Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

AKALEBERYO—EY’ERIGHA Okwomukagha 2017

Egazeti eno yiri mw’emyatsi y’erigha biro 31 Okwomusanju erihika biro 27 Okwomunani, 2017.

Yehova Akathukiranaya Omwa Malighe Wethu Wosi

Ni bitsibu byahi ebyo Abakristayo bangabana omwa butheke n’omwa maka munabwire? Kandi, wamabya iwunawithe ebitsibu ng’ebyo, wanga bana wuthi erikirania erilhua oku Nyamuhanga?

Hira Omuthima Wawu w’Okwa Bindu by’Obunyakirimu

Ni bindu byahi ebyo thutholere ithwatsomana, kandi ekyo thwanga kikolha thuthi?

Hira Ameso w’Okwa Mwatsi Mukulhu

Omwatsi mukulhu owahambire okwa bandu bosi ni wahi? Busana naki ni kikulhu iwe eribya iwunasigho?

Sighika Ehamuli ya Yehova ey’Erithabalha!

Engebe yawu yanga hambwako yithi wamaligha Yehova ku ya muthabali oyutholere ow’obuhagwa bwosi?

Wunalhue Wasi?

Busana naki Yesu mwahulha ababya bakaghulirya ebisoro by’omwa hekalu mo “banyeyi”?

Wune Mwendi Ghunzaho Erithendi Yitheghererangania n’Erihiraho Obuholho?

Abandu banzire kutsibu obuholho. Nomwabine bithya, bakabya bakabana ebikabya nga byamaghunia-ghunia ekitsumbi kyabu, busana n’emiyiheko ibatsuka erikolha ebithe byanga letha obuholho. Wanga yitheya wuthi okwa mibere ng’eyo?