Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Wimbe Omwa Mulenge w’Obutseme!

Wimbe Omwa Mulenge w’Obutseme!

“Ni kibuya eriimbira eripipa oku Nyamuhanga wethu.”​—ESYONYIMBO 147:1.

ESYONYIMBO: 10, 2

1. Eriimba likathuwathikaya erikolhaki?

OMUHANDIKI mughuma w’esyonyimbo oyuwasibwe mwabugha athi: “Ebinywe bikaleka iwalengekania. Omuziki akakulethera eriyowa. Aliwe wamimba ebinywe bikahika okwa muthima.” Erilhabira omwa syonyimbo syethu thukapipa n’erikangania Yehova, Thatha wethu w’elhubulha y’olhwanzo. Sikaleka ithwayithunda hakuhi nayu. Neryo kwesi kyolhobire erilhangira ekikaleka eriimba ikyabya kindu kikulhu omw’iramya ly’okwenene, mbulha wuk’imba iwuwene kutse n’abalikyethu.

2, 3. (a) Abandi banganayowa bathi eriimba omwa mulenge ow’ayisumbire okwa mihindano? (b) Ni bibulyo byahi ebya thukendi kaniako omo mwatsi ono?

2 Aliwe ibbwa, wukayowa wuthi eriimbira omwa kithunga omwa mulenge ow’ayisumbire? Mbwino kikakwitha esisoni? Omwa bindi bihanda, abalhume banganayowa nga sibatholere eriimbira omwa bandu. Amalengekania aya angana hamba nabi okwa kithunga, kutsibu-tsibu abasyakulhu bamakwa esisoni sy’eriimba, kutse eriyisulhusuthya omwa yindi mibiiri thuk’imba.​—Esyonyimbo 30:12.

 3 Eriimba ni kitsweka ky’okw’iramya Yehova. Busana n’ekyo, sithutholere thukahulhuka okwa ndambi y’eriimba kutse erithalha okwa kitsweka ky’omuhindano eki. Neryo ithwe bosi thutholere ithwayibulya: ‘Ngayowa indi thuk’imba okwa mihindano? Nangakolhaki namabya iningakwa esisoni sy’eriimbira embere sy’abandu? Kandi nang’imba indi esyonyimbo n’obutseme?’

ERIIMBA NI KITSWEKA KIKULHU OMW’IRAMYA LY’OKWENENE

4, 5. Habya mitheghekere yahi y’eriimba okwa hekalu omwa Israeli kera?

4 Eritsuka kera, abaramya ba Yehova babirikolesya eriimba bakamupipa. Abaisraeli ibakabya bamabya ibane bathaleghulha oku Yehova, eriimba ikikabya kitsweka kikulhu omw’iramya lyabu. Ng’eky’erileberyako, Dawudi abere akatheghekania obuhimbe bw’ehekalu, mwatheghekania n’Abalawi 4,000 eripipa Yehova omo nyimbo. Okw’aba, kwabya bandu 288 “abakangiriribawa eriimbira Omwami Mukulhu, abosi ababya banyima-nyima.”​—1 Emyatsi y’Emigulu 23:5; 25:7.

5 Omuziki n’eriimba nakyo kyabya kitsweka kikulhu okwa mukonga w’erihayo ehekalu oku Yehova. E Biblia yikabugha yithi: “Neryo omughulhu ababuhi b’esyongubi n’abimbi babya ng’omughuma, eribuya omulenge w’eriowibwa w’eripipa n’eriha Omwami Mukulhu ewasingya; n’omughulhu basumba emirenge yabu haghuma n’esyongubi n’amasengo n’ebindu by’eriimba, omughulhu bapipa Omwami Mukulhu . . . olhukengerwa lhw’Omwami Mukulhu mulhusulya enyumba ya Nyamuhanga.” Thalengekania ekyabya eki nga mukyaghumya kithi erikirirya ly’Abaisraeli!​—2 Emyatsi y’Emigulu 5:13, 14; 7:6.

6. Nehemia iniane muthabali we Yerusalemu, mwahiraho mitheghekere yahi y’omuziki n’eriimba?

6 Nehemia, oyuwatheghekanaya Abaisraeli erithasyahimba olhuhimbo lhwe Yerusalemu, nayu mwatheghekania Abalawi eriimba n’eriwatha omuziki. Eriimba lyabu eri mulyaleka etseme iyayongera olhuhimbo lhukahebwayo. Nehemia mwasombolha “emilhondo ibiri y’abimbi abaha ewasingya.” Abimbi aba mubathambuka okwa lhuhandi lhw’endatha lhw’olhuhimbo abandi okwa lhuhandi lhwa mali n’abandi okwa lhw’amalembe erihika aha basanga-sanganira okwa lhuhimbo olhuli hakuhi n’ehekalu. Omulenge wabu abya munene kyamaleka n’abandu abali haali ib’owagho. (Nehemia 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Thwangana kakasya ngoku Yehova mwatsema ak’owa abaramya biwe bakamw’imbira n’ebitsange esyonyimbo sy’eripipa.

7. Yesu mwakangania athi ngoku eriimba kyangabere kindu kikulhu omw’iramya ly’Abakristayo?

7 Omwa buthuku bwa Yesu, eriimba mulyalholha embere eribya inina kitsweka kikulhu omw’iramya ly’okwenene. Thalengekania okwa kyabya omw’ithumbi likulhu kutsibu ah’abandu bakathaberaho. Yesu abere abirirya Ekihulho ky’Erigholho n’abakwenda biwe, abosi mub’imba esyonyimbo sy’eripipa Yehova.​—Soma Matayo 26:30.

8. Abakristayo b’omwa kighonye ky’erimbere mubathuhiriraho bathi eky’erileberyako ky’eripipa Nyamuhanga omwa syonyimbo?

8 Abakristayo b’erimbere mubathuhiriraho eky’erileberyako ekyuwene eky’eripipa Nyamuhanga omwa syonyimbo. Erithendibya ng’Abaisraeli ababya bakaramirya Yehova y’omwa hekalu, ibo ibakahindanira omwa manyumba w’abandu. Nomwakine indi amanyumba ayo syabya uwene n’eritsemesya ng’ehekalu, mukithaleka balikyethu bakaghana  eriimba n’obutseme. Nibya omukwenda Paulo mwabwira Abakristayo balikyabo athi: “Mukangiriranaye, n’erihana obuli mundu mulikyabu omo menge wosi. Mwimbe esyonyimbo, esyonyimbo sy’eripipa, n’esyonyimbo sy’eriramya, mwimbire Nyamuhanga n’emithima y’ewasingya.” (Abanya Kolosai 3:16) Thutholere ithw’imba esyonyimbo esiri omwa kitabu kyethu ky’esyonyimbo “n’emithima y’ewasingya.” Nasyo ni sy’okwa “kalyo” ako “mughombe oyutheleghulha n’ow’amenge” akathuha okwa mughulhu atholere.​—Matayo 24:45.

WANG’IMBA WUTHI IWUNASIKIRE?

9. (a) Busana naki abandi bakanasagha eriimba n’obutseme okwa mihindano emike-mike n’eminene-minene? (b) Thutholere ithw’imbira thuthi Yehova thukamupipa, kandi ni bahi abatholere eribya ky’erileberyako? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

9 Ni byahi ebyangaleka iwasagha eriimba? Obundi omw’eka yenyu kutse emibere y’ewenyu simubeghere eriimba. Kutse obundi wukahulikirira abasi eriimba ndeke okwa radio kutse okwa tivi, neryo wukalinganisya omulenge wawu n’owabu, iwakw’ira omulenge wawu w’esisoni kutse iwahwa amani. Aliwe ithwe bosi thuwithe olhukwamirwa lhw’eripipa Yehova omw’imba. Kwesi wutholere iwasumba ekitabu kyawu ky’esyonyimbo, iwasumba omuthwe, n’eriimba n’omuhwa! (Ezera 3:11; soma Esyonyimbo 147:1.) Omwa Bisenge by’Obwami bingyi munabwire ebinywe by’olhwimbo bikabya ibine mukanganibwa okwa vidiyo, eki kyangana thuwathikya eriimba ndeke. Kikatsemesaya eriminya ngoku eriimba esyonyimbo sy’Obwami hathya ni kitsweka ky’okwa ndegheka y’Esukuru y’Omubiiri w’Obwami ey’abasyakulhu. Eki kikakanganaya ngoku ni kikulhu abasyakulhu eribya ky’erileberyako eky’eriimba okwa mihindano y’ekithunga.

10. Ni kyahi ekya thutholere ithwibuka thwamabya ithukasagha eriimba omwa mulenge owayisumbire?

10 Abandi bakanasagha eriimba omwa  mulenge owayisumbire kundi bakalengekanaya bathi ibakend’imba kutsibu kutse bathi sibawithe omulenge owuwene. Aliwe, thalengekania oku kino. “Ithwe bosi thukathalha omwa bingyi” thukakania, aliwe ekyo sikirileka thukathendi kania. (Yakobo 3:2) Neryo busana naki ithwalighira emirenge yethu eyithahikene erithulemesya eriimbira Yehova esyonyimbo sy’eripipa?

11, 12. Thwang’uwania thuthi eriimba lyethu?

11 Obundi thukasagha eriimba kundi thukayowa nga sithwasi eriimba. Aliwe hane ebindu bike ebya thwangakolha eryuwania eriimba lyethu. *​—Lebaya omwatsi ahikwa.

12 Wangan’imba omwa mulenge owayisumbire omw’igha erihumulha ndeke. Ngoku amasenyerezi akanaleka ebbalubu iyaka, erihumulha lyawu ly’erikaleka iwabana omulenge wukabugha kutse wuk’imba. Wutholere iw’imba omwa mulenge owa wukanakanayamu kutse omuuli okw’aho. (Lebaya amenge omwa kitabu Benefit From Theocratic Ministry School Education, olhupapura 181 erihika okwa 184, ahisi sy’omuthwe “Humulha Ndeke.”) Nibya, e Biblia yikanabwira abaramya ba Yehova yithi ibayisyandira kutse erisumba omulenge bakapipa.​—Esyonyimbo 33:1-3.

13. Soborera ngoku thwang’imba ithunasikire.

13 Omw’iramya ly’eka kutse iwune iwuwene, lengesaya bino: Sombolha olhwimbo olhwa wanzire omwa kitabu kyethu ky’esyonyimbo. Soma ebinywe byalho omwa mulenge munene ow’ak’owika kandi ow’athe mwa buba. Neryo omwa mulenge iwan’oyo, bugha ebinywe byosi ebiri omwa mulhondo mughuma w’ebinywe buthahumulha. Enyuma waho, iw’imba ebinywe ebyo omwa mulenge munene owawunalya bisomamu. (Isaya 24:14) Omulenge wawu iniakendi ongera erisika, kandi ekyo ni kindu ekyuwene. Isiwasagha ekyo kutse erikikwir’isoni!

14. (a) Erithanda obuno bwa ndeke kyanga wathikya kithi eriimba lyethu? (Lebaya akasanduku “ Ngoku Wang’uwania Eriimba Lyawu.”) (b) Ni menge wahi aw’erirwanisya ebitsibu by’omulenge agho wukayowa iniangana kuwathikya?

14 Erithoka eriimba omwa mulenge owasikire, omwa buno mutholere imwabya omwanya ndeke. Neryo wuk’imba, thanda obuno bwawu bwa ndeke kwilhaba ku wukabuthanda wukakania. Aliwe wutholere iwakolhaki wamayowa omulenge wawu nga syuwene kutse nga ni muuli kutsibu? Wangana bana amenge  omwa kasanduku “Erisingura Ebitsibu Birebe,” omwa kitabu Benefit From Theocratic Ministry School Education, olhupapura 184.

IMBA ESYONYIMBO SY’ERIPIPA ERILHUA OKWA MUTHIMA

15. (a) Ni kirango kyahi ekyarangawa okwa lhuhindano lhw’omwaka olhwa 2016? (b) Ni nzumwa syahi esyaleka ekitabu ky’esyonyimbo ikyathasyasubwamu?

15 Obuli mundu oyuwahindana okwa lhuhindano lhw’omwaka olhwa 2016 mwatsema Mughalha wethu Stephen Lett ow’okwa Kathunga Akakasondolha akahulhukya ekitabu kihya-kihya ky’esyonyimbo ekiwithe omuthwe Thwimbire Yehova n’Obutseme. Ngoku Mughalha wethu Lett anasoborera, enguma okwa syonzumwa esyaleka ithwayithagha ekitabu kihyaka ky’esyonyimbo ly’eribya e Biblia eya New World Translation of the Holy Scriptures yabya iyabirithasyasubwamu. Ebinywe mubyahindulhwa er’iha mw’ebinywe ebithakiri omwa New World Translation. Kandi mumw’ongerwa n’esyonyimbo sihyaka esihambire okw’ithulira n’embanulho. N’ekindi, kundi eriimba ni kitsweka kikulhu omw’iramya lyethu, Akathunga Akakasondolha kanza erihulhukya ekitabu ky’esyonyimbo ekyuwene kutsibu. Neryo ekidipa kyakyu kisosire ekye New World Translation.

16, 17. Ni sindi mbinduka syahi esiri omwa kitabu kyethu ky’esyonyimbo ekihyaka?

16 Eriolhobya emikoleserye y’ekitabu  ky’esyonyimbo, esyonyimbo sithondekire erikwamana n’ekya sikakanayako. Ng’eky’erileberyako, esyonyimbo 12 esy’erimbere-mbere sihambire oku Yehova, n’esikwamireko 8 sihambire oku Yesu n’embanulho, kuthya-kuthya. Endondekania eyi yine okw’itsuka ly’ekitabu ky’esyonyimbo. Eki kyangana wathikya mughalha wethu akanza erisombolha olhwimbo lhw’erikolesya okwa mukania wiwe.

17 Eriwathikya obuli mundu eriimba erilhua okwa muthima, ebindi binywe mubikana hindulhwa nuku omwatsi owali omwa lhwimbo angayitheghereribwa ndeke. Ebinywe ebithekolesibawa kutsibu mubikana lhusibwamu n’erihira mw’ebikakolesibawa kutsibu. Kandi kyabya kitholere erihindulha omuthwe w’olhwimbo “Theghaya Omuthima Wawu” kundi mwabya nga n’ilhaghira neryo amabya “Thukatheghaya Emithima Yethu.” Busana naki? Kundi omundu iniakabya ak’imba olhwimbo olhu iniakabya ng’akabwira bandi b’eky’erikolha. Eki ikyangana suha okwa bahyaka, abakanzisibawa, abalere, na bali bethu abakabya okwa mihindano yethu, emike-mike n’eminene-minene. Neryo omuthwe n’ebinywe by’olhwimbo mubyasubwamu.

Yibegheresaye esyonyimbo omw’iramya ly’eka (Lebaya enungu 18)

18. Busana naki thutholere ithw’igha esyonyimbo sy’omwa kitabu kyethu ky’esyonyimbo ekihyaka? (Lebaya omwatsi ahikwa.)

18 Esyonyimbo sinene esy’omwa kitabu Thwimbire Yehova n’Obutseme siri ng’emisabe. Esyonyimbo esi syangana kuwathikya eribwira Yehova y’eriyowa lyawu. Esindi nyimbo sikendi wathikya erithw’ibukya “oko lhwanzo n’emibiiri yuwene.” (Abaebrania 10:24) Thwanzire ithwaminya emirenge, emyimbire, n’ebinywe by’esyonyimbo syethu. Enzira nguma ey’erikolera mw’eki ly’erihulikirira emirenge y’esyonyimbo. Esyonyimbo esi sine okwa jw.org. Wamayibegheresya esyonyimbo esi iwun’eka, iwukendi thoka eriimba iwunasikire kandi isyakulhumira. *​—Lebaya endomeko.

19. Abosi omwa kithunga banga ramya bathi Yehova?

19 Wibuke ngoku eriimba ni kitsweka kikulhu omw’iramya lyethu. Ni nzira ngulhu y’erikangania ku thwanzire Yehova kandi ku thukamusima busana n’eby’abirithukolera. (Soma Isaya 12:5.) Wam’imba erilhua okwa muthima, wukahira omwa bandi mw’omuhwa w’erikolha ekyo. Abosi omwa kithunga, abalere, abakulhu, n’abahyaka omwa kithunga, bangana ramya Yehova omwa nzira eyi. Neryo isiwasagha eriimba erilhua okwa muthima. Ghendera okwa busondoli bw’omuhandiki w’esyonyimbo oyuwabugha athi: “Mwimbire Omwami Mukulhu!” Wimbe omwa mulenge w’obutseme!​—Esyonyimbo 96:1.

^ enu. 11 Erithasyabana awandi menge ngoku wang’uwania eriimba lyawu, lebaya endegheka y’okwezi Kwerikuminibiri 2014 okwa JW tivi (esyovidiyo esiri omwa kitsweka FROM OUR STUDIO).

^ enu. 18 Obuli kitsweka ky’engyakya n’eky’erithungyi okwa lhuhindano lhwethu kikatsuka n’omuziki ow’esyodakika ikumi. Ekitsweka ky’omuziki eki kikaleka ithwatsemera eriimba n’erithuthegheka erihulikirira endegheka. Neryo ambi omuziki akatsuka thutholere ithwabya ithun’ikere.