Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Simwibirirawe Eritsomana Ab’ehandi

Simwibirirawe Eritsomana Ab’ehandi

“Simwibirirawe erikokya ab’ehandi.”EBR. 13:2.

ESYONYIMBO: 124, 79

1, 2. (a) Ni bitsibu byahi ebyo ab’ehandi bakabana munabwire? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.) (b) N’ihabulha lyahi erya Biblia yikathuha, kandi eki kikaleka ihabya bibulyo byahi?

EMYAKA 30 eyilhabire, Osei [1] oyuwabya isi Mwema wa Yehova okwa buthuku obo, mwahika e Yuropu akalhua e Ghana. Akabugha athi: “Munalhua inalhangira abandu banene isibanyitsomene. N’emibere y’obuthuku nayu muyabya kitsibu. Nabere ingalhua okwa kisaho ky’endege n’eringira omwa kihuhiriro kinene omurundi w’erimbere omwa ngebe yaghe, munatsuka eririra.” Kundi Osei isyasi ndeke n’omubughe wayu, mwaghunza omwaka isyali athabana omubiiri owuwene. Habw’eribya haali okwa b’ewabu, mwakwa embwera n’eribakwa olhukando.

2 Thalengekania iwe nga wanganza abandi ibakuthwalha bathi wamabya omwa mibere ng’eyi. Mbwino isiwendi sima bakakutsangira ndeke okwa Kingdom Hall, nomwakine indi wuli w’ekindi kihanda kutse eyindi rangyi? Erithwalira haghuma, e Biblia yikahabulha Abakristayo b’okwenene yithi ‘sibibirirawe erikokya ab’ehandi,’  ni bugha ambu eritsomana ab’ehandi. (Ebr. 13:2.) Neryo kwesi thuthakania okwa bibulyo bino: Yehova akalhangira athi ab’ehandi? Busana naki thwangana yithagha eryuwania amalengekania agho thuwithe okwa b’ehandi? Kandi thwanga wathikya thuthi abakalhua ehandi eriyowa buholho omwa kithunga kyethu?

NGOKU YEHOVA AKALHANGIRA AB’EHANDI

3, 4. Erikwamana na Eriluayo 23:9, abandu ba Nyamuhanga babya batholere ibathwalha bathi ab’ehandi, kandi busana naki?

3 Yehova abere abirilhusya abandu biwe b’Emisiri, mwabaha ebihano ebya kanganaya eritsomana abathe Baisraeli abayiyunga okw’ibo. (Eri. 12:38, 49; 22:21) Kundi ab’ehandi kutse ababunga bakabana bitsibu bingyi, Yehova mwahiraho endegheka ey’olhwanzo eyanga bawathikya. Omwa ndegheka eyo mwabya imune eribotha-botha eby’erirya.Law. 19:9, 10.

4 Omwakanya k’erikwama kya lhaghira Abaisraeli athi basikaye ababunga lisa, Yehova mwanza ibayihira omwa kisuku kyabu. (Soma Eriluayo 23:9.) Babya ibanasi omundu ng’akayowa athi amabya ini mubunga. Nibya Abaisraeli isibali bayirwa mwa bakobe, Abanya Misiri bangabya imubabasolholha busana n’akasolholho omwa rangyi n’eby’eriramya. (Enz. 43:32; 46:34; Eri. 1:11-14) Abaisraeli nomubanakolhawa nabi ng’ababunga, Yehova mwanza ibo bathwale ow’ehandi “ng’oyubuthirwe” omwa kathi-kathi kabu.Law. 19:33, 34.

5. Ni kyahi ekikendi thuwathikya eritsomana ab’ehandi nga Yehova?

5 Na munabwire thwangana kakasya ngoku Yehova kw’akinatsomene athya ab’ehandi abakahindanira omwa bithunga byethu. (Ebi. 10:17-19; Mal. 3:5, 6) Thwamalengekania okwa bitsibu ebya bakabana, ng’erisolholhwa, kutse eribya isibasi omubughe, ithukendi sondekania esyonzira sy’eribatsomaniramu n’eribakangya olhwanzo.1 Pet. 3:8.

THUNATHOLERE ERYUWANIA AMALENGEKANIA AGHO THUWITHE OKWA B’EHANDI?

6, 7. Ni kyahi ekikakanganaya ngoku Abakrisitayo b’omwa kighonye ky’erimbere mub’igha erirwanisya akasolholho akabya kakanyirire?

6 Abakrisitayo b’omwa kighonye ky’erimbere mub’igha erirwanisya akasolholho akakalire akabya kuswire omwa Bayuda. Okwa Pentekote 33 E.K., ababya bikere omwa Yerusalemu mubakokya Abakrisitayo bahya-bahya erilhua omwa bihugho muthina-muthina. (Emib. 2:5, 44-47) Eritsomana erya Bakrisitayo Abayuda bakanganaya balikyabo abalhua omwa bindi bihugho mukyakangania ku banasi ndeke “erikokya” nga niki, ni bugha ambu eritsomana ab’ehandi.

7 Aliwe ekithunga ky’Ekikrisitayo eky’erimbere kyabere kinemukulha, muhabya ekitsibu ekyangabya ikyalethawa busana n’akasolholho. Abayuda abakabugha Olhugiriki mubayineghenia bathi abakwakali babu sibathabya bakakolhwa ndeke. (Emib. 6:1) Erighunzaho ekitsibu eki, abakwenda mubasombolha abalhume musanju nuku sihabye oyuwamalekeranibwa. Abalhume abosi aba babya bawithe amena w’Ekigiriki, ekyangabya ikikakanganaya indi abakwenda banza erighunzaho erikakakakania lyosi-lyosi eryabyaho omwa Bakristayo b’omwa kighonye ky’erimbere busana n’ey’obuli mundu alhuire.Emib. 6:2-6.

8, 9. (a) Ni bibulyo byahi ebyanga thuwathikya eriminya nga thune mw’akali nga kasolholho? (b) Ni kyahi ekya thutholere ithwalhusya omwa mithima yethu? (1 Pet. 1:22)

8 Thukyasi-sithukyasi, ithwe bosi emibere y’eya thulhuire yikathuhambako kutsibu. (Abar. 12:2) Eryongera okw’ekyo, thukabya ithunemwowa abataka bethu, abathukakolha nabu, kutse abathukasoma nabu bakakania nabi okwa bandu abalhuire ehandi, ab’ekindi kihanda kutse ab’eyindi rangi. Amalengekania w’akasolholho ng’aya akathuhambako athi?  Kandi thukayithwa thuthi omundu amakania-kania okw’eya thulhuire—obundi ng’erikania omwa nzira y’ekisehya okwa mibere y’ewethu?

9 Omukwenda Petero mwaghunza obuthuku iniane mw’amalengekania w’erisolholha abathe Bayuda, aliwe omwa lyolho-lyolho mw’igha erilhusya amalengekania ayo w’omwa muthima wiwe. (Emib. 10:28, 34, 35; Gal. 2:11-14) Kuthya nethu, thwamayilhangira ithune mw’akali ng’akasolholho kutse eyiri nga miyiheko busana n’aha thulhuire, thutholere ithwalengaho kutsibu eriyiha mw’amalengekania ng’ayo. (Soma 1 Petero 1:22.) Ikyangana thuyithaghisya eryibuka ngoku ithwe bosi sihali oyutholere omulhamu; ithwe bosi sithuhikene, nomuthwangabya ithulhuire hayi. (Abar. 3:9, 10, 21-24) Neryo ni kyahi ekyangaleka ithwayowa nga thulengire abandi? (1 Kor. 4:7) Thutholere ithwabya n’amalengekania agho mukwenda Paulo abya nagho, oyuwabwira balikyabo Abakrisitayo abahakabibwa athi ‘sibakiri b’ehaali kutse ab’ekindi kihanda,’ athi aliwe ni “b’ekithunga kya Nyamuhanga.” (Efe. 2:19) Erihiraho akaghalha nuku thwangahwa mw’amalengekania w’erisolholha ab’ehandi kikendi thuwathikya eriambalha omundu muhya-muhya.Kol. 3:10, 11.

NGOKU THWANGA TSOMANA AB’EHANDI

10, 11. Boazi mwakangania athi amalengekania wa Yehova okwa b’ehandi omwa mibere athwaliramu Ruta Omunya Moabu?

10 Ahathe erithika-thika Boazi mwakangya amalengekania wa Yehova okwa b’ehandi omwa mibere athwaliramo Ruta Omunya Moabu. Omughulhu Boazi asa omw’irima erisyalebya abaghesi, mwalhangira omukali ow’ehandi oyukakolha kutsibu iniane mubotha-botha enyuma sy’abaghesi biwe. Boazi abere owa ngoku Ruta nibya mwakasaba eribotha-botha—nomw’anabya w’obughabe erikikolha—mwalhaghira abakoli athi bamulhusiraye awandi makundi w’omwa mighanda, abothe-bothegho.Soma Ruta 2:5-7, 15, 16.

11 Erikanirania eryabyaho likakanganaya ngoku Boazi abya atsomene Ruta n’emibere eyikalire eyo abyamu iyo ng’ow’ehandi. Ekikakanganaya ekyo, mwamubwira athi abye ahali abasika biwe, nuku abalhwana ababya omw’irima sibamukole nabi. Nibya mwalhangira athi akabana ebyalya n’amaghetse, ng’abahingyi biwe. Kandi Boazi, mwathakania n’omukali w’ehandi oyu omwa nzira eyangaleka iniayilhangira mwa wahisi, aliwe, mwamusikya omuthima.Ruta 2:8-10, 13, 14.

12. Eritsomana abandi lyanga hamba lithi ndeke okwa bakalhua ehandi?

12 Olhwanzo olhwa Ruta akangaya nyinyi-byalha wiwe Naomi silho lhusa olhwa leka Boazi iniamutsemera, aliwe, n’ekindi ekya mutsemesaya ly’eribya Ruta abya iniabiribya muramya wa Yehova. Eritsomana lya Boazi lyakanganaya olhwanzo olhuthyusa olhwa Yehova aby’awithire omukali oyuwasyasondaya “ah’erisaghira omw’isi w’ebipupa” bya Nyamuhanga wa Israeli. (Ruta 2:12, 20; Emi. 19:17) Kuthya namunabwire, ithwe erikangania abandi b’olhukeri kyangana wathikya “abandu abosi” eriminya ekwenene n’erilhangira ngoku Yehova abanzire kutsibu.1 Tim. 2:3, 4.

Mbwino thukanatsangira abahyaka abakasa okwa Kingdom Hall? (Lebaya enungu 13, 14)

13, 14. (a) Busana naki thutholere ithwalhangira thuthi thukatsangira ab’ehandi okwa Kingdom Hall? (b) Wanga singura wuthi erisaghirira eriyihira okwa b’ehandi?

13 Thwangana kangania eritsomana ab’ehandi okwa mihindano yethu omw’ibaramukya ithunatsangire. Obundi thukanalhangira ngoku abakalhua ehandi bakanakwa esisoni n’eriyisolholha okwa bandi. Busana n’emibere bakuliramo kutse eyindi mibere, ibanganayowa nga ni bahisi okwa b’eyindi rangyi kutse ab’ekindi kihugho. Busana n’ekyo, thutholere ithwalhangira thuthi thukabatsangira n’erikangania ku thubatsomene. Wamabya iwangana kolesya e JW Language app, iyangana kuwathikya erigha  eriramukya ab’ehandi omwa mubughe wabu.Soma Abanya Filipi 2:3, 4.

14 Wangana saghirira eriyihira okwa b’ehandi. Eriyilhusya mw’eriyowa eryo, iwangana bakanirya bike ebikuhambireko. Iwangana yisanga ebya muhambenemu ini bingyi kwilhaba ebya muthahambenemu, kandi iwalhangira ngoku obuli bandu banawithe ebya bakathoka n’ebya bathethoka.

WATHIKAYA ABOSI ERIYOWA BUHOLHO

15. Ni kyahi ekikendi thuwathikya erithwalha lyolho abanemulengesya eribeghera omwa kindi kihugho?

15 Erithoka eriwathikya abandi omwa kithunga bayowe buholho, yibulhaye bino, ‘Namabungira omwa kindi kihugho, ini ngandyanza banyithwale bathi?’ (Mt. 7:12) Thwalha lyolho abanemulengesya eribeghera ekindi kihugho. Erimbere, ikyangana thukalira eriyitheghererya ndeke amalengekania wabu kutse emibere yabu. Omwakanya k’erilengekania thuthi batholere ibaghendera okwa mibere y’ewethu, busana naki iwuthabathwalha ngoku bali?Soma Abanya Roma 15:7.

16, 17. (a) Ni byahi ebya thwanga kolha eriyithunda hakuhi n’ab’ehandi? (b) Thwanga wathikya thuthi ab’ehandi abali omwa kithunga kyethu?

16 Thwamaminya ebihambire okwa kihugho ky’ab’ehandi n’emibere y’ewabu, ithwangana bana ikyabirithwolhobera eritsanga nabu. Ithwangana kolesya okwa buthuku bw’eriramya ly’eka eriminya bingyi ebihambire okwa bathuthasi ndeke abali omwa kithunga kyethu kutse omwa bulhambu bwethu. Ekindi ekyanga thuwathikya eriyithunda hakuhi n’abakalhua ehandi, ly’eribakokya ewethu okw’irya. Kundi Yehova ‘abirilibulha enzira busana n’erikirirya ly’ebihanda,’ mbwino nethu sithwangalibulha enzira kutse erikyungulira balikyethu ab’ehandi “abali omwa kithunga ky’ab’ikirirye”?Emib. 14:27; Gal. 6:10; Yobu 31:32.

Mbwino thune mukokya abahyaka abakalhua omwa bindi bihugho? (Lebaya enungu 16, 17)

17 Omw’ihiraho obuthuku bw’eribya haghuma n’eka eyabirihumira omwa kihugho kyethu, ithukendi thoka erilhangira akaghalha  akabanemuhiraho eribeghera emibere y’ewethu. Aliwe, ithwangana lhangira ithutholere eribawathikya erigha omubughe wethu. Obundi nibya ithwangana bawathikya omwa sindi nzira, ng’eribakangirira aha bangabana omubiiri n’ah’erikalha ahatholere. Erikolha ebiri ng’ebyo ikyangana wathikya kutsibu mulikyethu.Emi. 3:27.

18. Ni ky’erileberyako kyahi ekyo abakasuba omwa kindi kihugho banga gherererya munabwire?

18 Nomwabine bithya, abakalhua ehandi batholere ibalengaho kutsibu eribeghera emibere ey’omwa kihugho kihya-kihya. Ruta mwahira h’eky’erileberyako ekyuwene okw’ekyo. Eky’erimbere, mwasikya emibere ey’ekihugho eky’ahikamu omw’itsuka erisaba ehamuli ey’erikuma-kuma ebikasighalira. (Ruta 2:7) Mwathakwama kya yabotha-botha ng’oyukathuhaya omwinda kundi ambu ahamulirwe. Ekyakabiri, mwakangania erisima liwe busana n’eritsomana erya bamukanganaya. (Ruta 2:13) Abakasuba omwa kindi kihugho bamakangania omubere owuwene ng’oyu, abikalhani n’Abakrisitayo balikyethu ab’omwa kihugho ekyo ibangana basikya.

19. Ni nzumwa syahi esyanga leka ithwangirira ab’ehandi?

19 Thutsemire kundi Yehova busana n’olhukogho lhwiwe lhunene abirilighira abandu ab’emisindo yosi eriowa engulhu yuwene. Obundi ewabu mubathabana akaghisa k’erigha e Biblia kutse erisangira ndeke n’abandu ba Yehova. Lero kundi lino bawithe akaghisa ako, mbwino isithwanga bawathikya nuku baleke eriyowa nga si b’ehandi omughulhu bali nethu? Nomuthwangabya isithuwithe bingyi kinyamubiri kutse isithuwithe ekya thwangabaha, ithwe eribatsomana kikakanganaya olhwanzo olhwa Yehova abawithire. Neryo ithwe ‘ng’abakagherereraya Nyamuhanga,’ thukalengaho kutsibu eryangirira ab’ehandi abali ewethu.Efe. 5:1, 2.

^ [1] (enungu 1) Erina lyabirihindulhwa.