“Simwanze omwa binywe kutse omwa lhulimi lhusa, nikwa thwanze omwa mibiiri n’ekwenene.”​—1 YOANE 3:18.

ESYONYIMBO: 72, 124

1. Olhwanzo olhulengireyo kutsibu lhw’olhwahi, kandi wanga lhusoborera wuthi? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

YEHOVA ya Nzuko y’olhwanzo. (1 Yoane 4:7) Olhwanzo olhulengireyo lhuseghemere okwa misingyi eyihikire. E Biblia yikakolesaya ekinywe ky’Ekigiriki a·gaʹpe yikakania okwa lhwanzo olhu. Olhwanzo olhu mwamuli eritsomana kutsibu omundu n’erimutsangira, aliwe silhuli subulira okw’iyowa buyira. Lhukakanganibawa omw’ikolera abandi ebyanga baghasira. Olhwanzo olhu lhukaleka ithwakolera abandi b’ebibuya. Olhwanzo olhu lhukaleka ithwatsema n’eribya n’ekighendererwa omwa ngebe.

2, 3. Yehova abirikangania athi abandu olhwanzo olhuthe mw’eriyikukumirira?

2 Yehova mwakangania abandu b’olhwanzo nibya isyali ahangika Adamu na Eva. Mwahangika ekihugho amahira mw’obuli kindu ekya thukayithagha erithoka eribyaho. Eryongera okw’ekyo, mwakikolha bubye bwikalho aho thwanga tsemera engebe. Yehova syakolha eki busana n’eriyighasira. Athukolerakyo. Abere abirighunza erikokothya obwikalho bwethu obu, mwahangika  abandu n’eribaha amaha aw’eribyaho kera na kera okwa kihugho paradiso.

3 Enyuma waho, Yehova mwakangania kw’anzire abandu omwa nzira ey’embaghane. Nomwakine indi Adamu na Eva mubayisamambulha, Yehova abya inianasi ngoku omwa baana babu mwangabere abakamwanza, neryo mwakolha endegheka ey’eribathumira Mughalha wiwe erisyabya mbanulho y’eribalhamya. (Enzuko 3:15; 1 Yoane 4:10) Eritsuka ekiro Yehova alhaghanisaya ekihongwa ky’embanulho, mukyabya nga kyamabirihabwayo. Neryo enyuma w’emyaka 4,000, Yehova mwahayo Mughalha wiwe ekyusa busana n’abandu. (Yoane 3:16) Ka thukasima Yehova busana n’olhwanzo lhwiwe!

Kanganaya olhwanzo n’omughulhu kikalire

4. Thukaminya thuthi ngoku n’abandu abathahikene bangana kangania olhwanzo?

4 Mbwino nethu thwangana kangania olhwanzo ahathe eriyikukumirira, nomwakine indi sithuhikene? Ee. Yehova mwathuhangika omwa kisosekanio kiwe, ni bugha ambu, eribya ithwangana mugherererya. Mughulhu mungyi sikyolho erikangania olhwanzo ahathe eriyikukumirira, aliwe kyangana thokekana. Abeli mwakangania kw’anzire Nyamuhanga akahayo okwa ebyawitheko erilhua okwa muthima. (Enzuko 4:3, 4) Noa mwakangania olhwanzo olhuthe mw’eriyikukumirira akalholha embere erithulha omwatsi wa Nyamuhanga ahabw’emyaka mingyi nomwakine indi abandu mubathahulikirira. (2 Petero 2:5) Na Abrahamu mwakangania kw’anzire Yehova kwilhaba ekindu kyosi-kyosi omw’ibya inianayitheghekire erihayo mughalha wiwe mwanzwa, iya Isaka. (Yakobo 2:21) Ng’abalhume abathaleghulha abo, nethu thwanzire erikangania olhwanzo n’omughulhu kikalire.

OLHWANZO LHW’OKWENENE LHWO LHWAHI?

5. Thukakanganaya olhwanzo lhw’okwenene omwa nzira syahi?

5 E Biblia yikathubwira yithi thukanganaye olhwanzo lhw’okwenene butsira “omwa binywe kutse omwa lhulimi lhusa, nikwa thwanze omwa mibiiri n’ekwenene.” (1 Yoane 3:18) Mbwino eki kikamanyisaya kithi sithwanga kangania olhwanzo omwa bya thukabugha? Eyihi. (1 Abanya Tesalonika 4:18) Eki kikamanyisaya ngoku sikirighunza eribugha wuthi “Ngakwanzire.” Thutholere ithwakangania ku thukakimanyisaya. Ng’eky’erileberyako, balikyethu bamabya isibawithe eky’erirya kutse eky’eriambalha, bakabya ibakayithagha obuwathikya butsira ebinywe by’olhukeri bisa. (Yakobo 2:15, 16) Kuthya, eribya ithwanzire Yehova n’abaliranwa, sithuli kwama kyasaba thuthi Yehova ongere abathuliri aliwe nethu thukathulira n’omuhwa.​—Matayo 9:38.

6, 7. (a) Olhwanzo olhuthe n’eritheba lhwo lhwahi? (b) Ni by’erileberyako byahi eby’abakanganaya olhwanzo lhw’amathebo?

6 Omukwenda Yoane mwabugha athi thutholere ithwanza omwa ‘mibiiri n’ekwenene.’ Neryo olhwanzo lhwethu lhutholere ilhwabya “butsira eritheba.” (Abanya Roma 12:9; 2 Abanya Korinto 6:6) Hanganayira omundu iniabya ng’akakanganaya olhwanzo, kwesi iniakayithendereraya. Aliwe olhwanzo lhwiwe ni na lhw’okwenene kandi olhukalhua  okwa muthima? Ebighendererwa biwe ni byahi? Olhwanzo olhuli mw’eriyithendererya lhukabya isi lhwanzo. Olhwanzo ng’olho si lhuwithe mughaso.

7 Thulebaye eby’erileberyako eby’olhwanzo olhuli mw’amathebo. Sitani abere akakania na Eva omw’irima ly’Edeni, mwabya ng’oyukamusunzira ebibuya. Aliwe eby’akolha mubyakangania ngoku akayitheba. (Enzuko 3:4, 5) Omughulhu Dawudi abya Mwami, abya awithe omunywani oyukahulhawa mwa Ahitofeli. Aliwe busana n’eriyitsomana, Ahitofeli mwaghoberya Dawudi. Ebyo akolha mubyakangania ngoku syabya munywani w’okwenene. (2 Samweli 15:31) Munabwire, abakayisamambulha okwa kwenene n’abakaletha erighabulhana omwa kithunga bakakolesaya “ebinywe ebithendere n’eby’ekisehya.” (Abanya Roma 16:17, 18) Bakabya ng’abatsomene abandi, aliwe omo kwenene, ibakayitheba.

8. Ni kibulyo kyahi ekya thutholere ithwayibulya?

8 Olhwanzo lhw’eriyithendererya lhukahemulha kundi lhukakolesibawa eritheba abandu. Thwangana theba abandu, aliwe sithwanga theba Yehova. Yesu mwabugha athi abathebya bakendi syasuyirwa erikalire. (Matayo 24:51) Ithwe ng’abaghombe ba Yehova, sithwanzire thukabya bathebya. Neryo thutholere ithwayibulya, ‘Olhwanzo lhwaghe ni na lhw’okwenene, kutse ngayitsomene ingyuwene kandi sindi mw’okwenene?’ Thulebaye esyonzira mwenda esyo thwanga kanganiryamu ‘olhwanzo olhuthe n’eritheba.’

NGOKU THWANGA KANGANIA OLHWANZO “OMWA MIBIIRI N’EKWENENE”

9. Olhwanzo lhw’okwenene lhukaleka ithwakolhaki?

9 Kolha n’obutseme nomuhangabya isihali oyulhangire ebyawukakolha. Thutholere ithwabya ithunayitheghekire erikolera abandi b’ebibuya, ebindu ebithendi syaminywa na mundu wosi-wosi. (Soma Matayo 6:1-4.) Anania na Safira ibo sibabya bawithe amalengekania ayo. Babere bakahayo mubanza abandi baminye. Mubabugha amabehi okwa syosente esyobahayo, neryo bamasuyirwa busana n’amathebo wabu. (Emibiri 5:1-10) Aliwe kwenene thwamabya ithunanzire balikyethu, ithukendi bakolera ebibuya ithuthanza n’abandi bakaminya ebya thwakolire. Thwangan’ighira oku baghalha bethu abakawathikaya Akathunga Akakasondolha erithegheka ebyalya by’obunyakirimu. Sibalyanza eriyikolera erina, kandi sibalyanza abandu bakaminya emibiiri eyo balyakolhako.

Kolha iwunatsemire nomuhangabya isihali oyulhangire ebya wukakolha

10. Thwanga kangania thuthi ku thusikirye abandi?

10 Sikaya abandi. (Soma Abanya Roma 12:10.) Yesu mwakangania kw’asikirye abakwenda biwe akanabya ebisando byabu. (Yoane 13:3-5, 12-15) Thutholere ithwalengaho kutsibu eriyikehya nga Yesu n’erikolera abandi. Abakwenda mubathayitheghererya ndeke ekya Yesu akolha erihika aho bathungira omulimu abuyirire. (Yoane 13:7) Thukakanganaya ku thusikirye abandi omw’ithendiyowa nga thubalengire busana n’eribya ithusomire kw’ibalhaba, ithuli bagaga, kutse eribya ithuwithe esyongwamirwa esy’embaghane. (Abanya Roma 12:3) Sithulibya n’erihale abandi bamapipwa, aliwe  thukatsema nabu nomuthwangayowa nethu nga thunalhue thutholere eripipwa.

11. Busana naki erisima lyethu litholere iryalhua okwa muthima?

11 Sima erilhua okwa muthima. Sondekanaya akaghisa k’erisima abandi. Ithwe bosi thunasi ngoku erisima abandi likabahimba. (Abanya Efeso 4:29) Aliwe thwanzire ebya thukabugha ibyabya ibikalhua okwa muthima butsira eribugha omwa kisehya. Sithutholere thukabugha ekindu ekiri mbaghane okwa kiri omwa muthima wethu kutse erithendi kolha olhukwamirwa lhwethu olhw’erihabulha omundu kikayithaghisibwa. (Emisyo 29:5) Ithukendibya bathebya thwamasima abandi kandi enyuma waho ithwayabakaniako nabi. Omukwenda Paulo mwakangania olhwanzo lhw’okwenene. Abere akahandikira Abakristayo be Korinto, mwabasima busana n’ebyo babya ibanemukolha ndeke. (1 Abanya Korinto 11:2) Aliwe babere bakayithagha erihabulhwa, omwa bwolho-bwolho Paulo mwabasoborera ndeke-ndeke enzumwa eyamaleka.​—1 Abanya Korinto 11:20-22.

Thukakanganaya balikyethu b’olhwanzo omw’ibakokya n’eribawathikya bakayithagha obuwathikya (Lebaya enungu 12)

12. Thwanga kangania thuthi olhwanzo lhw’okwenene thukakokya?

12 Kokaya. Yehova akathubwira athi ithwakangania balikyethu b’omubere w’erihithya. (Soma 1 Yoane 3:17.) Aliwe thutholere ithwabya n’amalengekania awuwene okw’ikokya. Thwangana yibulya: ‘Mbwino ewaghe ngakokayayo banywani baghe basa kutse abo ngalhangira mwa b’omughaso omwa kithunga? Mbwino ngakokaya abo ngalengekanaya indi nabu bangana syanyikolera kindu kirebe? Kutse nganahereraya balikyethu abo ngathasi ndeke kutse abathe banga nyikolera kindu kirebe?’ (Luka 14:12-14) Thalengekania okwa mibere eno: Byangabya bithi mughalha wethu amayithagha obuwathikya okwa kitsibu ekiryasa busana n’erithwamu nabi liwe? Kutse obundi oyo thulyakokaya mwathe thuha ewasingya? Yehova akathubwira athi: “Mukokanaye omwa manyumba wenyu butsira eriyithonga-thonga.” (1 Petero 4:9) Ithukendi tsema thwamahithya ithunawithe ekilhubirirwa ekitholere.​—Emibiri 20:35.

13. (a) Thwangana yithagha erighumisirizya mughulhu wahi? (b) Thwanga kolhaki eriwathikya abatseke?

13 Wathikaya abatsekire bunyakirimu. E Biblia eribugha yithi thuwathikaye abatsekire, n’abandu bosi kikathuwathikaya eriminya olhwanzo lhwethu nga nina lhw’okwenene. (1 Abanya Tesalonika 5:14) Baghalha bethu bangyi ababya batsekire bunyakirimu endambi muyahika bamathunga erikirirya erighumire. Aliwe abandi bak’ongera erithuyithaghako obuwathikya bw’olhwanzo n’erighumisirizya. Thwanga bawathikya thuthi? Thwangana kolesya e Biblia eribahimba, ithwaghenda nabu omw’ithulira, kutse eribahulikirira bakathukanirya. Kandi, sithutholere  thukathwalha balikyethu “ng’abaghumire” kutse “ng’abatsekire.” Aliwe thutholere ithwaminya ngoku ithwe bosi thuwithe aho thughumire n’aho thutsekire. Nibya n’omukwenda Paulo mwabugha athi anawithe obutseke. (2 Abanya Korinto 12:9, 10) Thutholere ithwawathikania n’erihimbangana.

14. Ni kyahi ekya thutholere eribya ithunayitheghekire erikolha nuku thubye buholho n’abalikyethu?

14 Hiraho obuholho. Eribya buholho n’abalikyethu ni kindu ky’obughuli. Nomuthwanga yowa nga sibatha thuyitheghererya kutse erithutsomana, thutholere ithwakolha ekyosi-kyosi erisondekania obuholho. (Soma Abanya Roma 12:17, 18.) Thwamahithania owundi, thutholere ithwasaba ekighanyiro. Aliwe thutholere ithwakikolha erilhua okwa muthima. Ng’eky’erileberyako, omwakanya k’eribugha wuthi, “Wunganyire kundi mukikaleka iwayowa nabi,” ikikendibya kibuya eribugha wuthi, “Wunganyire kundi munakuhithenie omwa binywe byaghe.” Kandi kutsibu-tsibu obuholho bukayithaghisibawa omwa butheke. Sikyangabya kibuya abathahenie eriyikangania nga banzene omwa bandu aliwe nibya omughulhu balhue ibobene ibabirighana erikanirania, ibabiri bugha ebikahithanaya, kutse nibya n’eritsurumirana.

15. Thwanga kangania thuthi ku thukaghanyira erilhua okwa muthima?

15 Ghanyira. Omundu amathuhithania, thukamughanyira n’erithendi mubikako ekinigha. Thutholere ithwakolha eki nomwangayowa nga syatha thuhithania. Thutholere ‘ithwaghanyirana omo lhwanzo, ithwalengaho eribya n’obughuma obukalhua okwa mulimu abuyirire, kandi ithwabya n’obuholho obukathumathanaya.’ (Abanya Efeso 4:2, 3) Erithoka erighanyira erilhua okwa muthima, thutholere ithwaleka erilengekania okwa ebya mundu alyathukolera. Olhwanzo “silhuli tsungirira ekibi.” (1 Abanya Korinto 13:4, 5) Omo kwenene, thwamabika ekinigha, ithukendi tsandya obughuma bwethu  na mulikyethu kandi na Yehova. (Matayo 6:14, 15) Thukakanganaya ngoku erighanyira lyethu likalhua okwa muthima thukasabira oyulyathuhithanaya.​—Luka 6:27, 28.

16. Thutholere ithwabya n’amalengekaniaki thwamahebwa esyongwamirwa esy’embaghane omwa mubiiri wa Yehova?

16 Yithalhaye n’okwa byawanzire. Thwamahebwa olhukwamirwa lhw’embaghane omwa mubiiri wa Yehova, thwangana kangania olhwanzo lhw’okwenene omw’ithendi sondya endundi yethu ithwibene-bene, aliwe ithwasondya endundi ey’abandi. (1 Abanya Korinto 10:24) Ng’eky’erileberyako, okwa mihindano yethu emike-mike n’eminene-minene, abathangiriri bo bakatsuka erihika, aliwe bangana lengwako ibanza eriyihambira ebithumbi ebyuwene n’ab’eka yabu. Aliwe omwakanya k’ekyo, abangyi bakasombolha ebithumbi ebyo abandu bathe tabanira kutsibu. Omw’ikolha ekyo, bakakanganaya olhwanzo lhw’okwenene. Wanga gherererya wuthi eky’erileberyako kyabu kibuya eki?

17. Omukristayo amakolha erilholho erikalire, olhwanzo olhw’okwenene ilhukendi leka iniakolhaki?

17 Bikulha ebibi byawu n’erileka amalholho w’obubiso-biso. Abandi Bakristayo babirikolha amalholho awakalire n’eryanza eribisagho. Obundi bakakwa esisoni n’erisagha eriponesya abandi. (Emisyo 28:13) Aliwe eribisirira erilholho ni kibi kundi kikahamba oko yulyalikolha n’abandi. Kithi? Yehova angana leka eritsumulha ekithunga ky’omwa mulimu wiwe abuyirire kandi n’ekithunga ikyangana bulha mw’obuholho. (Abanya Efeso 4:30) Neryo kwesi Omukrisitayo amakolha erilholho erikalire, olhwanzo lhw’okwenene ilhukendi musukuma eribwira abasyakulhu neryo iniabana obuwathikya obutholere.​—Yakobo 5:14, 15.

18. Busana naki olhwanzo lhw’okwenene ni lhw’omughaso?

18 Olhwanzo wa mubere mukulhu okwa yindi mibere yosi. (1 Abanya Korinto 13:13) Lhukaleka abandu ibaminyerera abigha ba Yesu ab’okwenene, n’erilhangira abakagherereraya ndeke Yehova, Enzuko y’olhwanzo. (Abanya Efeso 5:1, 2) Paulo mwabugha athi amabya isyawithe lhwanzo, iniakendibya ini mundu bbule. (1 Abanya Korinto 13:2) Kwesi obuli mughuma okw’ithwe alhole embere erikangania olhwanzo, butsira omwa “binywe bisa” aliwe omwa mikolere n’omwa kwenene.