Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo  |  Okwomusanju 2015

Omulhamu Wenyu Ali Hakuhi!

Omulhamu Wenyu Ali Hakuhi!

‘Muhangane, musumbe emithwe yenyu kusangwa erithongolibwa lyenyu likahika hakuhi.’LK. 21:28.

ESYONYIMBO: 133, 43

1. Ni byahi ebyabya omwa mwaka wa 66 E.K.? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

THATHERA akasasani iwune Mukristayo oyuwikere e Yerusalemu omwa mwaka wa 66 E.K. Ni bingyi ebilhue ibinemubya iwunalhangire. Eky’erimbere, omukulhu mughuma omwa buthabali bwe Roma, iya Florus, amanyegha esyotalanta 17 omwa ngunza y’ehekalu. Neryo aho n’aho, Abayuda bamatsuruma n’erikerenga abasirikali be Roma abali e Yerusalemu kandi ibanemuyisambulha n’eribugha bathi banzire eriyithongolha okwa buthabali bwe Roma. Aliwe ne Roma siyithalindirirya. Omwa mezi asathu buyira, bamathuma abasirikali 30,000, inianemusondolhwa n’omuthabali we Suria Omuroma, iya Cestius Gallus. Abasirikali abo, bamaghothera e Yerusalemu, neryo Abayuda abayisamambulha bamabisama omwa kikali ky’Omwami. Neryo abasirikali be Roma bamatsuka erihimbulha olhughuthu lhw’ehekalu! Abandu abosi omwa muyi bamabya omwa buba. Wukayowa wuthi ebyosi ebi bikakoleka iwunalhangire?

2. Omwa mwaka wa 66 E.K., Abakristayo babya batholere ibakolhaki, kandi ni kyahi ekyaleka ikyathokekana?

2 Wukine aho, neryo iwibuka ebinywe bya Yesu bino: ‘Omughulhu mukalhangira e Yerusalemu iyinathimbirweko n’emilhondo y’amalhwa, neryo imwaminya erihera lyagho kulyamabiri hika hakuhi.  Oko mughulhu oyo, abali e Yudea basaghire okwa bithwe; n’abali omo muyi balhue mugho, kandi abali omo biharo sibasyekulhukira oko muyi.’ (Lk. 21:20, 21) Neryo iwayibulya, ‘Kikendi thokekana kithi erilhua omwa muyi ngoku Yesu abugha kandi omuyi inianathimbirweko n’abasirikali?’ Aliwe wukine aho, ekindu ekikathikaya ikyabya. Iwalhangira abasirikali be Roma bakatsuka erisubayo! Ekyamabya eki ky’ekya Yesu abugha athi eribambira eri likendi ‘syakuhihibwa.’ (Mt. 24:22) Iwalhangira akaghisa ikamabanika ak’erighendera okwa kihano kya Yesu. Neryo aho n’aho iwathibitha okwa bithwe ebiri okwa musirya w’Olhusi Yorodani haghuma n’abandi Bakristayo. * Neryo omwa mwaka owe 70 E.K., abasirikali be Roma bamasubulha n’erithoghothya omuyi we Yerusalemu. Aliwe iwalhama kundi muwaghendera okwa bya Yesu abugha.

3. Ni kyahi ekikisiya ikyahika okwa Bakristayo, kandi omwa mwatsi ono thukendi kania okuki?

3 Omwa buthuku bw’ahakuhi-kuhi, ekiri ng’eki kikayabya okwa buli mughuma w’okw’ithwe. Obuminyereri bwa Yesu sibwabya buhambire okw’ithoghothibwa lye Yerusalemu nyisa, bwabya buhambire n’okwa bikendi syabya ‘obulighe bunene’ bukatsuka kitsumbukirania. (Mt. 24:3, 21, 29) Aliwe, omwatsi mubuya ali athi, “endeko nene” y’abandu yikendi syalhama okwa bulighe bunene obu. (Soma Eribisulirwa 7:9, 13, 14.) E Biblia yikabugha yithiki okwa bikendi syabya okwa buthuku obo? Thutholere ithwanza kutsibu eribiminya, kundi bihambire okw’ilhama lyethu. Thuthalebya ngoku emyatsi eyi yikendi syathuhambako.

OBULIGHE BUNENE

4. Obulighe bunene bukendi syatsuka buthi?

4 Obulighe bunene bukendi syatsuka buthi? Bukendi syatsukira okw’ithoghothibwa ly’amadini w’amabehi. Omwa Biblia, amadini aya asibwe nga ‘Babeli Mukulhu, nyinya w’abamalaya.’ (Erib. 17:5-7) Kandi kwenene kihikire eryahulha amadini w’amabehi mwa mumalaya! Abakulhu b’amadini aya bakasingira n’abathabali b’ekihugho kibi kino. Omu nziraki? Omwakanya k’erisighika Yesu n’Obwami bwiwe, bakasighika amathabali w’abandu kandi bakagheghena ebihano bya Nyamuhanga bakanza erisikibwa omwa by’ekipolitiki. Sibanga sosekanibwa nahake n’abahakabibwa ba Nyamuhanga ab’erire abali ng’abambesa abathe bathabana mulhume. (2 Kor. 11:2; Yak. 1:27; Erib. 14:4) Aliwe nindi oyukendi syathoghothya omumalaya oyu? Yehova akendi syahira omwa mithima ‘ey’amahembe ikumi’ ‘aw’enyama’ mw’erikolha “eriyisunza liwe.” Amahembe aya ak’imanira amathabali wosi awaliho munabwire awakasighika ekithongole ekya Obughuma bw’Ebihanda (UN), “enyama” eya mukali ikereko.Soma Eribisulirwa 17:3, 16-18.

5, 6. Busana naki ithwabugha thuthi erithoghothya Babeli Mukulhu s’ihwerekererya abosi abali omwa madini w’amabehi?

5 Mbwino erithoghothya amadini we Babeli Mukulhu n’ithoghothya abosi abali omwa madini ayo? Kyanganabya ikwa kithe kithya. Omuminyereri Zekaria mwahandika okwa bikendi syabya okwa buthuku obo. Mwakangania athi n’oyunalhue omwa dini y’amabehi, ‘asyabugha athi, sindi muminyereri, indi mulimi w’ekithaka; kusangwa omundu mwanyighulya mwa mukobe omwa bulhwana bwaghe. N’omundu mughuma asyabugha nayu athi, Ebironda ebi ebiri okwa kikuba kyawu niki kwehi? Neryo asyasubirya athi, Byan’ebyo nahuthalibawa omwa nyumba y’abira baghe.’ (Zek. 13:4-6) Kikalhangirika ngoku n’abandi abakulhu-bakulhu bakendi syaleka amadini wabu n’eriyighana bathi sibali bathabya omwa madini w’amabehi ayo.

6 Bikendi syabya bithi okwa bandu ba  Nyamuhanga okwa buthuku obo? Yesu mwabugha athi: ‘Kumbe Nyamuhanga kw’athakuhihya ebiro ebyo, sihali mundu wangalhamibwe. Nikwa abirikuhihyabyo busana n’abayisoghawa biwe.’ (Mt. 24:22) Ngoku thwanabirilhangira, omwa mwaka owa 66 E.K. obulighe ‘mubwakuhihibwa.’ Eki mukyaleka ‘abayisoghawa,’ Abakrisitayo abahakabibwa, ibathoka erilhua omwa muyi oyo. Kuthya n’obulighe bunene obukayasa bukendi ‘syakuhihibwa’ busana ‘n’abayisoghawa.’ “Amahembe ikumi” aw’akimanira eby’ekipolitiki syendi syalighirwa erihwerekererya abandu ba Nyamuhanga. Hakendi syabya endambi obulighe ibwathulera hake.

ERILENGESIBWA N’ERITSWERWA

7, 8. Ni kaghisa kahi akakendi syabanika enyuma w’erithoghothya amadini w’amabehi, kandi abandu ba Nyamuhanga bakendi syalhangirika bathi mwa ba mbaghane?

7 Amadini w’amabehi akendi syabya abirithoghothibwa hakendi syabyaki? Bukendi syabya buthuku bw’erikangania ebiri omwa mithima yethu. Abangyi bakendi syasondekania obusaghiro omwa bithunga by’abandu ebikalinganisibawa ‘n’amabwe w’ebithwe.’ (Erib. 6:15-17) Aliwe abandu ba Nyamuhanga bakendisya sondekania obutheya erilhua oku Yehova. Omwa 66 E.K., erithulera eryabyaho si bwabya buthuku bw’Abayuda bangyi erikwama kya hindukira omwa Kikristayo. Bwabya buthuku obw’abanabya inina Bakristayo erikolha ngoku Yesu abya iniabiribahabulha. Kuthya, sithwanga bugha thuthi erithulera hake erikendi syabyaho omwa bulighe bunene ni kaghisa k’erisyaleka abangyi ibabya b’ikirirya. Aliriryo kakakendi syabya ini kaghisa okwa baramya b’okwenene erikangania olhwanzo lhwabu oku Yehova n’erisighika baghalha b’obu Kristo.Mt. 25:34-40.

8 Nomwakine indi sithwasi ebyosi ebikendi syabya omwa buthuku bw’erilengesibwa obo, aliwe hangana syabya eriyiferezya ebindu birebe. Omwa kighonye ky’erimbere, Abakristayo mubasighania ebindu byabu n’erighumira emibere eyikalire nuku bangalhama. (Mk. 13:15-18) Mbwino nethu erisyakangania obuthaleghulha, thunayitheghekire erighumira emibere ng’eyi? Thunayitheghekire erisyakolha ekyosi-kyosi erikangania obuthaleghulha bwethu oku Yehova? Nawu thalengekania, okwa buthuku obo thukendi syabya in’ithwe basa abakakwama eky’erileberyako ky’omuminyereri Danieli omw’ilholha embere eriramya Nyamuhanga wethu nomuhangabyaki.Dan. 6:10, 11.

9, 10. (a) Abandu ba Nyamuhanga bakendi syathulhughania mwatsiki omwa bulighe bunene? (b) Esyonzighu sya Nyamuhanga sikendi syakolhaki?

9 Obu bukendi syabya isibukiri buthuku bw’erithulhughania ‘engulhu yuwene y’Obwami.’ Endambi eyo yikendi syabya isiyikiriho. ‘Enduli’ yikendi syabya iyamayahika! (Mt. 24:14) Ahathe erithika-thika abandu ba Nyamuhanga bakendi syabya okw’ithulhughania omwatsi owakalire ow’eritswera. Eri lyangana syabya ini thulhughania ngoku lero ekihugho kibi kya Sitani kyamayahwerekereribwa toko-toko. E Biblia yikalinganisaya omwatsi oyu ng’amathwa omughulhu yikabugha yithi: ‘Amathwa manene-manene, obuli ritsuku lighuma lyabya ly’esyokilo nga makumi ani n’ithanu, nagho mwathoghongera okwa bandu akalhua omwa kyanya. Kandi abandu mubatsuma Nyamuhanga busana n’obulighe bw’amatsuku ayo, kusangwa obulighe obo bwabya bukalire kutsibu.’Erib. 16:21.

10 Esyonzighu syethu sikendi syalhangira ebyosi ebi. Omuminyereri Ezekieli mwasoborera ebikendi syakolhwa na Gogi owe Magogi, ebihanda ebiyiyungire haghuma, athi: ‘Omukama Yehova athi, Okwa kiro ekyo, emyatsi mingyi yasyahika omwa bulengekania bwawu, wasyatheghekerera omwatsi mubi. Kandi wasyabugha wuthi, Nasyahethuka okwa kihuhgo  ky’emiyi yitheko mbimbo. Nasyabambira abandu abakalhuhuka ab’ikere buholho, abosi ibikire butsira mbimbo, isibawithe emikingiryo kutse esyongyo. Eriyahunga n’erihamba obunyewa, eribindulha ebiima ebikerwemo, lino erilhwa n’abandu ababiriyihindania mo bihanda ababirithunda esyonde n’ebindu, abikere omo kathi-kathi k’ekihugho.’ (Eze. 38:10-12) Okwa buthuku obo, abandu ba Nyamuhanga bakendi syabya ba mbaghane, ibabya ng’abali ‘omo kathi-kathi k’ekihugho.’ Eki kikendi syaponesya ebihanda bya kutsibu. Bikendi sy’imuka ibyabambira abahakabibwa ba Yehova n’abakabasighika.

11. (a) Ni kyahi ekya thutholere ithwabya ithun’ibukire okw’ikwamangana ly’ebikendi syabya omwa bulighe bunene? (b) Ebiminyikalho ebikendi syabya omwa kyanya bikendi syahamba bithi okwa bandu?

11 Thuthe thwalebya ebikendi syakwamako, thutholere ithwabya ithun’ibukire ngoku e Biblia siyiribugha ekiro ky’enyine-nyine kandi ngoku emyatsi yikendi syaghenda yikakwamangana. Ebindi byangana syabya omwa buthuku bughumerera. Omwa buminyereri bwiwe obuhambire okw’ihwererera ly’emighulhu, Yesu mwabugha athi: ‘Hasyabya ebiminyikalho omwa lyuba, n’omwa mukera, n’omwa syongununu. Omwa kihugho hasyabya amalighe omwa bihanda, ibakubaha erihuha ly’engetse n’ebisunda byayu. Abandu basyalembera busana n’eryubaha omughulhu bakalinda, ebikendi syahika okwa kihugho kyosi. Kusangwa eby’amaaka by’ekyanya byasyathenga-thenganibwa. Neryo basyalhangira Omughalha w’omundu akahulhuka omwa kithu n’obuthoki n’olhukengerwa lhunene.’ (Lk. 21:25-27; soma Mariko 13:24-26.) Mbwino eribererera ly’obuminyereri obu mukendi syabya ebikathikaya, ibyalhangirwa omwa kyanya? Lyan’erihanga awabiri. Mbulha bikendi syabya omwa mibereki, ekya thwasi ebiminyikalho ebi bikendi syubahisya esyonzighu sya Nyamuhanga n’eris’itha engitsi.

Thukendibya ithunasikire n’eriyikethera ngoku thukayalh-amibawa! (Lebaya enungu 12, 13)

12, 13. (a) Bikendi syabya bithi Yesu akasa ‘n’obuthoki bunene n’olhukengerwa lhunene’? (b) Abaghombe ba Nyamuhanga ibo bakendi syakolhaki?

12 Bikendi syabya bithi omughulhu Yesu akendi syasa ‘n’obuthoki bunene n’olhukengerwa lhunene’? Obu bukendi syabya ini buthuku bw’erihemba abathaleghulha n’erisuyira ababi. (Mt. 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28-30) Omwa kitabu kya Matayo, Yesu akabya abirikania okwa kiminyikalho ky’ebiro by’enyuma-nyuma, akaghunzerera n’omusyo w’esyombuli n’esyombene, athi: ‘Omughulhu Mughalha w’omundu asyasa omwa lhukengerwa lhwiwe, n’abamalaika bosi haghuma nayu, asy’ikalha okwa kithumbi kiwe ky’obwami ky’olhukengerwa. N’ebihanda byosi byasyahindanibwa embere siwe; kandi asyasolholhabo ng’omulisya kw’akasolholha esyombuli omwa mbene-hene. Asyahira esyombuli oko byalha biwe by’amali, n’esyombene-hene oko malembe.’ (Mt. 25:31-33) Esyombuli n’esyombene sikendi syatswerwa sithi? Omusyo akaghunzerera n’ebinywe bino: ‘Aba [esyombene] basyaya omw’isuyirwa ly’erikotha, nikwa abathunganene basyaya omwa ngebe y’erikotha.’Mt. 25:46.

13 Abakendi syabya ini mbene bakendi syayowa bathi bakaminya ngoku bakayathwalhawa ‘omw’isuyirwa ly’erikotha’? Bakendi ‘syasusumana.’ (Mt. 24:30) Okwa buthuku obo, baghalha b’obu Kristo n’abakabasighika buthaleghulha bakendi syakolhaki? Omw’iyikethera linene omu Yehova na Mughalha wiwe Yesu Kristo, bakendi syatheya ekihano kya Yesu kino: ‘Omughulhu emyatsi eyi yikatsuka erihika, muhangane, musumbe emithwe yenyu, kusangwa erithongolibwa lyenyu likahika hakuhi.’ (Lk. 21:28) Omwa kwenene, thukendi syabya ithunasikire n’eriyikethera ngoku thukayalhamibawa.

 ERIKANGABASANIA OMWA BWAMI

14, 15. Ni hindanibwa lyahi erikendi syabya Gogi owe Magogi abiritsuka eribambira abandu ba Nyamuhanga, kandi likendi syabya lithi?

14 Bikendi syabya bithi Gogi owe Magogi akatsuka eribambira abandu ba Nyamuhanga? Matayo na Mariko abosi mubahandika okwa mwatsi oyu, bathi: ‘[Omughalha w’omundu] asyathuma abamalaika erihindania abayisoghawa ba Nyamuhanga erilhua oko mahunga ani, erilhua oko nduli sy’ekihugho erihika oko nduli sy’ekyanya.’ (Mk. 13:27; Mt. 24:31) Erihindania eri sirimanyisaya omughulhu abahakabibwa batsuka erisorokibwa; kandi siririmanyisaya omughulhu emisighalira y’okwa bahakabibwa yikendi syahiribwa kw’akaminyikalho k’erighunzerera. (Mt. 13:37, 38) Erihiribwa kw’akaminyikalho k’erighunzerera iryo likendi syabya obulighe bunene buthe bwatsuka. (Erib. 7:1-4) Neryo ibbwa, erihindania erya Yesu akanayako ly’eryahi? Obu bw’obuthuku emisighalira y’okwa 144,000 bakendi syathwalhwa elhubulha. (1 Tes. 4:15-17; Erib. 14:1) Eki kikendi syabya eribambira lya Gogi owe Magogi okwa bandu ba Nyamuhanga iryamabiritsuka. (Eze. 38:11) Neryo ebinywe bya Yesu bino ibyabererera: ‘Oko mughulhu oyo, abathunganene basyakangabasania ng’eryuba omwa Bwami bwa Thatha wabu.’Mt. 13:43. *

15 Abangyi omwa Kikristendomu basi bathi Abakristayo bakendi syathwalhwa elhubulha n’emibiri yabu. Kandi ibalengekania bathi Yesu akendisya lhangirwa n’ameso akasubulha akasyathabalha ekihugho. Aliwe e Biblia yikakanganaya ndeke-ndeke ngoku eryasa lya Yesu siryendi syalhangirwa n’ameso, omughulhu yikabugha yithi: ‘Ekiminyikalho ky’omughalha w’omundu kyasyahulhuka omo kyanya’ kandi yithi Yesu  akendi syasa ‘omo bithu by’ekyanya.’ (Mt. 24:30) Kandi e Biblia yikabugha yithi, ‘ab’eminyoku n’omusasi sibali thoka erisangira Obwami bwa Nyamuhanga.’ Kwesi abakendi syathwalhwa elhubulha bakendi syatsuka ‘erihindukibwa, ng’erikohya ly’eriso, omughulhu engubi y’enyuma-nyuma yasyabugha.’ * (Soma 1 Abanya Korinto 15:50-53.) Abahakabibwa abathaleghulha abakendi syabya ibakine okwa kihugho bakendi syabakulhwa ng’erikohya ly’eriso.

16, 17. Obuheruki bw’Ekyana ky’Embuli buthe bwabya, ni kyahi ekitholere eritsuka eribya?

16 Abahakabibwa abosi, 144,000 bakendi syabya babirihika elhubulha, neryo erithegheka ly’erighunzerera ly’obuheruki bw’Ekyana ky’Embuli iryatsuka. (Erib. 19:9) Aliwe ekyo kithe kyabya, hane ekikendi syatsuka eribyaho. W’ibuke ngoku emisighalira y’okwa 144,000 bakendi syabya bathe bathwalhwa elhubulha, Gogi akendi syabambira abandu ba Nyamuhanga. (Eze. 38:16) Eki kikendi syalhwiririra mwaki? Abandu ba Nyamuhanga abali okwa kihugho bakendi syabya ng’abathawithe butheya. Bakendi syaghendera okwa busondoli obwahebawa omwa buthuku bw’Omwami Yehosafati, buno: ‘Inywe simwendi syalhwa omwa malhwa aya. Muyitheke, muhangane, mulhangire erilhamya ly’Omwami Mukulhu eriri haghuma nenyu. Inywe Bayuda n’abanya Yerusalemu, simubahe kutse erihanga-hangya.’ (2 Emy. 20:17) Aliriryo elhubulha kwa bithi bithya. Abahakabibwa abosi bakendi syabya babihika elhubulha, neryo Eribisulirwa 17:14 yikathubwira bino okwa syonzighu sya Nyamuhanga: ‘Aba basyalhwa n’Ekyana ky’Embuli, nikwa Ekyana ky’Embuli, haghuma n’abakamukwama, ababirikirawa, n’abayisoghawa, n’abathaleghulha biwe, basyakindabo, kusangwa iyo ni Mukama w’abakama, n’Omwami w’abami.’ Yesu haghuma ne 144,000, bakendi syalhwira abandu ba Nyamuhanga abali okwa kihugho.

17 Amalhwa aya lhukendi syabya ilhw’olhuhi olhwe Harmagedoni olhukendi syaleka erina lya Nyamuhanga eribuyirire iryahamibwa. (Erib. 16:16) Okwa buthuku obo, abakasosekanibawa ng’esyombene basyathwalhwa ‘omw’isuyirwa ly’erikotha,’ kutse erithoghothibwa. Erighunzerera, ekihugho kikendisyabya ikyamalhusibwa mw’obubi bwosi n’endeko nene y’abandu iyamalhama okwa bulighe bunene. Ebyosi ebyo bikendi syabya byabirihwa, neryo obuheruki bw’Ekyana ky’Embuli obuli omwa Eribisulirwa, ibwabya. (Erib. 21:1-4) * Abosi abakendi syabya okwa kihugho bakendi syabya omwa butheya bwa Nyamuhanga n’eritsemera eby’akendi syabakolera omwa lhwanzo lhunene. Obu ka bukendisyabya bugheni obulhumire! Eki ka ni kiro ky’erilindirira n’omuhwa munene?Soma 2 Petero 3:13.

18. Thunalindirire ebibuya ebikatsemesaya, thutholere ithwathwamu erikolhaki?

18 Thunalindirire ebibuya ebikatsemesaya ebi, thutholere ithwabya ithunemukolhaki lino? Omukwenda Petero mwahandika athi: ‘Kusangwa emyatsi yosi eyi yasyaheribwa yithya, inywe mwangabya bandu ba muthinaki kwehi? Mwangabya bandu b’emighendere ibuyirire n’erikenga Nyamuhanga. Mubye mukalindirira n’erihathania erihika ly’ekiro kya Nyamuhanga. Neryo abanze, kusangwa mukalindirira emyatsi eyi, muyitsinge eribanika embere sya Nyamuhanga ng’abandu babuya butsira ebithingo, imw’ikere nayu buholho.’ (2 Pet. 3:11, 12, 14) Kwesi thuthwemu eribya ithunahenirye bunyakirimu, n’erisighika Omwami w’Obuholho.

^ olhup. 2 Lebaya e Watchtower eya Aprili 15, 2012, olhupapura 25-26.

^ olhup. 14 Lebaya e Watchtower, eya Julai 15, 2013, olhupapura 13-14.

^ olhup. 15 Abahakabibwa sibendi syathwalhua elhubulha n’emibiri yabu. (1 Kor. 15:48, 49) Emibiri yabu yikendi syabulirana ng’owa Yesu kwabya.

^ olhup. 17 Omwa Esyonyimbo sura 45 hakaleka ithwabya ngathwamaminya endondekania y’ebikendi syabya. Omwami akendi syatsuka erilhwa olhuhi, neryo obuheruki ibwabya.