Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo  |  Okwomunani 2015

Mubye Imunalindirire!

Mubye Imunalindirire!

“Nomusyanga linda, wulindesyo.”HAB. 2:3.

ESYONYIMBO: 128, 45

1, 2. Erilhua kera, abaghombe ba Yehova babiribya na mubereki?

ERILHUA kera abaramya ba Yehova babiribya ibanalindirire eribererera ly’amaminyereri. Ng’eky’erileberyako, omuminyereri Yeremia mwalhaghulha ngoku e Yuda yikendisyayirwa mwa kihume, kandi kwenene Abanya Babeli kubanabya bakolireyo bathya omwa mwaka wa 607 E.K.K. (Yer. 25:8-11) Omuminyereri Isaya, oyuwalhaghulha ngoku Yehova akendi syasuba-subania emyatsi, mwabugha athi: “Omughisa ali okwa bosi abakamukwa olhukando [“abakamulindirira,” NW].” (Isa. 30:18) Mika, nayu oyuwabya akalhaghulha okwa byabya okwa baghombe ba Yehova aba kera, mwathwamu athi: “Nasyalinda Omwami Mukulhu n’omuhwa.” (Mika 7:7) Ahabw’emyaka mingyi, abandu ba Yehova babya bakabya ibanalindirire eribererera ly’amaminyereri awahambire oku Masiya kutse Kristo.Lk. 3:15; 1 Pet. 1:10-12. *

2 N’abaghombe ba Nyamuhanga abamunabwire banalindirire, kundi amaminyereri awahambire oku Masiya akinaghenda akabererera. Erilhabira omwa Bwami bw’Ekimasiya, Yehova akisiya iniaghunza h’eriaghalhwa ly’abandu omw’ilhusya h’obubi n’erilhamya  abandu biwe okwa kihugho ekiri omwa buthoki bwa Sitani. (1 Yn. 5:19) Neryo kwesi thubye ithunatheghirye, ithunasi ndeke ngoku enduli y’omughulhu mubi ono yiri hakuhi-kuhi.

3. Hangabya kibulyoki, thwamayowa nga thwamalinda enduli habw’omughulhu muuli?

3 Ithwe ng’abaghombe ba Yehova thukakandira kutsibu erilhangira erisonda lya Nyamuhanga likakoleka “omwa kihugho ngoku liri omo lhubulha.” (Mt. 6:10) Aliriryo abandi bakabya bamayowa nga bamalindirira enduli habw’omughulhu muuli, bangana yibulya, ‘Mbwino hakine ekyanga leka ithwayitesa omw’ibya ithunalindirire?’ Thulebaye.

BUSANA NAKI ITHWABYA ITHUNALINDIRIRE?

4. Ni nzumwa yahi ngulhu eyikaleka ithwabya ithunatheghirye?

4 E Biblia yikathubwira amalengekaniaki awa thutholere ithwabya naghu okw’ihwererera ly’omughulhu mubi ono. Yesu mwabwira abigha biwe athi ibabya ibanatheghirye. (Mt. 24:42; Lk. 21:34-36) Ekyo nakyo ni kindu ekyanga leka ithwabya ithunatheghirye kundi Yesu yuwabugha athi ithwakikolha! Omw’eki, ekithunga kya Yehova kyabirihira h’eky’erileberyako ekyuwene. Omwa bitabu ebya kikahulhukaya mukabera eryasira emyatsi eyikathuhira mw’omuhwa w’eribya “ithunalindirire erihika ly’ekiro kya Nyamuhanga” n’erihira amaha wethu okwa kihugho kihya-kihya ekyo Nyamuhanga abirilhagha.Soma 2 Petero 3:11-13.

5. Busana naki ni kikulhu munabwire eribya ithunatheghirye?

5 Kwilhaba Abakristayo ababyaho kera, ithwe thutholere ithwabya ithunatheghirye kutsibu. Busana naki? Kundi thuli omwa buthuku obw’eribyaho lya Kristo ng’Omwami. Ekiminyikalho ky’eribyaho liwe kyabirilhangirika erilhua 1914. Ebiri omwa kiminyikalho eki, ng’emibere y’ekihugho eryongera eritsanda, n’erithulhughania Obwami omwa kihugho kyosi, bikakanganaya ngoku thuli “okw’ihwererera ly’emighulhu.” (Mt. 24:3, 7-14) Enzumwa eyanga leka ithwabya ithunatheghirye kutsibu ly’eribya Yesu imwathabugha omughulhu oyu ng’akendi syaghunza buthukuki enduli yithe yasa.

6. Ni kyahi ekyanga leka ithwalengekania thuthi emibere yikendi ghenda yikatsandira ighuma enduli yinemuseghera hakuhi?

6 Iwangana yibulya: Mbwino “erihwererera ly’emighulhu” siryangabya irikamanyisaya omughulhu ebindu bikendi syatsandira ighuma omwa buthuku bw’embere kwilhaba munabwire? Ni kwenene, e Biblia muyakangania ngoku obubi bukendi syayongera kutsibu omwa “biro by’enyuma-nyuma.” (2 Tim. 3:1, 13; Mt. 24:21; Erib. 12:12) Neryo kwesi siki wamalengekania wuthi emibere mibi eyiriho munabwire yikendi ghenda yikayongera eritsandira ighuma.

7. Ngoku Matayo 24:37-39 hakakanaya okwa biro by’enyuma-nyuma kikakanganayaki?

7 Aliriryo wukalengekanaya obubi butholere ibwahika okwa lhulengoki “eriendereribwa linene” kutse obulighe bunene imubwabya? (Erib. 7:14) Ng’eky’erileberyako, mbwino wukalengekanaya wuthi ebiri omwa buminyereri ng’esyonyuhi, enzalha, n’amalhwere bitholere ibyatsuka erihika omwa buli kihugho nokwa buli mundu? Byamabya bithya, n’abakahakanisaya ibakendi lindwa ibaminya ngoku amaminyereri we Biblia anemubererera. Aliriryo, Yesu mwabugha athi abandu bangyi sibendi ‘syaminya’ eribyaho liwe ng’Omwami, kundi bakendi syabya ibane omwa mibiiri yabu ya buli kiro neryo ibakiminyira matsuli. (Soma Matayo 24:37-39.) Busana n’ekyo, Amasako akakanganaya ngoku emibere y’ekihugho siyendi syatsanda omwa biro by’enyuma-nyuma erihika okwa lhulengo olhwangaleka n’abathatsomene ibaligha ngoku enduli yiri hakuhi.Lk. 17:20; 2 Pet. 3:3, 4.

8. Ni kyahi ekilhangirikire okwa bakowa erihabulha lya Yesu ery’eribya “ibanatheghirye”?

 8 Okwa lhundi lhuhandi, ebiri omwa kiminyikalho bitholere ibyabererera erihika okwa lhulengo olhwangaleka abakowa erihabulha lya Yesu ery’eribya “ibanatheghirye” ibaminya ngoku bali omwa biro by’enyuma-nyuma. (Mt. 24:27, 42) Kandi kwenene, eritsuka 1914, ebiri omwa kiminyikalho eki byabirilhangirika ku binemubererera. Ahathe erithika-thika, lino thuli omwa buthuku “bw’erihwererera ly’emighulhu,” kandi ni buthuku buke obukendi thukolya okw’ithoghothibwa ly’omughulhu mubi ono.

9. Busana naki ithwabya ithunalindirire erihwaho ly’omughulhu mubi ono?

9 Neryo kwesi, busana naki Abakrisitayo batholere ibabya ibanalindirire? Kundi thukowa Yesu Kristo. N’ekindi, thunalhangire eribyaho liwe ng’Omwami. Erilindirira lyethu siriseghemere okwa binyambwirwa, aliwe liseghemere okwa bwema obuli omwa Masako obukaleka ithwabya ithunatheghirye, thukalindirira erihwaho ly’omughulhu mubi ono.

ERIHIKA KIROKI?

10, 11. (a) Ni kyahi ekyaleka Yesu iniabwira abigha biwe athi babye “ibanatheghirye”? (b) Yesu mwabwira abigha biwe athi ibakolhaki bamayowa nga bamalinda kutsibu? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

10 Abangyi omw’ithwe bamabirighunza myaka mingyi ibanatheghirye bunyakirimu. Aliriryo, obuthuku eribya ngabwamamalha isikyaleka thukalhuha erilindirira. Thutholere ithwabya ithunayitheghekere erihika lya Yesu ng’oyukasyaghunza h’omughulhu mubi ono. Wibuke ngoku Yesu mwahana abigha biwe athi: “Mutheghaye, mulebaye, kusangwa simwasi omughulhu oyo nga ni wahi. Ali ng’omundu oyuli okwa lhughendo lhw’ekindi kihugho. Omughulhu akalhua eka, akasighira abaghombe biwe obuli mundu omubiiri wiwe, akathegheka omutheya w’olhuyi atheghaye. Neryo mutheghaye, kusangwa simwasi omughulhu omukama wenyu asyasa—kutse omw’igholho-gholho, kutse omo kathi kanene k’ekiro, kutse engoko yikahasabo, kutse bwasesukalha, akasyababulikirirania, akeya imunetho. N’ebyo ngabugha nenyu, ngabugha n’abosi nyithi, Mutheghaye.”Mk. 13:33-37.

11 Abakwamire Kristo babere babiriminya ngoku eribyaho liwe ng’Omwami lyatsuka 1914, mubaminya ngoku enduli yiri hakuhi neryo bamayitheghekerayo omw’ibya n’omuhwa omwa mubiiri w’erithulhughania Obwami. Yesu mwakangania ngoku anganasa “engoko yikahasabo kutse bwasesukalha.” Kyamabya ikwa kiri kithya, abigha biwe ibabya batholere erikolhaki? Mwabugha athi: “Mutheghaye.” Neryo kwesi obuthuku eribya nga bwamamalha sikiri manyisaya kithi enduli yikine hali kutse siyikiriyo.

12. Habakuki mwabulya Yehova y’athiki, nayu mwasubirya athiki?

12 Thuthalengekania okwa muminyereri Habakuki, oyuwahebawa olhumimbi olhw’erilhaghulha erithoghothibwa lye Yerusalemu. Akatsuka olhumimbi olhu, abandi baminyereri babya ibabirithulhagho habw’emyaka mingyi ngoku omuyi oyu akendi syathoghothibwa. Emibere yabya iyamabiritsanda kutsibu erihika okw’ibya “ababi ibathimbire okwa bathunganene n’obulingirirania erihulhuka ibunahengemire.” Neryo sikiriswekaya eribya Habakuki imwabulya athi: “Iwe Mwami Mukulhu, nasyakolyahi ingalira busana n’eriwathikibwa?” Yehova mwathamubwira ekiro aliwe mwamulhaghanisya athi erithoghothibwa siryendi “syamalha.” Kandi mwamubwira athi alinde.Soma Habakuki 1:1-4; 2:3.

13. Ni malengekania nga wahi awangasire omu Habakuki, kandi busana naki kyangabere kya kabi eryasa mw’amalengekania ayo?

13 Thalengekania Habakuki kw’alhuhirira  neryo akabugha athi: ‘Hamabiri lhaba myaka mingyi ingana lindirire erithoghothibwa lye Yerusalemu. Kandi likabya nga siliri lyayaberwa. Kwesi nomunanga lekeraho erithulhagho indi lineyo. Abandi bakendi syakolha oyo.’ Habakuki kw’asa mw’amalengekania ng’ayo, angabere iniamaherya obughuma bwiwe na Yehova, obundi n’eriherya engebe yiwe e Yerusalemu yikathoghothibwa n’Abanya Babeli!

14. Thukaminya thuthi ngoku erilindirira lyethu siryendi syakwa busa?

14 Omwa kihugho kihya-kihya, erighanirya okw’ibererera ly’ebyosi ebyalhaghulhawa ebihambire okw’ihwererera ly’emighulhu likendisyaleka ithw’ongera eriyikethera ngoku Yehova akendi berererya ebindi ebyosi eby’abiriyilhagha. (Soma Yosua 23:14.) Ahathe erithika-thika, thukendi syatsema busana na Nyamuhanga “oyukathegheka emighulhu n’ebirimo omwa hamuli yiwe iyuwene” eribya imwathuhira mw’omuhwa ow’eribya ithunasi ngoku “enduli y’emyatsi yosi yiri hakuhi.”Emib. 1:7; 1 Pet. 4:7.

ERILINDIRIRA S’IKWAMA KYA YITHEKA!

Wunemusangira n’omuhwa omwa mubiiri w’erithulhughania engulhu yuwene ey’obwami? (Lebaya enungu 15)

15, 16. Busana naki erithulira kutsibu ky’ekindu ky’amenge eky’erikolha omwa buthuku obwa thulimu buno?

15 Thunayikethere ngoku ekithunga kya Yehova kikendi lholha embere erithwibukya erikolera Nyamuhanga ng’abanasi ngoku obuthuku obusighereyo ni buke. Eki sikirikolhawa busana n’erithanza thubye ithunawithe bingyi eby’erikolha omwa mubiiri wa Nyamuhanga, aliwe ni busana n’erithuwathikya eribya ithunasi ngoku ekiminyikalho ky’eribyaho lya Kristo ng’Omwami kinemubererera. Omwa mughulhu owa thulimu ono, ekikulhu ly’erilhangira thuthi thukahira Obwami bwa Nyamuhanga bw’embere n’erithunganene liwe omw’ithulhughania engulhu yuwene n’omuhwa!Mt. 6:33; Mk. 13:10.

16 Mwali wethu mughuma mwabugha athi: “Omw’ithulhughania engulhu yuwene y’Obwami bwa Nyamuhanga, ithwangana . . . balya abandu okw’ithoghothibwa erikasa.” Abiriyilhangirira ekikabya abandu bakabalibwa okwa kabi. Iyo na mwira wiwe mubabalha omughulhu obwathu bunene obwe Wilhelm Gustloff bwadikira omwa mwaka wa 1945. N’omwa mibere eyikalire ng’eyi, omundu iniangana hira ebithawithe mughaso by’embere. Mwali wethu ak’ibuka omukali inianemulhaka athi: “Ebikapa byaghe! Ebikapa byaghe! Ebikwangyi byaghe! Ebikwangyi byaghe ebyosi byabirisighalha eyikwa. Namabiriherya obuli kindu!” Aliriryo, omwa bwathu mwabya imune abandi abawithe omuthima w’eriwathikya abayitsama n’erilengaho kutsibu eriwathikya abandu ababya ibabirithoghera omwa ngetse. Eribya ng’abayitsama abo, nethu thutholere ithwakolha  ekyosi-kyosi eriwathikya abandu. Thukabya ithun’ibukire ngoku thutholere ithwakolha omubiiri w’erithulira omwa bya lhuba neryo ithwawathikya abandu eribalha okw’ithoghothibwa ly’ekihugho kino obuthuku buthe bwahwayo.

Wukana thwamu ndeke nuku sihabye ebikakulengemeraya okw’ibya iwunatheghirye? (Lebaya enungu 17)

17. Ni kyahi ekyanga leka ithwaligha ngoku enduli yangasa endambi yosi-yosi?

17 Ebikabya omwa kihugho bikakanganaya ndeke-ndeke ngoku amaminyereri we Biblia anemubererera lino kandi ngoku enduli y’omughulhu mubi ono yiri hakuhi-kuhi. Busana n’ekyo, isithwalengekanaya thuthi hakine buthuku bunene “amahembe ikumi” “n’enyama” ebiri omwa Eribisulirwa 17:16 eribindukira Babeli Mukulhu—amadini wosi w’amabehi. Thubye ithun’ibukire ngoku Nyamuhanga akendi “syakihira omwa mithima yabu” erikolha ekyo—kandi eki kyanganabya endambi ni ndambi, omw’ikohya n’erilibulha! (Erib. 17:17) Enduli y’omughulhu mubi ono siyikiri hali. Neryo busana n’ekyo, thutholere ithwatheya erihano lya Yesu lino: ‘Muyitheghaye, emithima yenyu siyirithoherawe n’erithamira, n’erikunda, n’amalengekania w’engebe enu, n’eryo ekiro ekyo kikabahikako lhuba-lhuba.’ (Lk. 21:34, 35; Erib. 16:15) Kwesi thuthwemu erikolera Yehova ng’abanasi obuthuku obusighereyo ku ni buke, ithunasi kw’akawathikaya “oyukamulinda.”Isa. 64:4.

18. Thukendi syakania okuki omwa mwatsi ow’akakwamako?

18 Omughulhu thunalindirire enduli y’omughulhu mubi ono, thughendere okwa binywe ebyo Yuda asondolibawa eribugha athi: “Abanze bethu muyihimbe okw’ikirirye lyenyu eribuyirire kutsibu; kandi musabe omo buthoki bw’omulimu abuyirire. Muyibike omo lhwanzo lhwa Nyamuhanga, imukalindiririra erighanyira ly’Omukama wethu Yesu Kristo, erikaletha engebe y’erikotha.” (Yuda 20, 21) Aliwe thwanga kikangania thuthi ngoku thunemulindirira ekihugho kihya-kihya ekyo Nyamuhanga abirilhagha kandi ngoku thukakikandira kutsibu? Ekyo thukendi syakikaniako omwa mwatsi ow’akakwamako.

^ olhup. 1 Eribana endondekania y’amaminyereri awahambire oku Masiya kandi ngoku aghenda akabererera, lebaya olhupapura 200 omwa kitabu E Biblia Kwenene Yikakangirirayaki?