Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwerikuminibiri 2016

‘Obulengekania Obukakwama Omulimu Bukaletha Engebe n’Obuholho’

‘Obulengekania Obukakwama Omulimu Bukaletha Engebe n’Obuholho’

“Abakakwama omulimu, bakaghaniraya emyatsi y’omulimu.”ABAR. 8:5.

ESYONYIMBO: 57, 52

1, 2. Busana naki Abanya Roma esura eya 8 ni y’omughaso okwa Bakristayo abahakabibwa?

WUNE wathasoma Abanya Roma 8:15-17 wukaghanirya okwa kiro ky’eryibuka olhuholho lhwa Yesu olhw’obuli mwaka? Obundi. Emilhondo eyo yikasoborera ngoku Omukristayo akaminyisibawa ku ni muhakabibwa—omulimu abuyirire akathulhagho haghuma n’ekirimu kiwe. Kandi n’omulhondo w’erimbere omwa sura eyo akabugha athi hali “abawathene na Kristo Yesu.” Mbwino obo Abanya Roma sura 8 hahambire okwa bahakabibwa basa? Kutse hanahambire n’okwa bawithe amaha w’erisyabya okwa kihugho?

2 Ni kwenene esura eyo, kutsibu-tsibu yikakanaya okwa bahakabibwa. Bakahebawa “omulimu,” ibalindirira eriyirwa mo “baghalha n’erithongolya emibiri yabu.” (Abar. 8:23) Kwenene, bakendi syabya baghalha ba Nyamuhanga elhubulha. Ekyo kithokekene kundi babere babiribatizibwa, Nyamuhanga mwabaghanyira ebibi byabu omw’ikolesya embanulho, neryo amabathunganania ng’abaghalha biwe ab’obunyakirimu.—Abar. 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Busana naki ithwaghunzerera thuthi Abanya Roma esura eya 8 yitholere iyahamba n’okwa bawithe amaha w’erisyabya okwa kihugho?

3 Aliwe ebiri omwa Abanya Roma sura 8 bikaghasira n’abawithe amaha w’erisyabya okwa kihugho kundi nabo Nyamuhanga akabaghanza mw’abathunganene. Ekyo thukakilhangira omwa bya Paulo abya iniabiritsuka erihandika omwa baruha yiwe. Omwa  sura eya 4, mwakania oku Abrahamu. Omulhume w’erikirirya oyo abyaho Yehova isyali aha Abaisraeli b’emighambo kandi kera-kera Yesu isyali athukwira busana n’ebibi byethu. Nomwabine bithya, Yehova mwalhangira erikirirya lya Abrahamu erighumire, amamughanza mwa muthunganene. (Soma Abanya Roma 4:20-22.) Omwa nzira iyaneyo, Yehova munabwire akaghanza Abakristayo abathaleghulha abawithe amaha awali omwa Biblia aw’erisyabya okwa kihugho kera na kera mwa bathunganene. Kwesi nabu bangana ghasirwa omw’ihabulha eriri omwa Abanya Roma sura 8 erikahebawa abathunganene.

4. Abanya Roma 8:21 hangaleka ithwaghanirya okwa kibulyo kyahi?

4 Omwa Banya Roma 8:21, hakaleka ithwakakasya kwenene ngoku ekihugho kihya-kihya kikendi syabya. Omulhondo oyu akalhaghanisaya athi “ebihangikwa byasyaboholhwa omo bukobe bw’emyatsi y’erihonda, eryingira omwa bwiranda n’olhukengerwa lhw’abaana ba Nyamuhanga.” Aliwe ambi ithwayibulya nga thunemwendi syabyayo, nga thunemwendi syathunga olhuhembo olho. Wunasikire omwa muthima wuthi wasyathungalho? Abanya Roma sura 8 mune amenge aw’angakuwathikya.

“ERIGHANIRYA EMYATSI Y’OMUBIRI”

5. Omwa Abanya Roma 8:4-13, Paulo mwakania okwa mwatsi mukulhu wahi?

5 Soma Abanya Roma 8:4-13. Esura 8 y’Abanya Roma yikakanganaya embaghane eyiri ahakathi-kathi ‘k’abakakwama omubiri’ ‘n’abakakwama omulimu.’ Abandi ibangana lengekania bathi obo eyi ni mbaghane eyiri ahakathi-kathi k’abathe omwa kwenene n’abali muyo kutse Abakristayo n’abathe. Aliwe Paulo abya akahandikira ‘abe Roma abo Nyamuhanga abiryanza n’eribabirikira eribya baana biwe.’ (Abar. 1:7) Neryo kwesi Paulo abya akakangania embaghane eyiri ahakathi-kathi k’Abakristayo abakakwama omubiri n’abakakwama omulimu. Ni mbaghaneki eyabya ahakathi-kathi kabu?

6, 7. (a) Ekinywa “omubiri” kikanakolesibawa omu nzira syahi omwa Biblia? (b) Omwa Abanya Roma 8:4-13, Paulo amanyisayaki akakolesya ekinywa “omubiri”?

6 Thalengekania ng’okwa kinywe “omubiri.” Paulo amanyisayaki? E Biblia yikakolesaya ekinywa “omubiri” omwa nzira nyingyi. Yikana kikolesaya erimanyisya omubiri wethu wenyine-nyine. (Abar. 2:28; 1 Kor. 15:39, 50) Kandi kyangana manyisya obuhughu. Ng’eky’erileberyako, Paulo mwathwalha Abayuda nga ‘baghalha babu oko mubiri.’—Abar. 9:3.

7 Aliwe ebya Paulo ahandika omwa sura 7  bikaleka ithwaminya “omubiri” ogho Paulo amanyisaya omo Abanya Roma 8:4-13. ‘Eribya n’amalengekania w’omubiri’ mwalisosekania “n’esyongumbu nyibi sy’omubiri” esyabya sikakolha “omo bitsuko [byabo].” (Abar. 7:5) Ekyo kikaleka ithwayitheghererya ekya Paulo amanyisaya akabugha athi hali “abakakwama emyatsi y’omubiri,” kandi athi “bakaghaniraya emyatsi y’omubiri.” Amanyisaya abandu abathaberweko n’esyongumbu, n’amalengekania w’obuthahikana. Kutsibu-tsibu, aba b’abakaghendera oko ngumbu syabu, eriyowa, eriyisunza ly’omubiri, mbulha omwa by’emyatsi y’engingo n’ebindi.

8. Busana naki kyabya kitholere erikunga n’abahakabibwa ‘okw’ikwama omubiri’?

8 Aliwe iwangana bulha ekyaleka Paulo iniahira omuwathu w’okwa kabi akali ‘omw’ikwama omubiri’ akakanirya Abakristayo abahakabibwa. Mbwino na munabwire ekitsibu ekyo kyangana hika n’okwa Bakristayo abo Nyamuhanga abiriligha eribya banywani biwe n’eribathwalha mo bathunganene? Eky’obulighe, Omukristayo wosi-wosi angana yisanga iniabiritsuka erikwama omubiri w’ekibi. Ng’eky’erileberyako, Paulo mwahandikira abaghuma b’oko balikyethu be Roma athi babya bakobe ‘b’esyongumbu syabu,’ obundi esyongumbu sy’obusingiri kutse omururu w’ebyalya, obwabu, kutse ebindi. Abandi ibakathebaya abathasi. (Abar. 16:17, 18; Fil. 3:18, 19; Yuda 4, 8, 12) Wangan’ibuka ngoku e Korinto yanabya mulikyethu oyuw’imaya “ma-mulere wiwe.” (1 Kor. 5:1) Enzumwa yikalhua iyalhangirika ndeke, eyaleka Nyamuhanga iniakolesya Paulo erikunga Abakristayo ‘okw’ikwama omubiri.’—Abar. 8:5, 6.

9. Erikunga lya Paulo eriri omwa Abanya Roma 8:6 siririhamba okuki?

9 Erikunga eryo na munabwire likinatholere. Kundi n’Omukristayo oyuwamabirighunza myaka mingyi inianemukolera Yehova angana tsuka erihira amalengekania wiwe okwa by’omubiri. Eby’omubiri ebi si by’ebya Mukristayo angalengekaniako, ng’ebyalya, omubiiri, eby’eriyitsemesya, kutse nibya eby’olhwanzo n’ow’omwiwe. Eyo ni ngebe ya buli kiro okwa mughombe wa Nyamuhanga. Na Yesu iniakana tsemera erirya, kandi mwalisya n’abandi. Iniakaya n’okw’iyitsemesya. Na Paulo mwanakania okwa ngumbu eyitholere okwa by’emyatsi y’engingo omwa butheke.

Ebya wukakanayako bikakuminyikalhaya ng’oyuwithe obulengekania obukakwama omulimu kutse omubiri? (Lebaya enungu 10, 11)

10. Omu Abanya Roma 8:5, 6, ekinywe “bakaghaniraya” kikamanyisayaki?

10 Neryo ibbwa kwesi, Paulo amanyisayaki  akakania ‘okw’ighanirya eby’omulimu’? Ekinywe ky’Ekigiriki ekya Paulo akolesaya kikamanyisaya “omundu erihira amenge kutse omuthima wiwe okwa kindu kirebe, erikolesya amenge akatheghekania, inianahirire omuwatho okwa mibere y’erikikoleramu n’ekighendererwa.” Abakakwama omubiri bakalighira engebe yabu erisondolhwa n’obuthahikana bwabu ng’abandu. Omusomi mughuma akabugha okwa kinywe ekiri omwa Abanya Roma 8:5 athi: “Bakaghaniraya—ni bugha ambu bakatsemera kutsibu, bakabera erikania, eriyitsungira n’erihalhamba—emyatsi y’omubiri.”

11. Wamayibulya nga ni byahi ebya wuhirire embere omwa ngebe, iwukendi lengekania oku byahi?

11 Kwenene kyabya kyamenge Abakristayo be Roma erilebya ndeke nga ni kyahi ekya batsomene kutsibu omwa ngebe. Mbwino omwa ngebe syabu babya batsomene kutsibu “emyatsi y’omubiri”? Nethu thutholere ithwayilebya ndeke. Ni byahi ebya thukatsemera kutsibu, kandi ni byahi ebya thukabera erikaniako? Omwa ngebe yethu ni byahi ebya thukakwamirira? Abandi bangana yisanga ibanzire eriminya emisihire y’obuli bwabu, eritsomana kutsibu eryuwania omuyi wabu, erisondya emyambalire eyiri okwa mulembe, erikolha ebikendibya bik’ingirya esyosente, erithegheka eribunga, n’ebindi ng’ebyo. Erikolha ebindu ng’ebyo si kibi; ni bindu ebyanganabya ibinatholere omwa ngebe. Ng’eky’erileberyako, Yesu kiro kighuma mwanakolha obwabu, na Paulo mwabwira Timoteo athi anywe obwabu buke. (1 Tim. 5:23; Yn. 2:3-11) Aliwe mbwino Yesu na Paulo “mubanabera erikania okwa” bwabu kutse “eribuhalhamba”? Mbwino ibw’obukanabya omwa malengekania wabu, eribera ‘eribukaniako’? Eyihi. Kandi ibbwa nethu? Ni byahi ebya thuhirire embere omwa ngebe syethu?

12, 13. Busana naki thutholere ithwalebya ndeke ebya thuhirireko amalengekania?

12 Ni ky’omughaso eriyilebya ndeke. Busana naki? Paulo mwahandika athi: ‘Obulengekania obukakwama omubiri bukaletha olhuholho.’ (Abar. 8:6) Ekyo ni ky’akabi—eriholha bunyakirimu lino n’omwa buthuku obukasa iwaholha ibbwa kinyamubiri. Aliwe Paulo syamanyisya athi omundu amatsuka ‘erighanirya emyatsi y’omubiri’ syanga hinduka. Kinathokekene erihinduka. Thalengekania okwa mulhume musingiri owe Korinto oyuwakwama “omubiri” neryo amahighithwa omwa kithunga. Abya inianganahindulha emibere, kandi ekyo mukyabya. Mwaleka erilendera omwa ngumbu sy’omubiri amasuba omwa nzira eyitholere.—2 Kor. 2:6-8.

13 Kyamabya imukyanathokekana omundu ng’oyo erihinduka, kwesi na munabwire kithokekene Omukristayo erihinduka, kwilhabirirya oyuthe wahika okwa lhulengo lhw’omulhume we Korinto omw’ikwamirira omubiri. Omwa kwenene erikunga lya Paulo okwa kyangahika okwa mundu ‘oyukaghaniraya emyatsi y’omubiri’ litholere ilyahira omwa Bakristayo mw’omuhwa w’erikolha esyombinduka esitholere!

“ERIGHANIRYA EMYATSI Y’OMULIMU”

14, 15. (a) Omwakanya k’eribya n’amalengekania ‘aw’akakwama omubiri,’ ambi ithwabya na wahi? (b) Eribya “n’obulengekania obukakwama omulimu” sikirmanyisayaki?

14 Omukwenda Paulo abere abirithukunga okw’ithendibya ‘n’obulengekania obukakwama omubiri,’ mwongera kw’ekindi kino, ekyuwene athi: “Obulengekania obukakwama omulimu bukaletha engebe n’obuholho.” Eki ka ni kihembo kibuya—engebe n’obuholho! Thwanga thunga thuthi ekihembo ekyo?

15 Omundu eribya ‘n’obulengekania obukakwama omulimu,’ sikirimanyisaya kithi omwa muthwe wiwe mutholere imwabya eby’obunyakirimu bisa-bisa. Sibugha ambu syatholere akalengekania okwa kindi kindu, yithe iye Biblia, kutse okwa lhwanzo lhwiwe oku Nyamuhanga n’amaha wiwe. Thutholere ithwibuka ngoku na Paulo n’abandi banabya bakakolha ebindi eby’engebe  eya buli kiro, kandi nibya ibanemutsemesya Nyamuhanga. Ibakalya n’erinywa. Abangyi mubaherukya, bamabya n’amaka, n’erikolha busana n’eribana ebiyithawa by’engebe.—Mk. 6:3; 1 Tes. 2:9.

16. Paulo nomwanabya akakolha ebindi, ni kyahi ekyabya embere omwa ngebe yiwe?

16 Aliwe abaghombe ba Yehova abo mubathalighira ebindu bya buli kiro ebyo bikafundikirya eby’obunyakirimu. E Biblia yikabya yabirithubwira ngoku Paulo abya mulhuki w’amahema, neryo yikathubwira ekyo abya ahirire embere omwa ngebe: Mughulhu wosi iniakatsomana omubiiri w’erithulira n’erikangirirya. (Soma Emibiri 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Kandi gho mubiiri ogho abya ahabwire balikyabo be Roma athi batholere ibakolha. Kwesi kwenene, eby’obunyakirimu bya Paulo abya ahirire embere omwa ngebe yiwe. Abakristayo be Roma babya batholere ibamugherererya, nethu kuthya.—Abar. 15:15, 16.

17. Thwamabya n’obulengekania ‘obukakwama omulimu,’ ithukendibya omwa ngebe eyiri yithi?

17 Thwamabya n’omubere oyo, imukendi lhwiririraki? Abanya Roma 8:6 hakasubiraya hathi: “Obulengekania obukakwama omulimu bukaletha engebe n’obuholho.” Ni bugha ambu, erileka obulengekania bwethu busondolhawe n’omulimu abuyirire, n’erihambana n’amalengekania wa Nyamuhanga. Thutholere ithwayikethera ngoku na lino ithukendi thunga engebe eyuwene, thwama ligha erisondolhwa “n’omulimu.” Erighunzerera, ithwasyathunga engebe y’erikotha, okwa kihugho kutse elhubulha.

18. “Erikwama omulimu” likaletha lithi obuholho?

18 Ambi mughulhu wosi ithwabya ithun’ibukire ngoku thukakakasibawa indi eribya ‘n’obulengekania obukakwama omulimu kikaletha obuholho. Abandu bangyi sibawithe obuholho omwa bulengekania. Ibo bakabya banemwaghalhwa bakasondya obuholho obu, ithwe thwabiribubana. Ekighuma okwa bikaleka ithwabana obuholho obu ly’eribya thukalengaho kutsibu eribya ithune buholho n’ab’omw’eka yethu n’omwa kithunga. Thunasi ndeke ngoku ithwe na balikyethu omwa kithunga sithuhikene. Busana n’eki, hakabya ihanemubanika ehitsibu-tsibu, kandi omughulhu eki kikabya, thwabirikangiriribwa erikwama obusondoli bwa Yesu buno: “Wughende lhuba oku mulikyenyu,” wuhire h’obuholho. (Mt. 5:24) Eki kikathwolhobera busana n’eribya ithunasi n’owundi mulikyethu nayu kw’akakolera “Nyamuhanga oyukathuha obuholho.”—Abar. 15:33; 16:20.

19. Eribya n’obulengekania obukakwama omulimu, ni buholho bwahi obw’embaghane obwa thukathunga?

19 Hane ibbwa obundi buholho obw’embaghane, obulengethukire. Omughulhu thukabya ‘n’obulengekania obukakwama omulimu,’ thukabya n’obuholho haghuma n’Omuhangiki wethu. Isaya mwahandika ebinywe ebyabererera omwa buthuku bwiwe aliwe ibinawithe eribererera erya munabwire, athi: ‘Yehova wasyatheya omo buholho buhikene ekihanda ky’eriyisunza lisikire, kusangwa kikayikethera iwe.’—Isa. 26:3; soma Abanya Roma 5:1.

20. Ni kyahi ekitholere ikyaleka ithwayisima busana n’ebiri omu Abanya Roma sura 8?

20 Neryo busana n’ekyo, mbulha thuli bahakabibwa kutse thuli n’amaha w’erisyikalha omwa Paradiso kera na kera okwa kihugho, thutholere ithwasima busana n’ebiri omwa Abanya Roma sura 8. Ka thutholere ithwakangania ku thukasima erihabulha ery’eribugha indi isithwaleka “eby’omubiri” bikabya embere-mbere omwa ngebe yethu! Omwakanya k’ekyo, thukalhangira ini ky’amenge eriligha ebya bughawa omwa busondoli bwa Nyamuhanga bino: “Obulengekania obukakwama omulimu bukaletha engebe n’obuholho.” Ebibuya ebikalhwiririramu ni bya kera na kera, kundi na Paulo mwahandika athi: “Kusangwa obuhingyi bw’erikolha ekibi ni lhuholho, nikwa olhusunzo olhukalhua oku Nyamuhanga ni ngebe y’erikotha busana n’erimathikana na Kristo Yesu, Omukama wethu.”—Abar. 6:23.