Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwerikuminibiri 2016

 ERIYIKANIAKO

Eribya Myatsi Yosi Okwa Bandu b’Emisindo Yosi

Eribya Myatsi Yosi Okwa Bandu b’Emisindo Yosi

“Wamabatizibwa, iningendi kusighania!” Thatha yuwabwira mama y’ebinywe ebyo omwa 1941. Thatha nomwanamubahisaya athya, mama mwathwamu eribatizibwa, erikangania eriyihayo liwe oku Yehova Nyamuhanga. Thatha mwakolha ngoku anabugha, iyo mwathwamu erithusighania. Okwa buthuku obo nabya ngwithe myaka munani misa.

INGYE nabya inatsuka kera eritsemera ekwenene ye Biblia. Mama abya iniabirithunga ebitabu ebiseghemere okwa Biblia, neryo munanza kutsibu ebiri omwa bitabu ebyo, kwilhabirirya ebisasani. Thatha isyanzire nahake mama akakania naghe okwa by’abya ak’igha. Aliwe, inganzire eriminya, kandi iningabulhaya, neryo iniakanyeghesaya thatha isyali eka. Ekyalhwiririramu, naghe munathwamu eriyihayo oku Yehova. Munabatizibirwa e Blackpool, England, omwa 1943 ingawithe myaka ikumi.

ERITSUKA ERIKOLERA YEHOVA

Erilhwiririra n’aho, ingye na mama ithukabera eribya thukaghenda haghuma omw’ithulira. Eritsuka erikania okwa mwatsi we Biblia, ithukakolesaya esyoturunu. Esyoturunu isirithohire, ini kilo ng’ini n’embindi. Thathera akasasani ingye mulhwana mulere, inganahekire enguma ya kusyo!

Nabere nahikya myaka 14, munanza erikolha obutemburi. Mama mwabugha athi ngatsuke erikania n’omughombe w’abalikyethu (hathya akahulhawa mwa mulebererya w’omuthimbo). Omughombe oyo mwanyihabulha athi ng’ighe omubiiri mulebe owakendi nyithokesya eribana ebiyithawa byaghe omwa butemburi. Neryo munakolha ekyo. Nabere nakolha habw’emyaka ibiri, munabulya owundi mulebererya w’omuthimbo okwa butemburi. Mwabugha athi, “Tsuka!”

 Neryo omw’Okwakani 1949, ingye na mama muthwaghulya ebindu ebyo thwabya nabyo aha thwabya thukapangisya, thwamahithya n’ebindi. Neryo muthwahumira e Middleton, hakuhi ne Manchester, thwamatsuka obutemburi. Habere halhaba myezi ini, munasombolha mulikyethu mughuma ow’erikolha nayu obutemburi. Ekyaghanda ky’omuthahulha mukyabugha kithi thuhumire omwa kithunga kihyaka ekyabya ikyabiritsuka e Irlam. Mama mwakolha obutemburi n’owundi mwali wethu omwa kindi kithunga.

Nomwakine indi nabya w’emyaka 17 misa, ingye n’oyo thwabya nayu muthwahebwa olhukwamirwa lhw’erisondolha emihindano kundi omwa kithunga kihyaka ekyo mwabya baghalha bethu bake abatholere. Enyuma waho, munasabwa erihumira omwa Kithunga kye Buxton, ekyabya kiwithe bathuliri bake kutsibu kandi ikikayithagha obuwathikya. Ngalhangira ebya nabya ingalhabamu ebi ibyabya bikanyithegheka busana n’emibiiri y’obuthuku bw’embere.

Ithunemuthererera omukania w’abandu abosi omwa Rochester, New York, 1953

Omwa 1951, munusulirirya efomu y’erighenda okwa Sukuru ye Gileadi. Aliwe, omwa Kwerikuminibiri 1952, munabirikirwa eringira omwa mahe. Munasaba indi bandeke kundi indi muthuliri w’omughulhu wosi, aliwe ekoti muyaghana neryo mubanyitswera myezi mukagha omo ngomo. Omwa ngomo mw’eyo munabirikirwa omwa klasi eya 22 eye Gileadi. Neryo omwa Kwomusanju 1953, munasamba obwathu obukahulhawamo Georgic, namaya e New York.

 Nabere nahika, munathoka erihindana okwa lhuhindano olhwa 1953 olhwa New World Society. Neryo munaghenda omwa treyini eriya e South Lansing, New York, eyabya esukuru. Kundi nabya imunganamalhua omwa ngomo nabya na busente buke. Nabere ingahulhuka omwa treyini, munahamba ebbasi eyanganyikolya e South Lansing, namayibweka esy’ebbasi okwa wundi mundu.

ERITHUMWA OMWA KINDI KIHUGHO

Esukuru ye Gileadi muyathuthendeka ndeke eribya buli mwatsi okwa “bandu b’emisindo yosi” omwa mubiiri w’obumisani. (1 Kor. 9:22) Ithwe basathu—ingye, Paul Bruun, na Raymond Leach—muthwathumwa e Philippines. Muhalhaba myezi mingyi isithuli thwathunga esyopasipot syethu; n’enyuma waho thwamahongoka omwa bwathu erilhaba e Rotterdam, omwa ngetse nene eya Mediterane, e Suez Canal, Indian Ocean, Malaysia, ne Hong Kong—biro 47 ithune omwa ngetse. Erighunzerera, biro 19 Okwerikuminakughuma, 1954 muthwahika e Manila.

Raymond Leach oyo nabya ingakolha nayu obumisani muthwaghunza biro 47 omwa bwathu thukaya e Philippines

Ekyakwamako lyabya iry’eribeghera abandu bahyaka, ekihugho kihyaka, n’omubughe muhyaka. Aliwe, ithwe bosi basathu erimbere muthwathumwa omwa kithunga ekiri omwa Tawuni ye Quezon, abandu b’eyo abanene ibakabugha Olhusungu. Neryo muhalhaba mezi mukagha, ithwasi binywe bike kutsibu omwa Lhutagalog. Aho thwathasyathumawa hangaghunzire ekitsibu ekyo.

Kiro kighuma omo Kwakathano 1955 thwabere thukahika eka thukalhua omw’ithulira ingane na Mughalha wethu Leach, muthwasangana esyobaruha isine omwa kisenge kyethu. Thwabya ithukamanyisibawa ku thwamasombolhwa eribya balebererya b’omuthimbo. Ingye nabya ngwithe myaka 22 misa, aliwe omubiiri oyu mwanyiha akaghisa k’eribya myatsi yosi “oko bandu bosi” omwa yindi mibere mihyaka.

Inganemulhabya omukania okwa lhuhindano lhw’omuthimbo olhw’omubughe we Bicol

Ng’eky’erileberyako, omukania waghe w’erimbere ng’omulebererya w’omuthimbo munalhabiryagho eyihya embere sye duka. Habere halhaba buthuku munaminya ngoku baghalha bethu abe Philippines ibo ibakakithwalha bathi omukania w’abandu bosi atholere inialhabibirwa eyihya butsira omwa nyumba! Nabere ngane mubungira ebithunga muthina-muthina, iningalhabiraya emikania eyihya, omwa hithali, embere sy’amanyumba w’egavumente, okwa bisathiro, omwa myanya y’erilhuhukiramu, kandi mughulhu mungyi n’okwa syombalhu. Kiro kighuma, omwa tawuni ye San Pablo, embulha nene muyaleka inabya isinanga thoka erilhabirya omukania w’omwa kathali, neryo munabwira abasyakulhu b’ekithunga indi omukania oyo abye omwa Kisenge ky’Obwami. Enyuma w’aho, baghalha bethu abo mubambulya omukania oyo ng’anemwendi barwa ng’omukania w’abandu abosi, kundi mwathelhabibwa eyihya okwa bandu abosi!

Ithukakesaya omwa manyumba w’abalikyethu. Amanyumba nomwanabya akabya isi w’obugaga, aliwe iniakabya iniane mw’obuyonzo. Ibakanyisesera omukeka ahisi okwa syombahu. Omwa byoghero, iwukabya nga wuli eyihya, neryo mun’igha eribyogheramu omwa menge. Erighenda, ininga kolesaya ebbasi, ihakanayira inakolesya obwathu ingaghenda okwa bindi bizinga. Omwa myaka yosi eyo, sindi nathathunga ematoka eyaghe.

Omubiiri w’erithulira n’eribungira ebithunga, mubyangwathikya erigha Olhutagalog. Mungathaghenda omwa klasi y’erigha omubughe oyo, aliwe mun’ighagho omw’ihulikirira balikyethu bakathulira n’omwa mihindano. Balikyethu mubangwathikya erighagho, kandi munasima erinyighumisirizya lyabu n’erinyibwira eky’erikolha erilhua okwa muthima.

Obuthuku bwabere bunemulhaba, esyongwamirwa esindi esyonabya ingathunga musyaleka inakolha esyombinduka. Omwa 1956, omughulhu Mughalha wethu Nathan Knorr athubungira okwa lhuhindano, munahebwa olhukwamirwa lhw’eribya mutheghekania w’olhuhindano olho.  Nabya isindinatha kolha omubiiri oyu, aliwe abandi balikyethu mubangwathikya erigha. Habere hathe halhaba omwaka, muhabya olhundi lhuhindano, lero Mughalha wethu Frederick Franz erilhua okwa kyaghanda kikulhu ky’ekihugho kyosi iyukendyasa. Ningye nabya mulebererya w’olhuhindano olho, kandi munighira oku Mughalha wethu Franz omubere w’eriyihira okwa bandi. Balikyethu mubatsema bakalhangira mughalha wethu Franz akalhabya omukania w’abandu abosi inianambere ekyambalhu ky’Abafilipino ekikahulhawa mwa barong Tagalog.

Munayithagha erithasyakolha esyombinduka omughulhu nahebawa olhukwamirwa lhw’eribya mulebererya we disitrikiti. Obuthuku obo thwabya thukakangania evidiyo eya The Happiness of the New World Society, mughulhu mungyi ahakabya bandu bangyi. Ihakanayira obuhuka ibwathutabura. Ekyakalha ky’esinema ikikabukura kandi ibukakwira muyo. Enyuma w’aho iniakabya mubiiri eribwihamu! Isi kyolho eritheghekania erikangania esyofilimu esi, aliwe ikikatsemesaya erilhangira erisima ly’abandu bakaghenda bakayitheghererya ekithunga kya Yehova ekiri omwa kihugho kyosi.

Abafaza b’Ekikatuliki ibakana bwira abathabali b’egavumente bathi sibathulighire erikolha emihindano eminene-minene. Kutse ihakanayira ibakighenderera eriwatha ekengele (ekida) omughulhu emikania yethu yiri hakuhi n’ekanisa yabu. Aliwe  omubiiri mwalholha embere, kandi munabwire abangyi ab’omwa myanya eyo ni baramya ba Yehova.

EMIBIIRI EYA YITHAGHA ERITHASYAKOLHA ESINDI MBINDUKA

Omwaka wa 1959, munabana ebaruha eyikanyimanyisaya ngoku namabirikirwa erikolera okwa kyaghanda ky’omuthahulha. Eki kandi mukyaleka namathasy’igha bingyi. Endambi muyahika, bamatsuka eribya bakanyithuma eribungira ebindi bihugho. Okwa lhubungo lhughuma, muthwabanangana na Janet Dumond, mwali wethu omumisani omwa Thailand. Muthwabya ithune muhandikirana habw’obuthuku bulebe n’enyuma waho namamuthahya. Thwamabirighunza myaka 51 omwa butheke ithunemukolera Yehova.

Ingane na Janet okwa kighuma ky’okwa bizinga by’omwa Philippines

Nabiribungira abandu ba Yehova omwa bihugho 33. Ngasima eribya emibiiri eyanatsuka erihebwa imuyanyiwathikya eriyitheghekera olhukwamirwa lhw’erikolangana n’abandu b’embaghane ab’omwa bihugho muthina-muthina! Eribunga eri mulyongera erithasyanyibukya kw’amalengekania, lyamangwathikya erilhangira ngoku Yehova anzire abandu b’emisindo yosi.—Emib. 10:34, 35.

Thukalhangira thuthi thukabya ithunemusangira omw’ithulira mughulhu wosi

NGAKINAKOLHA ESYOMBINDUKA

Kyabirinyitsemesya kutsibu erikolha na balikyethu e Philippines! Omughanzo w’abathuliri abiriyongera ngendo ng’ikumi kwilhaba omughulhu nahikayo. Ingye na Janet thukine okwa kyaghanda ky’omuthahulha ekye Philippines omwa tawuni ye Quezon. Nomwakine indi hamabirilhaba myaka eyilhabire oku 60 ingane mukolera omwa kindi kihugho, nganayitheghekire erikolha embinduka hamabya ekya Yehova akabugha athi ngakole. Esyombinduka esya lino-lino omwa kithunga syabirithuyithaghisya eribya ithunolhobire omwa bya thukakolera Yehova na baghalha bethu.

Eriyongera ly’omughanzo w’Abema ba Yehova likathulethera etseme eyithehwa

Thwabirilengaho eriligha ekyosi-kyosi ekya thukalhangira in’isonda lya Yehova, kandi eyo y’eyabiribya engebe eyuwene eyikatsemesaya. Kandi thwabirilengaho erikolha esyombinduka esikayithaghisibawa nuku thwanga thoka erikolera ndeke balikyethu. Omo kwenene, thwabirithwamu, lyamabya likine risonda lya Yehova “eribya myatsi yosi okwa bandu b’emisindo yosi.”

Thukinakolera okwa kyaghanda ky’omuthahulha omwa tawuni ye Quezo