Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

“Mulire Haghuma n’Abakalira”

“Mulire Haghuma n’Abakalira”

“Musibikanaye n’erihimbana.”​—1 ABANYA TESALONIKA 5:11.

ESYONYIMBO: 121, 75

1, 2. Busana naki thukakanaya okwa ky’erihumulikania abali omwa bulighe? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

“HAKUHI omwaka mwahwa ithune omwa bulhumi bunene kutsibu busana n’eriholha ly’omwana wethu,” Susi kwabya abughire athya. N’owundi mughalha wethu mukali wiwe abere aholha olhuholho olhwa lhuba-lhuba, mwabugha athi mwabya omwa “bulhumi obukalire obw’athe anga soborera.” Eky’obulighe, ni abandu bangyi abakabana obulhumi ng’obu. Omwa kithunga munabwire, balikyethu bangyi sibabya bakalengekania bathi abanze babu ibaholha e Harmagedoni yithe yasa. Obundi wabiriholerwa omundu oyo wanzire, kutse obundi wunasi oyuli omwa bulighe bw’eriholerwa. Byamabya ikwabiri bithya, iwangana yibulya, ‘Omundu oyuli omwa bulighe bw’eriholerwa angabana athi erihumulikanibwa?’

2 Abandi bakanakasima bathi erilhaba ly’obuthuku likalhamaya ebironda byosi. Aliwe mbwino ekyo kikanabya mughulhu wosi? Omukwakali mughuma mwabugha athi, “Okw’ingye, nabirilhangira ekihikire ly’eribugha thuthi,  ebya wukakolha omwa buthuku obukalhaba by’ebikakuwathikaya erihumulikana.” Ekironda kyonyine-nyine erithoka erilhama, kikayithagha obuthuku n’erikitsomana. Kuthya, n’ekironda ky’obulighe erilhama, kikayithagha obuthuku n’eritsomanwa. Ni kyahi ekyanga wathikya abali omwa bulighe bw’eriholerwa, erithoka erikehya obulhumi obo?

YEHOVA NI “NYAMUHANGA W’ERIKIRANIA LYOSI”

3, 4. Ni kyahi ekikaleka ithwaminya ngoku Yehova anasi obulhumi bw’eriholerwa?

3 Thatha wethu w’olhukeri, Yehova, yo w’embere-mbere erithuha erihumulikania erya thukayithagha. (Soma 2 Abanya Korinto 1:3, 4.) Yulengire kutsibu omw’ibya w’olhukeri, kandi akalhaghanisaya abandu biwe athi: “Ingye nina ngye Oyukakukiranaya.”​—Isaya 51:12; Esyonyimbo 119:50, 52, 76.

Yehova alindirire kutsibu ekiro akendi syalhubukya abalhume bathaleghulha

4 Thatha wethu w’olhwanzo nayu anabwene ekitsibu ky’eriholerwa, abaghombe biwe nga Abrahamu, Isaka, Yakobo, Musa, n’Omwami Dawudi. (Emiganzo 12:6-8; Matayo 22:31, 32; Emibiri 13:22) E Biblia yikathukanganaya ngoku Yehova alindirire kutsibu ekiro akendi syalhubukya abalhume bathaleghulha abo. (Yobu 14:14, 15) Okwa buthuku obo bakendi syabya omwa tseme n’eribya n’amaghalha awuwene. Yehova kandi mwanaholerwa na Mughalha wiwe akambere. E Biblia yikakanganaya ngoku Yesu yo Nyamuhanga abya akatsemera kutsibu. (Emisyo 8:22, 30) Kyangabya imuky’itha Yehova y’obughuli bunene akalhangira mughalha wiwe akaholera omwa bulhumi bunene.​—Yoane 5:20; 10:17.

5, 6. Yehova akathuhumulikanaya athi?

5 Thutholere ithwayikethera ndeke ngoku Yehova akendi thuwathikya. Neryo thutholere ithwayowa bwiranda erimusaba mughulhu wosi n’erimubwira obulhumi obwa thulimu. Ka kikahumulikanaya eriminya ngoku Yehova anasi eriyowa lyethu kandi ngoku akathuhumulikanaya! Aliwe ibbwa, ekyo akakikolha athi?

6 Enguma y’okwa syonzira nyingyi esyo Yehova akathuhumulikanirayamu, w’omulimu wiwe abuyirire. (Emibiri 9:31) Yesu mwabugha athi Thatha wethu anayitheghekire eriha omulimu wiwe abuyirire oko bakamusabagho. (Luka 11:13) Susi, oyo thulyakanayako okw’itsuka, akabugha athi: “Ng’ibuka emighulhu eminene ithukana kwama kya kukama ahisi n’erilemba-lemba Yehova thuthi athuhumulikanaye. Obul’ikolha ekyo, omwa kwenene, obuholho bwa Nyamuhanga ibukatheghaya emithima yethu n’obulengekania.”​—Soma Abanya Filipi 4:6, 7.

YESU NAYU AKAYITHEGHERERAYA ERIYOWA LYETHU

7, 8. Ni kyahi ekikaleka ithwayikethera ngoku Yesu akendi thuhumulikania?

7 Omughulhu Yesu abya okwa kihugho, mwagherererya ndeke-ndeke emibere  ya Thatha wiwe omwa by’abya akabugha n’erikolha. (Yoane 5:19) Yehova athuma Yesu y’okwa kihugho busana n’erihumulikania “ababbunikire omo muthima” n’abosi “abakalira.” (Isaya 61:1, 2; Luka 4:17-21) Abandu babya ibanasi Yesu kw’akayitheghereraya eriyowa lyabu kandi kwenene kw’anzire eribawathikya.​—Abaebrania 2:17.

8 Omughulhu Yesu abya iniane mwana, angabya imwanaholerwa banywani biwe kutse ab’okw’iyo. Ng’eky’erileberyako, thatha wiwe w’okwa kihugho, Yozefu, angabya imwaholha Yesu iniakine mulhwana mulere. * (Lebaya omwatsi ahikwa.) Thalengekania okwa bulighe obwa Yesu abyamu, inianemulhangira mama wiwe, baghalha babu na bali babu ibane omwa bulighe.

9. Yesu mwakangania athi kw’ane omwa bulighe omughulhu Lazaro aholha?

9 Omughulhu Yesu abya okwa kihugho, mwakangania kw’akayitheghereraya ebya bandu bakalhabamu kandi iniakabakwira obulighe. Ng’eky’erileberyako, munywani wiwe Lazaro abere aholha, Yesu nayu mwowa obulhumi ng’obwa Maria na Marata babyamu. Mukyamuhambako kutsibu erihika n’okw’irira nomwanabya inianasi kw’akayalhubukaya Lazaro.​—Yoane 11:33-36.

10. Busana naki thuyikethere ngoku Yesu anatsomene eriyowa lyethu na munabwire?

10 Ebinywe bya Yesu eby’erihumulikania eby’abugha kera byanga thuwathikya bithi munabwire? E Biblia yikathukakasaya ngoku Yesu syali athahinduka. Yikabugha yithi: “Yesu Kristo syalihinduka, muligholho na munabwire, egha na kera, ikw’ane athya.” (Abaebrania 13:8) Ak’ahulhawa mwa “Mwinye Ngebe,” kutse Omwimaniri Mukulhu w’Engebe, kundi yulekire ikyathokekana okw’ithwe erisyabyaho kera na kera. Kandi Yesu anasi ndeke obulhumi bw’obulighe bw’eriholerwa kandi ananzire “eriwathikya abakalengawako.” (Emibiri 3:15; Abaebrania 2:10, 18) Neryo thuyikethere ngoku na lino Yesu akinahambawako abandi bakabya omwa bulhumi. Akayitheghereraya obulhumi obo bakabyamu, akabawathikaya okwa ndambi eyitholere.​—Soma Abaebrania 4:15, 16.

ERIHUMULIKANIBWA ERILHUA OMWA MASAKO

11. Iwe ni Masako wahi ow’akakuhumulikanaya?

11 Omwatsi ow’akakanganaya ngoku Yesu mwakwa obulighe bunene Lazaro abiriholha ni mughuma buyira okwa myatsi mingyi eyikathuhumulikaya eyiri omwa Kinywe kya Nyamuhanga. Ekyo sikirithuswekaya kusangwa “ebyosi ebyasakawa erimbere omwa Masako byasakawa busana n’erithukangirirya. Neryo Amasako akathuha eriyitsingirira n’erihanda omuthima ithwathoka eribya n’amaha.” (Abanya Roma 15:4) Wamabya iwune omwa bulighe bw’eriholerwa nawu wangana bana erihumulikanibwa omwa Masako ng’awali ahikwa hano:

  •   “Omwami Mukulhu ali hakuhi n’ab’emithima yibbunangikire; akalhamaya abathawithe maha.”​—Esyonyimbo 34:18, 19.

  • “Omughulhu ngahandabuka n’erikwa engitsi, wukanyisibikaya n’erinyitsemesya.”​—Esyonyimbo 94:19.

  • “Omukama wethu Yesu Kristo na Nyamuhanga thatha wethu oyuwathwanza, n’erithuha busana n’olhukogho lhwiwe erisibikya ly’erikotha n’amaha mabuya, asibikaye emithima yenyu n’eribasikya.”​—2 Abanya Tesalonika 2:16, 17. *​—Lebaya omwatsi ahikwa.

EKITHUNGA KIKATHUHUMULIKANAYA KUTSIBU

12. Thwanga humulikania thuthi abandi?

12 Abali omwa bulighe bw’eriholerwa bangana bana erihumulikanibwa omwa kithunga ky’Ekikrisitayo. (Soma 1 Abanya Tesalonika 5:11.) Wanga humulikania wuthi n’erighumya “ab’ekirimu kibbunikire”? (Emisyo 17:22) Aliwe ambi iw’ibuka ngoku hane “omughulhu w’eribya bukuthu n’omughulhu w’eribugha.” (Omugambuli 3:7) Omukwakali oyuk’ahulhawa mwa Dalene akabugha athi abali omwa bulighe bw’eriholerwa bakanza ibabugha eriyowa lyabu lyosi. Neryo busana n’ekyo, ekikulhu ekya wutholere erikolha ly’erihulikirira ndeke isiwutha babughiramu. Junia oyo mughalha wabu ayitha, akabugha athi, “Nomwakine indi siwanga minya ndeke obulighe obwa mundu alimu, ekikulhu ly’erilengaho eriyitheghererya eriyowa lyabu.”

13. Ni kyahi ekya thutholere ithwabya ithun’ibukireki okwa bulighe bw’eriholerwa?

13 Ambi ithwabya ithunasi ngoku buli mundu awithe ngoku akakanganaya obulighe bwiwe. Hakanayira ikyakalha erisoborera ndeke ngoku wukayowa. E Biblia yithi: “Omuthima anasi obukalihe bwagho, n’owehandi syalisangira obutseme bwagho.” (Emisyo 14:10) Omundu angana lengaho erisoborera eriyowa liwe, aliwe kandi ikyakalira abandi eriyitheghererya eky’akanza eribugha.

Mughulhu mungyi, ekikawathikaya kutsibu ly’eririra haghuma n’abakalira

14. Thwanga bugha byahi erihumulikania abali omwa bulighe bw’eriholerwa?

14 Kyangana kalha eriminya eky’erihumulikaniamu oyuli omwa bulighe. Aliwe e Biblia yikabugha yithi “olhulimi lhw’ab’amenge n’ilhamya.” (Emisyo 12:18) Abandi babiribana eby’erihumulikania mw’abandi omwa brokyuwa eya When Someone You Love Dies. * (Lebaya omwatsi ahikwa.) Aliwe mughulhu mungyi, ekikawathikaya kutsibu ‘ly’eririra haghuma n’abakalira.’ (Abanya Roma 12:15) Gaby, oyuwaholerawa  mwira wiwe, akabugha athi, iyo erithoka erikangania ngoku akayowa ly’eririra. Kandi athi: “Ekyo ky’ekikaleka ingahumulikana banywani baghe bakalira naghe. Esaha eyo ngayowa isindi ingyuwene omwa bulighe.”

15. Thwanga humulikania thuthi abandi kyamabya ikikathukalira eribahumulikania busu-okwa-busu? (Lebaya n’omwatsi omwa kasanduku “ Ebinywe by’Erihumulikania.”)

15 Wamayowa ikikukalire erihumulikania omundu oyuli omwa bulighe busu-okwa-busu, iwangana muthumira omwatsi omwa kadi, emeseji okwa simu, kutse iwamuhandikira ebaruha. Iwangana handika mw’erisako eryanga muhumulikania, iwakania okwa mubere mubuya ogho wuk’ibuka okwa muholi, kutse emighulhu y’etseme eya wuk’ibuka. Junia, akabugha athi, “Balikyethu erinyithumira omwatsi owakahimba kutse erinyikokya erisiba haghuma nabu kikanyiwathikaya kutsibu. Ebyo bikaleka ingayowa ibanyanzire kandi ibanyitsomene.”

16. Ni nzira yahi eyikakolha ndeke omw’ihumulikania abandi?

16 Emisabe yethu yangana wathikya balikyethu abali omwa bulighe bw’eriholerwa. Ithwangana bahira omwa misabe kutse ithwasaba haghuma nabu. Nomwakine indi wangana yowa nga kikendi kukalira kundi wuthi nawu wanganalira, wuminye ngoku omusabe wawu angana humulikania. Dalene akathasyabugha athi, “Bali bethu bakabya bamasyandebya, nganabasaba indi basabe naghe. Bakabya bakatsuka erisaba, erimbere, ebinywe ibyabya nga byamahathira, aliwe bakabya babiribugha bibiri-bisathu,  omulenge iniatsuka eryuwana neryo ibasaba omusabe ow’akahimba. Erikirirya lyabu erighumire, olhwanzo lhwabu, n’eritsomana lyabu bikanzubaya mw’amani.”

LHOLHA EMBERE ERIHUMULIKANIA

17-19. Busana naki erihumulikania litholere iryabya mughulhu wosi?

17 Sikithokekene eriminya obuli mundu nga ngathwalha buthuku bungahi iniane omwa bulighe. Omundu imwanamaholerwa, abanywani n’abahughu bakabya ibane aho erimuhumulikania. Aliwe obuli mundu akabya abirisuba omwa biwe, abalyaholerawa bakabya ibakinayithagha erihumulikanibwa. Neryo ambi iwabya iwunayitheghekire eriwathikya. “Omwira akanza emighulhu yosi; n’omughalha wabo akabuthawa busana n’obulighe.” (Emisyo 17:17) Thutholere ithwalholha embere erikirania abali omwa bulighe bw’eriholerwa erihika aho bakendi syayowira ndeke.​—Soma 1 Abanya Tesalonika 3:7.

18 Ambi iwabya iwunasi ngoku obulighe bwangana subira omundu endambi yosi-yosi kitsumbukirania. Eki kyanganabya ng’ekiro balungiramu kutse aholeramu kikayahika, olhwimbo lhulebe, ebisasani, emibiiri, kutse nibya eribeherwa, omulenge, kutse obuthuku bulebe bw’omwaka. Omukwakali kutse omukwirwa akabya akolha ekindu iyuwene omurundi w’erimbere, ng’erighenda okwa lhuhindano kutse okw’Ibuka, kyangana mulethera bulighe bunene. Mughalha wethu mughuma akabugha athi: “Nabya inganasi ekiro ky’eribuka ekiro n’ingira omwa butheke ku kikendi nyirethera obulighe, kandi kwenene mubyakalha. Aliwe balikyethu bake abanywani baghe bahakuhi mubathegheka thubye nabu haghuma nuku singabye ingyuwene.”

19 Wibuke ngoku abali omwa bulighe bakayithagha erihumulikanibwa mughulhu wosi. Junia akabugha athi, “Mughulhu mungyi obuwathikya obwa wukahebawa endambi yosi-yosi, butsira eritsuka eririnda kiro kirebe, bukahimba kutsibu. Eriwathikya ng’eryo likahumulikanaya.” Ni kwenene, sithwanga baghunza kw’obulighe bwabu bwosi n’embwera, aliwe ithwangana humulikania abali omwa bulighe omw’iyira ekya thukabakolera. (1 Yoane 3:18) Gaby akabugha athi: “Ngasima Yehova ya kutsibu busana n’abasyakulhu b’ekithunga abangwathikaya erilhaba omwa syonzira esikalire sy’engebe. Babirileka ingayowa Yehova ng’ananyihirire oko kikuba.”

20. Busana naki emilhaghe ya Yehova yikahumulikanaya?

20 Kikahumulikanaya eriminya ngoku Yehova, Nyamuhanga w’erikirania lyosi, akendi ghunzaho obulighe bw’eriholerwa erilhabira omw’ilhubukya abandu. (Yoane 5: 28, 29) Nyamuhanga akayilhagha athi ‘asyaherya olhuholho erihika kera na kera, Omukama Omwami Mukulhu asyasangulha emisoni okwa musu wosi.’ (Isaya 25:8) Neryo aho, omwakanya “k’eririra n’abakalira,” obuli mundu okwa kihugho “akendi syatsema n’abakatsema.”​—Abanya Roma 12:15.

^ enu. 8 Omwa Biblia kikalhangirika ngoku Yozefu abya iniakineho Yesu iniane w’emyaka 12. Aliwe Yozefu syalikanibawako omughulhu Yesu akolha ekithiko-thiko kiwe ky’erimbere eky’erihindulha amaghetse mwa bwabu, kutse nibya okwa bundi buthuku enyuma w’aho. Obundi Yozefu angabya iniabya iniabiriholha. N’eryongera okw’ekyo, Yesu abere inianahanikire okwa muthi, mwabugha na Yoane athi asighale akatsomana mama wiwe, ekindu eky’athe angakolire Yozefu kw’abya iniakineho.​—Yoane 19:26, 27.

^ enu. 14 Lebaya n’omwatsi, “Kiranaya Abaholerwe nga Yesu kw’Akolha,” owali omwa Watchtower ey’Okwerikuminakughuma 1, 2010.