“Enzumwa y’erihana lyethu ni lhwanzo olhukalhua omwa muthima ow’erire n’obunya muthima-thima bubuya.”1 TIM. 1:5.

ESYONYIMBO: 57, 48

1, 2. Oyuthuhere obunya muthima-thima nindi, kandi busana naki thutholere ithwasima habw’eribya n’amaaka aya?

YEHOVA NYAMUHANGA abere ahangika abandu, mwabaha obughabe bw’eriyithwiramu. Nyamuhanga mwaha abandu b’erimbere n’ababya ibakendi syabya baana babu ekyanga basondolha. Mwabaha obunya muthima-thima—eribya ibanganaminya ekihikire n’ekithahikire. Bwamakolesibwa ndeke, bukawathikaya omundu erithwamu erikolha ebyuwene n’eriyihighulha okw’ikolha ebithuwene. Nyamuhanga erithuha obunya muthima-thima kikakanganaya kw’athwanzire kandi kw’anzire abandu abosi ibabya bakakolha ebyuwene.

2 Na munabwire, abandu banawithe obunya muthima-thima. (Soma Abanya Roma 2:14, 15.) Nomwakine indi abangyi babirisighania emisingyi ye Biblia, wukabana ihane abandu abakabya ibanemukolha ebyuwene n’eripona ebibi. Obunya muthima-thima bukaleka n’abangyi ibayihighulha okw’ikolha ebibi ebikalha-kalire. Thalengekania ekihugho nga kyangabere kithi abandu kubathabya n’obunya muthima-thima! Kyangabere ikitsandire kutsibu kwilhaba ngoku kiri. Ka thukasima Nyamuhanga ya kutsibu busana n’eriha abandu b’obunya muthima-thima!

3. Obunya muthima-thima ni bw’omughaso buthi omwa kithunga?

 3 Erithendibya ng’abandi bandu, abaghombe ba Yehova ibo banzire ibakangirirya obunya muthima-thima bwabu. Bakanza ibwahambangana n’ebya Biblia yikabugha yithi bya bihikire kutse sibihikire. Ekithunga kyamabya mw’abawithe obunya muthima-thima obwabirikangiriribwa ndeke kik’uwana. Aliriryo, erikangirirya obunya muthima-thima siry’erigha ebya Biblia yikabugha lisa. Thutholere ithwanza ebihano bya Yehova n’eribya n’erikirirya ngoku bikathughasira. Paulo mwahandika athi: “Enzumwa y’erihana lyethu ni lhwanzo olhukalhua omwa muthima ow’erire n’obunya muthima thima bubuya n’erikirirya ery’okwenene.” (1 Tim. 1:5) Thwamakangirirya obunya muthima-thima bwethu n’eribughenderako, ithukendyongera eryanza Yehova n’erikirirya lyethu iryaghuma. Emibere thukakoleseraya mw’obunya muthima-thima bwethu yikakanganaya erikulha lyethu ery’obunyakirimu, emibere y’omuthima wethu, kandi nga thwanzire bungahi eritsemesya Yehova. Omwa kwenene, obunya muthima-thima bukakanganaya nga thuli bandu abali bathi.

4. Thwanga kangirirya thuthi obunya muthima-thima bwethu?

4 Aliwe thwanga kangirirya thuthi obunya muthima-thima? Esyonzira esyongulhu-ngulhu ly’erigha e Biblia mughulhu wosi, erighanirya kubyo n’eribihira omwa mikolere. Si kwama kya minya emyatsi buyira n’ebilhayiro. Ebya thuk’igha bitholere ibyathuwathikya erighenda thukaminya ndeke Yehova, emibere yiwe, n’eriminya eby’anzire n’eby’athanzire. Eki kikaleka obunya muthima-thima bwethu ibwabeghera emibere ya Yehova. Eki ikikendi leka ithwanza eryongera eribya n’amalengekania awali ng’awiwe.

5. Thukendi kania okuki?

5 Aliwe thwangana yibulya: Obunya muthima-thima obwabirikangiriribwa ndeke bwanga thuwathikya buthi thukanza erithwamu? Thwanga sikya thuthi ebya bandi balikyethu bakathwamu erikwamana n’obunya muthima-thima bwabu? Kandi obunya muthima-thima bwanga thuwathikya buthi eribya n’omuhwa munene? Thunemulengekania okwa bibulyo ebi, thulebaye ebindu bisathu ah’obunya muthima-thima bwethu bwanga thuwathikirya: (1) eby’emithambirire, (2) eby’eriyitsemesya, (3) n’omw’ithulira.

KOLESAYA NDEKE AMENGE

6. Ni mibere nga yahi eyikanalethaho ebibulyo n’eriyithagha erithwamu?

6 E Biblia yikathukunga okwa mibere mibi n’okw’ithendi lhabirirania omwa bya thukakolha, ng’erirya n’erinywa. (Emi. 23:20; 2 Kor. 7:1) Nomwakine indi obukulhu n’amalhwere byangana thuhikako, erighendera okwa bihano bya Yehova likatheghaya amaghalha wethu okwa lhulengo lhulebe. Omwa bihugho bingyi, mune emithambirire y’erikolesya emibatsi y’ekisungu n’eyindi mithambirire ng’ey’ebithi. Balikyethu bakabya ibanemuhandikira ekyaghanda ky’omuthahulha bakabulya nga banalighe emithambirire mirebe. Bakabulhaya bathi, “Omughombe wa Nyamuhanga angana ligha emithambirire ng’eyi?”

7. Thwanga thwamu thuthi okwa mwatsi w’emithambirire?

7 Ekyaghanda ky’omuthahulha kutse abasyakulhu omwa kithunga sibahamulirwe erithwiramu Omwema wa Yehova okwa by’emithambirire nomwanga basaba athi bamuthwiremu. (Gal. 6:5) Aliwe ibangana mw’ibukya ebya Yehova ebyangabya ibihambire okwa by’akayathwamu. Ng’eky’erileberyako, Omukristayo atholere iniabya inianasi ekihano kye Biblia eky’erighana omusasi. (Emib. 15:29) Ekyo ikikendi leka iniathaligha emithambirire yosi-yosi eyiri mw’eriya mw’omusasi kutse ebitsweka bikulhu-bikulhu byagho bbini. Eki ikyangana leka obunya muthima-thima bw’Omukristayo ibwaleka iniathwamu  eriligha kutse erighana n’emithambirire eyiri mw’erikolesya n’ehitsweka ehike-hike ehikalhua omwa bitsweka bbini ebikulhu-bikulhu eby’omusasi. * Ni bundi busondoli bwahi obwa Biblia yikathuha okw’ithwamu okwa by’emithambirire?

8. Abanya Filipi 4:5 hakathuwathikaya hathi okwa by’emithambirire?

8 Emisyo 14:15 hakabugha hathi: “Omukiru akikiriraya obuli kinywe, nikwa omugherekania akalebaya ndeke ngoku anga ghenda.” Awandi malhwere akanabya isyawithe mubatsi. Neryo kwesi omundu atholere iniayitheya okwa mibatsi eyikarangirirawa indi yikalhamaya n’ebithe byanga lhama, nibya ini binyambwirwa. Paulo mwahandika athi: “Muminyikalhaye eriyibombeka lyenyu okwa bandu abosi.” (Fil. 4:5) Eriyibombeka kutse erikolesya ndeke amenge likaleka ithuthahwerya amalengekania w’okwa maghalha wethu neryo thukalekerania eby’obunyakirimu. Thwamahwerya amalengekania w’okwa maghalha wethu, ithwangana yisanga ithwamabirithwa ekihano ekikabugha kithi isithwalhwira ebyethu bisa. (Fil. 2:4) Thutholere ithwakolesya ndeke amenge—obunyakirimu bwethu bulengire amaghalha wethu.Soma Abanya Filipi 1:10.

Wukanahathikana abandi erighendera okwa malengekania wawu? (Lebaya enungu 9)

9. Abanya Roma 14:13, 19 hakahamba hathi okw’ithwamu okwa by’amaghalha, kandi eby’eriyithwiramu ebi byangatabura bithi obughuma bw’ekithunga?

9 Omukristayo w’amenge syalihathikana abandi erighendera okwa malengekania wiwe. Omwa kihugho kighuma, mughalha wethu na mukali wiwe mubathererera kutsibu omubatsi mulebe n’emirire mirebe. Mubasona-sano abandi balikyethu bamaligha eribikolesya, aliwe abandi mubaghana. Emibatsi eyo yabere yaghana erikolha, balikyethu bangyi mubakwanako ebinigha. Mughalha wethu na mukali wiwe abo babya bawithe obughabe bw’eriyithwiramu okwa by’emithambirire ng’eyo. Aliwe ibbwa mukyanabya ky’amenge eritabura obughuma bw’ekithunga busana n’eritsomana eby’amaghalha? Abakristayo omwa Roma ya kera, mubanathunga amalengekania awathahambangene okw’irya ebyalya birebe n’erisikya ebiro birebe. Paulo mwabahabulha athiki? Okwa mwatsi w’erisikya ebiro, mwabugha athi: “Omundu mughuma akaghanza ekiro kighuma mo kikulhu kwilhaba ekindi, n’oghundi akaghanza ebiro byosi ng’ebindi. Obuli mundu aminye ndeke eby’amaligha omwa bulengekania bwiwe.” Habya hatholere eribya eriyitheya okw’ikolha ekyanga thwikalya abandi.Soma Abanya Roma 14:5, 13, 15, 19, 20.

10. Busana naki thutholere ithwasikya erithwamu ly’abandi? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

10 Thwamathendi yitheghererya erithwamu ly’abalikyethu busana n’obunya muthima-thima bwabu, isithwabatswera lhuba-lhuba kutse eribakaka erihindulha amalengekania wabu. Obunya muthima-thima bwabu bwanganabya ibukine “bwolho,” ibukinayithagha erikangiriribwa kutse ibukinalhanda  okwa buli kandu. (1 Kor. 8:11, 12) Obundi ithwanganabya in’ithwe thukayithagha erilebya ndeke obunya muthima-thima bwethu, n’erithasya bukangirirya ndeke erikwamana n’emisingyi ye Biblia. Obuli mundu atholere iniayithwiramu okwa by’emithambirire, n’erimanira ebyanga lhwiririramu.

SANGIRA OMWA BY’ERIYITSEMESYA EBYUWENE

11, 12. Thukasombolha eby’eriyitsemesya, n’ihabulha lyahi erye Biblia erya thutholere ithwabya ithun’ibukire?

11 Yehova mwahangika abandu omwa mibere y’eribya ibangana tsemera n’erighasirwa omwa by’eriyitsemesya. Solomona mwahandika athi hali “omughulhu w’eriseka, n’omughulhu w’erisatha.” (Omu. 3:4) Aliwe sibugha indi obuli yitsemesya lyosi litholere; kandi nibya n’erisiba omw’itsemesya mughulhu wosi siritholere. Obunya muthima-thima bwethu bwanga thuwathikya buthi erighasirwa omwa by’eriyitsemesya?

12 Amasako akathukunga okwa mitse eyasibwe nga “erikolha ly’omubiri.” Ebi mwamuli “erisingira, obukine, amaraghane, erisaba esyosanamu, erilhaghulha, obuyighu, erilhwa, obuha, erihithana, erineghena, erikangirirya ly’amabehi, eritsura, erikunda, erithamira, n’emyatsi yosi eyiri ng’eyi.” Paulo mwahandika athi “abakakolha ebiri ng’ebi sibendi syabana omwanya omwa Bwami bwa Nyamuhanga.” (Gal. 5:19-21) Neryo ithwangana yibulya: ‘Obunya muthima-thima bwaghe bukanaleka inaghana eby’amasatha ebiri mw’amalhwa, amalingwatha, erihalhamba erihanga, kutse eby’obwithi? Kandi bukana nyikunga namasa mw’omuthima w’erilebya esyofilimu esiri mw’eby’obutswatswa kutse esikasighika obusingiri, ethamiro n’eby’obukumu?’

13. Erihabulha eriri omwa 1 Timoteo 4:8 n’omwa Emisyo 13:20 likathuwathikaya lithi okwa by’eriyitsemesya?

13 Omwa Biblia mune n’emisingyi eyanga thuwathikya erikangirirya obunya muthima-thima bwethu okwa myatsi y’eriyitsemesya. Ng’eky’erileberyako, yithi “eriyikalya-kalya ly’omubiri liwithe mughaso muke.” (1 Tim. 4:8) Abangyi babiriminya ngoku eribera erikolha ebisasaizi lyangana leka iwabya n’amaghalha awuwene, kandi likalhuhukaya amalengekania n’omubiri. Thwamanza erikolha ebisasaizi n’abandi, mbwino ni kwam’ibikolha n’omundu wosi-wosi? Emisyo 13:20 hakathubwira hathi: “Wulendere n’abandu b’amenge, nawu wasyabya w’amenge, nikwa omwira w’abakiru asyakwa.” Mbwino eki sikiri kanganaya ngoku thutholere ithwasombolha ndeke eby’eriyitsemesya omw’ikolesya obunya muthima-thima obwabirikangiribwa ne Biblia?

14. Omusika mughuma mwaghendera athi okwa biri omu Abanya Roma 14:2-4?

14 Christian na Daniela babuthire abaana babiri. Christian akabugha athi: “Omw’iramya lyethu ery’Eka, muthwakania okwa by’eriyitsemesya. Muthwalighirana ngoku hane eby’eriyitsemesya ebyuwene n’ebithuwene. Ni bahi abathutholere erisangira nabu omwa by’eriyitsemesya? Okwa baana bethu omughuma mwathubwira athi okwa sukuru okwa saha y’erilhuhuka, abandi baana, Abema ba Yehova ibakakanganaya emibere ey’aby’akalhangira isiyitholere. Athi mwayowa ng’atholere eribya ng’ibo. Muthwamuhabulha thuthi obuli mundu awithe obunya muthima-thima, kandi ngoku bwa butholere ibwathusondolha thukasombolha eby’erikolha n’abathwanga bikolha nabu.”Soma Abanya Roma 14:2-4.

Obunya muthima-thima bwawu obukangiriribwe bwangana kuwathikya eriyitheya okwa kabi (Lebaya enungu 14)

15. Erighanirya oku Matayo 6:33 kyanga kuwathikya kithi wukathegheka eriyitsemesya?

15 Aliwe thutholere ithwalebya ndeke nga thukendi sangira omwa by’eriyitsemesya mughulhu wahi. Mbwino wukanayisanga iwabirithegheka eby’eriyitsemesya omwa buthuku ng’obw’emihindano, eriyathulira, n’eriyeghesya? Mbwino eby’eriyitsemesya bya wukahira  embere okwa by’obunyakirimu? Ekitholere ky’ekyahi? Yesu mwabugha athi: “Mutsuke erisonda Obwami n’erithunganene liwe, nayu asyabaha ebindu byosi ebi.” (Mt. 6:33) Obunya muthima-thima bwawu bukanakw’ibukaya ekihano kya Yesu eki wukathwamu?

ERIBYA N’OMUHWA W’ERIKOLHA EMIBIIRI YUWENE

16. Obunya muthima-thima bwethu bukahamba buthi okw’ithulira lyethu?

16 Obunya muthima-thima obuwene sibulisubulira okw’ithukunga okw’ikolha ebithuwene lisa. Bukathwibukaya erikolha emibiiri yuwene. Ekikulhu kutsibu omwa mibiiri yuwene eyi w’omubiiri w’erithulira nyumba okwa nyumba n’erithulira kitsumbukirania. Obunya muthima-thima bwa Paulo mubwaleka iniakolha ekyo. Mwahandika athi: “Ngwithe ekikanyikuna. Obulighe okw’ingye namathendi thulha engulhu yuwene!” (1 Kor. 9:16) Thwama mugherererya, obunya muthima-thima bwethu bukathw’ibukaya ngoku ekya thwamakolha kihikire. Omughulhu thukathulira, thukabya ithukabukaya obunya muthima-thima bw’abathukakanaya nabu. Paulo mwabugha athi: “Thukaminyikalhaya ekwenene, ithukayiminyisaya busana n’erisimwa embere sy’obunya muthima-thima bw’obuli mundu embere sya Nyamuhanga.”2 Kor. 4:2.

17. Mwali wethu mughuma mwaghendera athi okwa bunya muthima-thima bwiwe?

17 Jacqueline inianawithe emyaka 16, okwa sukuru ibakasoma erisomo erye bayoloje. Omw’isomo eryo mukyasoborerwa buuli ambu ebindu byayibuthukira. Mwabugha athi, “Obunya muthima-thima bwaghe mubwaleka ingathasangira ndeke omw’isomo eryo n’abandi nga buli kiro. Isinanga sighika engangirirya y’ebindu eriyibuthukira. Munahika okwa musomesya n’erimubwira ebya ng’ikirirye. Ekyo ndabya ingalengekania, mwanyitsangira n’erinyilighira erikanirya abaana abosi okwa mwatsi w’erihangika.” Jacqueline mwayowa ndeke busana n’eribya imwaghendera okwa busondoli bw’obunya muthima-thima bwiwe. Nawu obunya muthima-thima bwawu bukanaleka iwanza erikolha ebyuwene?

18. Busana naki thutholere ithwalhangira thuthi thukabya n’obunya muthima-thima obuwene?

18 Ka kyang’uwana kyamabya kighendererwa kyethu erilhangira thuthi emighendere yethu yikahambangana n’ebihano bya Yehova! Thwamakolha thuthya, obunya muthima-thima bwethu ibukendibya bw’omughaso munene kutsibu. Thukakangiriraya obunya muthima-thima bwethu omw’isoma e Biblia mughulhu wosi, erighanirya kutsibu okwa bya thuk’igha n’eribihira omwa mikolere. Neryo obunya muthima-thima bwethu ibukendi thuwathikya kutsibu omwa ngebe!

^ olhup. 7 Lebaya omwatsi omwa kitabu “Muyibike Omo Lhwanzo Lhwa Nyamuhanga” olhupapura 215-218.