Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwerikuminibiri 2016

Obwolho—Ni Mubere w’Amenge

Obwolho—Ni Mubere w’Amenge

Toñi, oyukakolha emibiiri y’erilabirira abakekelhuhire mwahika oko muyi mughuma, amathera ekodi, omukali ow’emyaka nga 50 mwamuhulhukira. Omukali oyo mwatsurumira Toñi n’erimutsumanga kutsibu athi syathasa lhuba erisyalabirira mama wiwe omukekulhu. Nibya Toñi abya iniabiryasira okwa buthuku obunatholere. Aliwe mwasaba omukali oyo y’ekighanyiro.

EKINDI kiro, kandi omukali oyo mwamutsurumira. Lero mwakolhaki? Toñi akabugha athya, “Omuthima mwalhuma. Sihabya n’ekyangaleka omukali inianyitsuma-tsuma.” Nomubyanabya bithya, Toñi kandi mwasaba ekighanyiro, n’erimuha ebolho-bolho okwa buthwanire obw’aliko.

Thayibulya, kuwabya in’iwe, wanga kolireki? Nawu wangana kanganirye obwolho-bwolho? Mbwino kyanga kukalire eriyikakirya okw’ihithana n’eritsuruma? Erithabugha okwenene, ikyangana kalha eriyikakirya okw’ihithana bamakukolhako ekiri ng’ekyabakolha oku Toñi. Omughulhu thuwithe ebikathulyambaya omwa muthima, omundu iniathutsuma, si kyolho erikangania omuthima w’obwolho n’erithendi tsuruma.

Aliwe ekyo kine aho, e Biblia yikahira omwa Bakristayo mw’omuhwa w’eribya bolho-bolho, abathe tsuruma-tsuruma. Nibya ne Biblia yikakanganaya yithi oyo ni mubere w’amenge. Yikabugha yithi: “Nindi oyuwithe amenge n’eriminya kwehi?” Akanganayebyo omo mibere mibuya yiwe, n’omo mibiri yiwe eyo akakolha n’omuthima mwolho n’ow’amenge.” (Yak. 3:13) Omuthima mwolho ow’erithendi tsuruma-tsuruma akakanganaya athi amenge awakalhua endatha? Kandi ni kyahi ekyanga thuwathikya eribya n’omubere w’Ekikristayo oyu?

 AMENGE AWALI OMW’IBYA N’OMUTHIMA MWOLHO

Obwolho-bwolho bwangana kubya amalhwa. “Erisubirya lyolho likahigha erihithana, nikwa ekinywe kikalire kikasubaya erihithana.”Emi. 15:1.

Eritsuruma busana n’erihithanibwa lyangana leka emibere eyiriho iyayongera eritsanda, kundi wukabya ng’oyuk’utha omwa muliro mw’esasi kutse epitaroli. (Emi. 26:21) Aliwe erisubirya omwa bwolho-bwolho iryo likathekanaya emyatsi. Nibya iryangan’olhobya n’obutsurumi bw’oyukalire.

Ekyo Toñi mwayilhangirirakyo. Omukali abere alhangira Toñi akasubirya omwa bwolho-bwolho abirimutsurumira, omukali mwalira. Omukali akabugha athi ebitsibu by’eka n’ebiwe by’ebyabya bikaleka iniatsuruma. Omwa mibere eyi Toñi mwathoka erithulira, amatsuka erigha e Biblia n’omukali oyo—ebyosi ebyo ini busana n’obwolho-bwolho bwa mwali wethu oyu.

Obwolho-bwolho bwangana thulethera etseme. “Obutseme buli oko b’omuthima mwolho, Nyamuhanga asyabaha ebyo alhagha.”Mt. 5:5.

Niki ekikaleka ab’omuthima mwolho ibabya ibanatsemire? Abangyi ababya batsurumire, hathya batsemire busana n’erithwamu eribya n’omubere w’obwolho-bwolho. Hathya bawithe engebe eyuwene, kandi banasi ngoku balindirire engebe eyuwene embere busana n’ekyo. (Kol. 3:12) Adolfo, omulebererya w’omuthimbo omwa Spain, ak’ibuka ngoku engebe yiwe yabya athe asa omwa kwenene.

Akabguha athi, “Isingasi n’engebe yaghe nga yikalholha hayi. Iningahithana kutsibu, n’abanywani baghe ibakasagha obutsurumi bwaghe. Endambi muyahika hamabya ekyahindulha engebe yaghe. Nabere ngane omwa malhwa aw’akalire n’abandi, mubanyitimbanga omwa mihamba. Munalhua mw’omusasi munene, namasonda n’eriholha.”

Aliwe hathya, Adolfo, mughalha wethu oyo akakangiriraya abandi erithendibya batsurumi. Abiribya n’omubere oyo. Abangyi munabwire bamwanzire busana n’emibere yiwe mibuya. Adolfo akabugha athi atsemire busana n’esyombinduka esy’abirikolha. Kandi akasima Yehova busana n’erimuwathikya erikulha-kulhania omubere w’obwolho-bwolho.

Obwolho-bwolho bukatsemesaya. ‘Mughalha waghe wubye w’amenge, n’eritsemesya omuthima waghe, inathoka erisubirya oyukanyitsuma.’Emi. 27:11.

Yehova anemutsumwa n’enzighu yiwe ngulhu, Sitani. Nyamuhanga anawithe obwiranda bw’eritsuruma busana n’eritsumwa eryo. Aliwe e Biblia yithi Yehova “syanguhire okw’ihithana.” (Eri. 34:6) Thwamagherererya omubere wa Yehova ow’erithendi hithana lhuba-lhuba n’obwolho-bwolho bwiwe, thukamutsemesaya kutsibu.—Efe. 5:1.

Ekihugho ekya thulimu kino kyuswire mw’obubi. Ithwangana yisanga ithwabiripumwa n’abandu “abakayipipa, abakayiheka, abatsumi, . . . abakalegha abandi, ab’omwagha, abatsibu.” (2 Tim. 3:2, 3) N’aho, Abakistayo batholere ibakangania omuthima mwolho. Ekinywe kya Nyamuhanga kikathwibikaya kithi “amenge awakalhua endatha embere . . . ni w’obuholho, kandi ahehere.” (Yak. 3:17) Thukabya thukakangania emibere y’obuholho, erihehera n’obuyitheghererya, thukakanganaya ngoku thwabiribana amenge awakalhua oku Nyamuhanga. Ayo w’amenge awakendi thuwathikya eribya bolho-bolho n’omughulhu thwamakolhwa nabi, n’erithusegherya hakuhi na Yehova oyuwithe amenge wosi awathehwa.