Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ERIYIKANIAKO

Munalengaho Erighererya Ababya by’Erileberyako Ebyuwene

Munalengaho Erighererya Ababya by’Erileberyako Ebyuwene

Munabulya indi, “Wunasi emyaka yaghe?” “Nganasiyo ndeke-ndeke.” Izak Marais oyuwanyibirikirako e Colorado erilhua Patterson, New York kw’abya asubirye athya. Muleke ngasoborere ekyaleka ihabya erikanirania eri.

NABUTHAWA ebiro 10 Okwerikuminibiri, 1936 omwa Wichita, Kansas, e Amerika. Iningye mukulhu omwa baana bbani. Ababuthi baghe, William na Jean, ini baramya ba Yehova ab’omuhwa. Thatha iniawithe olhukwamirwa omwa kithunga ng’olhukakolhawa n’omusangania ow’akathunga k’abasyakulhu munabwire. Oyuwakangiriraya mama waghe y’ekwenene ye Biblia ni mama wiwe, ya Emma Wagner. Emma mwahikya ekwenene eyo okwa bandu bangyi, imwamune na Gertrude Steele, oyuwakolha obumisani habw’emyaka mingyi e Puerto Rico. * Neryo nabya ngwithe bandu bangyi b’erigherererya.

ERYIBUKA EBY’ERILEBERYAKO EBYUWENE

Thatha waghe an’imene okwa nzira, inianemughabira abakalhaba b’esyogazeti

Kyamukagha kighuma, omw’igholho-gholho inganawithe myaka ithano, ingye na thatha thwabya ithune mughabira abakalhaba b’esyogazeti sye Watchtower na Consolation (e Awake! hathya). Obuthuku obo, e Amerika nayu iyine omwa lhuhi olhwakabiri olhw’ekihugho kyosi. Omudokita, inianathamire mwathutsubukako n’eritsuma-tsuma Thatha habw’erithendibya n’olhuhandi omwa by’ekipolitiki, amabugha athi thatha ni muba kandi athi akaghana eringira omwa mahe. Dokita mwaseghera oku Thatha kwa hakuhi n’erimuhanda kw’ameso n’eribugha athi, “Iwe, kihuha, thanzwirya!” Munakwa engitsi, aliwe ibbwa kandi namayighomba obuthubaha bwa thatha. Mwalholha embere n’erighaba esyogazeti okwa bandu ababya ibamabiriyisorokya. Neryo n’omusirikali mwahikaho, kandi dokita mwapura kutsibu athi, “Thayira ekya wukakolha okwa kihuha eki!” Omusirikali mwalhangira ngoku dokita oyo athamire, neryo mwabugha nayu athi, “Thwalha etamiro yawu y’eka!” Abosi mubaghenda. Ngabya ing’ibuka, ingasima Yehova busana n’obuthubaha obw’aha thatha waghe. Aby’awithe esyosaluni ibiri omwa Wichita, kandi dokita oyo ini mughuma w’okwa bakabera erighemberwa omwa saluni esyo!

Ingane n’ababuthi baghe, thukaghenda okwa lhuhindano e Wichita omo myaka eya 1940

Inganawithe myaka munani ababuthi baghe mubaghulya enyumba yabu n’esyosaluni, bamahimba akanyumba kake akakahumibawa, bamasuba e Colorado eriyakolha ahali obuyithawa bunene. Muthw’ikalha hakuhi n’etawuni eye Grand Junction, aho ababuthi  baghe bakolera obutemburi n’eribya ibanemulima n’erithunga. Yehova mwatsumulha omuhwa wabu, ekithunga kyamatsukayo. Eyo ya Thatha, anyibatiziraya ebiro 20 Okwomukagha, 1948 omwa lhusi olhukalhua omwa bithwa, haghuma n’abandi abaligha ekwenene ye Biblia, imwamuli Billie Nichols na mukali wiwe. Enyuma waho Billie Nichols na mukali wiwe mubatsuka omubiiri w’obulebererya bw’omuthimbo, kuthya n’omwana wabu na mukali wiwe nabu mubabukolha.

Ithubeghere kutsibu okwa bandu bangyi ababya bakayihwerya omwa mubiiri w’Obwami n’eribya ithunemukania okwa by’obunyakirimu ebikahimba, kutsibu-tsibu ab’eka yabu Steele—Don na Earlene, Dave na Julia, na Si bana Martha—abahamba okwa ngebe yaghe kwa kutsibu. Mubanyikangania ngoku erihira Obwami bw’embere kikaleka iwathunga ekighendererwa omwa ngebe n’eritsema.

ERITHASYAHUMA KANDI

Inganawithe myaka 19, munywani w’eka yethu ya Bud Hasty, mwanyisaba athi thukole haghuma obutemburi omwa bitsweka by’eyikwa ebye Amerika. Omulebererya w’omuthimbo mwabugha athi thughende e Ruston, Louisiana, eyabya Abema ababya ibabirisebebera. Muthwabwirwa eribya thukabya n’emihindano eyosi obuli wiki basire sibathasa. Muthwabana omwanya owatholere ow’erihindaniramu, neryo thwam’uwaniagho. Muthwabya n’emihindano eyo, aliwe ihakanayira ithwabya ithwe babiri basa. Ithwe babiri ithukalhabaya ebitsweka omw’isubungukana, owundi akalhabya n’owundi iniasubirya ebibulyo ebyosi. Omwa kitsweka mwamabya imuli eky’erilhangirirako, ithwe bosi babiri ithukaya embere, isihali omuhulikiriri na mughuma! Erighunzerera, mwali wethu omukekulhu mwatsuka eribya akahindana. Endambi muyahika abigha be Biblia balebe, haghuma n’abasebebere bamatsuka emihindano, muhathalhaba buthuku bungahi neryo kyamabya kithunga.

Kiro kighuma, ingye na Bud muthwabana omusomesya w’edini ya Church of Christ, oyuwakanaya okwa masako agho nabya isingasi. Eki mukyanyitha obuli nga buba n’erileka ingathasyalengekania buuli okwa bya ng’ikirirye. Eyenga muyahwa ikungane musoma omwa kiro, nuku ngabane eby’erisubirya okwa bibulyo ebyo abulhaya. Ekyo mukyaleka ingayira ekwenene mwa yaghe, kandi munganza kutsibu erithasyabana owundi musomesya w’edini.

Enyuma w’obuthuku buke, omulebererya w’omuthimbo mwanyibwira athi ngahumire e El Dorado, Arkansas, eriyawathikya ekithunga ky’eyo. Iningabya inganemuya e Colorado eriyayithonganako okwa kathongole k’ab’amahe. Kiro kighuma muthwaghendayo omwa matoka yaghe n’abatemburi balebe abo thwabya thukakolha nabu, neryo muthwathunga aksidenti thukahika e Texas, neryo ematoka yaghe yamayifunya-funya. Muthwabirikira oku mughalha wethu mughuma,  amasa n’erithuthwalha ewiwe n’enyuma waho amathuthwalha okwa mihindano. Okwa mihindano mubaranga ngoku thwathungire ekitsibu, neryo balikyethu mubathuwathikya omwa by’esyosente. Kandi mughalha wethu oyo mwaghulya ematoka yaghe eyo dola 25.

Muthwathoka erihika e Wichita, eyo ow’omukagho wethu braza McCartney, abya akakolera obutemburi. Abahasa biwe, Frank na Francis, babya baghuma okwa banywani baghe kutsibu na hathya bakine. Ibawithe ematoka ngulhu, bamanyighulyayo dola 25, esingene n’esyo bamba okwa yaghe eyatsanda. Oyu w’abya murundi w’erimbere erilhangira ndeke-ndeke ngoku Yehova amamba ekya ngayithagha busana n’eribya iningahira Obwami bw’embere. Okwa lhubungo olhu, ab’eka ya McCartney mubanyikangania omusika mubuyanga oyutsomene eby’ekithunga, iya Bethel Crane. Mama wiwe ya Ruth, Omwema wa Yehova w’omuhwa munene omwa Wellington, Kansas, oyuwalholha embere erikolha obutemburi erihika omo myaka yiwe ye 90. Muhathahwa omwaka inde nathahya Bethel omo mwaka wa 1958, kandi nayu mwatsuka erikolha naghe obutemburi e El Dorado.

ERIKOKIBWA ERIKATSEMESAYA

Thwabere thwabirighanirya okwa by’erileberyako bibuya ebya thwakulha ithunalholire, muthwathwamu eribya ithunayitheghekire, erikolha ekyosi-kyosi ekya kithunga kya Yehova kyanga thubwira erikolha. Muthwathumwa eribya batemburi b’embaghane e Walnut Ridge, omwa Arkansas. Kandi omo mwaka wa 1962, muthwatsema thukabirikirwa okwa Sukuru eya Gilead eya 37. Ekya thutsemesaya, Don Steele nayu abya omwa sukuru eyo. Esukuru yabere yikahwa ingye na Bethel muthwathumwa e Nairobi, Kenya. Muthwakwa obuli nga bulighe thukahongoka erilhua e New York, aliwe ibbwa obulighe obo mubwahinduka bitsange thukahindana baghalha bethu okwa kibugha ky’endege e Nairobi!

Ithune omw’ithulira e Nairobi na Mary na Chris Kanaiya

Muthwalhuaho ithwanza e Kenya n’omubiiri w’erithulira owa thwabya thukakolha. Omwigha wethu we Biblia ow’erimbere erikulha-kulhana abya Chris na Mary Kanaiya. Na hathya bakine omwa mubiiri w’omughulhu wosi e Kenya. Omwaka owakwamako muthwabwirwa erighenda e Kampala, Uganda, thwamabya bamisani b’erimbere omwa kihugho ekyo. Eyo yabya mighulhu eyikatsemesaya, kundi abandu bangyi ibanzire kutsibu erigha ekwenene eyiri omwa Biblia, kandi mubabya Bema ba Yehova. Aliwe, thwabere thwaghunza omwa Afirika mw’emyaka isathu n’embindi, muthwasuba eka eriyabutha. Neryo muthwasuba e Amerika. Erighunzerera, muthwalhangira ithutholere erisuba e Amerika. Ekiro thwahongoka erilhua omwa Afirika, muthwabya n’obulighe bunene, obulhabire obwa thwabya nabu thukalhua e New York. Thwabya ithwabiryanza abandu b’omwa Afirika kandi muthwabya ithune n’amaha w’erisyasubulha.

ERITHUNGA OLHUKWAMIRWA LHUHYAKA

Muthw’ikalha ebulengera lyuba bwe Colorado, eyo ababuthi baghe babya bikere. Omusika wethu w’erimbere ya Kimberly abere abuthwa, muhalhaba myezi 17 thwamamusubyako owundi iya Stephany. Olhukwamirwa lhuhyaka lhw’eribya babuthi olhu muthwatsomanalho kutsibu, kandi muthwatsukiraho eringirya ekwenene omwa basika bethu abo. Muthwanza nethu eribakangania eby’erileberyako ebyuwene nethu ebya babya ibabirithuhiriraho. Thwabya ithunasi ndeke ngoku nomwakine indi erihiraho eky’erileberyako kibuya kikawathikaya abaana, ekyo sikirilhuaho kikamanyisya kithi bakendi syakulha ibakolera Yehova. Abalere b’okw’ingye, omulhwana n’omusika, mubasighania ekwenene. Obundi, kiro kighuma kandi bakendi syagherererya eby’erileberyako ebyuwene ebya bakanganibawa.

Muthwatsemera kutsibu erilembera abasika bethu aba kandi ithukalengaho erikolha haghuma nabu. Kundi thwabya thwikere hakuhi ne Aspen, Colorado,  ithwe bosi muthwasombolha omusathu owa skiing owakabya okwa syonzururu, nuku thubye thukasathagho haghuma ng’eka. Obuthuku bw’eriyitsemesya obu ibukathuha akaghisa k’erikanirania n’abasika bethu, ithune okwa musathu oyu. Kandi ithukaghenda ithwa yapanga omwa syohema kandi ithwabya ithunemukanirania ndeke okwa muliro omwa kiro. N’omwa bulere bwabu ibakabya ibane mubulya ebibulyo nga bino “Ngendi syakolhaki nabirikulha?” kandi “Nganzire erithahibwa n’omulhume oyuli athi?” Muthwalengaho erihira eby’obunyakirimu omwa malengekania n’emithima yabu. Muthwabawathikya eribya n’ekilhubirirwa ky’omubiiri w’omughulhu wosi kandi ngoku ni ky’amenge erithahibwa n’oyuwithe ekilhubirirwa ikya n’ekyo. Muthwalengaho eribawathikya erilhangira ngoku ni ky’amenge omundu erithend’ingira omwa butheke iniakine mulere kutsibu. Muthwabya thukababwira thuthi “Ibya bwiranda erihika hakiri-hakiri myaka 23.”

Ngoku ababuthi bethu banakolha bakathukulya, nethu muthwahiraho akaghalha eribya okwa mihindano n’erisangira omw’ithulira haghuma ng’eka. Muthwahiraho emitheghekere ey’erilhangira thuthi abandi ababya omwa mubiiri w’omughulhu wosi bak’ikalha eka wethu. Kandi ithukabya ithunemukania n’obutseme okwa buthuku thwabya omwa mubiiri w’obumisani. Ithukabugha ngoku thunawithe amaha indi kiro kighuma ithwe bosi bbani thukendi syabungira omwa Afirika. Abasika bethu ibanzire ibasyakolha ekyo.

Ithukabya n’erigha ly’eka mughulhu wosi, ithwabya n’emisathu eyiri mw’emibere eyanganabya okwa sukuru. Ithukabugha thuthi abasika basathe ekitsweka ky’Omwema wa Yehova erisubirya okwa bibulyo. Erigha omwa nzira eyi ikikabatsemesaya, kandi mukyaleka ibasika. Babere banemukulha, bamatsuka eribya ibane muyineghenia okw’igha ly’eka. Kiro kighuma, omw’iyibulha-bulha, munabathibithako indi baghende omwa bisenge byabu kandi indi sithwend’igha. Mubasagha, bamatsuka eririra bathi banzire erigha. Neryo muthwalhangira kwesi ngoku thunemuhira omwa mithima yabu mw’omubere w’erianza eby’obunyakirimu. Mubakulha bamanza erigha eryo, kandi ithukabaha obwiranda bw’erikania. Aliwe, ikikanathukalira, thukowa bakabugha bathi hane ebindi omwa Biblia ebya bathe lighirana nabyo. Nomwabine, muthwaminya ebiri omwa mithima yabo. Ithukabya thwabirighanirya nabu, ibakalighirana n’amalengekania wa Yehova oko myatsi.

ERIBEGHERA ESINDI MBINDUKA

Omubiiri w’erikulya abasika bethu, mwabya ng’amanguha. Omwa buwathikya n’obusondoli bw’ekithunga kya Nyamuhanga, muthwabakulya ibanzire Yehova. Muthwasima abosi babiri bakatsuka obutemburi bakaghunza esukuru, kandi mubigha emibiiri eyanga bathokesya eriyibanira akasente akanga bawathikya. Mubahumira e Cleveland omwa Tennessee, haghuma n’abandi bali bethu babiri eriyawathikya ahabya obuyithawa bunene. Ithukabakwa olhukando lhunene, aliwe muthwatsema kundi babya ibakakolesaya esyongebe syabu omwa mubiiri w’omughulhu wosi. Ingye na Bethel muthwatsuka kandi obutemburi, kyamathukolya okw’ibana esindi nzunzo esikaletha etseme. Muthwakolha ng’abawathikya b’abalebererya b’omuthimbo n’erikolha okwa mihindano eminene-minene.

Abasika bethu babere bathe bahumira e Tennessee, mubatsuka eribungira e London, England, bamahika n’okwa Beteli. Stephany, inianawithe myaka 19, mwabanayo omulhwana omunya Beteli iya Paul Norton. Babere bakathasyabungirayo Kimberely nayu amabana Brian Llewellyn, omughuma w’okwa babya bakakolha n’omulhwana oyo. Neryo Paul na Stephany mubathahania—aliwe omusika iniamabirihikya myaka 23. Brian na Kimberly mubathahania omwaka owakwamako—Kimberly iniawithe myaka 25. Neryo mubasighalha bwiranda erihika hakiri-hakiri myaka 23. Muthwaligha ndeke-ndeke abo basombolha eringira nabu omwa butheke.

Paul na Stephany haghuma Kimberly na Brian okwa Beteli ye Malawi omwaka wa 2002

Abaana bethu aba babirithubwira bathi eky’erileberyako kyethu n’eky’ababuthi bethu mukyabawathikya erighendera okwa kihano kya Yesu ‘eky’eritsuka erisonda Obwami,’ nibya n’omughulhu emingirirye yabu y’eby’esyosente yikalire. (Mt. 6:33) Omo Kwakani 1998, Paul na Stephany mubabirikirwa okwa sukuru ye Gilead, ekilasi eya 105, enyuma waho, bamathumwa eriyakolera e Malawi omwa Afirika. Okwa buthuku ibwa n’obo, Brian na Kimberly mubabirikirwa okwa Beteli kwe London n’enyuma waho bamathumwa okwa Beteli ye Malawi. Muthwatsema kutsibu, kundi sihali eyindi nzira eya balere banga koleseryamu esyongebe syabu.

ERINDI IKOKYA ERIKATSEMESAYA

Omo Kwokubanza 2001, w’omughulhu thwathunga erikanirania ly’okwa simu eriri okw’itsuka ly’omwatsi ono. Mughalha wethu Marais, omulebererya  w’Omubiiri w’Erihindulha, mwabugha athi baghalha bethu banemuthegheka erithendeka abahinduli erithimba omwa kihugho kyosi eriyitheghererya ndeke Olhusungu. Nomwakine indi nabya w’emyaka 64, babya ibanemulebya naghe ngana nganathendekwa nuku nangabya mughuma w’okwa bakathendeka abahinduli. Ingye na Bethel muthwakihira omwa misabe n’erikikaniako n’ababuthi bethu, nuku bathuhe okwa menge. Abosi mubathulighira erighenda nomwakine indi thwangabere isithwanga thasyabawathikya. Neryo munamanyisya baghalha bethu ngoku thukendi tsema kutsibu eribana olhusunzo lhubuyanga olhu.

Neryo mama waghe mwabanika mw’ekansa. Munamubwira indi sithwendi ghenda, thukendi wathikya mwali wethu iya Linda erimuthwanira. Mama mwasubamu athi, “Ekyo sinanga kiligha. Iningendi yowa nabi mwamathendi ghenda.” Linda nayu kw’anabya ayowire athya. Ka muthwasima kutsibu omuthima wabu w’eriyihayo n’obuwathikya bw’abanywani bethu ab’omwa kitsweka ekyo! Habere halhaba kiro kighuma thwaghendire okwa Watchtower Educational Center omwa Patterson, Linda mwathutherera akathubwira ngoku Mama abiriholha. Muthwakolha ekyabya iniabirithubwira athi thukole, thwamayihwerya omwa mubiiri wethu omuhyaka.

Ekya thutsemesaya, muthwatsuka erithumwa okwa Beteli ye Malawi, ey’abasika bethu na bira babu babya bakakolera. Muthwalholhanako kandi! Enyuma waho, muthwayakangirirya e Zimbabwe n’enyuma waho e Zambia. Habere halhaba myaka isathu n’embindi ithune muthendeka abahinduli, muthwabwirwa indi thusube e Malawi erihandika ebyalholirweko by’Abema abendereribawa busana n’erithendibya na lhuhandi omwa by’epolitiki ibo ng’Abakristayo. *

Ithune n’abitsikulhu bethu omw’ithulira

Kandi muthwathasyayowa nabi thukasuba Basalt, Colorado omwaka 2005, eyo ingye na Bethel thunemulholha embere n’obutemburi. Omo mwaka 2006, Brian na Kimberly mubahumira hakuhi nethu n’abasika babu babiri, iya, Mackenzie na Elizabeth. Paul na Stephany bakine e Malawi. Paul ali okwa Kathunga ak’Ekyaghanda ky’Omuthahulha. Kundi lino ngayahikaya emyaka 80, ngatsema kutsibu ingalhangira abalhume abakine balere abanabirikolha nabo ahabw’emyaka mingyi bakakolha emibiiri eya nabya ingakolha. Etseme eya thuwithe, kwilhabirirya yiseghemere okwa by’erileberyako bibuya ebya thwakanganibawa nethu erilengaho eribikangania abaana bethu n’abitsikulhu bethu nuku baghasirawe.

^ enu. 5 Lebaya e Watchtower ey’Okwakathano 1, 1956, olhup.  269- 72, n’ey’Okwakasathu 15, 1971, olhup. 186-190, erithasyaminya bingyi okwa mubiiri w’obumisani omw’eka yobu Steele.

^ enu. 30 Ng’eky’erileberyako, lebaya eriyikaniako lya Trophim Nsomba omwa Watchtower eya Okwakani 15, 2015, olhup. 14-18.