe.”—ISA. 66:14.

ESYONYIMBO: 65, 26

1, 2. Abandi bawithe malengekaniaki oku Nyamuhanga?

ABANDU bangyi bakalengekanaya bathi Nyamuhanga syatsomene ebyo bakakolha. Nibya n’abandi bakalengekanaya bathi syatsomene ebikabya okwa bandu. Ekiyagha kinene kutsibu ekyasibwe nga Super Typhoon Haiyan kyabere kyabiritsandalikania ebindu bingyi omwa Philippines Omwa Kwerikuminakughuma 2013, Omukulhu mughuma we gavumente mwabugha athi: “Alinga Nyamuhanga abya inianawithe ah’ayire.”

2 N’abandi, omwa bya bakakolha, bakabya ng’abakalengekanaya bathi Nyamuhanga syabalhangire. (Isa. 26:10, 11; 3 Yn. 11) Bali ng’aba mukwenda Paulo abugha athi: “Bakaghana eriligha Nyamuhanga omwa bulengekania bwabu.” Abandu abo babya “b’oswire mw’ebithathunganene, ebibi, erirumwa, n’omwagha.”Abar. 1:28, 29.

3. (a) Thwanga yibulya thuthiki oku Nyamuhanga? (b) Omwa Biblia, “ebyalha” bya Yehova bikanamanyisayaki?

3 Kandi ibbwa ithwe? Erithendibya ng’abamakanibwako, ithwe thunasi ngoku Yehova analhangire obuli kya thukakolha. Aliwe ibbwa, thukanalhangira obuthoki bw’ebyalha biwe omwa ngebe yethu? Kutse, thune omw’abo Yesu abugha athi “basya lholha oku Nyamuhanga”?  (Mt. 5:8) Erithoka eriminya eki nga kikamanyisayaki, thulebaye omwa Biblia abayilhangirira obuthoki bw’ebyalha bya Nyamuhanga n’abathabulhangira. Neryo thukendi lebya ngoku nethu thwanga lhangira obuthoki bw’ebyalha bya Yehova omwa ngebe yethu omw’ikolesya ameso w’erikirirya. Thukakania okwa mwatsi oyu, wubye iwun’ibukire ngoku mughulhu mungyi e Biblia yikabya yikabugha okwa “byalha” bya Nyamuhanga, yikamanyisaya obuthoki bwiwe obw’akakolesaya eriwathikya abaghombe biwe n’erikinda abakamuhakanisaya.Soma Eryibuka Ebihano 26:8.

ABAGHANA ERILHANGIRA EBYALHA BYA NYAMUHANGA

4. Ni kyahi ekikakanganaya ngoku esyonzighu sye Israeli musyaghana erilhangira ebyalha bya Nyamuhanga?

4 Omwa buthuku bw’Abaisraeli, abandu babya ibanawithe akaghisa k’eriyowira n’eriyilhangirira ngoku Nyamuhanga akawathikaya Abaisraeli. Omwa mubere y’ekithiko-thiko, Yehova mwalhusya abandu biwe b’omwa bukobe mw’Emisiri, n’erighenda akakinda abami bangyi. (Yos. 9:3, 9, 10) Nomwakine indi abami b’eyisirya we Yorodani mub’owa n’eriyilhangirira ebyabya, “mubayihindania haghuma n’omuthima mughuma erilhwa na Yosua ne Israeli.” (Yos. 9:1, 2) N’omughulhu abami abo batsuka amalhwa, babya ibanawithe akaghisa ak’eriyilhangirira ebyalha by’obuthoki bwa Nyamuhanga. Omw’ihamulha lya Yehova, ‘eryuba muly’imana, n’omukera mw’imana erihika aho ekihanda kyakisiraya esyonzighu syabu.’ (Yos. 10:13) Aliwe Yehova ‘mwakalya emithima yabu [ey’esyonzighu] nuku babambire Abaisraeli omo malhwa.’ (Yos. 11:20) Esyonzighu sye Israeli musyathaligha ngoku Nyamuhanga yukalhwira Abaisraeli, neryo kyamaleka isyakindwa.

5. Ni kyahi eky’Omwami mubi Ahabu aghana eriligha?

5 Enyuma waho, Omwami mubi Ahabu abya inianawithe akaghisa k’erilhangira obuthoki bw’ebyalha bya Nyamuhanga omwa by’alhangira bikabya. Eliya mwamubwira athi: “Sihendisyabya kime kutse mbulha!” (1 Bam. 17:1) Nomukyanabya kilhangirikire ngoku Yehova yuwamabugha ebi erilhabira omu Eliya, Ahabu mwathaligha. Enyuma waho, Ahabu mwayilhangirira omuliro akalhua elhubulha omughulhu Eliya asaba busana n’obuhere bwiwe. Erikangania ngoku Yehova akayaghunza h’ekyanda, Eliya mwabwira Ahabu athi: “Wutheghekanaye eggali yawu, wundaghale, embulha siyikulibiraye.” (1 Bam. 18:22-45) Ahabu mwalhangira ebyosi ebyo bikabya, aliwe mwathalhangira ngoku byakanganaya obuthoki bwa Nyamuhanga. Eky’erileberyako eki n’ebindi ebyothukabirilhangira bikathw’eghesaya erisomo likulhu—indi thutholere ithwabya ithunemusamalira ebikakanganaya ngoku obuthoki bw’ebyalha bya Yehova bunemukolha.

ABALHANGIRA EBYALHA BYA YEHOVA

6, 7. Ni kyahi ekya Abagibeoni na Rahabu baligha?

6 Aliwe, hane abalhangira amaaka w’ebyalha bya Nyamuhanga, nomubanabya omwa mibere eyiri ng’eyikanibweko ahaghulhu, mubathabya ng’abami babi abo. Ng’eky’erileberyako, ebindi bihanda mubyarwanisya Abaisraeli omwa biro bya Yosua, Abagibeoni ibo mubayira obuholho n’Abaisraeli. Busana naki? Mubabugha bathi: “Abaghombe bawu bakalhua omwa kihugho mo hali . . . busana n’engulhu y’Omwami Mukulhu Nyamuhanga wawu, kusangwa thwabiryowa erikumayira liwe n’ebyosi akolha.” (Yos. 9:3, 9, 10) Mubaminya ngoku Nyamuhanga w’okwenene yukawathikaya Abaisraeli.

7 Rahabu nayu mwalhangira amaaka w’ebyalha bya Nyamuhanga omwa byabya omwa buthuku bwiwe. Abere abiriowa okwa mibere Yehova alhamiraya mw’abandu biwe, mwabwira abalingyi athi: ‘Nyinasi ngoku Omwami Mukulhu akendi baha ekihugho.’ Nomwakine indi erithwamu liwe eri lyangamulethere ebitsibu, mwakangania kw’ikirirye ngoku Yehova  akendimulhamya n’ab’okw’iyo.Yos. 2:9-13; 4:23, 24.

8. Abandi Baisraeli mubalhangira bathi obuthoki bwa Nyamuhanga?

8 Erithendibya ng’Omwami mubi Ahabu, abandi Abaisraeli abalhangira Yehova akasuba omu Eliya omughulhu athuma omuliro, mubalhangira obuthoki bwa Yehova omwa mwatsi oyu. Babere balhangira omuliro ow’akalhwa oku Yehova akahisya obuhere, mubasweka n’eribugha bathi: “Omwami Mukulhu yo na Nyamuhanga!” (1 Bam. 18:39) Mubalhangira ndeke-ndeke obuthoki bwa Nyamuhanga!

9. Munabwire, thukalhangira Yehova n’ebyalha biwe omu nziraki?

9 Eby’erileberyako ebyuwene n’ebithuwene ebya thwabirilhangira bikathuwathikaya eriyitheghererya nga kikamanyisayaki erilhangira Nyamuhanga kutse ebyalha biwe omwa myatsi. Thwamaminya Yehova ya ndeke, nethu ithukendi lhangira ebyalha biwe kundi emibere yiwe n’emikolere yiwe ithukendi bilhangira omwa meso w’obulengekania bwethu. (Efe. 1:18) Ahathe erithika-thika, thwanzire ithwabya ng’abathaleghulha abakera n’abamunabwire ababirilhangira Yehova akawathikya abandu biwe. Aliwe ibbwa, munabwire, hane ebikakanganaya ngoku Nyamuhanga anemuwathikya abandu?

OBUTHOKI BW’EBYALHA BYA NYAMUHANGA MUNABWIRE

10. Thukalhangirira okuki ngoku Yehova anemuwathikya abandu biwe munabwire? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

10 Ni bingyi ebikaleka ithwaligha ngoku Yehova akinawathikaya abandu. Mighulhu mingyi thukabya ithunemw’owa okwa bandu abakabana obuwathikya bw’obunyakirimu babirisaba Nyamuhanga. (Esy. 53:2) Ng’eky’erileberyako, Allan iniane muthulira nyumba okwa nyumba okwa kitsinga omwa Philippines, mw’eya omukali, neryo omukali amatsukiraho eririra. Allan akabugha athi: “Engyakya eyo, omukali oyo abya iniamabirisaba athi ambi Abema ba Yehova bamuhikeko. Abya iniabiritsuka erigha n’Abema ba Yehova omughulhu abya munyethu, aliriryo mwathahibwa n’erihumira okwa kitsinga ekyo, amabya isyangathasyabanangana n’Abema ba Yehova. Erithalhangira ngoku Nyamuhanga amamusubamu lhuba athya, mukyaleka inialira.” Habere halhaba mwaka mughuma, omukali oyo mwayihayo oku Yehova.

Wunemulhangira ebikakanganaya ngoku munabwire Yehova anemuwathikya abandu biwe? (Lebaya enungu 11-13)

11, 12. (a) Yehova anemuwathikya athi abaghombe biwe? (b) Iha eky’erileberyako ky’oyuwabana obuwathikya bwa Nyamuhanga.

11 Abaghombe ba Nyamuhanga bangyi babiriyilhangirira obuwathikya bwiwe omughulhu bakathoka erileka emitse eyikalire erileka ng’erinywa ethaba, erikolesya nabi ebikathamiraya, kutse erilebya eby’obutswatswa. Abandi bakabugha bathi ibakanalengaho kutsibu erileka emitse eyi ahabwabu, aliwe mubathathoka. Aliwe babere basaba Yehova y’obuwathikya, mwabaha “obuthoki bunene,” neryo bamathoka.2 Kor. 4:7; Esy. 37:23, 24.

12 Yehova abiriwathikya abaghombe biwe bangyi erirwanisya kutse erighumira ebitsibu byabu. Ekyo mukyabya oku Amy. Mwathumwa okwa kitsinga kighuma omwa Pacific island eriyawathikya okwa buhimbe bw’Ekisenge ky’Obwami n’enyumba y’abamisyonare. Emibere y’eyo ini ya mbaghane okwa y’ewabu, amasenyerezi n’amaghetse ibikanabulha, enguda iyikanaboghera mw’aghetse kandi n’akasenge akabyamu ini kake. Kiro kighuma mwatabukira mwali wethu oyuwabya akakolha nabu. Aliwe mwayowa nabi busana n’eky’akolha ekyo. Abere ahika ey’akakesaya, mwaghenda omwa kisenge kiwe, imune omwirima n’erisaba Yehova y’obuwathikya. Amasenyerezi abere asa, mwasoma omwatsi mughuma omwa Akaleberyo owakakanaya okwa sukuru ye Gileadi. Omwatsi oyo abya akakania okwa bitsibu eby’abya inianemulhabamu. Akabugha athi: “Munayowa Yehova iyukakanaya nayi omwa kiro omo. Mukyathasyanyihira mw’omuhwa w’erilholha embere omwa mubiiri waghe.”Esy. 44:25, 26; Isa. 41:10, 13.

13. Ni byahi ebikakanganaya ngoku Yehova akawathikaya abandu biwe erilhwira n’erihangania engulhu yuwene?

 13 Abema ba Yehova eribya ibanemusingura ‘omw’ilhwira n’erihangania’ engulhu yuwene, kikanganaya ngoku banemuwathikibwa n’ebyalha bya Yehova. (Fil. 1:7) Esindi gavumente syabirilengaho erimania omubiiri w’abandu ba Nyamuhanga, aliwe ithwayayithonganirako. Thwabirisinga emisango 268 omwa sya koti ngulhu-ngulhu omwa kihugho kyosi, imwamuli 24 eya thukasingira omwa European Court of Human Rights eritsuka omwaka wa 2000. Eki kikanganaya ngoku sihali wangakakirya ebyalha bya Nyamuhanga.Isa. 54:17; soma Isaya 59:1.

14. Obuthoki bw’ebyalha bya Yehova bunemulhangirika buthi omwa mubiiri w’erithulira n’omwa bughuma obuli omwa kithunga?

14 Erithulha engulhu yuwene omwa kihugho kyosi likathokekana busana n’obuwathikya bwa Yehova. (Mt. 24:14; Emib. 1:8) Thalengekania n’okwa bughuma bw’abandu ba Yehova omwa kihugho—obuthe bwangabya omwa bandi bandu b’ekihugho. Eki kikaleka ibaligha bathi: “Kwenene Nyamuhanga ali omwa kathi-kathi kenyu.” (1 Kor. 14:25) Kwesi ni bingyi ebikakanganaya ngoku Yehova anemuwathikya abandu biwe. (Soma Isaya 66:14.) Kandi ibbwa iwe? Wunemulhangira ndeke obuthoki bw’ebyalha bya Yehova omwa ngebe yawu?

WUNEMULHANGIRA EBYALHA BYA YEHOVA OMWA NGEBE YAWU?

15. Soborera ekyangaleka ikyakalha erilhangira obuthoki bw’ebyalha bya Yehova.

15 Ni byahi ebyangaleka ithwathalhangira ndeke obuthoki bw’ebyalha bya Nyamuhanga omwa ngebe yethu? Ebitsibu byethu byangana thulengya akaghalha. Eki kyamathubyako, ithwangan’ibirirwa ngoku Yehova anabirithuwathikya. Eki mukyahika oku muminyereri Eliya. Abya muthubaha, aliriryo omughulhu Omwami-kali Yezebeli abugha athi akendi mwitha, mwasagha. Eliya mw’ibirirwa ngoku Nyamuhanga abirimuwathikya okwa eyindi mighulhu. E Biblia yithi Eliya mwasaba athi ahole. (1 Bam. 19:1-4) Ni hayi aho Eliya angabanire obuwathikya? Abya atholere iniasaba Yehova.1 Bam. 19:14-18.

16. Ni kyahi ekya thwangakolha erithoka erilhangira Nyamuhanga nga Yobu?

 16 Yobu mwalengemeribwa n’ebitsibu biwe, kyamaleka iniathalhangira amalengekania wa Yehova. (Yobu 42:3-6) Nethu, busana n’ebitsibu ng’ebya Yobu, thutholere ithwahira h’akaghalha erithoka erilhangira obuwathikya bwa Nyamuhanga. Ekyo thwangakikolha thuthi? Erikwamana n’ebya thuk’igha omwa Masako, thutholere ithwabya thukaghanirya ndeke okwa bikathubyako. Thukabya thwabirilhangira ngoku Yehova akathuwathikaya, neryo ithukendibya nga thunamulhangire. Neryo nga Yobu, ithwangana bugha thuthi: “Oko mughulhu oyo naminya ebyo bandi bambwira, nikwa lino eriso lyaghe likakulholhako.”

Mbwino Yehova anemukukolesya eriwathikya abandi erimulhangira? (Lebaya enungu 17, 18)

17, 18. (a) Thwangaminya thuthi ngoku Yehova anemuthuwathikya? (b) Bugha ekyalholirweko ekikakanganaya ngoku Yehova anemuthuwathikya munabwire.

17 Thwangalhangira thuthi ebyalha bya Yehova? Eby’erileberyako bya bino: Obundi wukayowa emibere wabanira mw’ekwenene, bwabya buwathikya bwa Yehova. Wune wathaghenda okwa mihindano, neryo wabirihulikrira mwatsi mulebe, iwabugha wuthi: “Ekyo kyanganalhue ngayithagha”? Kutse obundi omusabe wawu imwasubwamu. Obundi muwanathwamu erikolha bingyi omw’ithulira neryo wamalhangira Yehova amakuthokesaya ngoku wuthalhwe wukalengekania. Kutse wanalekire omubiiri busana n’erikwama-kwamania eby’obunyakirimu neryo wamalhangira ekwenene eyiri omwa mulhaghe wa Nyamuhanga ono: “Singendisyakuleka na kera”? (Ebr. 13:5) Eribya ithunabukire bunyakirimu, ithukendilhangira ngoku Yehova abirithuwathikya omwa nzira nyingyi.

18 Sarah owe Kenya akabugha athi: “Munasaba busana n’omwigha oyo nalhangira nga syatsomene erigha e Biblia. Munabulya Yehova nga ngamuleke. Nabere inganabugha indi ‘Amina,’ esimu yaghe muyathera. Omwigha oyo athera akanza eribugha athi thughende haghuma okwa mihindano! Munasweka kutsibu!” Wamaghanirya ndeke, nawu iwukendilhangira ngoku Nyamuhanga anemukuwathikya. Rhonna, mwali wethu owe Asia, akabugha athi: “Eriminya ngoku Yehova anemukusondolha sikiriyiletha. Aliwe wamabirikiminya, iwukendilhangira ngoku Yehova athutsomene kutsibu!”

19. Ni kindi kyahi ekyathukayithagha eribya omw’abakalhangira Nyamuhanga?

19 Yesu mwabugha athi: “Obutseme buli n’ab’omuthima mubuya kusangwa basyalholha oku Nyamuhanga.” (Mt. 5:8) Thwangabya thuthi “n’omuthima mubuya”? Thutholere ithwabya bandu ab’erire omwa bulengekania n’erileka erikolha ekyosi-kyosi ekithuwene. (Soma 2 Abanya Korinto 4:2.) Thukabya thunemughumya obunyakirimu bwethu n’eribya n’emibere mibuya, thukabya ithwamabya omw’abo abakalhangira Nyamuhanga. Omwa mwatsi ow’akakwamako thukendisyalhangira erikirirya lyethu ngoku lyangathuwathikya erilhangira ndeke-ndeke ebyalha bya Yehova omwa ngebe syethu.