Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwomukagha 2017

Wune Mwendi Ghunzaho Erithendi Yitheghererangania n’Erihiraho Obuholho?

Wune Mwendi Ghunzaho Erithendi Yitheghererangania n’Erihiraho Obuholho?

YEHOVA NYAMUHANGA anzire abaramya biwe ibabya omwa buholho. Akanza ibahiraho obuholho n’abandi. Ekyo kikaleka, omwa kithunga imwabya obuholho. Obuholho obu bukaleka abandu bangyi ibasa omwa kithunga.

Ng’eky’erileberyako, omuthahwa w’ekibindi e Madagaska, abere alhangira obuholho obuli ahakathi-kathi k’abaghombe ba Yehova, kino mukyasa omwa muthima wiwe, ‘Namasy’ingira omwa dini, iningendi sy’ingira omw’eyi.’ Endambi muyahika, amaleka eriramya esyombinga, amakolha esyombinduka omwa butheke bwiwe, neryo amatsuka eriramya Yehova, Nyamuhanga w’obuholho.

Ng’omulhume oyo, obuli mwaka abandu esyongumi bakabya Bema ba Yehova n’eribana obuholho. Aliriryo e Biblia yikathubwira yithi ‘eritsuru erikalire n’erineghena’ byamabya omwa kithunga ikikendi tsandya amanywani n’eriletha ebitsibu. (Yakobo 3:14-16) Aliwe e Biblia yikathuha amenge awuwene ngoku thwanga yitheya okwa bitsibu ebyo n’erighumya obuholho bwethu na balikyethu. Thulebaye amenge ayo ng’abiriwathikya athi abandi.

EBITSIBU N’EMIBERE Y’ERIBIGHUNZAHO

“Isithulilhabanganako ndeke na mulikyethu oyo nabya ngakolha nayu. Kiro kighuma ithune mutabukirana, abandu babiri mubasa bamasyalebya.”​—CHRIS.

“Mwali wethu oyo nabya ingathulira nayu kutsibu mwathwa kitsumbukirania endegheka yethu ey’erithulira. Neryo mwaleka n’eribya akakania naghe. Munabulha nga byabere bithi.”​—JANET.

“Thwabya ithune okwa simu bandu basathu. Owundi mwabugha athi bukyayi, neryo namalengekania indi amabirilhuako. Munamukaniako nabi, ingakanirya owundi, aliwe kwesi oyo nga kanayako iniakin’owire.”​—MICHAEL.

“Omwa kithunga kyethu, muhabya erithendi yitheghererania ahakathi-kathi k’abatemburi babiri. Ibakatabukirana. Erisokongolhana lyabu mulyahamba nabi n’okwa bandi.”​—GARY.

Ebi byanganalhangirika nga ni hitsibu hike-hike. Aliwe emibere ng’eyo yangabya imuyaletha obulhumi omwa mithima y’ababya bahambwireko kandi n’erithabulha obuholho bw’ekithunga. Eky’obutseme, baghalha bethu na bali bethu aba, mubakolesya obusondoli obuli omwa Biblia neryo obuholho bwamabanika ahakathi-kathi kabu. Wukalengekanaya ni menge wahi omwa Biblia aw’abawathikaya?

“Simuneghenere omo nzira.” (Enzuko 45:24) Yozefu yuwaha baghalha babu b’erihano libuya eri bakasuba eyiri thatha wabu. Omundu amabya isyaliyikakiraya n’eribya akahithana lhuba-lhuba, ekitsibu ekiriho ikyangan’ongera erikalha. N’abandi nabu ibangana hithana. Chris mwalhangira ku kikanamukalira eriyikehya n’erighendera okwa busondoli. Abya anzire erikolha esyombinduka, neryo mwasaba mughalha wethu oyo aneghena nayu y’ekighanyiro. Neryo Chris mwahiraho akaghalha kanene eriyikakirya okw’ibya akahithana. Mughalha wethu abere alhangira Chris kw’anemulengeho kutsibu erihindulha emibere yiwe, nayu ekyo kyanabya akolire. Lino bawithe obuholho bakakolera Yehova haghuma.

 “Ahathe amahano eriyisunza likakwa obulighe.” (Emisyo 15:22) Omughulhu munywani wa Janet aleka eribya akakania nayu, Janet mwathwamu erikolesya erihabulha eriri omo mulhondo oyu. Mwaghendera mwali wethu, kutse thwanganabugha thuthi mwayabulya amahano. Janet mwabulya mwali wethu oyo ngahane eky’akolire ekya muhithenie. Okw’ithatsuka, abosi babiri mubabya n’esiri ng’isoni. Aliwe babere banemukania ibanathekene, mubatsuka eriyowa ndeke. Mwali wethu mwalhangira ku hali ekindu ekyo ayitheghereraya muhanda amalhangira Janet isyalithamuhithania nibya. Mwasaba Janet y’ekighanyiro, kandi munabwire owundi ni munywani w’owundi n’erikolera Yehova haghuma.

“Neryo wamabya wukaletha olhusunzo lhwawu okwa kiherero kya Nyamuhanga, wuk’ibuka mulikyenyu kw’ali n’olhubanza okw’iwe, wusighanaye olhusunzo lhwawu embere sy’ekiherero, wughende lhuba oku mulikyenyu, musangane nayu.” (Matayo 5:23, 24) Yesu aha erihano eri omw’Ikangirirya liwe ly’okwa Kithwa. Michael mwayowa nabi enyuma w’erikania okwa wundi mughalha wethu. Mwathwamu erikolha ekyosi-kyosi erilhungulha emyatsi. Neryo mwaghenda eyiri mughalha wethu oyo n’erimusaba ekighanyiro. Mubyaghenda bithi? Michael akabugha athi, “Mughalha wethu mwanyighanyira erilhua okwa muthima.” Obunywani mubwasuba.

“Mubuyirane omughulhu owundi awithe omwatsi okwa wundi.” (Abanya Kolosai 3:12-14) Wanam’ibuka abatemburi babiri abaneghenera omw’ithulira? Omo lhwanzo omusyakulhu w’ekithunga mwabawathikya erilhangira ngoku emibere eya balimu yikathwikalhaya abandi n’eribaghunza kw’obuholho. Mwabibukya ekiyithawa ky’erighumisirizania n’eriwathikya erilhangira indi ekithunga kikabya ikine mw’obuholho. Mubaligha n’erighendera okw’ihabulha eryo. Lino bakathulha engulhu yuwene ibane mulhabanganako ndeke.

Nawu erihabulha eriri omu Abanya Kolosai 3:12-14, lyangana kuwathikya eriyikehya n’erighanyira omundu oyuwabirikuhithania n’erileka erithasyalengekania okwa biryabya. Ibbwa thwamabya ithwabiryanza erighanyira aliwe ithwalemwa? Omusingyi we Biblia owali omu Matayo 18:15 angana thuwathikya. Nomwakine indi hano Yesu abya akakania okwa bitsibu ebikalha-kalire, mwahulha ekindu ekyo ithwe bosi thwangana kolha thwamathendi yitheghererania na mulikyethu. Omwa bwolho-bwolho kandi ithunayikehirye, ithwanga mughendera neryo ithwakania oko mwatsi oyo n’erilengaho erighunzaho ekitsibu ekyo.

Omwa Biblia mune amenge muthina-muthina awanga wathikya. Omwa menge aya, mwamuli eriyikethera omulimu abuyirire wa Nyamuhanga nuku thwangabya n’emibere “eyikalhua okwa mulimu.” Emibere eyikalhua okwa mulimu eyo ni “lhwanzo, obutseme, obuholho, eriyibombeka, obwenge, obubuya, erithendi reghulha, omuthima-mwolho, n’eriyitheya.” (Abanya Galatia 5:22, 23) Thalengekania oku kino. Ekyuma kikakolha ndeke ebitsweka byakyu ebikathimba byamahiribwa mw’egirisi kutse amaghutha. Kuthya, kikolhoba erighunzaho erithendi  yitheghererania n’erikolangana ndeke n’abandi thwamakangania emibere mibuya eyi eyikalhua oku Yehova.

EMIBERE EYITHASOSENE YIKALEKA EKITHUNGA IKYATSEMESYA

Obuli mughuma okw’ithwe awithe emibere yiwe. Thuwithe mibere eyithasosene kandi thukalhangira emyatsi n’eribugha amalengekania wethu omwa nzira muthina-muthina. Ekyo kyangana leka obunywani ibwatsemesya. Aliwe ibbwa kandi eribya ithuwithe emibere eyithasosene kyangana letha erithendi yitheghererania n’erikakalhukana. Omusyakulhu mughuma oyuwasi bingyi mwakangania eki nga kyangasa kithi omw’iha eky’erileberyako kino: “Kyangana kalira omundu w’esisoni erikolangana n’omundu oyutsangire kutsibu, oyukabugha bingyi. Ekyo ikyangana lhangirika nga kitsibu kike; aliriryo kyangana letha ebitsibu.” Mbwino wukalengekanaya wuthi abandu b’emibere eyikabya nga siyisosene sibanga thoka erikolangana nahake? Leka thulebaye eky’erileberyako ky’abakwenda babiri. Thwama thalengekania oku Petero, obundi thukalhangira iniabya omundu oyuwabya akabugha ekyosi-kyosi ekyamamwasa omwa menge. Thukabya thwamalengekania oku Yoane, thukalhangira omulhume obundi oyuwabya akatsuka erilengekania imwabugha kutse erikolha ekindu. Petero na Yoane babya bawithe emibere eyithasosene. Aliwe mubakolera Yehova haghuma omwa bughuma. (Emibiri 8:14; Abanya Galatia 2:9) Nethu munabwire ku byanganabya bithya. Nibya n’Abakristayo abawithe emibere eyithasosene bangana kolha haghuma omwa bughuma.

Kandi ibbwa wangakolhaki omundu omwa kithunga ekya wulimu amabugha kutse erikolha ekindu ekyamakuhithania? Ni kibuya eryibuka ngoku Kristo mwaholera mulikyethu oyo ngoku anakuholera, kandi ngoku wutholere iwakangania mulikyethu oyo y’olhwanzo. (Yoane 13:34, 35; Abanya Roma 5:6-8) Si  kyang’uwana nahake erithwamu wuthi siwanganywana omundu kutse erimuyihighulhako. Omwakanya k’ekyo, yibulhaye: ‘Mbwino mughalha wethu anemukolha ebikathwa ebihano bya Yehova? Mbwino akakighenderera erinyihithania? Kutse ly’eribya isithuwithe emibere eyithasosene buyira? Erithabugha okwenene, mbwino syawithe emibere eyo naghe nanganza eribya nayo?’

Ng’eky’erileberyako, mulikyethu amabya inianzire erikania aliwe iwe isiwuli yibughira-bughira, busana naki iwuthakolha nayu omw’ithulira n’erilebya ekya wangamwighirako? Kandi ibbwa amabya iniakulengire omw’ihithya? Wunasi nga ni butseme bungahi omw’ihererya abakulire, abalhwere, kutse abawithe obuyithawa? Mbwino siwang’ighira oku mulikyethu oyo, nawu nga wang’ongera wuthi eribya mwenge? Enzumwa yiri yithi mughalha wenyu kutse mwali wenyu nomwangabya ini w’embaghane okw’iwe, iwangana thwamu eritsomana emibere yiwe emibuya. Nomwakine indi mwangana thend’ibya banywani kutsibu, imukendibya imunanzene. Eki ikikendi wathikya erihiraho obuholho, ahakathi-kathi k’inywe babiri n’omwa kithunga.

Omwa kighonye ky’erimbere, habya bali bethu babiri, iya Eodia na Sintike. Bakabya nga babya bawithe emibere ey’ahukene kutsibu, aliwe neryo omukwenda Paulo amabahira mw’omuhwa athi “babye n’obulengekania bughuma ng’abalikyethu b’Omukama.” (Abanya Filipi 4:2) Kuthya nethu thwanzire eriramya Yehova ithune bughuma na baghalha bethu na bali bethu n’erikulha-kulhania obuholho omwa kithunga.

SIWULIGHIRE ERITHENDI YITHEGHERERANGANIA LIKALHOLHA EMBERE

Busana naki thutholere ithwakolha omwa bya lhuba eriyilhusya mw’amalengekania mabi oku balikyethu? Ithwangana linganisya amalengekania mabi aya ng’ebithi ebiyithwire nabi ebyanga lhasa omwa kalima akuwene ak’ebimole. Thwamathendi kulhanga ebithi ebyo, ibikendi bughana akalima akosi. Kuthya,  thwamalholha embere eribika amalengekania mabi okwa bandi, ikyangana tsandya ekithunga ekyosi. Aliwe thwamabya ithunanzire Yehova na balikyethu, ithukendi kolha ekyosi-kyosi eritheya obuholho bw’ekithunga.

Omw’iyikehya wamalengaho erilethaho obuholho n’abandi, iwangana lhangira mukalhua ebibuya

Thwamalengaho erihiraho obuholho ahakathi-kathi kethu n’abandi, emyatsi yik’uwana. Ekyo mukyabya oku mulikyethu mughuma. Mubyabya bithya: “Munayowa mwali wethu mughuma iniakanyithwalha ng’omwana. Ekyo mukyanyilyambya kutsibu. Erihithana lyaghe lyabere line muyongera, munatsuka eribya ingamuneghukira. Munayibwira indi, ‘Syanzikirye, neryo naghe sinanga musikya.’”

Enyuma waho, mwali wethu oyu mwalengekania okw’iyowa liwe eryo. “Munatsuka erilengekania okwa bulemwa bwaghe, neryo munayipona. Munalhangira iningye ngatholere erihengulha amalengekania waghe. Nabere nabirisaba, munaghulira mwali wethu oyo y’ekihembo n’erimuhandikira ingamusaba ekighanyiro okwa malengekania waghe mabi. Muthwawanako n’erilighirana eribirirwa ekitsibu ekyo. Eritsuka n’ekiro ekyo, thune bughuma.”

Obuli mundu akayithagha obuholho. Aliwe omundu eriyowa isyawithe buholho kutse emiyiheko kyangana leka iniakolha omwa mibere eyithe y’obuholho. Eki kikanyirire omwa kihugho, aliwe Yehova sy’anzire abaramya biwe bakabya bathya. Abema ba Yehova batholere ibabya omwa buholho n’omwa bughuma. Yehova mwasondolha Paulo erihandikira Abakristayo ‘erikwama emibere y’olhulengo olho Nyamuhanga ababirikirira.’ Abere akabahira mw’omuhwa ngoku banga kolha eki, mwabugha athi: “Muyikehaye, mubye n’omuthima mwolho, muyibombeke. Mughanyirane omo lhwanzo. Mulenge eribya n’obughuma obukalhua okwa mulimu abuyirire, kandi mubye n’obuholho obukabamathanaya haghuma.” (Abanya Efeso 4:1-3) ‘Obuholho obukamathanaya haghuma’ obwa bandu ba Yehova balimo ni bw’obughuli bunene. Neryo kwesi ithwe bosi thukole ekyosi-kyosi erighumya obuholho obu n’erighunzaho ebitsibu byosi ebya thwangabya ithuwithe na balikyethu.