Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo  |  Okwomukagha 2015

Ghenda-ghendanaya n’Ebiri Omwa Musabe owa Thatha Wethu—Ekitsweka I

Ghenda-ghendanaya n’Ebiri Omwa Musabe owa Thatha Wethu—Ekitsweka I

‘Erina lyawu libye libuyirire.’MT. 6:9.

1. Omusabe owali omu Matayo 6:9-13 thwanga kolesyagho thuthi omw’ithulira?

ABANDU bangyi babirihambira ebinywe by’omusabe owa Thatha wethu by’omwa muthwe. Omwa mubiiri wethu ow’erithulira, thukanakolesaya omusabe oyu eriwathikya abandu eriyitheghererya ngoku Obwami bwa Nyamuhanga ni buthabali obukendi syuwania ekihugho. Kandi thukana kolesaya ebinywe ‘erina lyawu libye libuyirire’ erikangania ngoku Nyamuhanga anawithe erina, kandi ngoku thutholere ithwalithwalha mwa libuyirire.Mt. 6:9.

2. Thukaminya thuthi ngoku Yesu syamanyisaya athi thubye thukasubirira omwa musabe owa Thatha wethu?

2 Mbwino Yesu amanyisaya athi omusabe oyu ni w’erisubiriramu kinywe okwa kinywe thukasaba, ngoku kikakolhawa omwa wandi madini? Eyihi. Yesu athali aha omusabe ow’eky’erileberyako, mwabugha athi: ‘Omughulhu mukasaba, simubye mukasubirira omwa binywe.’ (Mt. 6:7) Kwenene, abere akathasyakanirya abigha biwe okwa musabe oyu mwathasubirira omwa binywe ibyan’ebyo. (Lk. 11:1-4) Kwesi Yesu athukangiriraya ebya thutholere erisaba kandi ngoku bithondekene erikwamana n’obukulhu bwabyo. Kwesi oyu ni musabe ow’erileberyako.

3. Ni bibulyo byahi eby’erighaniryako thukakania okwa biri omwa musabe owa Thatha wethu?

 3 Omwatsi ono n’owakakwamako thukendi lebya buuli ebiri omwa musabe owa Thatha wethu. Thukendibya thukakania kugho, yibulhaye, ‘Omusabe oyu anganyiwathikya athi eryuwania emisabe yaghe? Kandi ekikulhu kutsibu, iwayibulya, nganemughenda-ghendania n’ebiri omwa musabe oyu?’

‘THATHA WETHU OYULI ELHUBULHA’

4. Ebinywe ‘Thatha wethu’ bikathwibukayaki, kandi Yehova ni Thatha w’Abakristayo abakendi syabya okwa kihugho omu nziraki?

4 Ekinywe ‘Thatha wethu’ butsira ‘Thatha waghe’ kikathwibukaya ngoku thuli omwa kithunga ekya ‘balikyethu Abakrisitayo’ abanzene kwenene. (1 Pet. 2:17) Olhu ka ni lhusunzo lhunene! Abakrisitayo Abahakabibwa ababiribya Baghalha ba Nyamuhanga abawithe amaha aw’erighenda elhubulha, babiritholera ndeke-ndeke eribirikira Yehova mwa ‘Thatha’ wabo. (Abar. 8:15-17) Abakristayo abawithe amaha aw’erisyabya okwa kihugho kera na kera nabu Yehova ni ‘Thatha’ wabu. Yukabaha engebe n’eriha abaramya biwe abosi ebya bakayithagha. Aliwe abawithe amaha w’erisyabya okwa kihugho bakendisyahulhwa mwa baana ba Nyamuhanga ndeke-ndeke babirihikana n’erikangania obuthaleghulha bwabu okw’irengesibwa ly’erighunzerera.Abar. 8:21; Erib. 20:7, 8.

5, 6. Ekihembo ekya babuthi batholere ibaha abaana babu ni kyahi, kandi obuli mwana ahabwiwe atholere iniakolhaki? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

5 Ababuthi bakabya bakangiriraya abaana babu erisaba n’eribawathikya erilhangira Yehova nga Thatha wabu oyubatsomene bakabya ibamabaha ekihembo ekyuwene. Mughalha wethu oyukakolha hathya ng’omulebererya w’omuthimbo, e South Africa akabugha athi: “Abaana baghe babere banabiributhwa, munatsukiraho eribya ingasaba nabo obuli igholho-gholho, mbwino isingali eka. Bali baghe abo bakabugha bathi sibangibuka ebinywe byonyine-nyine ebyabya bikabya omwa misabe eyo. Aliriryo bak’ibuka emibere ey’obunyakirimu eyabya yikabyaho thukakania na Thatha wethu ow’elhubulha, Yehova, kandi ngoku babya bakayowa ihali obuholho n’obutheya. Babere babiribya ibangana thoka erisaba, munabahira mw’omuhwa ow’erisaba omwa mulenge ow’ak’owika nuku nang’owa ngoku bakabwira Yehova ya malengekania n’eriyowa lyabu. Eki mukyanyiwathikya eriminya ebiri omwa mithima yabu. Neryo munathoka erib’eghesya ngoku bangahira emyatsi y’omughaso eyiri omwa musabe ow’erileberyako bakasaba nuku banguwania emisabe yabu.”

6 Bali ba mughalha wethu oyu mubakulha-kulhana ndeke bunyakirimu. Banatsemire omwa butheke bwabu kandi banemukolera Yehova omwa mubiiri w’omughulhu wosi haghuma na bira babu. Ekihembo kikulhu ekya babuthi bangaha abaana babu ly’eribawathikya eribya bughuma na Yehova. Aliriryo obuli mundu ahabwiwe atholere iniuwania obughuma bwiwe na Yehova. Eki mwamuli erigha erianza erina lya Nyamuhanga n’erilisikya kutsibu.Esy. 5:11, 12; 91:14.

‘ERINA LYAWU LIBYE LIBUYIRIRE’

7. Abandu ba Nyamuhanga bawithe lhusunzo lhwahi, aliwe lhukathuyithaghisaya erikolhaki?

7 Thuwithe olhusunzo lhunene olhw’eriminya erina lya Nyamuhanga n’eryahulhwa mwa ‘bandu ab’erina liwe.’ (Emib. 15:14; Isa. 43:10) Thukasaba Thatha wethu w’elhubulha thuthi: ‘Erina lyawu libye libuyirire.’ Wamabya wunemusaba wuthya, kyangana leka iwasaba Yehova akuwathikaye nuku siwukole kutse eribugha ekyosi-kyosi ekyanga tsandya erina liwe eribuyirire. Sithwanzire eribya ng’ab’omwa kighonye eky’erimbere abathabya bakakolha ebya babya bakathulira. Omukwenda Paulo mwahandika athi: ‘Erina lya Nyamuhanga likatsumawa  omwa kathi-kathi k’ebihanda, busana nenyu.’Abar. 2:21-24.

8, 9. Iha eky’erileberyako ekikakanganaya ngoku Yehova akatsumulha abakanza erina liwe libye libuyirire.

8 Thwanzire erina lya Nyamuhanga iryabya libuyirire. Mwali wethu owe Norway oyuwaholerawa mwira wiwe kitsumbukirania, n’erimusighira omwana w’emyaka ibiri, akabugha athi: “Bwabya buthuku obukalire omwa ngebe yaghe. Obuli kiro, hakuhi obuli saha, iningasaba akaghalha ak’erisikira ekitsibu ekyangalimu nuku singaleke Sitani akatsuma Nyamuhanga busana n’erithwamu nabi eryananga kolha kutse erileghulha. Nabya nganzire erina lya Yehova libye libuyirire kandi inganzire mughalha waghe iniasyalholha oku thatha wiwe omwa Paradiso.”Emi. 27:11.

9 Mbwino Yehova mwanasubirya omusabe oyu? Ee. Mwali wethu oyu mwahimbwa busana n’eribya akabya haghuma n’abalikyethu. Habere halhaba myaka ithanu, mwathahibwa n’omusyakulhu w’ekithunga. Mughalha wiwe hathya awithe myaka 20, kandi abiribatizibwa. Mwali wethu oyu akabugha athi “Ngatsemire kundi mwira waghe abirinyiwathikya erilembera mughalha waghe.”

10. Ni kyahi ekikayithaghisibawa erina lya Nyamuhanga eribya libuyirire ndeke?

10 Ni kyahi ekikayithayisibawa erina lya Nyamuhanga eribya libuyirire ndeke n’eryeribwako ebyosi ebikalikinaya? Yehova atholere iniaghunzaho abosi abakaghana ehamuli yiwe ey’erithabalha. (Soma Ezekieli 38:22, 23.) Neryo abandu bakendi syaghenda bakahikana. Ka thukalindirira omughulhu ebihangikwa byosi by’amenge bikendisya thwalha erina lya Yehova mwa libuyirire! Erighunzerera, Thatha wethu w’elhubulha akendi syathabalha ndeke “okwa byosi.”1 Kor. 15:28.

‘OBWAMI BWAWU BWASE’

11, 12. Omwa 1876, Yehova mwawathikya Abakristayo ab’okwenene eriyitheghereryaki?

11 Yesu abere athali aghenda elhubulha, abakwenda biwe mubamubulya bathi: ‘Mukama, wukendi subya obwami oku Israeli mangahano kwehi?’ Ekya Yesu asubiraya mukyakangania ngoku obo sibwabya buthuku bwabu bw’eriminya Obwami bwa Nyamuhanga nga bukendi tsuka erithabalha mughulhu wahi. Mwabwira abigha biwe athi bahire amalengekania wabu okwa omubiiri w’omughaso munene ow’erithulira. (Soma Emibiri 1:6-8.) Aliwe Yesu mwakangirirya abigha biwe athi babye ibanalindirire eryasa ly’Obwami bwa Nyamuhanga. Neryo eritsuka omwa biro by’abakwenda, Abakristayo babiribya ibanemusaba bathi Obwami bwase.

12 Endambi yabere yahika ey’Obwami bwa Nyamuhanga eritsuka erithabalha elhubulha, Yehova mwawathikya abandu biwe eriminya omwaka owa bwangatsukiremu. Omwa 1876, Charles Taze Russell mwahandika omwatsi omwa gazeti eya Bible Examiner. Omwatsi oyo, owabya awithe omuthwe, “Emighulhu y’Ebihanda: Yikendi Syahwa Mughulhu Wahi?,” mwakangania ngoku emighulhu eyo yikendi syahwa omwa 1914. Omwatsi oyo mwakangania ngoku ‘emighulhu musanju’ eyiri omwa buminyereri bwa Danieli yihambene ‘n’emighulhu y’ebihanda’ eya Yesu akanayako. *Dan. 4:16; Lk. 21:24.

13. Omwa 1914 muhabyaki, kandi n’ebinemubya omwa kihugho eritsuka okwa buthuku obo bikakanganayaki?

13 Omwa 1914, muhabya olhuhi omwa bihugho bye Europe—mulhwalhandaghana,  lhwamabya lhuhi lhw’ekihugho kyosi. Aha lhwahwera omwa 1918, habya ihabiribya enzalha nene kandi muhabuthuka obulhwere bw’ekihinzi ekikalire ek’itha abandu bangyi kwilhaba abakwira omwa lhuhi. Neryo eki mukyakangania ngoku “ekiminyikalho” ekya Yesu abugha athi kikendi syalhangirwa akabya Mwami kyamatsuka eribererera. (Mt. 24:3-8; Lk. 21:10, 11) Ni bingyi ebikakanganaya ndeke-ndeke ngoku 1914 w’omwaka ogho Omukama Yesu Kristo ‘aheberawa mw’embitha.’ ‘Mwahulhuka iniakakinda, n’erisingura.’ (Erib. 6:2) Mw’erya elhubulha omw’irwanisya Sitani n’esyombinga siwe n’erighusabo okwa kihugho. Eritsuka-tsukana n’aho, abandu babiriyilhangirira eribererera ly’ebinywe ebya Biblia yikabugha bino: ‘Obulighe oko kihugho n’okwa ngetse! Kusangwa e Sitani yabiribandaghalirako iyihithene kutsibu, kusangwa yasi ko yiwithe kathambi kake buyira.’Erib. 12:7-12.

14. (a) Busana naki kikinatholere erisaba thuthi Obwami bwa Nyamuhanga bwase? (b) Thuwithe lhukwamirwa lhwahi?

14 Obuminyereri obuli omu Eribisulirwa 12:7-12 bukasoborera ekikaleka eritsuka ly’Obwami bwa Nyamuhanga ibyahambangana n’eritsuka ly’ebitsibu ebik’aghalhaya abandu erihika na munabwire. Yesu, Omwami w’Obwami bwa Nyamuhanga abiritsuka erithabalha ihane n’esyonzighu siwe. Thukendi lholha embere ithunemusaba thuthi Obwami bwa Nyamuhanga bwase erihika aho Yesu akendi syakindira esyonzighu siwe syosi n’erighunza obubi bw’okwa kihugho. Nomwabine, thutholere ithwakangania ko thunemughenda-ghendania n’emisabe ey’erisaba Obwami omw’isangira omwa  kindu kikulhu ekikaberereraya ‘ekiminyikalho’ ky’eribyaho lya Yesu ng’Omwami. Yesu mwabugha athi: ‘Engulhu yuwene y’Obwami eyi yasyatsuka erithulhughanibwa omwa kihugho kyosi busana n’eriminyisya ebihanda byosi, neryo enduli yasyahika.’Mt. 24:14.

‘ERISONDA LYAWU LIYIRAWE OKWA KIHUGHO’

15, 16. Thwanga ghenda-ghendania thuthi n’ebya thukasaba thuthi erisonda lya Nyamuhanga liyirawe okwa kihugho?

15 Hakuhi emyaka 6,000 enyuma, erisonda lya Nyamuhanga lyabya ilinemukolhwa ndeke okwa kihugho. Ky’ekyaleka Yehova iniabugha athi ‘kyuwene kutsibu’ abirighunza erihangika obuli kindu. (Enz. 1:31) Sitani mwayisamambulha, neryo eritsukira n’aho, munabwire hali bandu bake abakakolha erisonda lya Nyamuhanga. Aliwe thuli b’omughisa eribya ithuli baghuma b’okwa Bema ba Yehova nga miliyoni munani abakasaba bathi erisonda lya Nyamuhanga liyirawe okwa kihugho n’erighenda-ghendania n’erisaba lyabu. Eki bakakikanganaya omwa mibere yabu n’omw’ibya n’omuhwa omwa mubiiri w’eriyira abigha.

Wunemukangirirya abaana bawu erighenda-ghendania n’erisaba lyethu erya erisonda lya Nyamuhanga eriyirwa okwa kihugho? (Lebaya enungu 16)

16 Ng’eky’erileberyako, mwali wethu oyuwabatizibawa omwa 1948 kandi oyuwakolha ng’omumisani omwa Afirika akabugha athi: “Erikwamana n’ebinywe ebi, eby’omwa musabe owa Thatha wethu, ngabera erisaba indi abosi abali ng’esyombuli ambi ibahikwako n’eriwathikibwa eriminya Yehova obuthuku buthe bwahwayo. N’ekindi, ngabya nganza erithulira omundu, ngatsuka erisaba eribya n’amenge w’erimuhika okwa muthima. Kandi okwa b’omuthima mwolho abathwabiribana, ngasaba indi Yehova atsumule akaghalha kethu ak’eribatsomana.” Busana n’eki, mwali wethu oyu, oyuwithe emyaka 80 akakolha ndeke omwa mubiiri w’erithulira, kandi omw’iwathikania n’abandi, abiriwathikya abangyi eribya Bema ba Yehova. Hane abandi bangyi abawanganabya iwunasi ababiriyihayo omw’ikolha erisonda lya Nyamuhanga nomwakine indi bakekelhuhire.Soma Abanya Filipi 2:17.

17. Wukayowa wuthi okwa bya Yehova akaya kolha akasubirya erisaba lyethu ery’erisonda liwe eriyirwa okwa kihugho?

17 Thukendi lholha embere erisaba thuthi erisonda lya Nyamuhanga liyirawe okwa kihugho, erihika aho Obwami bwiwe bwasyaghunziraho esyonzighu syosi. N’enyuma w’aho ibbwa ithwalhangira erisonda lya Nyamuhanga likakoleka omwa buswire abandu bakalhubukira okwa kihugho Paradiso. Yesu mwabugha athi, ‘Simusweke busana n’eki, kusangwa okwa mughulhu oyo, abosi abali omwa masinda basyowa omulenge [waghe] basyalhua omwa masinda wabu.’ (Yn. 5:28, 29) Ka bukendi syabya butseme thuk’angirira abanze bethu ababya ibabiriholha! Nyamuhanga ‘asyasangulha emisoni yosi okwa meso [wethu].’ (Erib. 21:4) Omwa bakendi syalhubuka mukendisyabya imune “ababi,” kutse abathathunganene, abaholha isibali bath’igha ekwenene eyihambire oku Yehova na Mughalha wiwe. Lhukendi syabya lhusunzo lhunene erikangirirya abalyalhubuka b’erisonda lya Nyamuhanga, nuku batholere erihebwa ‘engebe y’erikotha.’ Emib. 24:15; Yn. 17:3.

18. Abandu bawithe biyithawa bikulhu-bikulhu byahi?

18 Obuholho n’obughuma omwa kihugho kyosi bikendi syabya omughulhu erina lya Yehova likendi syayirwa mwa libuyirire erilhabira omwa Bwami bwa Nyamuhanga. Busana n’ekyo, erisubirya lya Nyamuhanga okwa bindu bisathu eby’erimbere-mbere ebiri omwa musabe owa Thatha wethu likendi syaberererya ebiyithawa bikulhu by’abandu. Aliwe thukinawithe ebindi biyithawa bikulhu ebiri omwa bindu bbini ebyamasighalira omwa musabe owa Thatha wethu. Bikendi syakanibwako omwa mwatsi owakakwamako.

^ lup. 12 Erithoka eriminya obuminyereri obu nga mubwabererera buthi omwa 1914 Obwami bwa Nyamuhanga bw’Ekimasiya bukatsuka erithabalha, lebaya ekitabu E Biblia Kwenene Yikakangirirayaki? olhupapura 215-218.