“Thwasyahika . . . omo lhulengo lhw’erihikana lya Kristo.”EFE. 4:13.

ESYONYIMBO: 69, 70

1, 2. Ni kulha lyahi ery’obuli Mukristayo atholere inialhubirira? Iha eky’erileberyako.

OMUKALI muthahibwa oyuwasi ndeke erighulha, akabya amayaghulha ebighuma omwa kathali, syalikwama kya sombolha ekighuma kundi ni kinene, kutse eribya ini ky’ebeyi nyike. Aliwe akasombolha ekin’erire ndeke. Akanza iniaghulha ekisihire, ekikabeha ndeke, ekiri mw’ekirisya. Neryo kwesi akasombolha ekyabirihika okwa lhulengo olhutholere, ni bugha ambu, ekikulire.

2 Omundu nomwangayihayo, erihika n’okw’ibatizibwa, akabya iniakinakulha. Ekilhubirirwa kiwe ly’eribya mughombe wa Yehova oyukulire ndeke. Erikulha eryathukakanayako hano siry’erikulha kinyamubiri. Ly’ery’obunyakirimu. Omukwenda Paulo mwakangania ngoku Abakristayo b’Efeso batholere ibakulha bunyakirimu. Mwabahira mw’omuhwa ‘ow’erihika okwa bughuma bw’erikirirya n’obw’eriminya Mughalha wa Nyamuhanga erithoka erihikana omwa lhulengo lhw’erihikana lya Kristo.’Efe. 4:13.

3. Ni mibere yahi eyabya omwa kithunga kye Efeso eyangana banika n’omwa kithunga munabwire?

 3 Omughulhu Paulo ahandikira ekithunga kye Efeso, kyabya ikyamabirighunza myaka mingyi. Omwa kithunga ekyo mwabya abandu bangyi abakulire ndeke bunyakirimu. Aliwe habya ihane abandi ababya ibakinayithagha erikulha bunyakirimu. Na munabwire kwa bine bithya omwa bithunga by’Abema ba Yehova. Omwa bithunga ebi mune balikyethu bangyi ababirikolera Nyamuhanga ahabw’emyaka mingyi neryo babirikulha bunyakirimu. Aliriryo sibugha indi abosi abali omwa kithunga bakulire bunyakirimu. Ng’eky’erileberyako, esyongumi n’esyongumi sy’abalikyethu bakabatizibawa obuli mwaka, kwesi hane abakinayithagha erikulha bunyakirimu. Kandi ibbwa iwe?Kol. 2:6, 7.

ERIKULHA LY’OMUKRISTAYO

4, 5. Abakristayo abakulire bunyakirimu banganabya bambaghane omwa nzira syahi, aliwe basonene bathi? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

4 Wukabya wamalebya ndeke ebighuma eby’erire ibinathekire haghuma, ebyosi sibiri sosana. Aliwe ebyosi bikabya ibine kw’ekikanganaya ngoku by’erire. Kuthya, n’Abakristayo abakulire banganabya mbaghane omwa mibere, amaghalha, emyaka, n’omwa bya basi, n’erilhua omwa nganda muthina-muthina. Aliwe abosi ibanawithe emibere eyikakanganaya ngoku bakulire bunyakirimu. Kikathokekana kithi?

5 Omughombe wa Yehova oyukulire bunyakirimu akakwama eky’erileberyako kya Yesu oyuwathusighira “olhughobe” olhw’erikwama. (1 Pet. 2:21) Yesu mwakangania athi ekikulhu eky’erikolha ky’ekyahi? Omundu atholere inianza Yehova n’omuthima wiwe wosi, n’ekirimu kiwe kyosi, n’amalengekania wiwe wosi, kandi inianza mulikyabu ngoku ayanzire. (Mt. 22:37-39) Omukristayo oyukulire akalhangira athi akaghendera okwa kihano eki. Engebe yiwe eya buli kiro yikakanganaya ngoku akahira obughuma bwiwe na Yehova bw’embere kandi kw’awithire abandi b’olhwanzo lhunene.

Abakristayo abakulire ibangana kangania eriyikehya ng’erya Kristo omw’isighika abalere ababirihebwa olhusunzo lhw’erisondolha (Lebaya enungu 6)

6, 7. (a) Omukristayo oyukulire akabya na mibereki? (b) Thukendikania okuki?

6 Thunasi ngoku olhwanzo ni mubere mughuma w’okwa mikolere y’omulimu ey’Omukristayo oyukulire bunyakirimu atholere iniakangania. (Gal. 5:22, 23) Eyindi mibere ng’obwolho, eriyitheya, n’erithendileghulha nayo ni y’omughaso. Yangana wathikya Omukristayo erirwanisya emibere eyikalire isyathahithana kutse erighumira ebikalhumaya omuthima iniane n’amaha. Omwa ndegheka yiwe y’eriyeghesya, akasondekanaya emisingyi eyanga muwathikya erighabulha ekibi n’ekibuya. Neryo erithwamu liwe likakanganaya ngoku akulire bunyakirimu. Ng’eky’erileberyako syaligheghena eky’akabwirawa n’obunya muthima-thima bwiwe obwabiryeghesibwa omwa Masako. Omukristayo oyukulire akayikehaya omwa mibere eyikakanganaya kw’anasi ngoku obusondoli bwa Yehova bulengire iyo eriyisondolha. * Akathulha engulhu yuwene n’omuhwa n’erikolha ebikaletha omwa kithunga mw’obuholho.

7 Mbulha thwamaghunza omwa kithunga mwa buthuku bungahi, obuli mundu atholere iniayibulya ekibulyo ekya thukendi kaniako kino, ‘Mbwino hane aha ngatholere eryuwania omw’ikwama ndeke olhughobe lhwa Yesu nuku nangakulha bunyakirimu?’ 

 “AKALYO NI K’ABANDU BAKULHU”

8. Ni kyahi ekikakanganaya ngoku Yesu abya asi ndeke Amasako n’eriyitheghereryagho?

8 Yesu Kristo aby’asi ndeke Amasako. N’omughulhu abya awithe emyaka 12 misa, mwakania n’Abakangirirya ababya omwa hekalu okwa Masako. “Abosi abamwowa mubasweka busana n’amenge wiwe n’erisubirya liwe.” (Lk 2:46, 47) Enyuma waho iniane omw’ithulira, Yesu mwakolesya Ekinywe kya Nyamuhanga erihunia abamuhakanisaya.Mt. 22:41-46.

9. (a) Oyuwanzire erikulha bunyakirimu atholere iniabaya na mibere yahi ey’erigha e Biblia? (b) Ekighendererwa ky’erigha e Biblia ni kyahi?

9 Erikwamana n’eky’erileberyako kya Yesu, Omukristayo oyuwanzire erikulha bunyakirimu syalianza akaminya Amasako eyighulhu-ghulhu. Mughulhu wosi akasekulhaya mugho mwa buuli, n’eriminya ngoku “akalyo ni k’abandu bakulhu.” (Ebr. 5:14) Kwesi Omukristayo wosi-wosi oyukulire bunyakirimu akanza iniaminya ndeke ebihambire oku Mughalha wa Nyamuhanga. (Efe. 4:13) Wunawithe endegheka y’erisoma e Biblia buli kiro? Wukanakwama-kwamanaya endegheka yawu y’eriyeghesya, kutse erilhangira wuthi obuli yenga mukabya imunemubya n’eriramya ly’eka? Omughulhu wukasoma Ekinywe kya Nyamuhanga, ambi iwabya iwunayitheghekire eriminya emisingyi eyirimo eyangakuwathikya eriminya amalengekania wa Yehova n’eriyowa liwe. Neryo lengaho erighendera okwa misingyi ye Biblia omughulhu wukathwamu. Ekyo ikikendi leka iwayithunda hakuhi na Yehova.

10. Ebya Mukristayo oyukulire abiriminya bikahamba bithi okwa ngebe yiwe eya buli kiro?

10 Omukristayo oyukulire akaminya ngoku sikirighunza erithaminya buyira emisingyi n’emikolere ya Yehova. Atholere iniabya  inianabyanzire ndeke. Olhwanzo olho lhukalhangirika omundu akahira erisonda lya Yehova ly’embere kwilhaba ery’abandu. Ahathe erithika-thika Omukristayo atholere inialeka amalengekania n’emibere yiwe eya kera. Amabirikolha ekyo akabya iniamalhusyayo n’eryambalha emibere mihya-mihya eyiri ng’eya Kristo eyikahangikawa na Nyamuhanga “omwa bithunganene n’omwa bibuyirire.” (Soma Abanya Efeso 4:22-24.) Omulimu abuyirire wa Nyamuhanga w’asondolha erihandikwa lye Biblia. Omukristayo akabya ak’ongera eriminya n’eryanza ebya Biblia yikabugha, akabya iniamalighira omulimu abuyirire erisondolha amalengekania n’omuthima wiwe. Ekyo kikaleka omundu iniakulha bunyakirimu.

ERIBYA OMWA BUGHUMA

11. Ni bitsibu byahi ebya Yesu alholhako akakolangana n’ab’okw’iyo n’abigha biwe?

11 Omughulhu Yesu abya okwa kihugho, aby’athimbirweko ehosi n’abandu abathahikene. Ababuthi biwe n’abahughu biwe sibabya bahikene. N’abigha biwe basa-basa nabo mubasa mw’omuthima ow’eryanza ebitsumbi ng’abandi bandu. Ng’eky’erileberyako, omw’igholho-gholho ly’ekiro ekya Yesu abya alindirire erihambwa, muhabya “obuhaka nga nindi omwa kathi-kathi kabo oyuwasy’ahulhwa mwa mukulhu.” (Lk 22:24) Aliwe Yesu abya inianayikethere ngoku abigha biwe abathahikene bakendi kulha bunyakirimu ibabya kithunga ekiri bughuma. Erigholho-gholho iryan’eryo, Yesu mwasabira abakwenda biwe eribya omwa bughuma athi: “Ngasaba nyithi abosi babye mughuma, iwe Thatha! Nyithi, bamathikane okw’ithwe ngoku wumathikene okw’ingye, kandi naghe ngamathikene okw’iwe, . . . babye mughuma ngoku thuli mughuma.”Yn 17:21, 22.

12, 13. (a) Abanya Efeso 4:15, 16 hakakanganaya hathi ekiyithawa eky’erisondekania obughuma omwa kithunga? (b) Mughalha wethu mughuma mwasingura athi ekitsibu kiwe n’erithoka erigha ngoku angalethaho obughuma?

12 Omughombe wa Yehova oyukulire akasondekanaya obughuma omwa kithunga. (Soma Abanya Efeso 4:1-6, 15, 16.) Ekilhubirirwa kyethu b’abandu abosi ba Nyamuhanga “eribohana haghuma” n’erikolangana ndeke. E Bibilia yikakanganaya ngoku thutholere ithwayikehya thwamanza eribya omwa bughuma. Eriyikehya likaleka Omukristayo oyukulire iniasondekania obughuma nibya n’omughulhu abandi bakamusoberaya. Wukayowa wuthi okwa hisobyo hy’abalikyethu omwa kithunga? Ibbwa omundu omwa kithunga amakusoberya? Mbwino wuwithe omubere w’eryanza erimuyihighulhako, eribya nga wamahimba ekidongo ekikabaghabulha? Kutse wukanalengaho erihimba ekilhalhu okwa musya ow’abiribya ahakathi-kathi kenyu? Omukristayo oyukulire iyo akanza iniahimba ekilhalhu butsira ekidongo.

13 Thuthalebya eky’erileberyako kya Uwe. Kera, ehisobyo hy’abandi ihikamuponesaya. Aliwe mwathwamu erigha ebihambire okwa ngebe ya Dawudi omw’ikolesya e Biblia n’ekitabu Insight on the Scriptures. Busana naki mwasombolha Dawudi? Uwe akasoborera athi: “Dawudi mwanahikwako emibere mibi ey’abaramya balikyabo. Ng’eky’erileberyako, Omwami Saulo mwanza erimwitha, n’abandi mubanza erimuswirya omwa mabwe, kandi nibya na mukali wiwe-wiwe mwamusekerera. (1 Sam. 19:9-11; 30:1-6; 2 Sam. 6:14-22) Aliwe Dawudi mwathalighira emibere mibi y’abandi yikamulemesya eryanza Yehova. Kandi nibya Dawudi aby’awithe omuthima w’olhukeri, naghe omubere owanabya nganzire erikulha-kulhania. Ebyan’igha mubya hindulha amalengekania waghe  awahambire okwa hisobyo hy’abalikyethu. Singakitsomana ehisobyo hy’abandi. Aliriryo ngalengaho erilethaho obughuma omwa kithunga.” Mbwino nawu wunawithe ekilhubirirwa eky’erisondekania obughuma omwa kithunga?

NYWANA ABAKAKOLHA ERISONDA LYA NYAMUHANGA

14. Abo Yesu mwasombolha bandu muthinaki eribya banywani biwe?

14 Yesu Kristo abya munywani wa bandu abosi. Abandu abosi ibakayowa buholho ahali Yesu—abalhume, abakali, abalere, abakulhu, nibya n’abaana. Aliriryo mwalhangira athi akasombolha ndeke abanywani biwe. Mwabwira abigha biwe athi: “Muli bira baghe, mwamakolha ebyo ngabahana.” (Yn 15:14) Yesu iniakabasombolha abira kutse abanywani ng’abo omwa babya bakamukwama buthaleghulha n’erikolera Yehova n’omuthima wabu wosi. Nawu wukanasombolha banywani bawu omwa bakakolera Yehova buthaleghulha? Busana naki ni kikulhu?

15. Abalere bangaghasirwa bathi bamanywana Abakristayo abakulire bunyakirimu?

15 Ebighuma ebinene bikera busana n’ekihuhania ky’eryuba. Ng’ekihuhania ekyo, olhwanzo lhw’abalikyethu omwa kithunga lhwangana leka ithwakulha bunyakirimu. Wanganabya iwuli munyethu iwunemulengekania nga wukendibya omwa ngebe eyiri yithi. Ikikendibya kya menge wamanywana balikyethu abanasibwe ng’abakakolera Yehova buthaleghulha kandi ababiriwathikya okw’iretha obuholho omwa kithunga! Omwa ngebe yabu banganabya ibabiribana bitsibu muthina-muthina bakakolera Yehova. Abali ng’abo bangana kuwathikya erithwamu ndeke. Wamabanywana ibangana kuwathikya erithwamu ndeke neryo iwakulha bunyakirimu.Soma Abaebrania 5:14.

16. Balikyethu abakulire mubawathikya bathi mwali wethu omulere?

16 Ng’eky’erileberyako, Helga akabugha athi omughulhu abya omwa sukuru, abandi ababya akasoma nabu ibakabya ibanemukania okwa bilhubirirwa byabu. Athi abangyi ibakabugha bathi bakendi ghenda okwa yunivasite thukaghunza nuku banga syabana emibiiri eyuwene. Helga mwabwira banywani biwe omwa kithunga okw’eki. Akabugha athi, “Abangyi b’okw’ibo babya bakulhu-bakulhu n’okw’ingye, kandi mubanyiwathikya kutsibu. Mubanyihira mw’omuhwa w’eringira mwa mubiiri w’Obwami ow’omughulhu wosi. Enyuma waho, munathoka eribya mutemburi ahabw’emyaka ithanu. Kikanyitsemesaya lino eribya imunakolesya obuthuku obunene bw’obunyethu omw’ikolera Yehova. Sihali ekyanga leka inayikubyabwomo habw’erithwamu indya.”

17, 18. Erikulha bunyakirimu lyanga thuwathikya lithi eriberererya ebilhubirirwa byethu?

17 Thwamalengaho erigherererya Yesu ithukendi kulha bunyakirimu. Ithukendi yithunda hakuhi na Yehova, n’eryongera erianza erimukolera bingyi. Wamakulha bunyakirimu, iwukendi thoka erikolera Yehova ya ndeke. Yesu mwahana abigha biwe athi: ‘Muleke ekyakakalha kyenyu kikoleraye kithya embere sy’abandu, bangalhangira emibiiri yenyu mibuya, banapipa Thatha wenyu oyuli elhubulha.’Mt. 5:16.

18 Ngoku thwanabirilhangira, Omukristayo oyukulire ni w’omughaso omwa kithunga. Erikulha bunyakirimu ng’eri likalhangirika omwa mibere akakoleseraya mw’obunya muthima-thima bwiwe. Obunya muthima-thima bwethu bwanga thuwathikya buthi erithwamu ndeke? Kandi thwanga sikya thuthi ebya bandi balikyethu bakathwamu erikwamana n’obunya muthima-thima? Ebyo thukendi syabikaniako omwa mwatsi owakwamireko.

^ olhup. 6 Ng’eky’erileberyako mughalha wethu oyuwasi bingyi kandi oyukulire anganabwirwa erilekera mughalha wethu omulere y’olhusunzo lhulebe n’erimukangirirya ngoku angalhukolha.