“Mwasyasombolha n’eriminyerera omo kathi-kathi k’abathunganene n’ababi.”​—MALAKI 3:18.

ESYONYIMBO: 127, 101

1, 2. Busana naki engebe yangana kalira abaghombe ba Nyamuhanga munabwire? (Lebaya ebisasani ebiri okw’itsuka.)

ABADOKITA n’abanasi bangyi bakathambira abandu abakwire amalhwere aw’akasighalira. Bakatsomana abalhwere babu kundi banzire eribawathikya. Aliwe nabu batholere ibabya ibanayitheghirye nuku amalhwere agho bakalengaho erithambira syabasighalire. Nethu ng’abaghombe ba Yehova thuli omwa mibere eyiri ng’eyi. Abangyi omw’ithwe thw’ikere kandi thukakolha n’abandu abawithe amalengekania n’emibere eyiri mbaghane kutsibu okwa mibere ya Nyamuhanga. Eki kyangana thukalira.

2 Omwa biro by’enyuma-nyuma bino, abandu abathanzire Nyamuhanga bakagheghena emisingyi yiwe eyihambire okwa kihikire n’ekithahikire. Omukwenda Paulo mwakania okwa mibere yabu mibi omughulhu ahandikira Timoteo y’ebaruha. Paulo mwabugha athi emibere mibi eyi yangakanyirire thukahika okw’ihwererera ly’omughulhu mubi ono. (Soma 2 Timoteo 3:1-5, 13.) Emibere mibi eyi nomuyanga thukukubalya, thwangana hambwako n’emibere, amalengekania,  emibughire, n’emikolere ey’abandu abathuthimbireko. (Emisyo 13:20) Omo mwatsi ono thukendi lhangira ngoku emibere eyi ni ya mbaghane okwa mibere y’abandu ba Nyamuhanga. Kandi thukendi lhangira ekya thwangakolha nuku emibere mibi eyi siyithusighalire thukawathikya abandu eriminya Yehova.

3. Abakanibweko omu 2 Timoteo 3:2-5, ni bandu abali bathi?

3 Paulo mwahandika athi omwa biro by’enyuma-nyuma “hasyabya emighulhu eyikalire.” Neryo mwathondogholha emibere mibi 19 eyanga kanyirire omwa buthuku bwethu. Emibere eyi yisosene n’eyo Paulo ahulha omwa Abanya Roma 1:29-31, aliwe eyo athondogholha omwa baruha eyo ahandikira Timoteo muli ebinywe ebithe banika ahandi hosi-hosi omwa Masako w’Ekigiriki. Paulo mwatsuka n’ebinywe “abandu basyabya.” Aliwe sibugha indi abandu abosi bawithe emibere mibi eyi eya Paulo akanayako. Abakristayo ibo bawithe emibere y’embaghane.​—Soma Malaki 3:18.

NGOKU THUKAYILHANGIRA

4. Wukalengekanaya kikamanyisayaki eribya mw’emiyiheko?

4 Paulo abere abiribugha athi abangyi basyabya abakayanza n’eryanza esyosente, mw’ongerako athi abandu bangabere abakayipipa, abakayiheka, kandi abathetsomana. Abandu abawithe emibere ng’eyi mughulhu mungyi bakayowa nga balengire abandi busana n’emisosere yabu, ebya bakakolha, ebya bawitheko, kutse ebitsumbi byabu. Abandu ng’aba, eky’abanzire ly’eryanza abandi babayighombe. Omusomi mughuma mwahandika okwa mundu ng’oyo athi: “Omwa muthima wiwe muli akaherero kake ako akunamirako eriyiramya.” Abandi babiribugha bathi emiyiheko ni mibi indi nibya n’abawithe emiyiheko sibalyanzayo bakalhangirayo omwa bandi.

5. N’abaghombe ba Yehova abathaleghulha babiryasamu bathi emiyiheko?

5 Yehova aponire emiyiheko, eyikanibweko omwa Biblia nga “meso aw’akayipipa.” (Emisyo 6:16, 17) Nibya emiyiheko yikaghabulha omundu y’oku Nyamuhanga. (Esyonyimbo 10:4) Emiyiheko ni mubere wa Diabolo. (1 Timoteo 3:6) Eky’obulighe nibya n’abandi baghombe ba Yehova abathaleghulha bakanasa mw’emiyiheko. Ng’eky’erileberyako, Omwami Uzia owe Yuda mwabya muthaleghulha habw’emyaka mingyi. Aliwe e Biblia yikabugha yithi: “Nikwa abere abiribya n’amaaka omuthima wiwe mwayipipa kyaleka iniakolha nabi, neryo mwahalya embere sy’Omwami Mukulhu Nyamuhanga.” Uzia mwaghenda omwa hekalu n’erihisya obukwa, ekindu eky’athabya ahamulirwe erikolha. Enyuma w’aho, Omwami muthaleghulha Hezekia nayu mwasa mw’emiyiheko, aliwe habw’akathuku kake.​—2 Emyatsi y’Emigulu 26:16; 32:25, 26.

6. Ni kyahi ekyangalekire Dawudi iniabya mw’emiyiheko? Aliwe ni kyahi ekyaleka iniabya inianayikehirye?

6 Abandi bandu bakanabya mw’emiyiheko kundi buwene, basibwe, bak’imba ndeke, bawithe akaghalha, kutse bakabayighomba. Dawudi aby’awithe ebyosi ebi, aliwe mwasighalha inianayikehirye omwa ngebe yiwe yosi. Ng’eky’erileberyako, Dawudi abere abir’itha Goliata, Omwami Saulo mwabugha athi Dawudi akendi thahya mwali wiwe. Aliwe Dawudi mwabugha athi: “Ko naghe ingye ndi, n’engebe yaghe niki, kutse ekithunga kyaghe omwa Israeli, ekyangathaleka inabya mukwe w’Omwami kwehi?” (1 Samweli  18:18) Ni kyahi ekya wathikaya Dawudi eribya inianayikehirye? Abya inianasi ngoku emibere yosi-yosi ey’awithe, amaaka, n’esyonzunzo esy’awithe abya nabyo kundi Nyamuhanga akayikehaya n’eritsomana eby’akakolha. (Esyonyimbo 113:5-8) Dawudi mwaminya ngoku obuli kindu kyosi-kyosi eky’awithe kikalhua oku Yehova.​—Linganisaya 1 Abanya Korinto 4:7.

Abandu banganasa oku Yehova busana n’eriyikehya ly’abaghombe biwe

7. Ni kyahi ekikendi thuwathikya erikangania ku thuyikehirye?

7 Nga Dawudi, abandu ba Yehova munabwire bakalengaho eriyikehya. Kikatsemesaya emithima yethu eriminya ngoku Yehova, Oyuli Endatha Kutsibu, nayu ayikehirye. (Esyonyimbo 18:35, NW) Thwanzire erighendera okwa binywe bino: “Muyire emithima y’erighanyira, omuthima w’obubuya, ow’eriyikehya, ow’obwolho, ow’eriyibombeka.” (Abanya Kolosai 3:12) Kandi thunasi ngoku “olhwanzo silhuli yihalhamba, silhuli yiheka.” (1 Abanya Korinto 13:4) Abandi bamalhangira ku thuyikehirye, nabu ibangananza eriminya Yehova. Ngoku omulhume oyuthe Mwema wa Yehova anganasa oku Yehova busana n’emibere mibuya ya mukali wiwe Omukristayo, n’abandu banganasa oku Yehova busana n’eriyikehya ly’abaghombe biwe.​—1 Petero 3:1.

NGOKU THUKATHWALHA ABANDI

8. (a) Abandi bandu munabwire bakalhangira bathi erithendiowa ababuthi? (b) E Biblia yikabugha yithi abaana ibakolhaki?

8 Paulo mwasoborera abandu nga bangathwere abandi bo bathi omwa biro by’enyuma-nyuma. Mwahandika athi abaana bangabere abathiowa ababuthi babu. Munabwire, emyatsi mingyi eyiri omwa bitabu, esyofilimu, n’esyondegheka sy’esyotivi yikaleka abaana ibayowa nga ni kya buli kiro erithendiowa ababuthi babu. Aliwe ekwenene yiri yithi obuthowa bukatsekaya eka, nayu iw’omusingyi mukulhu w’abandu. Abandu bamabirighunza buthuku buuli ibanasi ekwenene eyi. Ng’eky’erileberyako, omwa Greece ya kera, omundu oyukaswiraya ababuthi biwe iniakalhusibawako obughabe bwiwe omwa bandu. Omwa bilhaghiro by’Abaroma, oyukaswiraya thatha wiwe iniakasuyirawa ng’omwithi. Amasako w’Ekihebrania n’aw’Ekigiriki akahabulha abaana athi bowe ababuthi babu.​—Eriluayo 20:12; Abanya Efeso 6:1-3.

9. Ni kyahi ekyanga wathikya abaana eriowa ababuthi babu?

9 Ni kyahi ekyanga wathikya abaana eriowa ababuthi babu nomubangabya omwa bandi abathiowa ababuthi babu? Abaana bamalengekania okwa bibuya byosi ebya babuthi babu babiribakolera, batholere ibabasima n’erianza eribowa. Kandi abalere batholere ibaminya ngoku Nyamuhanga, Thatha w’ithwe bosi, anzire ibowa ababuthi babu. Abalere bakabya bakakania okwa babuthi babu ko ndeke, bakaleka n’abanywani babu nabu ibongera erisikya ababuthi babu. Aliwe, ababuthi bamabya ibawithire abaana babu b’omuthima owakalire, ikyangana kalira abaana babu eribasikya. Aliwe omwana amayowa ababuthi biwe ibamwanzire,  ikyangana muwathikya eribowa n’omughulhu kikalire. Mughalha wethu mulere iya Austin akabugha athi: “Nomwakine indi ihakanayira inganza erikolha ebya nganzire, ababuthi baghe ibakanyihiriraho obusondoli obutholere, ibanyisoborera ekikaleka ibahira h’ebilhaghiro, kandi ibabya ibanemukanirania naghe. Eki mukyaleka ingabya mwowa. Iningalhangira ibanyitsomene neryo mukyaleka inganza eribatsemesya.”

10, 11. (a) Ni mibere yahi mibi eyikakanganaya ngoku abandu sibanzene? (b) Abakristayo ab’okwenene banzire bungahi abandi?

10 Kandi Paulo mwakania n’okwa yindi mibere eyikakanganaya ngoku abandu sibawithirene olhwanzo. Abere abiryahulha “abathiowa ababuthi babu,” mwahulha n’abathe n’ewasingya. Eki kilhangirikire, kundi abandu abathesima sibali lhangira ebibuya ebyo bandi bakabakolera. Paulo kandi mwabugha athi abandu basyabya abathesoma kutse abakaleghulha. Ibabya abathe ghanyira, ni bugha ambu abathanzire erisondekania obuholho n’abandi. Basyabya abatsumi kandi bathebya, ibakabugha ebitsumi okwa bandu nibya n’oku Nyamuhanga. Kandi bangabere abakalegha abandi, abakabugha okwa bandi kw’amabehi eribatsandya kw’erina. *​—Lebaya omwatsi ahikwa.

11 Abaghombe ba Yehova ni bambaghane okwa bandu bangyi abali omwa kihugho kundi ibo bawithire abandi b’olhwanzo lhw’okwenene. Eki kyabirilhangirika. Nibya Yesu mwabugha athi omwa Mighambo ya Musa ekihano kighuma kisa ekilengire ekihano ky’erianza abandu ky’eky’erianza Nyamuhanga. (Matayo 22:38, 39) Kandi Yesu mwabugha athi Abakristayo b’okwenene bakendi syaminyikalha busana n’erianzana. (Soma Yoane 13:34, 35.) Abakristayo b’okwenene nibya ibatholere ibanza n’esyonzighu syabu.​—Matayo 5:43, 44.

12. Yesu mwakangania athi kw’anzire abandi?

12 Yesu mwakangania kwenene kw’anzire abandu. Mwakolha eki omw’ighenda omwa syotawuni akabwira abandu okwa Bwami bwa Nyamuhanga. Mwalhamya esyondimethime, ebirema, abahagha, n’abatsiha. Kandi mwalhubukya n’abaholi. (Luka 7:22) Yesu nibya mwahayo engebe yiwe erilhamya abandu, nomwakine indi abangyi babya bamuponire. Yesu mwagherererya ndeke-ndeke olhwanzo lhwa Thatha wiwe. Omwa kihugho kyosi, Abema ba Yehova bakagherererya Yesu n’erianza abandi.

13. Olhwanzo olhwa thukakanganaya abandi lhwanga bawathikya lhuthi erianza er’igha oku Yehova?

13 Thwamakangania abandu ku thubanzire, ikyangana leka ibanza erigha oku Thatha wethu w’elhubulha. Ng’eky’erileberyako, omulhume e Thailand mwaghenda okwa lhuhindano lhw’erijoni kandi mwatsema akalhangira balikyethu ku banzene. Abere asuba eka, mwasaba erigha e Biblia n’Abema ba Yehova mirundi ibiri omwa wiki. Neryo mwathulira abahughu biwe abosi. Enyuma wa mezi mukagha masa, mwalhabya ekitsweka kiwe ky’erimbere eky’obusomi bwe Biblia omwa Kisenge ky’Obwami. Mbwino thune mukangania abandi b’olhwanzo? Yibulhaye: ‘Mbwino nganemukolha ekyosi-kyosi eriwathikya abandu omw’eka yaghe, omwa kithunga, n’omw’ithulira? Ngana lengaho erilhangira abandi nga Yehova kw’akabalhangira?’

 EMBWA Y’OMOLI N’EKYANA KY’EMBULI

14, 15. Ni mibere yahi mibi eya abangyi bakakanganaya? Abandi babirihindulha bathi emibere yabu?

14 Omwa biro by’enyuma-nyuma, abandu bakakanganaya n’eyindi mibere mibi eyo thutholere ithwayihighulhako. Ng’eky’erileberyako, abangyi sibanzire ekibuya. Bakapona ekibuya nibya n’erikihakanisya. Abandu ng’abo ni b’omwagha kutse abatheyikakiraya, abatsibu. Abandi ni b’omuthwe abimbire. Bakakolha ebindu buthalengekania kandi sibali tsomana ebya bakakolha nga bikendi hamba bithi okwa bandi.

15 Abangyi ababya batsibu ng’ebisoro babirihindulha emibere yabu. Eki mukyakanibwako omwa buminyereri bwe Biblia. (Soma Isaya 11:6, 7.) Obuminyereri obo bukanirye okwa bisoro by’omoli, ng’esyombwa sy’omoli n’esyondale, ibine omwa buholho n’ebisoro by’eka, ng’ebyana by’esyombuli n’ebyana by’esyonde. Busana naki ibyabya omwa buholho? Obuminyereri buthi: “Kusangwa ekihugho kyasyusulha n’eriminya ly’Omwami Mukulhu.” (Isaya 11:9) Ebisoro si byang’igha oku Yehova, neryo kwesi obuminyereri obu bwabya bukakania okwa syombinduka esyo abandu bakakolha omwa mibere yabu.

Emisingyi ye Biblia yikahindulha esyongebe! (Lebaya engungu 16)

16. E Biblia yabiriwathikya yithi abandu erihindulha emibere yabu?

Si kyolho erikolha esyombinduka esi, aliwe omulimu wa Nyamuhanga iniakendi wathikya abanzire erimutsemesya

16 Abangyi b’okwa balikyethu ababya batsibu ng’esyombwa sy’omoli lino ni b’obuholho. Wangana soma okwa bibahambireko ebikabera eryasira omwa kitsweka “E Biblia Yikahindulha Esyongebe,” okwa jw.org. Ababiriminya Yehova kandi ibane mumukolera sibali ng’abakwamire omuhanda  w’ekisomo nikwa ibaghana obuthoki bwakyo. Abandu ng’abo bakabya ng’abane muramya Nyamuhanga, aliwe emibere yabu siyirikikanganaya. Aliwe, omwa bandu ba Yehova mune abangyi ababya batsibu aliwe lino babiribya “bandu bahya-bahya abahangikawa omwa kisosekanio kya Nyamuhanga, omwa bithunganene n’omwa bibuyirire by’ekwenene.” (Abanya Efeso 4:23, 24) Abandu bakabya bak’igha oku Nyamuhanga, bakalhangira ibatholere erighendera okwa bihano biwe. Eki kikaleka ibakolha esyombinduka omwa bya bikirirye, omwa malengekania, n’omwa mikolere. Si kyolho erikolha esyombinduka esi, aliwe omulimu wa Nyamuhanga iniakendi wathikya abanzire erimutsemesya.

“WUSAGHE ABANDU NG’ABA”

17. Thwanga yihighulha thuthi okw’itsandibwa n’abandu abawithe emibere mibi?

17 Kine mughenda kikolhoba erilhangira embaghane eyiri ahakathi-kathi k’abakakolera Nyamuhanga n’abathemukolera. Thutholere ithwayitheya nuku emibere mibi ey’abathekolera Nyamuhanga si yithuhambeko. Thwanzire erikwama obusondoli bwa Yehova obw’erisagha abandu abali ng’abakanibweko omu 2 Timoteo 3:2-5. Ni kwenene, si thwanga yihighulha ndeke-ndeke okwa buli mundu oyuwithe emibere mibi. Thwanganabya ithukakolha nabu, ithukasoma nabu, kutse ithwikere nabu. Aliwe si thutholere thukalengekania kutse erikolha ng’ibo. Ni kyahi ekyanga thuwathikya? Thwangana ghumya obughuma bwethu na Yehova omw’iyeghesya e Biblia n’erisombolha abanywani abamwanzire.

18. Ebya thukabugha n’erikolha byanga wathikya bithi abandi eriminya Yehova?

18 Kandi thwanzire eriwathikya abandi eriminya Yehova. Sondekanaya akaghisa k’eriha obwema, kandi saba Yehova akuwathikaye eribugha ekihikire okwa buthuku obutholere. Ambi ithwaleka abandu ibaminya ku thuli Bema ba Yehova. Emibere yethu mibuya iyikendi lethera Yehova y’olhukengerwa butsira eriyiretheralho. Yehova abirithweghesya “thughane emikolere eyithekenga Nyamuhanga, n’esyongumbu sy’ekihugho . . . thuyitheghaye n’erikwama ekithunganene n’erikenga Nyamuhanga omwa mikolere yethu okwa mughulhu ono.” (Tito 2:11-14) Thwamagherererya Yehova n’erikolha eby’anzire ithwakolha, abandi ibakendi kilhangira. N’abandi bangana bugha bathi: “Wuleke thughende nawu kusangwa thwabiriowa ko Nyamuhanga ali haghuma nawe.”​—Zekaria 8:23.

^ enu. 10 Omwa Kigiriki “oyukalegha abandi” kutse “omuhangiriri” ni di·aʹbo·los. Omwa Biblia, ekinywe eki kikakolesibwa oku Sitani, omubi oyukalegha Nyamuhanga.