Inganawithe myaka 16, thatha waghe mwambwira athi: “Wamayathulira, isiwathasya hika kuno. Wamasuba hano iningendi themenga amaghulhu ayo.” Neryo munathwamu eriyilhuira eka. Oyu wabya murundi w’erimbere ingye erisighania ebindu n’erikwama Yesu, Omukama wethu.

BUSANA naki thatha mwahithana athya? Leka ngasoborere. Nabuthawa biro 29 Okwomusanju 1929, namakulira omwa kyalu ekiri omwa Bulacan e Philippines. Sithwabya thuwithe syosente nene, neryo thwabya omwa ngebe nyolho. Ingakine mulere amahe we Japan mwathahirira Abanya Philippines neryo yamabya olhuhi. Aliwe, ekyalu kyethu kyabya kibisamire, neryo olhuhi mulhuthathuhikako. Sithwabya thuwithe radio, tivi, kutse mbapura sy’amakuru, neryo olhuhi ithukalhwowira omwa bandi.

Baghalha bethu n’abali bethu ni musanju, kandi sukulhu na mukaka mubabugha bathi ngayikale nabu. Nomwakine indi thwabya Bakatuliki, sukulhu inianzire erikania okwa myatsi y’edini kandi iniakaligha n’ebitabu by’edini ebya banywani biwe babya bakamuha. Ng’ibuka akanyikangania ehitabu Protection, Safety, na Uncovered omwa mubughe we Tagalog, * (lebaya omwatsi ahikwa) kuthya ne Biblia. Ingatsemera erisoma e Biblia kutsibu-tsibu ebitabu bbini by’Enjiri. Eki mukyaleka inganza erikwama eky’erileberyako kya Yesu.—Yoane 10:27.

ERIGHA ERIKWAMA OMUKAMA

Amahe we Japan mwalhua omwa Philippines omwa 1945. Okwa buthuku obo, ababuthi baghe mubabugha bathi ngasube eka. Sukulhu waghe mwambwira athi ngaghende, neryo munaghenda.

Omwa Kwerikuminibiri 1945, Abema ba Yehova erilhua omwa tawuni ye Angat mubasyathulira omwa kyalu kyethu. Omwema mughuma oyukulire mwahika ewethu n’erithusoborera ekya Biblia yikabugha okwa “biro by’enyuma-nyuma.” (2 Timoteo 3:1-5) Mwathukokya okw’igha lye Biblia eryabya omwa kyalu ekiri hakuhi. Nomwakine indi ababuthi baghe mubathayayo, ingye munayayo. Yabya bandu nga 20, n’abandi mubabulya ebibulyo ebihambire okwa Biblia.

Mungathayitheghererya ebya babya bakakaniako, neryo munathwamu eriyighendera. Aliwe neryo mubatsuka eriimba olhwimbo lhw’Obwami. Munanza olhwimbo olho, neryo mungathaghenda. Enyuma w’olhwimbo n’omusabe, ithwe bosi muthwakokibwa  okwa muhindano owa Kyasande ekyakwamako e Angat.

Omuhindano oyo mwabya ewa Cruz, kandi abandi omw’ithwe erihikayo muthwaghenda olhughendo lhw’esyokilomita nga munani. Yabya bandu nga 50, kandi munatsema nibya ingalhangira n’abaana balere bakasubirya ebibulyo ebihambire okwa myatsi ye Biblia eyikalire. Nabere nabirihindana okwa mihindano mingyi, mughalha wethu Damian Santos, omutemburi oyukulire oyuwabya munya-gavumente kera, mwanyikokya athi ngayakesaye ewiwe. Mubwakya ithunemukania okwa Biblia.

Omwa buthuku obo, abandu ibakabatizibawa bakanaghunza erigha esyongangirirya sy’omusingyi sye Biblia. Nabere nabirihindana okwa mihindano mike, baghalha bethu mubambulya haghuma n’abandi bathi, “Wunanzire eribatizibwa?” Munasubamu indi, “Ee, ngananzire.” Nabya inganasi ngoku nganzire erikolera Omukama, Kristo. (Abanya Kolosai 3:24) Muthwaghenda okwa lhusi olhwabya hakuhi, kandi ithwe babiri muthwabatizibwa omo Kwakabiri biro 15, 1946.

Munaminya ngoku Abakristayo ababatizibirwe batholere ibathulira mughulhu wosi nga Yesu kw’akolha. Thatha mwalengekania athi ngakine mulere erithulira kandi athi erithabatizibwa siryanga leka ngabya muthuliri. Munamusoborera ngoku erisonda lya Nyamuhanga liri lithi thuthulhughanaye engulhu yuwene y’Obwami bwa Nyamuhanga. (Matayo 24:14) Kandi munabugha indi ngatholere ingaberererya eriyilhagha lyaghe oku Nyamuhanga. Aho ha thatha waghe anyibwirira ebinywe by’eryubahisya ebya ngalyabugha okw’itsuka. Mwathwamu erinyilemesya erithulira. Oyo w’abya murundi waghe w’erimbere erisighania ebindu, eriyihayo erikolera Yehova.

Eka ya mulikyethu Cruz muyabugha yithi ng’ikale nabu e Angat. Nabu mubanyihira mw’omuhwa w’eritsuka obutemburi kuthya n’omwana wabu ow’obukali omulere iya Nora. Ithwe bosi muthwatsuka obutemburi, 1 Okwerikuminakughuma, 1947. Nora mwayakolera obutemburi bw’omwa yindi tawuni, aliwe ingye munabya omwa Angat.

AKANDI KAGHISA K’ERISIGHANIA EBINDU

Enyuma w’erikolha obutemburi habw’emyaka ibiri, mughalha wethu Earl Stewart, erilhua okwa Beteli, mwalhabirya abandu abalhabire omu 500 b’omukania omo kathi k’etawuni ye Angat. Mwakania omwa Lhusungu, n’enyuma waho munakuhihya omukania wiwe omwa mubughe we Tagalog. Oyu w’abya mukania w’erimbere ingye erihindulha, okwa mingyi eya nabirithahindulha habw’emyaka mingyi. Eki munakithoka nyithi? Nomwakine indi munasoma esukuru habw’emyaka musanju misa, omusomesya waghe iniakakolesaya Olhusungu mughulhu wosi. Kandi, iningasoma ebitabu byethu by’omwa Lhusungu kundi ebitabu ebiseghemere okwa Biblia omwa Tagalog byabya bike kutsibu. Ebi mubyangwathikya eriyitheghererya Olhusungu lhwa ndeke erihika n’okw’ihindulha emikania.

Mughalha wethu Stewart mwabwira ekithunga athi abamisani bakayaghenda okwa lhuhindano olhwa  Theocracy’s Increase olhwabya 1950 omwa New York, U.S.A. Neryo ekyaghanda ky’omuthahulha mukyayithagha omutemburi mughuma kutse babiri eriwathikya okwa Beteli. Munabya mughuma w’okwa baghalha bethu abakokibawa. Kandi, munasighania ebindu ebyo nabya ngabeghere, lero erikolera okwa Beteli.

Munahika okwa Beteli biro 19, Okwomukagha, 1950. E Beteli yabya omwa nyumba nene, eyahimbawa kera ikuthimbire emithi minene-minene kandi iyiri okwa kithaka eky’esyohika ibiri n’embindi. Baghalha bethu abahuru ng’ikumi n’ababiri ibabakakolerako. Omwa ngyakya-ngyakya, iningawathikaya omwa kitsumbyo. Neryo eritsuka okwa siri nga saha isathu, ininga ggoma esyongyimba omwa kisenge ky’eryogheryamu. Ebyo ibyangana kolha n’omw’ithungyi. Nibya n’enyuma w’abamisani erilhua okwa lhuhindano lhw’ebihugho bingyi olho, munabya okwa Beteli. Iningakolha ekyosi-kyosi ekyo baghalha bethu bakabugha bathi ngakole. Eriboha esyogazeti sy’erithuma, erikolha n’abakalhangira indi abakasaba ebitabu bakabithunga, n’erikolera aha bandu bakahikira.

ERILHUA E PHILIPPINES ERIGHENDA OKWA SUKURU YE GILEADI

Omwa 1952, ingye n’abandi baghalha bethu mukagha erilhua e Philippines muthwakokibwa okwa sukuru ye Gileadi eya 20. Munatsema kutsibu! Omwa United States, muthwalhangira mw’ebindu bihyaka. Engebe yabya mbaghane okwa yangabya ngabeghere omwa kalu kake eyo nalhua.

Ingane n’abandi abo thwabya nabo okwa Gileadi

Ng’eky’erileberyako, thwabya thutholere erigha erikolesya ebindu ebikakolesaya amasenyerezi n’ebindu ebya thuthe thwathalholhako. Nibya n’emibere y’obuthuku yabya ya mbaghane! Kiro kighuma nabere ingabuka, eyihya obuli kindu kyabya ikyabiribya nzeru. Oyo wabya murundi waghe w’erimbere erilhangira esyonzururu. Isyuwene, aliwe mun’owa iyabiribya ekihuhiriro kinene kutsibu!

Munatsemera kutsibu erithendekwa libuyanga lye Gileadi, kyamaleka ingathatsomana esyombinduka esyo nabanayo. Ababya bakathukangirirya babya bakangirirya abuwene kandi mubathukangania ngoku thwangayeghesya n’erisekulya. Ahathe erithika-thika erithendekwa lye Gileadi mulyanyiwathikya erighumya obughuma bwaghe na Yehova.

Thwabere thwaghunza esukuru, munathumwa habw’obuthuku buke erikolha ng’omutemburi w’embaghane e Bronx omwa tawuni ye New York. Neryo omwa Kwomusanju 1953, munathoka erihindana okwa lhuhindano olhwa New World Society, olhwabya e Bronx. Olhuhindano lhwabere lhwabirihwa, munathasyathumwa e Philippines.

ERISIGHANIA ENGEBE EYUWENE EY’OMWA TAWUNI ENENE

Baghalha bethu okwa Beteli mubanyithuma omwa mubiiri w’omuthimbo. Eki mukyanyongera ehighisa hingyi hy’erigherererya Yesu, oyuwaghenda omwa miyi ya haali eriwathikya abandu ba Yehova. (1 Petero 2:21) Omuthimbo waghe abya omwa Luzon, ekitsinga  kinene omwa Philippines. Imuli ebitsweka bye Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, na Zambales. Erihika omwa sindi tawuni, ingatholere ingalhaba omwa bihalhange by’ekithwe kye Sierra Madre. Isihali bbasi kutse eggali y’omuki esikaghenda omwa myanya eyi, neryo iningasaba abakaghendaya ebimatoka ebihekire ebithika nga nangan’ikalha eyighulhu okwa bithika ebyo. Buthuku bungyi ibakanyilighira, aliwe isiwuli ghenda iwune buholho.

Ebithunga ebinene ibiri mw’abandu bake kandi ini bihyaka. Neryo baghalha bethu ibakatsema ingabawathikya ngoku bangasondolha ndeke emihindano n’emihindano y’eriyathulira.

Enyuma waho, munathumwa omwa muthimbo owabya mw’ekitsweka kyosi kye Bicol. Omwa kitsweka ekyo, mwabya ehigurupu hingyi ehiri ihihyene eyo abatemburi b’embaghane babya bakathulira omo myanya eyo Abema ba Yehova babya isibali bathathulira. Omw’eka nguma, akabbina kabu ini kyuna kisa okuli emilhamba ibiri. Nabere ing’imana kuyo mubya bbumbuthukira omwakathi naghe-naghe. Mukyanyithwalira obuthuku eriyikokothya n’eriyitheghekera eky’engyakya!

Nabere nganemukolera omwa muthimbo oyo, munatsuka erilengekania oku Nora, oyo thwatsuka nayu obutemburi. Okwa buthuku obo, abya ini mutemburi w’embaghane omwa tawuni ye Dumaguete, neryo munayamulebya. Enyuma w’aho, muthwabya thukahandikirana esyobaruha habw’obuthuku bulebe, n’omwa 1956, thwamathahania. Eyenga y’erimbere thwalithahenie muthwaghunzayo ithwabiribungira ekithunga ky’okwa Kitsinga kye Rapu Rapu. Eyo muthwahethuka okwa bithwe n’erighenda lhughendo lhuuli, aliwe muthwatsema eribya haghuma n’eriwathikya balikyethu abali omwa myanya ya haali.

ERIKOKIBWA ERITHASYA KOLERA OKWA BETELI

Thwabere thwabirikolha habw’emyaka ini omwa mubiiri w’omuthimbo, baghalha bethu mubathubirikira okwa kyaghanda ky’omuthahulha. Muthwatsuka erikolerako omo Kwokubanza 1960. Omwa myaka mingyi eya namabirighunza okwa Beteli, namabir’igha bingyi busana n’erikolha na baghalha bethu abawithe esyongwamirwa esirithohire omwa kithunga kya Yehova. Nora nayu abiritsemera emibiiri muthina-muthina y’okwa Beteli.

Ingane mulhabya omukania okwa lhuhindano n’owundi inianemuhindulha omwa mubughe we Cebuano

Ni ky’omughisa munene erilhangira abandu bangyi omwa Philippines bakakolera Yehova. Nabere ingasa okwa Beteli ingakine mulere kandi muhuru, omwa Philippines mwabya abathuliri 10,000. Hathya muli abathuliri abalhabire omu 200,000, kandi abaghalha bethu n’abali bethu bangyi banemukolera okwa Beteli erisighika omubiiri w’erithulira.

Obuthuku bwabere bunemulhaba, muthwayithagha omwanya munene okwa Beteli. Neryo Akathunga Akakasondolha mukathubwira kathi thusondaye omwanya ogho thwanga himbamo e Beteli enene. Ingye n’omulebererya w’eby’eripurintinga muthwaghenda nyumba okwa nyumba eribulya abataka nga bangana thughulya omwanya. Abosi mubaghana. Nibya omundu mughuma mwathubwira athi: “Abachaina sibali ghulhaya. Thukaghulha.”

Ingane muhindulha omukania wa Mughalha wethu Albert Schroeder

Aliwe, kiro kighuma, ebya thuthayitsulirye mubyatsuka eribya. Omughuma w’okwa bataka bethu abya iniakahumira e Amerika, neryo mwabulya nga thwangana ghulha, aho wiwe. Neryo n’owundi mutaka mwathwamu erighulya, kandi amahira n’omwa bandi mw’omuhwa w’erikolha ekyo. Nibya muthwaghulha n’omwanya w’omulhume oyuwabugha athi “Abachaina sibali ghulhaya.” Omwa biro bike, omwanya we Beteli mwabya iniamabiribya munene ngendo ng’isathu. Ng’ikirirye ndeke-ndeke ngoku Yehova mwanza ekyo kibye kithya.

Omwa 1950, ningye nabya mulere okwa bandi abosi ababya okwa Beteli. Lino ingye na mukali waghe, n’ithwe thuwithe myaka mingyi. Sindi yikubaya bwomo eribya imunakwama Yesu ahosi-hosi aho abya akabugha athi ngalhole. Nomwakine indi ababuthi baghe mubandibithako, Yehova abirimba olhughanda lhunene lhw’abamwanzire. Ng’ikirirye ndeke-ndeke ngoku Yehova akathuha obuli kindu ekya thukayithagha, mbulha thuwithe mubiiri wahi omwa kithunga. Ingye na Nora thukasima Yehova ya kutsibu busana n’ebyosi ebyo abirithuha, kandi thukahira n’omwa bandi mw’omuhwa w’erilengesya Yehova.—Malaki 3:10.

Yesu mwanabwira omusolesya oyukahulhawa mwa Matayo Lawi athi amukwame. Matayo mwakolhaki? “Mwahangana, mwasighania ebyosi, mwakwama Yesu.” (Luka 5:27, 28) Naghe kuthya nabiribana akaghisa k’erisighania ebindu n’erikwama Yesu, kandi ngahira omwa bandi mw’omuhwa w’erikolha ekyo n’eriyilhangirira emighisa mingyi.

Ngatsemire eribya ingakinakolera omwa Philippines

^ enu. 6 Hyahulhukibawa n’Abema ba Yehova aliwe lino sibikihulhukibawa.