‘Ebibi sibikibawitheko hamuli, muli oko lhukogho lhwa Nyamuhanga.’—ABAR. 6:14.

ESYONYIMBO: 2, 61

1, 2. Abanya Roma 5:12 hanga thuwathikya hathi?

THALENGEKANIA, iwabya iwanzire erithonda amasako agho Abema ba Yehova bakakolesaya kutsibu, erya Abanya Roma 5:12 irinemwendibya okwa w’erimbere-mbere? Thalengekania nga wamathayir’ibugha kangahi ebinywe bino: “Ebibi mubyahika muna-kihugho busana n’omundu mughuma n’olhuholho mulhwingira busana n’ekibi kiwe, neryo lithya olhuholho mulhwahika oko bandu bosi, kusangwa abosi mubakolha ebibi.”

2 Erisako eryo likabanika kutsibu omwa kitabu E Biblia Yanga Thukangiriryaki? Omughulhu wukasoma ekitabu eki n’abaana bawu kutse abandi, iwangana soma Abanya Roma 5:12 mukakania okwa kighendererwa kya Nyamuhanga busana n’ekihugho, embanulho, n’emibere y’abaholi—esura eya 3eya 5, n’eya 6. Aliwe erisako eri lyangana thuwathikya ithwe bosi eryongera erisima obughuma obwa thuwithe na Yehova, ithwanza kutsibu erikolha ebikamutsemesaya n’erilindirira n’amaha manene eby’abirithulhagha.

3. Ni kyahi ekya thutholere ithwaligha erikwamana n’ekibi?

3 Ithwe bosi thutholere ithwaligha ngoku thuli bakolha-nabi. Thukasobaya  buli kiro. Aliwe ithwa ghumibwa ngoku Nyamuhanga anasi ko thukolire omo muthaka, kandi kwa nayitheghekire erithughanyira. (Esy. 103:13, 14) Omwa musabe wa Thatha wethu, Yesu mwahiramu n’eky’erisaba Nyamuhanga thuthi: “Uthubuyire ebibi byethu.” (Lk. 11:2-4) Neryo kwesi, sihali ekyanga leka ithwayilhuhya omwa maghaniryo w’ebisobyo ebya Nyamuhanga abirinathughanyira kera. Nomwabine, ikyangana thuwathikya erighanirya ngoku angana thughanyira kutse ngoku abirithughanyira.

ERIGHANYIRWA BUSANA N’OLHUKOGHO

4, 5. (a) Ni kyahi ekikaleka ithwathasyaminya bingyi okwa biri omu Abanya Roma 5:12? (b) “Olhukogho” olhuli omwa Abanya Roma 3:24 lhukamanyisayaki?

4 Thukabana omwatsi mukulhu kutsibu omwa syosura esithimbire okwa binywe by’omukwenda Paulo ebiri omu Abanya Roma 5:12, na kutsibu-tsibu esura eya 6. Ekyo kikendi thuwathikya eriyitheghererya Yehova ng’anga thughanyira athi. Omwa sura eya 3, mune ebinywe bino: “Abandu bosi babirikolha ebibi . . . , aliwe Nyamuhanga akathungananaya abandu omo lhusunzo lhw’olhukogho lhwiwe busana n’erithongolibwa erikabanika busana na Kristo Yesu.” (Abar. 3:23, 24) Paulo amanyisayaki akakolesya ekinywe “olhukogho”? Mwakolesya ekinywe ky’Ekigiriki ekikasoborerawa omwa kitabu kighuma, indi kikamanyisaya “erikolerwa ekindu okwa busa, ahathe erithuhibwa kutse erilengekania indi kyasyathuhibwa.”

5 Omusomi mughuma, iya John Parkhurst mwabugha athi: “Kikabya kyamakolesibwa oku Nyamuhanga kutse Kristo, [ekinywe ky’Ekigiriki ekyo] mughulhu mungyi kikabya ikikamanyisaya ekya bathukolera omwa lhukeri isithutholere nibya, omw’ithuha omulhamu n’erithusabulha.” Aliwe Nyamuhanga mwakangania athi olhukogho olhu? Kandi lhukahamba lhuthi oko maha agho wuwithe n’engolangana yawu na Yehova? Thulebaye.

6. Abandu banga ghasirwa bungahi omwa lhukogho lhwa Nyamuhanga?

6 “Omundu mughuma” oyuwaleka ekibi n’olhuholho ibyahika “muna-kihugho” ni Adamu. Neryo “erihalya ly’omundu mughuma mulyaleka olhuholho ilhwathabalha” oko bandu. Paulo mwongerako athi “olhukogho lhwa Nyamuhanga ni lhunene okw’aho” kandi lhwasa busana “n’omundu mughuma, ye Yesu Kristo.” (Abar. 5:12, 15, 17) Kandi olhukogho olho lhwabirilhwiririra mw’ebibuya okwa bandu abosi. “Busana n’eryowa ly’omundu mughuma [Yesu], abandu banene basyayirwa mo bathunganene.” Kandi kwenene, olhukogho lhwa Nyamuhanga ilhukendi letha “engebe y’erikotha busana n’Omukama wethu Yesu Kristo.”—Abar. 5:19, 21.

7. Busana naki Nyamuhanga erithuha ekihongwa lhwabya lhukogho lhunene?

7 Sikyabya kilhaghiro indi Yehova athanethathuma Mughalha wiwe okwa kihugho erisyabya kihongwa. Kandi nibya, abandu busana n’eribya ini bakolha-nabi kandi isibahikene, sibabya batholere erikolerwa kingaha n’ekya Nyamuhanga na Yesu babakolera omw’ibaha embanulho eyikaleka ibathoka erighanyirwa. Neryo eribya imuthwaghanyirwa n’erihebwa amaha w’erisyabyaho kera na kera, lhwabya lhukogho lhunene kutsibu. Thutholere ithwasima kutsibu ekihembo ky’olhukogho lhwa Nyamuhanga n’erikangania erisima eryo omwa ngebe yethu buli kiro.

ERIKANGANIA KU THUKASIMA OLHUKOGHO LHWA NYAMUHANGA

8. Abandu ibanganabya na malengekaniaki mabi okwa bibi byabu?

8 Kundi thuli bandu abathahikene abalhuire omu Adamu, omuthima wethu akabya inianemulholera okw’ihalya, erikolha ebithatholere, n’erikolha ebibi. Aliwe kandi ikikendibya ky’obukiru, eriyibwira omwa muthima, busana n’olhukogho lhwa Nyamuhanga thuthi: ‘Nomunanga sobya—erikolha ekya Nyamuhanga akalhangira mwa kibi—siki. Yehova akendi nyighanyira.’  Eky’obulighe, hane Abakristayo ababya n’amalengekania ng’ayo nibya n’abandi bakwenda ibakineho. (Soma Yuda 4.) Obundi ithwe thwanganabya isithwanga bugha thuthya; aliwe amalengekania ayo inianathulimu, kutse ithwaherwa mw’embutho yawu neryo iyatsuka erilhasa.

9, 10. Paulo n’abandi mubalhusibwa bathi omwa bukobe bw’ebibi n’olhuholho?

9 Paulo mwakangania ndeke-ndeke ngoku thutholere ithwaghana amalengekania aw’eribugha thuthi: “Nyamuhanga akayitheghereraya. Akendi nganyira.” Busana naki? Kundi, ngoku Paulo ahandika, Abakristayo ‘babiriholha oko bibi.’ (Soma Abanya Roma 6:1, 2.) Kyamanyisayaki eribugha indi babiriholha oko bibi kandi nibya ibakineho okwa kihugho?

10 Paulo n’abandi b’omwa buthuku bwiwe mubaghasirwa omwa kihongwa kya Nyamuhanga. Mukyaleka ikyathokekana Yehova eribaghanyira ebibi byabu, amabayira mo bahakabibwa, n’eribabirikira eribya baghalha biwe b’obunyakirimu. Aho neryo mubathunga amaha w’erisyaghenda elhubulha. Ibo erithoka erisyaghenda elhubulha n’eriyathabalha haghuma na Yesu, babya batholere ibakangania obuthaleghulha. Aliwe kandi omughulhu babya ibakinakolera Yehova hano okwa kihugho, Paulo mwabakaniako athi bayighanze “ng’abaholi oko bibi.” Mwakolesya eky’erileberyako kya Yesu, oyuwaholha ng’omundu aliwe amalhubukibwa ng’omulimu owathe angaholha. Olhuholho mulhwabya isilhukiwithe hamuli oku Yesu. Ku byanganabere bithya n’okwa Bakristayo abahakabibwa abangayighanzire “ng’abaholi oko bibi, nikwa ng’abaliho oku Nyamuhanga busana n’erimathikana na Kristo Yesu.” (Abar. 6:9, 11) Engebe yabu yabya isiyikiri ng’eyo babya nayu kera. Babya isibangathasya ghendera okw’iyisunza libi ly’omubiri wabu. Ni bugha ambu babya ibabiriholha okwa ngebe eya babya nayu eyo.

11. Ithwe ng’abali n’amaha w’erisyabyaho kera na kera omwa Paradiso, nethu “thukaholha oko bibi” omu nziraki?

11 Kandi ibbwa ithwe? Kwenene, thwabere thuthe thwabya Bakristayo ab’okwenene, ithukabya ithunemukolha ebibi, obundi nibya isithwasi ngoku Nyamuhanga aponire emibere yethu. Thwabya “ng’abakobe b’ebithisirire n’ebibi.” Busana n’ekyo ithwangana bugha thuthi thwabya “bakobe b’ebibi.” (Abar. 6:19, 20) Neryo thwabere thwaminya ekwenene, muthwakolha esyombinduka omwa ngebe, thwamayihayo oku Nyamuhanga, n’eribatizibwa. Neryo eritsuka-tsukana n’aho, thwabiryanza eriowa “n’omuthima wosi” erikangirirya lya Nyamuhanga n’ebihano biwe. Omo kwenene, ‘muthwaboholhwa oko bibi n’eribya bakobe b’erithunganene.’ (Abar. 6:17, 18) Neryo nethu kwesi ikyangana buwa indi “muthwaholha oko bibi.”

12. Ni kyahi ekya buli mughuma w’okw’ithwe atholere iniathwamu?

12 Hathyanu thayirengekaniako, erikwamana n’ebya Paulo abugha athi: “Simuleke ebibi bikabathabalhako omo mibiri yenyu y’eriholha, bikaleka muk’owa esyongumbu sy’omubiri.’ (Abar. 6:12) Ithwangana leka kutse erilighira ekibi erithuthabalhako thwamakolha obuli kindu ekya mubiri wethu ow’athahikene akathusukuma erikolha. Neryo kundi ithwangana thwamu erilighira ekibi erithabalha kutse erighana erithuthabalhako, eky’eriyibulya kiri kithi; Omwa muthima, ni kyahi ekya nganzire? Kutse thayibulya: ‘Mbwino okwa bundi buthuku, ngana ligha erighenda ey’obulengekania bwaghe obuthahikene bukanyilholhaya? Kutse ngana holire okwa bibi? Nganeho oku Nyamuhanga busana n’erimathikana na Kristo Yesu?’ Erighunzerera ebyosi ebi bikasighikira nga thukasima bungahi olhukogho lhwa Nyamuhanga.

NI MALHWA AGHO WANGANA SINGA

13. Ni kyahi ekikathukakasaya ngoku kithokekene erisighania ebibi byethu?

13 Abandu ba Yehova babiribinduka oko mitse eyo babya nayu kera bathe baminya Nyamuhanga, erimwanza n’erimukolera. Obundi engebe  yabu eya kera mwabya emyatsi “eyikabahemulha lino” eyabya yikaleka ibatholera olhuholho. (Abar. 6:21) Aliwe mubahinduka. Abandi oko abo Paulo ahandikira e Korinto ku babya bathya. Abandi babya bakaramya esyosanamu, basingiri, erithahania mulhume okwa mulhume kutse mukali okwa mukali, ini bibi, bakundirya, n’ebindi ng’ebyo. Aliwe “mub’eribwa” n’eriyirwa mo “bathunganene.” (1 Kor. 6:9-11) Byangabya ikubyanabya bithya n’okwa b’omwa kithunga kye Korinto. Paulo mwasondolhwa n’omulimu abuyirire eribahandikira athi: “Simuhe ebitsuku by’emibiri yenyu busana n’ebibi erikolha ebithathunganene, nikwa muyihe oku Nyamuhanga ng’abandu ababirilhubuka oko baholi, kandi muhe ebitsuku byenyu oku Nyamuhanga bikole ebithunganene.” (Abar. 6:13) Paulo abya inianasi ndeke ngoku banga sighere iban’erire bunyakirimu neryo ibaghasirwa omwa lhukogho lhwa Nyamuhanga.  

14, 15. Thutholere ithwayibulyaki okwa ky’eribya bowa “erilhua omwa muthima”?

14 Ko bine bithya na munabwire. Abandi balikyethu munabwire banganabya ibanabya ng’abe Korinto. Aliwe nabu babirihinduka. Babirisighania emibere ya kera ey’ebibi, hathya “babiryeribwa.” Mbulha wabya wuthi kera, ekikulhu, emimanire yawu yiri yithi lino embere sya Yehova? Neryo kundi lino olhukogho lhwa Nyamuhanga lhuneho, wanabirithwamu eribya isiwanga thasyaha ‘ebitsuku byawu by’oko bibi’? Wanabirithwamu eriyiha oku Nyamuhanga ng’omundu oyuwabirilhubuka oko baholi’?

15 Erithoka erikolha ekyo, thutholere ithwayitheya okwa kibi ekikalire ekyo Abanya Korinto bakolha. Ekyo ni kikulhu thwamabya b’eribugha thuthi thwabiriligha olhukogho lhwa Nyamuhanga kandi thuthi ‘ekibi sikikithuthabereko.’ Aliwe ibbwa thunayitheghekire eriowa “n’omuthima wosi” omw’iyihighulha oko bibi ebyo abandi bakalhangira ng’ebithakalire kutsibu?—Abar. 6:14, 17.

16. Thukaminya thuthi ngoku Obukrisitayo sibuli subulira lisa okw’ireka ebibi ebikalire ebyabya bikakolhwa n’abaghuma b’okwa Banya Korinto?

16 Thalengekania okwa mukwenda Paulo. Si bugha indi abya akasangira omwa malholho awakanibweko omwa 1 Abanya Korinto 6:9-11. Aliwe mwaligha athi iyo ni mukolha-nabi. Mwahandika athi: “Ingye indi w’omubiri, nabirighulibwa ng’omukobe w’ebibi. Ingye sindi minya ebyo ngakolha. Kandi sindi kolha ebyo nyanzire erikolha.” (Abar. 7:14, 15) Eki kikamanyisaya kithi hane ebindi ebya Paulo aby’akalhangira mwa malholho, neryo abya inianemurwanisya n’ebyo. (Soma Abanya Roma 7:21-23.) Ambi nethu ikuthwanabya thuthya omughulhu thukanza eribya bowa “n’omuthima wosi.”

17. Busana naki wanganza eribya w’okwenene?

17 Thalengekania okwa mubere w’eribya mw’okwenene. Eribya w’okwenene ni musingyi mukulhu omwa Kikristayo. (Soma Emisyo 14:5; Abanya Efeso 4:25.) Sitani “n’ise w’amabehi.” Kandi na Anania na mukali wiwe mubakwa busana n’erithulha amabehi. Sithwanganza erigherererya abandu ng’abo—thukayihighulha okw’ithulha amabehi. (Yn. 8:44; Emib. 5:1-11) Mbwino ithwe eribya b’okwenene likasubulira okw’ekyo kisa? Eyihi, eribya mw’okwenene irikendi kangania ngoku thukasima kutsibu olhukogho lhwa Nyamuhanga.

18, 19. Busana naki eribya w’okwenene siriri subulira okw’ibugha amabehi awalhangirikire masa?

18 Eribiha ly’eribugha ebithe by’ekwenene. Aliwe Yehova anzire abandu biwe ibakolha n’ekilengire okw’iyihighulha okw’ibugha amabehi awalhangirikire lisa. Mwabwira Abaisraeli athi: “Mwasyabya babuyirire, kusangwa ingye Mwami Mukulhu Nyamuhanga wenyu nyibuyirire.” Neryo mwathondogholha ebikakanganaya ku thuli babuyirire. Nyamuhanga mwabugha athi: ‘Isimwiba, kutse isimwathebaya, kutse eribihirana.’ (Law. 19:2, 11) Eky’obulighe, n’omundu oyukanabya iniabirithwamu athi syanga kolesya amabehi, angana yisanga inianemutheba abandi.

Mbwino thunathwiremu eriyihighulha okw’ikolesya amabehi? (Lebaya enungu 19)

 19 Ng’eky’erileberyako, omulhume iniabwira oyumuhere omubiiri kutse ab’akakolha nabu athi syendi syakolha omungya kundi athi akendi syaghenda ‘okwa sipatara.’ Aliwe, ‘erighenda okwa sipatara’ ery’akabugha ly’erikitha buyira okwa kakiliniki eriyaghulha othunini kutse eriyathuha buyira eribanza ery’alimu okwa sipatara. Aliwe enzumwa ngulhu ey’erithendi yakolha, awithe ah’eribungira neryo akanza asyahongoka lhuba. Mwakabya ng’anamabugha okwenene eribugha athi akendi ghenda ‘okwa sipatara,’ aliwe, mbwino iwangana bugha wuthi ane mw’okwenene? Kutse ali mw’obuli nga buthebya? Wanganabya iwunasi n’ebindi by’erileberyako eby’erikighenderera eritheba abandi. Obundi eki kikakolhawa busana n’erisagha erisuyirwa kutse eryanza erighobera okwa bandi. Nomukyangabya indi omwa bya wamabugha muli mabehi make buyira, lengekanaya okwa kya Nyamuhanga akabugha athi: ‘Isimwatheba.’ Thalengekania n’okwa Abanya Roma 6:19, ahakabugha hathi: “Muhe ebitsuku byenyu ng’abakobe b’erithunganene.”

20, 21. Olhukogho lhwa Nyamuhanga lhutholere ilhwaleka ithwathwamu eriyikasa erikolhaki?

20 Enzumwa yiri indi ithwe erikangania ko thukasima kutsibu olhukogho lhwa Nyamuhanga siry’erikwama kya bugha wuthi wamaleka obusingiri, obuthamiri, kutse awandi malholho awakolhawa n’Abanya Korinto. Ng’okwa ky’obusingiri, erikangania ku thukasima olhukogho lhwa Nyamuhanga siry’eribuleka lisa, mwamuli n’eriyihighulha okw’ihulikirira n’erilebya ebyangabya mw’eby’obutswatswa. Eriha ebitsuku byethu ng’abakobe b’erithunganene, ikikendi leka ithuthayihighulha okw’ithamira lisa, aliwe n’okw’inywa okwa lhulengo lhw’erisonda erithamira. Kwenene ikyangana yithagha kaghalha kanene erirwanisya emitse mibi ng’eyo; aliwe ni malhwa agho thwanga singa.

21 Ekilhubirirwa kyethu kitholere ikyabya eriyihighulha okwa malholho, nibya n’okwa bya bangyi bakalhangira nga si bibi kutsibu. Kyanganakalha eriberererya ekyo ndeke-ndeke kundi sithuhikene. Nomwabine, nga Paulo, thutholere ithwalengaho kutsibu. Mwabwira balikyabo athi: “Simuleke ebibi bikabathabalhako omo mibiri yenyu y’eriholha, bikaleka muk’owa esyongumbu sy’omubiri.” (Abar. 6:12; 7:18-20) Thukabya thukarwanisya ekibi omwa mibere yakyo yosi, thukabya ithwamakangania ndeke ngoku thukasima kutsibu olhukogho lhwa Nyamuhanga erilhabira omu Kristo.

22. Abakasima kutsibu olhukogho lhwa Nyamuhanga balindirire mighisa yahi?

22 Busana n’olhukogho lhwa Nyamuhanga, ebibi byethu byabirighanyirwa kandi bikinaghanyirawa. Omw’ikangania erisima lyethu, thulengeho kutsibu eriyihighulha okwa muthima w’erikolha ebya bandi bakabugha bathi si bibi kutsibu. Paulo, mwahira omuwathu okwa mughisa ow’athulindire busana n’erikolha ekyo, athi: “Lino mwabiriboholhwa oko kibi, mwabiribya bakobe ba Nyamuhanga mukabana endundi y’eribya n’emighendere mibuya, n’enduli ni ngebe y’erikotha.”—Abar. 6:22.