“Ngoku mwanabiribya imunemukangania obwowa, . . . mwongere erikolera omulhamu wenyu omw’iubaha n’erithithimana.”​—ABANYA FILIPI 2:12, NW.

ESYONYIMBO: 133, 135

1. Busana naki eribatizibwa ni kiika kikulhu? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

OBULI mwaka esyongumi sy’abigha be Biblia bakabatizibawa. Abangyi omw’aba ni balere, balengwa kutse balere okw’aho. Banganabya ibabuthirwe omo kwenene. Mbwino nawu wune omw’abo? Kyamabya ikwakiri kithya, wabirikolha ndeke kutsibu. Obuli Mukristayo atholere iniabya iniabatizibirwe. Kandi olhubatizo lhukayithaghisibawa erisyabana omulhamu n’erisyabyaho kera na kera.​—Matayo 28:19, 20; 1 Petero 3:21.

2. Busana naki siwutholere wukasagha eriyihayo oku Yehova?

2 Wabere wukabatizibwa, Yehova mwatsuka erikutsumulha omo nzira nyingyi. Aliwe mukyakuhekya n’esindi ngwamirwa. Omu nziraki? Ekiro wabatizibawa, mughalha wethu oyuwalhabaya omukania w’olhubatizo mwabulya athi: “Busana n’ekihongo kya Yesu Kristo, wabiriyisubamo erileka ebibi byawu  n’eriyihayo oku Yehova erikolha erisonda liwe?” Muwasubirya wuthi, ee. Muwayilhagha eryanza Yehova n’erilhangira wuthi erimukolera kya kikendibya kindu kikulhu omwa ngebe yawu. Wunatholere iwayikubya bwomo busana n’erikolha eriyilhagha likulhu eri? Eyihi n’ahake! Siwendi syayikubya bwomo busana n’erilighira Yehova erisondolha engebe yawu. Abathasi Yehova ni b’okwa kihugho kya Sitani. Diabolo syabaleghene nibya nawu syakuleghene. Nibya iyo iniakendi tsema wamabya isiwukiwithe amaha w’erisyabyaho kera na kera busana n’eribya okwa lhuhandi lhwiwe n’erighana Yehova.

3. Yehova abirikutsumulha athi busana n’eriyihayo okw’iyo?

3 Thalengekania okwa mighisa eya Yehova abirikuha busana n’eriyihayo okw’iyo n’eribatizibwa. Muwahayo engebe yawu oku Yehova, neryo wangana bugha iwunayikethere wuthi: “Omwami Mukulhu ali haghuma naghe, singendi syubaha. Ko abandu basyanyikolhaki kwehi?” (Esyonyimbo 118:6) Sihali olhusunzo olhulengire eribya okwa lhuhandi lhwa Nyamuhanga n’eriminya kw’akakuyisyethera.

NI LHUKWAMIRWA LHWAWU AHABWAWU

4, 5. (a) Busana naki ithwabugha thuthi eriyihayo ni lhukwamirwa lhw’omundu ahabwiwe? (b) Abakristayo b’emyaka yosi bawithe bitsibuki?

4 Obughuma bwawu na Yehova sibuli ng’esimu eya mukakolesaya inywe bosi ng’eka aliwe ababuthi ibabya ibabakathuha esikakolesibawa. Obughuma bwawu na Yehova ibo, ni lhukwamirwa lhwawu ng’omundu, nomuwangabya iwukin’ikere n’ababuthi bawu. Busana naki ni kikulhu eribya iwun’ibukire ekyo? Sithwanga minya erikirirya lyethu nga likendisya lengwako lithi omwa buthuku bw’embere. Ng’eky’erileberyako, wanganabya imuwabatizibwa iwukine mulere. Neryo kundi lino wanamabirithasya kulha, eriyowa lyawu hathya ni rindi n’ebitsibu byawu ni bindi. Omusika omulengwa mwabugha athi: “Omwana syanga pona eribya Mwema wa Yehova busana n’erithabya iyo okwa sukuru isyawithe ekeki ey’eribuka amabuthwa. Aliwe enyuma w’emyaka mike omughulhu esyongumbu sy’eryanza erikolha emyatsi y’engyingo sikayongera, atholere in’ikirirya ndeke-ndeke ngoku erighendera okwa bihano bya Yehova kya kindu ekihikire.”

5 Sib’abaana basa abangabana ebitsibu enyuma w’eribatizibwa. N’abakabatizibawa ibanakulire erikirirya lyabu likanalengawako omwa mibere eyo bathayitsulirye. Ebitsibu byabu byangan’asira omwa butheke, amaghalha, kutse n’emibiiri yabu. Ithwe bosi, abalere n’abakulhu, obuli mughuma w’okw’ithwe akabana ekyanga muyithaghisya erisighalha muthaleghulha oku Yehova.​—Yakobo 1:12-14.

6. (a) Ni kyahi ekya wutholere iwibuka okw’iyihayo lyawu oku Yehova? (b) 2 Abanya Korinto 4:7 hakakweghesayaki?

6 Erikuwathikya eribya iwune muthaleghulha, mughulhu wosi wutholere iw’ibuka ngoku muwayilhagha erikolera ow’Endatha Kutsibu nomuhangabyaki, banywani bawu kutse ababuthi bawu nomubanga leka erikolha ekyo. (Esyonyimbo 27:10) Omwa mibere yosi, lhangira wuthi wukasaba Yehova akuwathikaye eriberererya eriyilhagha lyawu.​—Soma 2 Abanya Korinto 4:7.

7. Kikamanyisayaki erikolera omulhamu wawu “omw’iubaha n’erithithimana”?

7 Yehova anzire iwabya munywani wiwe.  Aliwe kikayithagha akaghalha erighumya obunywani obo n’erikolera omulhamu wawu. Abanya Filipi 2:12 omwa New World Translation hathi: “Mwongere erikolera omulhamu wenyu omw’iubaha n’erithithimana.” Eki kikamanyisaya kithi thutholere ithwalebya ndeke nga thwanga yithunda thuthi hakuhi na Yehova n’erisighalha bathaleghulha nomuhangabyaki. Isithwalengekanaya thuthi ni kyolho erikolha ekyo. Wibuke ngoku n’abaghuma b’okwa babirikolera Yehova habw’emyaka mingyi bakanaleghulha. Ni bindu byahi ebyanga kuwathikya erikolera omulhamu wawu?

NI KIKULHU ERIYEGHESYA E BIBLIA

8. Eriyeghesya mwamuliki? Busana naki ni kikulhu?

8 Eribya banywani ba Yehova, thutholere ithwamuhulikirira n’erikania nayu. Enzira ngulhu y’erihulikiriramu Yehova ly’erigha e Biblia. Eki mwamuli erisoma n’erighanirya okwa Kinywe kya Nyamuhanga n’ebitabu ebiseghemere okwa Biblia. Aliwe eriyeghesya e Biblia siri ng’erihambira emyatsi y’omwa muthwe ng’oyukasomera ebizamu. Aliriryo, iryo liri ng’olhughendo olhukatsemesaya omwa wukaghenda wukabanira ebindu bihyaka ebihambire oku Yehova. Iwukendi yithunda hakuhi na Nyamuhanga nayu iniayithunda hakuhi nawu.​—Yakobo 4:8.

Wukakanaya na Yehova okwa lhulengo lhungahi? (Lebaya enungu 8-11)

9. Ni bindu byahi ebyabiri kuwathikya omw’iyeghesya lyawu?

9 Ekithunga kya Yehova kyabirihulhukya ebindu bingyi ebyanga kuwathikya omwa ndegheka yawu y’eriyeghesya.  Ng’eky’erileberyako, erikuwathikya erighendera okwa bya wuk’igha omwa myatsi eyiri omwa Biblia, okwa jw.org kune emyatsi y’eminyethu eyikabera eryasira omwa katsweka, “Abalengwa.” Kandi okwa jw.org, kune obusondoli bw’erigha ekitabu “E Biblia Kwenene Yikakangirirayaki?” Ebi byangana kuwathikya erighumya erikirirya lyawu n’erisoborera abandi ebya w’ikirirye. Wangana bana eyindi myatsi eyihambire okw’iyeghesya omo mwatsi “Abalere Bakabulhaya . . . Nangatsemera Indi Ndeke Erisoma e Biblia?” omwa Awake! ey’Okwakani 2009. Erigha n’erighanirya ni bikulhu omw’ikolera omulhamu wawu.​—Soma Esyonyimbo 119:105.

ERISABA NI RY’OMUGHASO

10. Busana naki Omukristayo oyubatizibirwe atholere iniasaba?

Wamabya n’erihangya-hangya, e Biblia yikabugha yithi “wughusire Omwami Mukulhu y’amalighe wawu.”

10 Thukabya thuk’igha e Biblia, thukabya ithukahulikirira Yehova, kandi omw’isaba, thukabya ithukakanaya nayu. Sithutholere thukathwalha erisaba ng’omurwa buyira ow’erikwama kya berererya kutse ‘ng’ekisambu ekyanga letha omughisa.’ Erisaba ni kanirania n’Omuhangiki wethu. Thalengekania oku kino: Yehova anzire iniowa ebya wanzire erimubwira! (Soma Abanya Filipi 4:6.) Neryo wamabya n’erihangya-hangya, e Biblia yikabugha yithi “wughusire Omwami Mukulhu y’amalighe wawu.” (Esyonyimbo 55:22) Balikyethu bangyi babirighasirwa kutsibu omw’ikolha ekyo. Nawu kyangana kuwathikya!

11. Busana naki wutholere iwasima Yehova mughulhu wosi?

11 Aliwe, sibugha indi thukendi saba Yehova omughulhu thukayithagha obuwathikya lisa. E Biblia yikathw’ibukaya yithi: “Mubye bandu b’ewasingya.” (Abanya Kolosai 3:15) Okwa bundi buthuku thukanahweraya amalengekania wethu okwa bitsibu byethu ithuthalhangira n’ebibuya bingyi ebya thuwithe. Neryo lengesaya kino: Obuli kiro, thalengekania okwa bindu nga bisathu ebyuwene ebya wuwithe, neryo sima Yehova busana nabyo. Omusika oyuk’ahulhawa mo Abigail, oyuwabatizibawa iniawithe myaka 12, akabugha athi: “Ngayowa Yehova iya thutholere ithwasima kwilhaba mundu wosi-wosi. Obuli ndambi thutholere ithwamusima busana n’ebihembo eby’abirithuha.” Hakanayira Abigail iniayibulya ekibulyo kino eky’owa: “Indyabuka omungya inganawithe ebindu ebyo ngalyasimira Yehova bisa, ini byahi ebya ngendibya ingawithe?” * (Lebaya omwatsi ahikwa.)

OMUGHASO W’EBYA WUKAYILHANGIRIRA

12, 13. Wabiriyilhangirira wuthi obubuya bwa Yehova, kandi busana naki ni kikulhu erilengekania okwa mibere Yehova abirikuwathikiryamu?

12 Yehova mwawathikya Omwami Dawudi erighumira emibere mingyi eyikalire. Neryo ebya Dawudi ayilhangirira by’ebya leka iniabugha athi: “Wulenge wulebaye Omwami  Mukulhu kw’ali mubuya! Obutseme buli okwa mundu oyukamusaghirako!” (Esyonyimbo 34:8) Omulhondo oyu akakanganaya ngoku thutholere ithwayilhangirira ahabwethu obubuya bwa Yehova. Wukabya wukasoma e Biblia n’ebitabu byethu, n’erihindana okwa mihindano, wukaminya ngoku Nyamuhanga abiriwathikya abandi eribya ibane bathaleghulha. Aliwe obughuma bwawu na Yehova bunemwongera erighuma, wutholere iwalhangira ngoku Yehova anemukuwathikya. Wabiriyilhangirira wuthi obubuya bwa Yehova?

Lhangira omwanya owa Yehova abirikuha omwa kithunga mwa w’obughuli

13 Obuli Mukristayo abiriyilhangirira obubuya bwa Yehova omo mibere yiwe. Yehova mwakokya obuli mughuma w’okw’ithwe athi ayithunde hakuhi nayu na Mughalha wiwe. Yesu mwabugha athi: “Sihali mundu oyukathoka erinyihikako, Thatha oyuwanyithuma athalyamuletha.” (Yoane 6:44) Mbwino wukayowa nawu Yehova yuwakuletha okw’iyo? Kutse iwukendi bugha wuthi ‘Yehova mwayilethako ababuthi baghe, naghe ngabakwamire buyira? Wibuke ngoku wabere wukayihayo oku Yehova n’eribatizibwa, muwabya iwamayithungira obughuma bw’embaghane nayu. E Biblia yikathubwira yithi: “Nikwa omundu oyuwanzire Nyamuhanga, Nyamuhanga abirimuminya ndeke.” (1 Abanya Korinto 8:3) Mughulhu wosi lhangira omwanya owa Yehova abirikuha omwa kithunga mwa w’obughuli.

14, 15. Erithulira lyanga ghumya lithi erikirirya lyawu?

14 Kandi wukayilhangirira obubuya bwa Yehova akakuha obuthubaha bw’eribwira abandi okw’ikirirya lyawu, omw’ithulira kutse okwa sukuru. Kyangana kalha erithulira abawukasoma nabu. Wangana bulha nga banemwendi hulikirira kutse eyihi. Kutsibu-kutsibu kyangan’itha obuba erisoborera ebya wikirirye embere sy’abandu bangyi. Ni kyahi ekyanga kuwathikya?

15 Lengekanaya okwa kikaleka iwikirirya ebya wikirirye. Obusondoli bw’eriyeghesya obuli okwa jw.org bwamabya ibune omwa mubughe wawu, lhangira wuthi wukabukolesaya. Bwangana kuwathikya erilengekania okwa bya wikirirye, ekikaleka iwabyikirirya, kandi ngoku wanga soborera abandi ebya wikirirye. Wukendibya wabiriligha ndeke-ndeke n’eriyithegheka ndeke, wukendyanza eriha obwema oku Yehova.​—Yeremia 20:8, 9.

16. Ni kyahi ekyanga kuha obuthubaha bw’erikania okwa bya wikirirye?

16 Nomuwangabya iwabirithegheka ndeke, kandi iwanganakwa obuba bw’erisoborera ebya wikirirye. Mwali wethu ow’emyaka 18, oyuwabatizibawa inianawithe myaka 13, akabugha athi: “Nganasi ebya ng’ikirirye, aliwe hakanayira ingalemwa eribisoborera.” Neryo akalengaho erikania oko kwenene omwa mibere ya buli kiro kandi inianathekene. Akabugha athi: “Abangasoma nabu sibalisagha erikania okwa bya bakakolha. Naghe ekyo kyangatholere ingakolha. Thukabya thunemukania, neryo ngabugha ekindu nga kino, ‘Kiro kighuma ingane mukania okwa Biblia . . .’ Neryo aho ingalholha embere n’omwatsi. Nomukyangabya indi ekya namatsuka nakyo si mwatsi we Biblia, mughulhu mungyi abandi bakananza ibaminya nga ngakolha indi ingakangirirya e Biblia.  Hakanayira ibambulya ebibulyo okw’ekyo. Ngabya ingayongera erikolesya enzira eyi, kikaghenda kikany’olhobera. N’enyuma waho, ngayowa ndeke!”

17. Ni kindi kyahi ekyanga kuwathikya erikania n’abandi?

17 Abandi bamalhangira kwenene iwubatsomene kandi iwubasikirye, kikab’olhobera erikusikya n’ebya w’ikirirye. Olivia oyuwithe emyaka 17 kandi oyuwabatizibawa iniakine mulere, akabugha athi: “Ininganasagha nyithi nam’ingirya omwa mukania mw’ebye Biblia, abandu ibakendi nyilhangira ng’oyukaruma-rumawa.” Neryo endambi muyahika amahindulha amalengekania. Omwakanya k’erilengekania kutsibu okwa buba bwiwe, mwalengekania oku kino: “Abalere bangyi sibasi kyosi-kyosi okwa Bema ba Yehova. N’ithwe Bema ba Yehova basa abo basi. Neryo emibere thukayithwaliramu yangana leka ibathuhulikirira kutse eyihi. Kandi ibbwa thwamabya ithukakwa esisoni kutse obuba kutse ikikathukalira erikania okw’ikirirya lyethu, kutse ithukabya mw’engitsi thukakania? Neryo ibangana thulhangira nga sithuliyisyethera eribya Bema ba Yehova. Nibya ibangana ghana eritsomana ebya thukabugha busana n’erikania ithunakwire obuba. Aliriryo thwamakania okwa bya thwikirirye ithunathekene kandi ithunabikakasirye, ikyangana leka ibathusikya.”

MWONGERE ERIKOLERA OMULHAMU WENYU

18. Wutholere iwakolhaki erikolera omulhamu wawu?

18 Thwamabirilhangira ngoku ni lhukwamirwa olhulithohire erikolera omulhamu wawu. Erikolha eki, wutholere iwasoma n’erighanirya okwa Kinywe kya Nyamuhanga, iwasaba Yehova, n’erilengekania kutsibu okwa syonzira syosi esya Yehova abirikuwathikiryamu iwe ng’omundu. Erikolha ebi kikendi kuwathikya eryongera eriyikethera ngoku Yehova ni Munywani wawu. Eki kikendi leka iwanza erikanirya abandi okwa bya w’ikirirye.​—Soma Esyonyimbo 73:28.

19. Busana naki akaghalha ak’erikolera omulhamu wawu sikendisyakwa busa?

19 Yesu mwabugha athi: ‘Omundu amanza erinyikwama, ayighane, aheke omuthi wiwe anyikwame.’ (Matayo 16:24) Obuli Mukristayo erithoka erikwama Yesu, atholere iniayihayo oku Yehova n’eribatizibwa. Aliwe eyi ni nzuko y’engebe eyuwene lino, kandi yikendisya kukolya okwa ngebe y’erikotha omwa kihugho kihya kya Nyamuhanga. Neryo kolha ekyosi-kyosi ekyo wanga thoka erikolera omulhamu wawu!

^ enu. 11 Eribana myatsi mingyi, lebaya okwa jw.org kw’omwatsi “Abalere Bakabulhaya​—Busana Naki Ngatholere Inga Saba?” kune n’omwanya w’erihandikako.