Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo  |  Okwerikumi 2015

Kyabirinyibera Kibuya Eribya Hakuhi na Nyamuhanga

Kyabirinyibera Kibuya Eribya Hakuhi na Nyamuhanga

NABERE nahikya emyaka mwenda, munabya isinanga thasyaleha. Nabya e Côte d’Ivoire. Hamabirilhaba myaka 34. Kandi na munabwire ngali futi isathu nyisa (mita 1) omwa buli. Kyabere kyaminywa ndeke ngoku namabya mulema, ababuthi baghe mubanyihira mw’omuhwa w’erikolha kutsibu nuku singabere erilengekania okwa misosere yaghe. Munatsuka omudala w’erighulirya kw’ebighuma embere sy’enyumba yethu. Ininga thonda kw’ebighuma ndeke, neryo kyamaleka abandu bangyi ibanza eribya bakangulirako.

Aliwe erikolha kutsibu mulithanyihindulha. Obukuhi bwaghe nabya ingane nabu, nibya n’eby’abandi bakathoka ibikandema, ng’er’imya ekindu ekiri okwa madala w’ebindu kw’eyighulhu. Obuli kindu ikikabya nga kya kolerawa abandu bali basa. Ininga yikwira obulighe. Munathunga awandi malengekania ingahikya emyaka 14.

Kiro kighuma, abakali babiri, ini Bema ba Yehova mubasanyighulirako, neryo bamatsuka erinyeghesya e Biblia. Neryo namalhangira ngoku eriminya Yehova n’ebighendererwa biwe lirengire eritsomana emisosere yaghe. Ekyo mukyanyihumulikania. Munanza kutsibu erisako erya Esyonyimbo 73:28. Akatsweka k’okubanza omwa mulhondo oyu kakabugha kathi: “Ingye, ni kibuya eribya hakuhi na Nyamuhanga!”

Omwa byalhuba-lhuba, muthwahumira e Burkina Faso. Eyo, engebe yaghe muyahinduka kutsibu. E Côte d’Ivoire ibabirinyibeghera ng’oyukaghulhaya ebighuma. Aliwe e Burkina Faso, ababya bakanyilhangira ibakabulha ngabamalhangiraki, kundi isibali bathalhangira oyuli ng’ingye. Abandu ibakanyisamalira kutsibu. Munathwamu eribya ingasiba omwa nyumba. Neryo mun’ibuka etseme eyo nabya nayo omughulhu nabya hakuhi na Yehova. Munahandikira e ofisi y’Abema ba Yehova, nabu bamanyithumira oyunemwendi ngwathikya, omumisyonare iya Nani. Mwasa okwa kapiki-piki.

Enzira iyiri mw’omuthaka w’olhuseghe-seghe neryo iyikalire erilhabamu omwa biro by’omwesi, n’omwa buthuku bw’embulha imwabya ebyondo binene. Nani iniakabya inianemuyithinangira okwa ka piki-piki kiwe akasy’igha naghe, aliwe mwathatsomana. Mwabugha athi thughende haghuma okwa mihindano. Munaminya ngoku ekyo kandi kikamanyisaya ingye erihulhuka omwa nyumba n’erighumira erinyisamalira-samalira. Kandi naghe erithasyayongera  okwa kapiki-piki, kyangalekire erikaghendya iryathasyakalha. Aliwe munaligha busana n’eryibuka ebiri omwa katsweka kakabiri omwa lisako lyaghe bino: “Omwa Mwami Mukulhu Nyamuhanga ngabana omutheya.”

Ingye na Nani ithukanayithinangira omwa byondo, aliwe isiki thwanamathahika okwa mihindano. Okwa Kisenge ky’Obwami mubanyitsangira kutsibu erithendibya ng’ababya bakanyisamalira nabi-nabi eyihya! Habere halhaba myezi mwenda munabatizibwa.

Akatsweka kakasathu omw’isako lyaghe kathi: “Inathoka erikangania emibiiri yawu yosi!” Munaminya ngoku erithulira kikendinyibera kitsibu kinene. Ngakin’ibukire ekiro ky’okubanza ingathulira nyumba okwa nyumba. Abaana n’abakulhu ibakanyisamalira, ibanyikwamirirya, n’erigherererya emighendere yaghe. Ekyo mukyanyihithania, aliriryo ining’ibuka ngoku nabu bakayithagha e Paradiso ngoku naghe ngayithaghayo, neryo munahathikana.

Munaghulha eggali y’ebiringo bisathu ey’erisyotha omwa byalha eyanyithokesaya. Oyo thukakolha nayu iniakanyisukuma thukahika omwa kiruka nayu iniayisumbira kuyo thukahika omwa bwandaghalha. Omubiiri w’erithulira ow’abya ng’amanyikalira okw’itsuka, mwanyilethera obutseme bunene, neryo mukyaleka inathwamu eribya mutemburi w’omughulhu wosi omwa 1998.

Munathunga abigha bangyi be Biblia kandi abbani b’okw’ibo babiribatizibwa. Ery’ongera okw’ekyo, mwali wethu mughuma abiriasa omwa kwenene! Eryowa abandi ku banemukulha-kulhana ikikanyitsemesaya. Kiro kighuma inganalhwere omutsutsa, munabana ebaruha erilhua e Côte d’Ivoire. Nabya inabiritsuka ery’eghesya omunya yunivaste e Burkina Faso, aliwe inabirimuha owundi mughalha wethu. Enyuma waho, omw’igha oyo mwasuba e Côte d’Ivoire. Munatsema ingaminya ngoku abiribya muthuliri oyuthe wabatizibwa!

Ngabana indi ebiyithawa? Ekithongole ekikawathikaya abalema mukyanyeghesya erisona. Omughuma w’okwa babya bakanyikangirirya mwalhangira omuhwa waghe neryo amabugha athi: “Thutholere ithwakukangirirya n’erikolha esabbuni.” Ekyo mubakikolha. Ngakolha esabbuni eyik’oghaya esyongimba n’ey’erikolesya okwa bindi. Abandu banzire esabbuni yaghe kandi bakakangirirayo n’abandi. Ningye nga yibungirayayo okwa kapiki-piki kaghe k’ebiringo bisathu.

Eky’obulighe, omwa 2004, obulhumi obuli omw’ikuha lyaghe ly’omwa mughongo mubwa kanyirira, neryo kyamanyiyithaghisya erileka obutemburi. Nomwakine, ngakinathulira n’omuhwa.

Abandu bakabugha bathi ngasibwe ng’oyukabya inianatsangire. Ngatholere inatsema, kundi kyabirinyibera kibuya ingye eribya hakuhi na Nyamuhanga.Byabughawa na Sarah Maiga.