Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Sighika Ehamuli ya Yehova ey’Erithabalha!

Sighika Ehamuli ya Yehova ey’Erithabalha!

“Omukama wethu na Nyamuhanga wethu! Iwe wutholere eribana olhukengerwa, n’erisikya, n’obuthoki, kusangwa wahangika ebindu byosi.”​—ERIBISULIRWA 4:11.

ESYONYIMBO: 112, 133

1, 2. Ni kindu kyahi ekya buli mundu atholere iniayikakasirya? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

NGOKU thwanalhangira omo mwatsi owahwere, Sitani akabugha athi Yehova syatholere erithabalha abandu. Akabugha athi Yehova syalithabalha omwa bulingirirania kandi athi abandu ibakendibya buholho bamayithabalhako. Ekyo nina kwenene? Thalengekania abandu ku babya ini b’eriyithabalhako erihika kera na kera. Mbwino ibane mwendibya ndeke kwilhaba eribya omwa buthabali bwa Nyamuhanga? Wukalengekanaya ikikendi kuha etseme nene eribyaho kera na kera isiwuli omwa busondoli bwa Yehova?

2 Ebibulyo ebyo sihali oyutholere eribisubirya omwa bwawu. Obuli mundu atholere iniabirengekaniako ndeke okwa liwe iyo ng’omundu. N’enyuma w’aho, kitholere ikyalhangirika ngoku emithabalire ya Yehova yitholere kandi ngoku thutholere ithwamusighika n’omuthima wosi. Thulebaye ekya Biblia yikabugha okw’ibya Yehova iyuwithe ehamuli y’erithabalha obuhangwa bwosi.

 YEHOVA YUWITHE EHAMULI Y’ERITHABALHA

3. Busana naki Yehova yuwithe ehamuli y’erithabalha okwa byosi?

3 Yehova ya muthabali mukulhu w’obuhangwa bwosi kundi iyo ni Nyamuhanga omuthoki w’ebyosi kandi Muhangiki. (1 Emyatsi y’Emigulu 29:11; Emibiri 4:24) Abakendi syathabalha na Kristo, e 144,000 mubalhangirwa omo nzoli ibanemubugha bathi: “Omukama wethu na Nyamuhanga wethu! Iwe wutholere eribana olhukengerwa, n’erisikya, n’obuthoki, kusangwa wahangika ebindu byosi kandi busana n’erisonda lyawu mubyabyaho.” (Eribisulirwa 4:11) Kundi Yehova yuwahangika ebindu byosi, yuwithe ehamuli y’erithabalha okwa bindu byosi, mbulha biri elhubulha kutse okwa kihugho.

4. Busana naki obughabe bw’eriyithwiramu sibulithuha ehamuli y’eriyisamambulha oku Yehova?

4 Sitani mwathahangika kindu. Neryo syawithe hamuli y’erithabalha obuhangwa. Sitani n’ababuthi bethu b’erimbere mubaghana erighondera Yehova, bamahakanisya ehamuli yiwe y’erithabalha. (Yeremia 10:23) Mbwino eribaha obughabe bw’eriyithwiramu lyabya ini baha ehamuli y’erighana Yehova? Eyihi. Obughabe bw’eriyithwiramu bukaha omundu y’ehamuli y’eriyithwiramu okwa myatsi butsira ehamuli ey’erithwamu eriyisamambulha oku Yehova, Omuhangiki. Neryo kwesi, eriyisamambulha oku Yehova, ibbwa wukabya iwamakolesya nabi obughabe bw’eriyithwiramu. Omo kwenene, ithwe bandu thukayithagha Yehova eribya muthabali wethu.

Obuli kihano, omusingyi, kutse erithwamu erikalhua oku Yehova likabya irihikire kandi iryuwene

5. Busana naki mughulhu wosi ebya Yehova akathwamu bikabya ibihikire?

5 Thalengekania okwa yindi nzumwa eyikaleka Yehova iniabya iyuwithe ehamuli y’erithabalha. Akakolesaya obuthoki bwiwe omwa nzira eyihikene. Iyo akathubwira athi: “Nyiri Mwami Mukulhu oyukakolha ebibuya n’eribanza libuya n’erithunganene omwa kihugho, kusangwa Omwami Mukulhu athi ngatsema omo myatsi eyi.” (Yeremia 9:24) Yehova iyo syaliyithagha abandu erimuha ebihano by’erighenderako akathwamu. Aliwe iyo yukahira h’olhulengo lhw’ekitholere eribya ikihikire. Kundi esyonzira sya Yehova sihikene, mwaha abandu b’ebihano. Omuhandiki w’esyonyimbo mwabugha athi: “Obwami bwawu buhimbire okwa kibanza ky’erithunganene.” Neryo busana n’ekyo, obuli kihano, omusingyi, kutse erithwamu erikalhua oku Yehova likabya irihikire kandi iryuwene. (Esyonyimbo 89:14; 119:128) Sitani mwabugha athi Yehova si muthabali mubuya. Kandi ibbwa, Sitani syanga letha obulingirirania omwa kihugho.

6. Ni nzumwa yahi eyikaleka Yehova iniabya iyuwithe ehamuli y’erithabalha?

6 Eyindi nzumwa eyikaleka Yehova iniabya iyuwithe ehamuli y’erithabalha ly’eribya iniawithe amenge w’erisondolha obuhangwa bwosi. Ekyo thukakilhangira omwa mibere aheramu Mughalha wiwe obuthoki bw’erilhamya amalhwere aw’abya isyangalhamibwa n’abathambiri. (Matayo 4:23, 24; Mariko 5:25-29) Nomwakine indi okw’ithwe eki kyabya kithiko-thiko, oku Yehova sikyabya kithiko-thiko. Anasi ndeke emikolere y’omubiri w’omundu kandi anasi n’erilhamya obulhwere bwosi-bwosi obwanga hika kugho. Angana subya n’oyuholire n’erikakirya ebitsinduli eribya.

7. Yehova ni w’amenge athi kwilhaba mundu wosi-wosi omwa kihugho kya Sitani?

 7 Obuthabali bwa Sitani sibwanga letha omwa kihugho mw’obuholho, nibya n’omwa kihugho kighuma kutse ahakathi-kathi k’ekihugho n’ekindi. Yehova musa yuwithe amenge w’eriletha obuholho omwa kihugho kyosi. (Isaya 2:3, 4; 54:13) Kiri ngoku omukwenda Paulo anabugha athi: “Kwenene Nyamuhanga awithe amenge wosi n’eriminya lyosi! Sihali mundu wangaminya erisoha liwe! Sihali mundu wangaminya esyonzira siwe!”​—Abanya Roma 11:33.

OBUTHABALI BWA YEHOVA BULENGIRE

8. Wukayowa wuthi okwa mithabalire ya Yehova?

8 Ngoku thwabirilhangira, e Biblia yikakanganaya ndeke-ndeke ngoku Yehova yuwithe ehamuli y’erithabalha. Kandi iyakangania ekikaleka iniabya iya Muthabali oyulengire. Enguma okwa syonzumwa, ly’eribya iniakathabalha omo lhwanzo. Thukayowa ithuli hakuhi nayu thukalengekania ku ni Nyamuhanga “oyuwoswire n’erighanyira n’olhukogho, sy’anguhire okw’ihithana, oswire n’obwenge bw’olhwanzo n’omwatsi w’okwenene.” (Eriluayo 34:6) Nyamuhanga akakolongana nethu inianathuhere ekitsumbi kandi inianathusikirye. Athutsomene kwilhaba ngoku thwanga yitsomana. Sitani akabugha athi Yehova ak’ima abandu b’ebibuya, aliwe ayo ni mabehi. Kandi nibya Nyamuhanga mwahayo Mughalha wiwe nuku thwanga thunga amaha w’erisyabyaho kera na kera.​—Soma Esyonyimbo 84:11; Abanya Roma 8:32.

Yehova athutsomene kwilhaba ngoku thwanga yitsomana

9. Thukaminya thuthi ngoku Nyamuhanga anatsomene obuli mundu okwa liwe?

9 Yehova anzire abandu biwe abosi haghuma ng’ekithunga. Aliwe kandi anatsomene kutsibu obuli mundu okwa liwe. Thalengekania ngoku byabya kera. Ahabw’emyaka eyiri nga bikumi bisathu, Yehova iniakakolesaya abatsweri erisondolha ekihanda ky’abandu biwe n’eribawathikya erisingura esyonzighu syabu. Aliwe omwa buthuku bwosi obu, aliwe Yehova abya inianemutsomana n’obuli mundu ahabwiwe. Ng’eky’erileberyako ni Ruta. Iyo syabya Muisraeli, kandi abya iniabiriyiferezya ebindi erithoka eribya muramya wa Yehova. Mwamutsumulha omw’imuha omulhume n’omwana w’obulhume. Kandi ekilengire ekyo, mughalha wa Ruta, mwabya mughuma w’okwa bathatha-kulhu ba Masiya. Kandi Yehova mwalhangira athi omwatsi owahambire oku Ruta akahandikawa omwa Biblia, omwa kitabu ekiri omwa lina liwe. Wamathathera akasasani, wukalengekanaya Ruta akendi syayowa athi akaminya ebyosi ebi?​—Ruta 4:13; Matayo 1:5, 16.

10. Ni kyahi ekikaleka ithwabugha thuthi omwa buthabali bwa Nyamuhanga simuli erikolhwa nabi?

10 Omwa buthabali bwa Nyamuhanga simuli erikolhwa nabi. Aliwe abakamughondera bakayowa buholho kandi omwa tseme. (2 Abanya Korinto 3:17) Dawudi mwabwira Yehova athi: “Erisikya n’erikenga biri embere siwe. Amaaka n’obutseme biri aho wiwe.” (1 Emyatsi y’Emigulu 16:7, 27) Omuhandiki w’esyonyimbo ya Etana mwahandika athi: “Obutseme buli n’abandu abakakuramaya omwa syonyimbo. Bakabyaho, iwe Omwami Mukulhu omwa kyakakalha embere syawu. Bakatsema busana nawu omwa musibo wosi  kandi bakakupipa busana n’obubuya bwawu.”​—Esyonyimbo 89:15, 16.

11. Ni kyahi ekyanga thuwathikya eryongera erikakasya ngoku Yehova yutholere erithabalha?

11 Thukabya thukaghanirya kutsibu okwa bubuya bwa Yehova, thukayongera eriligha ndeke ngoku obuthabali bwiwe bwa bulengire. Thukayowa ng’omuhandiki w’esyonyimbo oyuwabugha na Nyamuhanga athi: “Ekiro kighuma omo hekalu yawu kyuwene kwilhaba ebiro elfu ehandi!” (Esyonyimbo 84:10) Yehova yuwathuhangika, neryo anasi ndeke ekyanga thutsemesya. Akathuha bingyi, kwilhaba n’obwagha bwethu. Ekyosi-kyosi ekyo Yehova angabugha athi thukole, thukabya in’ithwe thukendi ghasirwa. Nomukyangabya ikikathuyithaghisaya eriyiferezya bindu birebe, thukabana etseme omw’ighondera Yehova.​—Soma Isaya 48:17.

12. Enzumwa ngulhu eyikaleka ithwasighika obuthabali bwa Yehova ni yahi?

12 Omwa Biblia thukabana mw’omwatsi ow’akakanganaya ngoku enyuma w’emyaka rukumi y’obuthabali bwa Kristo, hane abakendi syayisamambulha okwa hamuli ya Yehova ey’erithabalha. (Eribisulirwa 20:7, 8) Niki ekikendi syaleka ibakolha ekyo? Okwa buthuku obo, Sitani kandi angana syanza abandu bayirengekanayeko ibo basa. Ekyo abeghere erikikolha. Angana syalengesya erithebererya abandu athi ibanganabyaho kera na kera isibathaghondera Yehova. Akendi syabya iniamabatheba. Aliwe thutholere ithwayibulya, ‘Ingane mwendi ligha amabehi ng’ayo?’ Thwamabya kwenene ithunanzire Yehova kandi ithunalighire ndeke ku ni mubuya kandi ku yuwithe ehamuli y’erithabalha, ebya Sitani akabugha ebyo ibikendibya nye okw’ithwe. Ithukendyanza eribya omwa buthabali bwa Yehova oyukathabalha omo lhwanzo.

BUTHALEGHULHA, SIGHIKA EHAMULI YA NYAMUHANGA EY’ERITHABALHA

13. Thukasighika thuthi ehamuli ya Yehova ey’erithabalha omughulhu thukamugherereraya?

13 Ngoku thwanabirilhangira, Yehova yuwithe ehamuli y’erithabalha, kandi ngoku emithabalire yiwe y’eyirengire. Thutholere ithwasighika ehamuli yiwe y’erithabalha. Thukabya thwamabya bathaleghulha oku Yehova n’erimugherererya, thukabya ithwamasighika ehamuli eyo. Thukabya thukalengaho kutsibu erigherererya emikolere ya Yehova, thukabya ithwamakangania ngoku thumwanzire kandi ku thukasighika erithabalha liwe.​—Soma Abanya Efeso 5:1, 2.

14. Abasyakulhu b’ekithunga n’abimaniri b’amaka banga gherererya bathi Yehova?

14 E Biblia yikathubwira yithi Yehova akakolesaya obuthoki bwiwe omwa mibere y’olhwanzo. Abalhume ng’emithwe y’amaka, n’abasyakulhu b’ekithunga abanzire Yehova ibakendi mugherererya, neryo ibayitheya okw’ibya batsurumi n’eriyithwalha nga bo bakathegheka abandi. Omukwenda Paulo mwalengaho kutsibu erigherererya Nyamuhanga na Yesu. (1 Abanya Korinto 11:1) Mwathabya akabulisya abandi b’obuholho kutse eribakaka erikolha ekihikire. Aliwe iyo iniakabahira mw’omuhwa w’erikolha ekihikire. (Abanya Roma 12:1; Abanya Efeso 4:1; Filemono 8-10) Omw’ikolha ekyo, Paulo mwagherererya Yehova. Thukabya thwamakolongana n’abandi omo lhwanzo, thukabya ithwamasighika ehamuli ya Yehova ey’erithabalha.

15. Thukasighika thuthi obuthabali bwa Yehova omw’isikya abo abiriha obuthoki?

15 Kandi thukasighika ehamuli ya Yehova ey’erithabalha omw’ighendera okwa busondoli bw’abandu abo Yehova abiriha olhukwamirwa lhw’erisondolha n’erikolhangana nabu.  Nomuthwangabya isithuthayitheghererya, kutse isithuthalighirana n’erithwamu lyabu, thutholere ithwabasighika. Abali omwa kihugho ko bathe bathya, aliwe ithwe ekyo kyo thukakolha thwamabiriligha Yehova eribya Muthabali wethu. (Abanya Efeso 5:22, 23; 6:1-3; Abaebrania 13:17) Kandi ithukendi tsema, kundi Nyamuhanga akathusunzira ebibuya.

16. Erithwamu lyethu okwa myatsi lyanga kangania lithi ngoku thukasighika ehamuli ya Nyamuhanga ey’erithabalha?

16 Kandi thwangana sighika ehamuli ya Nyamuhanga ey’erithabalha omwa bya thukathwamu. Yehova syalithuha ebilhaghiro okwa buli kandu omwa ngebe. Omwakanya k’ekyo, akathubwira amalengekania wiwe. Eki kikaleka ithwaminya ekya thutholere erikolha. Ng’eky’erileberyako, Yehova syalithondogholera Abakristayo b’ebya batholere eryambalha n’ebya bathatholere. Aliwe akasoborera athi ambi ithwe ng’abaghombe biwe thutholere ithwambalha omwa mibere eyanganaha ekitsumbi. (1 Timoteo 2:9, 10) Akanza ithwalengekania erithwamu lyethu nga lyanga hamba lithi okwa bandi. (1 Abanya Korinto 10:31-33) Erithwamu lyethu lyamaseghemera okwa malengekania wa Yehova, thukabya ithwamakangania ngoku thumwanzire kandi ku thukasighika emithabalire yiwe.

Sighika, ehamuli ya Nyamuhanga y’erithabalha omwa bya wukathwamu n’omwa mibiiri y’eka (Lebaya enungu 16-18)

17, 18. Abathahenie banga kangania bathi ku bakasighika ehamuli ya Yehova ey’erithabalha?

17 Thalengekania okwa nzira nguma eyo abathahenie banga kangnaniryamu erisighika ehamuli ya Yehova ey’erithabalha. Okwa bakang’ira omwa butheke, emyatsi iyanganabya  ngoku bathabya bakalengekania. Obutheke ibwanganabya nibya ibwabiribakalira. Byamabya ikwabiri bithya, iwangana ghasirwa omw’ilengekania okwa mibere Yehova akolonganiramu n’ekihanda kye Israeli. Yehova mwayithwalha ng’iba w’ekihanda ekyo. (Isaya 54:5; 62:4) Aliwe Abaisraeli mubakolha Yehova yo nabi ngendo nyingyi. Aho Yehova mwabya ng’oyuli omwa butheke obukalhumaya omuthima. Aliwe Yehova mwathanguha okw’ibugha athi neryo athinire. Omwakanya k’ekyo, mwabaghanyira ngendo nyingyi n’erithend’ithwa eriyilhagha liwe okw’ibo.​—Soma Esyonyimbo 106:43-45.

18 Abakristayo abali omwa butheke bakalengaho erigherererya Yehova. Obutheke nomubwanga kalha, sibali lengekanaya okw’ibuthwa omwa mibere eyithesighikawa n’amasako. Bakabya ibanasi ngoku Yehova akathwalha endaghane y’obutheke mwa kindu kikulhu kutsibu kandi anzire omulhume na mukali wiwe ibalhandanako. Obusingiri busa bo bwangaleka omundu iniathwa embeta n’eribya n’obwiranda bw’eringira omwa bundi butheke. (Matayo 19:5, 6, 9) Abakrisitayo bakabya bamakolha ekyosi-kyosi erighumya obutheke bwabu, bakabya ibakasighika ehamuli ya Yehova ey’erithabalha.

19. Thutholere ithwakolhaki thwamasobya?

19 Ithwe bosi sithuhikene, kandi hakanayira ithwakolha ebikaponesaya Yehova Nyamuhanga wethu. Ekyo anakyasi kandi ky’ekyaleka iniathuha embanulho. Neryo thwamasobya ambi ithwasaba Yehova y’ekighanyiro. (1 Yoane 2:1, 2) Omwakanya k’eribera eriyitsweba busana n’ekisobyo, ambi ikyathweghesya erisomo. Thutholere ithwalholha embere eriyithunda hakuhi na Yehova, kundi yuwanga thughanyira n’erithuwathikya erilhama nuku thulhole embere erimukolera.​—Esyonyimbo 103:3.

20. Busana naki thutholere ithwasighika ehamuli ya Yehova ey’erithabalha?

20 Omwa kihugho kihya-kihya, obuli mundu akendi syabya omwa buthabali bwa Yehova n’erigha esyonzira siwe esithunganene. (Isaya 11:9) Aliwe na lino, ithwangan’igha bingyi okwa malengekania aw’awithe n’emibere ey’akanza ithwakolera mw’ebindu. Obuthuku bukayahika isihakiri oyuwanga hakanisya ehamuli ya Nyamuhanga ey’erithabalha. Neryo kwesi thulengeho ngoku thwanga thoka erisighika ehamuli ya Yehova ey’erithabalha omw’imwowa, erimukolera buthaleghulha, n’erilengaho erimugherererya omwa byosi thukakolha.