Nabya ngwithe myaka 17, kandi ng’abandi balhwana, inganawithe n’ebilhubirirwa byaghe. Inganzire erisiba n’abanywani baghe, eriziha, n’erisatha omupira. Aliwe kiro kighuma, engebe yaghe muyahinduka. Munathunga e aksidenti eyikalire eye piki-piki. Eritsuka omwa bikya n’erisuba ekabuno, ebitsuko byaghe ebyosi byabirisanyarara. Hamabirilhaba emyaka 30, obuthuku obwosi obo sindi nathalhua omwa ngyingo.

Nakulira omwa tawuni ye Alicante, omwa Spain. Eka yethu yabya kithya-kithya. Neryo ingye ng’omulhwana iningayisibira omwa mukobbo. Hakuhi n’ahawethu habya egaraji omwa bakakokotheraya emipira y’esyomatoka. Munanywana ya José María oyuwabya akakoleraho. Abya atsangire, kandi mwanyitsomana kwilhaba ab’ewethu. Ingabya namathunga ebitsibu, iniakanyitsomana nga thubuthenwe nayu. Nomwanabya anyilengirye emyaka 20, abya munywani waghe kutsibu.

José María abya inianemwigha e Biblia n’Abema ba Yehova. Iningalhangira kwenene kw’anzire Amasako, kandi iniakabya inianemumbwira okwa bya Biblia yikakangiriraya. Ininga muhulikirira ndeke, aliwe mungathatsomana eby’abya akabugha. Omwa bulhwana bwaghe nabya ingali okwa bindi. Ebyosi ebyo byabya ibikayahinduka.

E AKSIDENTI EYAHINDULHA ENGEBE YAGHE

Sindyanza ingakania okwa aksidenti eyanabana. Aliwe ebyosi ebyabya, bwabya bukiru bwaghe, n’obuthatsomana. Engebe yaghe yosi muyahinduka omwa kiro kighuma. Ingye nganalhue mulhwana w’akaghalha, omwa kathambi kake buyira namayisanga ingane omwa sipatara inabirihenyenguka. Erithaligha eki ngoku kyabirinyibyako mulyanyikalira kutsibu. Iningabera eriyibulya, ‘Hakine n’ekyangaleka ingabya ingakineho?’

José María mwasanyirebya, neryo aho n’aho, amalhangira athi Abema ba Yehova omwa kithunga ekiri hakuhi bakabya ibanemusyanyirebya okwa sipatara. Ibo eribya ibanemumbikako, mukyanyihambako kutsibu. Nabere nalhua omw’ithoha, munatsukiraho erigha e Biblia. Munaminya ekikaleka abandu ibaghalhwa n’eriholha kandi n’ekikaleka Nyamuhanga iniathakakirya ebindu bibi eribya. Kandi munaminya n’ebya Nyamuhanga abirilhagha abandu omwa buthuku obukasa. Ng’erilhagha athi omwa kihugho kyosi mukendi syabya abandu abahikene, isihali oyukendi syabugha athi: “Nyilhwere.” (Isaya 33:24) Aho munabya nga namathunga amaha.

Nabere nabirilhua okwa sipatara, munanguhya erigha lyaghe lye Biblia. Omw’ikolesya akaggali kaghe akabalema, iningahindana n’okwa mihindano y’Abema ba Yehova n’erisangira omwa mubiiri wabu w’erithulira. Munabatizibwa biro 5, Okwerikumi na Kughuma, 1988 inganawithe myaka 20. Ingabatizibwa, mubanyiluba  omwa kibbafu kinene eky’eryogheramu. Yehova abya iniabiringwathikya eribya n’amalengekania awuwene okwa ngebe yaghe. Aliwe nangakolireki erikangania erisima lyaghe?

NGANEMULHOLHA EMBERE N’OMUNGANA BWETEMIRE

Munathwamu erithendi lighira emibere eya ngalimu yikaleka ngathendi kolera Yehova. Nabya nganzire inakulha-kulhana. (1 Timoteo 4:15) Okw’ithatsuka, sikyabya kyolho, kundi ababuthi baghe mubanyihakanisya busana n’edini eya nabya inamabana. Ekibuya nabya inabiribana baghalha bethu na bali bethu ab’obunyakirimu. Ibakalhangira bathi sindibulha okwa mihindano n’omwa mubiiri w’erithulira.

Aliwe obuthuku bwabere bunemulhaba, mukyalhangirika ngoku ngendi yithagha eritsomanwa ery’obuli kathambi. Erighunzerera munabana aha bakatsomanira ndeke abalema omwa tawuni ye Valencia, kilomita nga 160 erilhua e Alicante. Eyo bwabiribya bwikalho bwaghe.

Nomungana bwetemire, nabirithwamu eribwira abandi okwa byang’ikirirye

Nomunanabya inabiribwetema, nabya inabirithwamu erilholha embere erikolera Yehova. Omw’ibika obusente buke-buke obwa thwabya thukahebwa ng’abalema, munaghulha ekombyuta yamahirwa ahali engyingo yaghe. Munaghulha n’esimu. Obuli ngyakya omuthwaniri waghe akahira kw’ekombyuta n’esimu yaghe. Ngakolesaya akaleghulhu erikolesya ekikanyiwathikya erilebya ebiri okwa kombyuta yaghe. Kandi ngawithe n’akathi akangahamba omwa bunu ingahimatha amapese n’erithera okwa simu yaghe.

Ingane n’akathi akangakolesaya erithera okwa simu yaghe

Etekinoloje eyi yabirinyiwathikya yithi? Eky’erimbere, yikanyiwathikaya erighenda okwa muthahulha wethu we Intaneti owa jw.org neryo inathoka eribana ERIBIKIRO LY’EBITABU OKWA MUTHAHULHA. Omuthahulha oyu k’abiringwathikya kutsibu! Mughulhu mungyi ngaghunza esyosaha ingane mw’igha n’erisekulya omwa bitabu ebiseghemere okwa Biblia nuku nangabya inganemw’igha oku Nyamuhanga n’emibere yiwe mibuya. N’omughulhu ngayowa ingali omwa yiri nga mbwera, kutse erihwa amani, okwa muthahulha kukabya ikune ekyanga nyihumulikania.

Ekombyuta yaghe yikanyiwathikaya erihulikirira n’erisangira omwa mihindano. Nangana subirya, inaha omusabe, inalhabya omukania, nibya n’erisoma egazeti eya Akaleberyo omughulhu ngahebawa olhusunzo olho. Nomwakine indi sinanga thoka erihika okwa kisenge ky’Obwami, ngayowa ingane mughuma w’okwa bali omwa kithunga kyethu.

Eribya inganawithe esimu n’ekombyuta kikanyithokesaya erisangira ndeke omwa mubiiri w’erithulira. Ni kwenene sinanga ghenda nyumba okwa nyumba ng’abandi Bema ba Yehova ku bakakolha. Aliwe ekyo sikyathanyilemesya. Ekombyuta n’esimu bikanyiwathikaya eribwira abandu b’okw’ikirirya lyaghe. Busana n’eribya ininga tsemera kutsibu erithulira ery’okwa simu, abasyakulhu b’ekithunga bakananyiha n’olhusunzo lhw’erilebererya omubiiri w’erithulira ery’okwa simu.  Erithulira ng’eri lyabirileka n’abandi balikyethu abathe bangathoka erilhua eka ibathoka erithulira.

Inganemusondolha omwigha we Biblia

Obutseme bwaghe sibuseghemere okwa tekinoloje nyisa. Banywani baghe bakasyanyirebaya obuli kiro. Bakasa n’abahughu babu na banywani babu abanzire erigha e Biblia. Mughulhu mungyi bakananyisaba bathi ningye ngasondole erigha eryo. Kandi balikyethu bakanasyakolera eriramya lyabu ly’eka ly’ahangali nuku nanga sangira mulyo. N’ekindi ekikanyitsemesaya kutsibu w’omughulhu abaana bak’ikalha aha ngali n’erinyikanirya ebikaleka ibanza Yehova.

Ingane omw’iramya ly’eka ery’abanywani baghe

Ngatsema abandu bakasyanyirebya. Omwa kisenge kyaghe simuli bulha abandu, abakalhua hali n’ahakuhi. Nawu ngoku wunakilhangire, eritsomana eri likaswekaya abakoli b’ahangali. Buli kiro ngasima Yehova busana n’eribya omwa lhughanda lhw’abalikyethu abawithe olhwanzo.

NGAKINARWANISAYA

Omundu akabya amanyibulya nga ngane indi, nga kwam’isubirya indi, “Ngyeyono, ngakinarwanisaya!” Aliwe nganasi ngoku sindi ingyuwene omwa malhwa aya. Mbulha wuli omwa mibere eyiri yithi, kutse wuwithe bulemaki, Abakristayo abosi bali omwa malhwa—“amalhwa awuwene w’erikirirya.” (1 Timoteo 6:12) Ni kyahi ekyabirinyiwathikya erighunza emyaka eyosi eyi ingakinarwanisaya? Obuli kiro ngasaba Yehova n’erimusima busana n’erinyiwathikya eribya n’amalengekania awuwene awahambire okwa ngebe. Ngalengaho kutsibu eriyihwerya omw’ikolera Nyamuhanga, n’erihira amalengekania waghe okwa maha awathuwithe.

José María

Ngabya ingane mulengekania okwa kihugho kihya-kihya kandi ngoku ngendi syayowa ingathasyathoka erithibitha n’eriyisumba. Hakanayira inasatha na munywani waghe José María—nayu oyuwabirikwa epoliyo—indi thukendi syatsimbanako omwa mathibitho. Ngamubulhaya indi, “Nindi oyukendi syasinga?” nayu akasubamu athi, “erisinga sikikulhu, ekikulhu ly’erisyabya omwa paradiso ithwathibitha.”

Erihika na munabwire, ngakinayitsweba habw’obutsibu obu. Nganasi ngoku omwa bulhwana bwaghe munakolha ekindu ky’obukiru, ekyabirinyihikya ahakalire. Aliwe ka ngasima kundi Yehova mwathanyirekerania. Abirimba bingyi—ekithunga ky’abalikyethu bangyi, amalengekania awuwene okwa ngebe, obutseme bw’eriwathikya abandi, n’amaha w’erisyathunga engebe eyuwene. Erithabugha eriyowa lyaghe, omwa bikuhi iningendibugha indi Yehova abirinyiha ebilhabire ebya ngatholere.