Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwerikumi 2017

Esyoggali n’Embitha Bikakutheghaya

Esyoggali n’Embitha Bikakutheghaya

“Eki kyasyabererera​—mwamowa ndeke Omwami Mukulhu Nyamuhanga wenyu.”​—ZEKARIA 6:15.

ESYONYIMBO: 17, 136

1, 2. Abayuda ababya e Yerusalemu babya omwa mibereki esyonzoli sya Zekaria esy’omusanju sikahwa?

ZEKARIA aby’awithe bingyi by’erilengekaniako esyonzoli siwe sy’omusanju sikahwa. Omulhaghe wa Nyamuhanga ow’eritswera abandu abathemu okwenene angabya imwamughumya. Aliwe habya isihali habya mbinduka yosi-yosi. Abangyi babya ibakinakolha ebithuwene n’ebithe by’okwenene, n’obuhimbe bw’ehekalu ye Yerusalemu isibuhwere. Ni kyahi ekyaleka Abayuda ibasighania lhuba omubiiri ogho Yehova abya iniabiribaha? Mbwino basuba e Yerusalemu erikwama kyayabya omwa ndeke?

2 Zekaria abya inianasi ngoku Abayuda abasuba e Yerusalemu babya baramya ba Yehova. N’ibo “Nyamuhanga atsumbukaya emithima yabu” erisighania amanyumba wabu n’esyosuburu syabu omwa Babeli. (Ezera 1:2, 3, 5) Mubasighania omwanya ogho babya ibanasi ndeke bamaghenda omwa kihugho ekyo abangyi omw’ibo babya isibali bathahikamo. Erithasyahimba  ehekalu ya Yehova kyabya kikulhu kutsibu okwa Bayuda abo indi mubaligha erighenda olhughendo olhuli mw’ebitsibu bingyi olhw’esyokilomita 1,600.

3, 4. Abayuda abasuba e Yerusalemu mubabana bitsibuki?

3 Thalengekania okwa lhughendo lhuuli olhw’erilhua e Babeli erihika e Yerusalemu. Abandu babya bawithe obuthuku bunene bw’erilengekania n’erikania okwa kihugho ekyo bakay’ikalhamo. Abakulire babya ibabiribakanirya ngoku e Yerusalemu yabya yuwene, kuthya n’ehekalu. (Ezera 3:12) Ku wabya nabu omwa lhughendo olho, wanga yowire wuthi wukalhangira e Yerusalemu omurundi w’erimbere? Wangana ponire wukalhangira ebisambukalirya by’amanyumba ebilhasire kw’ebithi n’eby’esyombimbo sy’omuyi esiri mw’ebihuru ebinene-binene, ahabya esyongyo n’ehinyumba hy’ehireberyo? Obundi wanga lhangire embaghane nene ahakathi-kathi k’ebisambukalirya ebyo n’esyombimbo sye Babeli esighumire. Aliwe Abayuda ibo mubathahwa amani. Busana naki? Kundi Yehova mwabawathikya n’eribatheya ibane omwa lhughendo lhuuli olhu. Babere bakana hika e Yerusalemu, mubahimba ekiherero ahabya ehekalu n’eritsuka eriherera Yehova buli kiro. (Ezera 3:1, 2) Babya n’omuhwa munene kandi ibanayitheghekire erikolha. Muhabya nga sihali ekyanga baghunza amani.

4 Abayuda babya batholere ibahimba ehekalu, kandi ibane muhimba emiyi n’amanyumba wabu. Ibatholere ibahera n’ebyalya nuku banga bana eby’erilisya amaka wabu. (Ezera 2:70) Omubiiri ogho babya bawithe mwabya nga ni munene kutsibu. Biro bike, esyonzighu syabu musyasa n’erianza erib’imania. Erihakanisya eri mulyaghunza myaka 15, neryo Abayuda bamaghenda bakahwa amani. (Ezera 4:1-4) N’ekindi kitsibu mukyasa omwaka wa 522, omwami we Persia akahamulha athi obuhimbe bwe Yerusalemu bw’imane. Mukyalhangirika omuyi nga syendi syathasyahimbwa.​—Ezera 4:21-24.

5. Yehova mwawathikya athi abandu biwe?

5 Yehova mwaminya ngoku abandu biwe bakayithagha akaghalha n’obuthubaha. Mwakangania Zekaria esyonzoli sy’erighunzerera erithoka erikakasya abandu ngoku abanzire kandi kw’akasima akaghalha akabakahiraho erimukolera. Mwalhaghanisya eribatheya bamasuba okwa mubiiri ogho abaha. Okw’ithasyahimba ehekalu, Yehova mwabugha athi: “N’eki kyasyabererera, mwam’owa ndeke Omwami mukulhu Nyamuhanga wenyu.”​—Zekaria 6:15.

AMAHE W’ABAMALAIKA

6. (a) Esyonzoli sya Zekaria esy’omunani syatsuka sithi? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.) (b) Busana naki esyosabayiri syabya sy’esyorangyi esithasosene?

6 Esyonzoli sya Zekaria esy’omunani kandi esy’erighunzerera syangabya isy’esikaghumaya kutsibu erikirirya. (Soma Zekaria 6:1-3.) Thathera akasasani k’ebya Zekaria alhangira. Esyosabayiri isinakurire ebiggali bbini musyahulhuka “omwa kathi-kathi k’ebithwe bibiri” eby’omulinga. Esyosabayiri syabya sy’esyorangyi esithasosene, kyamaleka iky’olhoba eriminyikalya obuli oyukaghendayayo. Zekaria mwabulya athi: ‘Esi ni sihi?’ (Zekaria 6:4) Nethu thwanzire ithwaminya, kundi esyonzoli esyo sikathuhambako.

7, 8. (a) Ebithwe bibiri bik’imaniraki? (b) Busana naki ebithwe ebi bikolirwe omwa mulinga?

7 Omwa Biblia, ebithwe byangan’imanira amami, kutse esyogavumente. Ebithwe ebya Zekaria alhangira bisosene n’ebithwe bibiri ebiri omwa buminyereri bwa Danieli. Ekighuma  ky’okwa bithwe ebyo kikimanira ehamuli ya Yehova ey’erithabalha kera na kera obuhangwa bwosi, kandi n’ekindi kik’imanira Obwami bwa Masiya n’Omwami wabu, Yesu. (Danieli 2:35, 45) Eritsuka 1914, omughulhu Yesu abya Mwami, ebithwe bibiri ebi byabiribya ibineho kandi byabiriwathikya omwa nzira ey’embaghane omw’iberererya ekighendererwa kya Nyamuhanga busana n’ekihugho.

Yehova akinakolesaya abamalaika biwe eritheya n’erighumya abandu biwe

8 Busana naki ebithwe ebi bikolirwe omwa mulinga? Omulinga ni kyuma ky’obughuli ekikakangabasanaya. Yehova mwabwira Abaisraeli athi bakolesaye omulinga bakahimba ehema n’enyuma waho mubakolesyagho bakahimba ehekalu e Yerusalemu. (Eriluayo 27:1-3; 1 Abami 7:13-16) Ebithwe ebi eribya ibikolirwe omwa mulinga kikakanganaya eryuwana kutsibu ly’obuthabali bwa Yehova n’ery’Obwami bwa Masiya, amathabali awakendi syaleka abandu ibabya buholho n’eribalethera mighisa mingyi.

9. Ni bahi abakaghendaya ebiggali, kandi bawithe mubiiri wahi?

9 Ebiggali n’abakabighendaya bak’imaniraki? Abakabighendaya ni bamalaika, obundi esyogurupu muthina-muthina sy’abamalaika. (Soma Zekaria 6:5-8.) Bakalhua “embere sy’Omukama w’ekihugho kyosi” ibawithe omubiiri w’embaghane. Abamalaika bakathumawa omwa myanya mirebe eriyatheya abandu ba Nyamuhanga, kutsibu-tsibu okwa Babeli, “ekihugho ky’elhuthambi lhw’endatha.” Erilhabira omwa nzoli esi, Yehova mwawathikya abandu biwe eriminya ngoku sibendi syasabya bakobe be Babeli. Thalengekania eki nga kyangabya imukyahumulikania bungahi ababya bakahimba ehekalu omwa buthuku bwa Zekaria! Mubaminya ngoku esyonzighu syabu si syangathoka erib’imania.

10. Obuminyereri bwa Zekaria obuhambire okwa biggali n’abakabighendaya bukathuwathikaya buthi munabwire?

10 Na munabwire, Yehova akinakolesaya abamalaika biwe eritheya n’erighumya abandu biwe. (Malaki 3:6; Abaebrania 1:7, 14) Eritsuka 1919, abandu ba Yehova bakalhua omwa bukobe bw’obunyakirimu obwe Babeli Mukulhu, esyonzighu syabu syabirilengesya kutsibu erikakirya eriramya ly’okwenene erikanyirira n’erikulha-kulhana. (Eribisulirwa 18:4) Aliwe esyonzighu esyo syabirilemwa. Kundi abamalaika ba Yehova bane mutheya ekithunga kya Yehova, sithwang’ubaha thuthi abandu ba Yehova bakendi syasuba kandi omwa bukobe bw’amadini w’amabehi. (Esyonyimbo 34:7) Aliwe, thukendi lholha embere eritsema n’eriyihwerya omw’iramya Yehova. Obuminyereri bwa Zekaria bukathuwathikaya eriminya ngoku ebithwe bibiri bikaleka ithwabya omwa butheya n’omwa buholho.

11. Busana naki si thutholere thuk’ubaha eribambirwa ly’abandu ba Nyamuhanga erikayasa?

11 Omwa buthuku obuthe bwa hali, amahe w’ekipolitiki aw’ekihugho kya Sitani akendi yisorokerya haghuma n’erilengesya erighunzaho abandu ba Nyamuhanga. (Ezekieli 38:2, 10-12; Danieli 11:40, 44, 45; Eribisulirwa 19:19) Omwa buminyereri  bwa Ezekieli, thukalhangira amahe aya ak’usulha omwa kihugho ng’ebithu. Ali okwa syosabayiri n’eryasa inianahithene akasyabambira abandu ba Nyamuhanga. (Ezekieli 38:15, 16) * (Lebaya omwatsi ahikwa.) Thunatholere ithwasaghagho? Eyihi! Amahe wa Yehova ane okwa lhuhandi lhwethu. Omwa buthuku bw’obulighe bunene, abamalaika ba Yehova bakendi syatheya abandu biwe n’erithoghothya owosi-wosi oyukahakanisaya obuthabali bwa Yehova. (2 Abanya Tesalonika 1:7, 8) Eki ka kikendi syabya kiro ky’obutseme! Aliwe nindi oyukendi syasondolha amahe wa Yehova aw’elhubulha?

YEHOVA AKAMBALHAYA OMWAMIKANDI MUHERERI Y’EMBITHA

12, 13. (a) Ni kindi kyahi ekya Yehova abwira Zekaria athi akole? (b) Thukaminya thuthi ngoku omulhume oyukahulhawa mwa Erisasa ak’imanira Yesu Kristo?

12 ZeKaria musa yuwakanganibawa esyonzoli munani esyo. Aliwe enyuma waho mwakolha eky’abandi bangalhangire kandi ekyanga humulikanirye ababya ibane muthasyahimba ehekalu ya Nyamuhanga. (Soma Zekaria 6:9-12.) Abalhume basathu ya Heldai, Tobiya, na Yedaya, mubahika erilhua e Babeli. Yehova mwabwira Zekaria athi imaye okwa balhume aba kw’ebitsipa kutse efeza n’esyamaghetse kutse ehoro akole mwe “mbitha.” (Zekaria 6:11) Mbwino embitha eyi yabya y’Omukulhu Zerubabeli, oyuwabya  w’okwa kihanda kya Yuda kandi mwitsikulhu wa Dawudi? Eyihi. Yehova mwabwira Zekaria athi ahire embitha eyo y’okwa muthwe w’Omuhereri Mukulhu, Yosua. Eki kyangabya imukyaswekya owosi-wosi oyuwabya alhangire ebi bikabya.

13 Mbwino Omuhereri Mukulhu Yosua eryambalibwa embitha mwabya iniamabya mwami? Eyihi. Yosua syabya mwitsikulhu wa Dawudi, neryo syabya atholere eribya mwami. Iyo eriambalibwa embitha kyakanganaya ekikendi syabya oko mwami w’erikotha kandi omuhereri, oyukahulhawa mwa Muthahi kutse Erisasa. E Biblia yikasoborera yithi erisasa eri ni Yesu Kristo.​—Isaya 11:1; Matayo 2:23, omwatsi ahikwa omo NW.

14. Yesu ng’Omwami kandi Muhereri Mukulhu, akakolha mubiiri wahi?

14 Yesu ni Mwami kandi Muhereri Mukulhu. Akasondolha amahe wa Yehova aw’abamalaika n’erikolha kutsibu erilhangira athi abandu ba Yehova bayowe buholho omwa kihugho ekitsandire kino. (Yeremia 23:5, 6) Omwa buthuku obuthe bwa hali, Kristo akendi kinda ebihanda akasighika obuthabali bwa Nyamuhanga n’erilhwira okwa bandu ba Yehova. (Eribisulirwa 17:12-14; 19:11, 14, 15) Aliwe ekiro ekyo kithe kyahika, Yesu, kutse Erisasa, awithe mubiiri munene w’erikolha.

AKENDI SYAHIMBA EHEKALU

15, 16. (a) Abandu ba Nyamuhanga babirisuba-subanibwa n’ery’eribwa bathi, kandi kyakolhawa nandi? (b) Ekihugho kikendi syabya kithi enyuma w’erithabalha lya Kristo ery’Emyaka Rukumi?

15 Yesu ng’Omwami kandi Muhereri Mukulhu, mwahebwa omubiiri w’erihimba “ehekalu y’Omwami Mukulhu.” (Soma Zekaria 6:13.) Omwa 1919, Yesu mwakolha omubiiri oyu akalhusya abandu ba Nyamuhanga b’omwa bukobe bw’amadini w’amabehi, e Babeli Mukulhu. Yesu mwasuba-subania ekithunga n’erihiraho “omughombe oyuthaleghulha n’ow’amenge.” Akathunga akali kw’abaghalha bethu abahakabibwa aka kakasondolha omubiiri mukulhu ow’anemukolhwa hano okwa kihugho omwa kitsweka ky’ehekalu nene ey’obunyakirimu. (Matayo 24:45) Kandi Yesu anemwerya abandu ba Nyamuhanga, n’eribawathikya eriramya omwa nzira ey’erire.​—Malaki 3:1-3.

16 Yesu n’abandu 144,000 abami kandi abahereri, bakendi syathabalha habw’emyaka rukumi. Omwa buthuku obo, bakendi syawathikya abandu abathaleghulha erihikana. Abami aba kandi bahereri bakendi syabya baghunza omubiiri oyu, okwa kihugho kukendi  syabya abaramya b’okwenene basa. Erighunzerera, eriramya ly’okwenene iryasuba-subanibwa omwa buswire!

SANGIRA OMWA MUBIIRI W’OBUHIMBE

17. Yehova mwathasyakakasya athi Abayuda, kandi omwatsi wiwe mwabahambako athi?

17 Omwatsi wa Zekaria mwahamba athi okwa Bayuda ab’obuthuku obo? Yehova abya iniabirilhaghanisya eribawathikya n’eribatheya nuku banga ghunza obuhimbe bw’ehekalu. Eki mukyabaha amaha. Aliwe bangabya imubanayibulya abandu bake buyira nga bane mwendithoka omubiiri munene oyo. Neryo Zekaria mwababwira ekyanga balhusirye mw’obuba n’erithika-thika. Eryongera okwa bandu nga Heldai, Tobiya, na Yedaya ababya ibabirisyawathikya, Yehova mwabugha athi n’abandi bangyi “basyasa n’erihimba ehekalu y’Omwami Mukulhu.” (Soma Zekaria 6:15.) Abayuda babya ibanasi ndeke-ndeke ngoku Yehova anemusighika omubiiri wabo. Omwa buthubaha mubasuba okwa mubiiri w’erithasyahimba ehekalu, nomwakine indi omwami we Persia abya iniabirihamulha athi obuhimbe obo bw’imane. Er’imanibwa eri lyabya ng’ekithwa kinene okw’ibo, aliwe Yehova mwak’ihaho. Erighunzerera, ehekalu muyahwa erihimbwa omo mwaka owa 515 E.K.K. (Ezera 6:22; Zekaria 4:6, 7) Aliwe, ebinywe bya Yehova ebyo bikathasyakanaya n’okwa kindi kindu ekinemubya lino.

Yehova syendi syibirirwa olhwanzo olhwa thukamukanganaya! (Lebaya enungu 18, 19)

18. Ebiri omu Zekaria 6:15 bine mubererera bithi munabwire?

18 Munabwire, abandu bangyi banemuramya Yehova. Batsemire erimuha “obusoki” kutse eby’obughuli byabu, imwamuli endambi yabu, akaghalha kabu, n’ebya bawitheko. Omwa nzira eyi, bakasighika ehekalu nene ya Yehova ey’obunyakirimu. (Emisyo 3:9) Kandi thwangana yikethera ngoku Yehova akasima thukamusighika buthaleghulha. Wibuke ngoku Heldai, Tobiya, na Yedaya mubaletha efeza n’ehoro kandi ngoku Zekaria mwakolha muyo mw’embitha. Embitha kyabya “kibukyo” ku batholere ibasighika eriramya ly’okwenene. (Zekaria 6:14) Yehova syendi syibirirwa emibiiri eyo thukakolha n’olhwanzo olhwa thukamukanganaya.​—Abaebrania 6:10.

Thutsemire eribya baghuma b’okwa kithunga ekisikire, ekiri buholho n’ekikendi syabyaho kera na kera

19. Esyonzoli sya Zekaria sitholere isyathuhambako sithi?

19 Omwa biro by’enyuma-nyuma bino, abandu ba Yehova babirithoka erikolha mubiiri munene kutsibu. Eki kikathokekana busana n’emighisa ya Yehova n’obusondoli bwa Kristo. Thutsemire eribya baghuma b’okwa kithunga ekisikire, ekiri buholho n’ekikendi syabyaho kera na kera, kandi thunasi ekighendererwa kya Yehova busana n’eriramya erihenirye ku kikendi syabererera. Neryo tsemera olhusunzo lhw’eribya mughuma w’okwa bandu ba Yehova, kandi “hulikirira omulenge wa Yehova Nyamuhanga wawu.” Neryo Omwami kandi Muhereri wethu Mukulhu n’abamalaika bakendi kutheya. Kolha ekya wanga thoka erisighika eriramya ly’okwenene. Yehova akendibya inianakutheghirye erihika okw’ihwaho ly’omughulhu mubi ono​—n’erihika kera na kera!

^ enu. 11 Erithasyaminya bingyi, lebaya “Ebibulyo Erilhua Omwa Basomi” omwa Kaleberyo, ak’Okwakathano 15, 2015, olhupapura 29-30.