NG’IBUKA kiro kighuma kera omwa ngyakya iyine ekihuhiriro kinene omwa Brookings, Dakota, U.S.A. Hakanayira inayowa ekihuhiriro ekyo nga kinemwasa. Thwabya ithune n’abandi omwa kinyumba ekithemu n’ah’eryothera, ithwe bosi ithunemutukumira. Thwabya hakuhi n’ekikalaya kinene ekiri mw’amaghetse, kandi amaghetse ayo iniahuhirire kutsibu! Muleke ngababwire okwa ngebe yaghe mwanaminya aho nga thwabya thukakolhahoki.

EKA YETHU

Thatha owundi, ya Alfred bana thatha waghe

Nabuthawa biro 7, Okwakasathu, 1936. Thwabya thubuthirwe bbani, kandi in’ingye mulere. Thwabya thwikere omwa kafamu kake omwa South Dakota. Eby’obulime ithubyanzire kutsibu omw’eka yethu, aliwe siky’ekyabya kikulhu kutsibu. Ababuthi baghe mubabatizibwa 1934. Mubayihayo oku Yehova, neryo erikolha erisonda liwe ky’ekyabya embere omwa ngebe yabu. Thatha waghe, Clarence, n’enyuma waho thatha waghe owundi ya Alfred, mubahebwa olhusunzo olhwa thwasi lino ng’omusangania w’akathunga k’abasyakulhu omwa kithunga kyethu ekye Conde, e South Dakota.

Ithwe bosi ng’eka ithukaghenda buli kiro okwa mihindano n’erithulira nyumba okwa nyumba thukabwira abandi okwa maha mabuya agho Biblia yikathubwira okwa buthuku obukasa. Eky’erileberyako kibuya ky’ababuthi baghe mukyathuwathikya eryanza Yehova. Mwali wethu, Dorothy, naghe muthwabya bathuliri ithunawithe myaka mukagha-mukagha. Omwa 1943, mun’ingira omw’Ithendekero ly’Omubiiri w’Ekiteokrasi, eryabya imulyanamatsuka.

Inganemukolha obutemburi omwa 1952

Ithwanzire kutsibu erighenda okwa mihindano eminene-minene. Ng’ibuka olhuhindano olhwabya 1949 omwa Sioux Falls, e South Dakota. Mughalha wethu Grant Suiter mwalhabya omukania owabya  n’omuthwe “Enduli Yiri Hakuhi-kuhi!” Mwahira omuwatho okwa nzumwa y’eribugha indi Abakristayo abosi abayihereyo babya batholere ibakolesya engebe yabu erithulhughania engulhu yuwene y’Obwami bwa Nyamuhanga. Enyuma w’aho, munayihayo oku Yehova. Munabatizibwa okwa lhuhindano lhw’omuthimbo olhwakwamako, e Brookings, biro 12, Okwerikuminakughuma 1949. Ekyo ky’ekyaleka inabya mughuma w’oko babya omwa kinyumba ekihuhirire ekyanga lyabugha erimbere. Ithwe bosi bbani thwabya thwimene aho thukalinda eribatizibirwa omwa kikalaya kinene.

Neryo munathwamu erikolha obutemburi. Munabutsuka omo Kwokubanza 1, 1952, ingane w’emyaka 15. E Biblia yikabugha yithi: “Wulendere haghuma n’abandu b’amenge nawu wasyabya w’amenge,” kandi ini banene eka ababya b’amenge abanyisighika nabirithwamu erikolha obutemburi. (Emisyo 13:20) Mughulhu mungyi iningaghenda omw’ithulira na thatha owundi, ya Julius, oyuwabya awithe myaka 60. Nomwakine indi abya mukulhu kutsibu okw’ingye, ithukatsemera eribya haghuma omw’ithulira. Munamwighirako bingyi n’ebyabirilhabamu omwa ngebe. Na Dorothy nayu mwatsuka obutemburi.

ABALEBERERYA B’OMUTHIMBO MUBANGWATHIKYA

Omughulhu nabya mulere, ababuthi baghe ibakakokaya eka y’abalebererya b’omuthimbo na bakali babu. Mughalha wethu Jesse na mukali wiwe Lynn Cantwell, mubangwathikya kutsibu. Mubanyitsomana kutsibu n’erinyihira mw’omuhwa. Ibakabya bamabungira ekithunga ekiri hakuhi nethu, ibakana nyikokaya erighenda nabu omw’ithulira. Ininga tsema omughulhu ngali nabu! Ingayighomba eribya na bingyi by’erikolha omwa mubiiri wa Yehova ng’ibo.

Omulebererya oyuwakwamako abya ini Bud Miller. Iyo bana mukali wiwe Joan, babere babungira ekithunga kyethu, nabya ngwithe myaka 18. Omwa buthuku obo, egavumente muyambirikira yithi banzire ng’ingire omwa mahe. Munayowa ibakanza erinyikolesya omubiiri ow’athatholere, kundi Yesu mwathulhaghira athi isithwayingiraya omwa by’ekithabale ky’ekihugho. Ingye aliwe inganzire erithulha engulhu yuwene y’Obwami. (Yoane 15:19) Neryo munabasaba indi banyithwale ng’omukangirirya w’edini.

Munatsema mughalha wethu Miller akabugha athi akendibyaho abanya gavumente bakambulya.  Isi mulhume w’esisoni, kandi isyalisagha abandu. Kandi iniasi ndeke Amasako. Eribya iniane naghe aho mukyanyighumya! Omo mwaka wa 1954, egavumente muyaligha erinyithwalha ng’omukangirirya w’edini, oyuthelighirawa eryingira omwa mahe. Neryo munabya bwiranda erikolha bingyi omwa mubiiri wa Yehova.

Imunganamasa okwa Beteli, ingane ahali etrakita eyo thwabya thukakolesya omw’irima

Buthuku buke enyuma w’aho, munabirikirwa okwa Beteli, eriyakolera ahabya hakahulhwa mwa Watchtower Farm, eyabya e New York okwa Staten Island. Munakolerako habw’emyaka ng’isathu. Munaminya bingyi kundi iningalholha oku balikyethu banene ab’amenge n’erikolha nabu.

ERIKOLERA OKWA BETELI

Okwa WBBR thuna Mughalha wethu Franz

Eyo y’eyanabya n’eradio yethu eya WBBR. Abema ba Yehova mubakolesya eradio eyo eritsuka 1924 erihika 1957. Omw’irima lye Beteli imukolera abanya Beteli nga 15 kutse 20. Abangyi omw’ithwe ithuli balere, kandi isithuli thwaminya bingyi. Aliwe mughalha wethu, oyuwabya muhakabibwa, iya Eldon Woodworth, nayu iniakakolha nethu. Ithukamulhangira nga thatha, kandi mwathukangirirya bindu bingyi. Thwanabya thwamathunga obundi ng’erithendi yitheghererania n’abandi, Mughalha wethu Woodworth iniakathubwira athi, “Yehova abirilholha embere erikolha ebibuya nomwakine indi ab’akakolesaya sibahikene.”

Harry Peterson abya n’omuhwa omw’ithulira

Mughalha wethu Frederick W. Franz nayu abya inianemuthuwathikya. Abya awithe amenge, kandi iniasi ndeke e Biblia. Iniathutsomene ithwe bosi. Oyuwabya akathutsumbira abya ini mughalha wethu Harry Peterson. Ikikathwolhobera erikolesya erina liwe eryo, butsira erindi erya Papargyropoulos. Nayu abya muhakabibwa, kandi inianzire erithulira. Mughalha wethu Peterson iniakakolha kutsibu okwa Beteli, aliwe kandi inianemukolha ndeke n’omubiiri w’erithulira. Okwezi ikukahwa iniabirighaba esyogazeti nyingyi kutsibu. Nayu iniasi ndeke e Biblia kandi iniakasubiraya ebibulyo byethu bingyi.

MUN’IGHIRA OKU BALI BETHU AB’AMENGE

Omw’irima lye Beteli, ithukanogha ebighuma n’eribihira omwa syombaketi. Obuli mwaka hakuhi ehijaga 45,000 ehy’ebighuma n’ebindi ebiri ng’ebyo ibikabikirawa abanya Beteli. Munakolha na mwali wethu Etta Huth. Abya mwali wethu  w’amenge. Yuwabya wasi emibere y’erithonda ndeke ebighuma n’ebindi byalya ebikalhua omw’irima. Abandi bali bethu erilhua omwa bithunga ibakabya ibanemwasa erithuwathikya, neryo Etta iyukabakanganaya eky’erikolha. Nomwakine indi mwali wethu Etta iyuwasi bingyi omwa mubiiri oyo, iniakabya inianasikirye baghalha bethu ababya bakalebererya eririma eryo. Ithwe bosi mwathuhirira h’eky’erileberyako ekyuwene.

Ithune na Angela haghuma na Etta Huth

Neryo habya mwali wethu Angela Romano nayu ini mughuma w’oko bakasa akasyakolha nethu omw’irima. Etta abya iyuwamuwathikaya eryasa omwa kwenene. Munathahya Angela omo Kwakani 1958, hathya thwamabirighunza myaka 58 ithunemukolera Yehova yo haghuma. Omwa myaka mingyi eyamabirilhaba, obuthaleghulha bwa mukali waghe Angie bwabirileka obutheke bwethu ibwaghuma. Ni mukali w’amenge, kandi ngamuyikethera, n’erimusikirako nomuthwangabana kitsibuki.

OBUMISANI N’ERIBUNGIRA EBITHUNGA

Ekithunga kyabere kyaghulya eradio yethu eya WBBR omwa 1957, munakolera okwa Beteli kwe Brooklyn habw’obuthuku buke. Nabere nabirithahya Angie, muthwalhua okwa Beteli. Muthwakolha ng’abatemburi e Staten Island habw’emyaka isathu. Munanaghunza buthuku bulebe inganemukolera abaghulha eradio yethu. Aliwe ibo babya ibabiryahulhayo mwa WPOW.

Ingye thuna Angie muthwathwamu erithendibya na bindu bingyi nuku kyanga thwolhobera eribya ithunayitheghekire eriyawathikya ahangabya obuyithawa. Kwenene, omwa 1961 muthwabirikirwa eriyakolha ng’abatemburi bambaghane omwa Falls City, e Nebraska. Thwabere thwanahikayo, muthwabirikirwa e South Lansing, New York, eritsuka eriya okwa Sukuru y’Omubiiri w’Obwami. Muthwatsemera kutsibu erithendekwa eryo thwabanayo, kandi thwabya ithwasi thuthi mbwino enyuma w’esukuru, thukendi suba e Nebraska. Muthwasweka thukahebwa olhundi lhukwamirwa. Muthwabya ithukayathumawa e Cambodia ng’abamisani! Omwa kihugho ekyuwene ekyo, ebingyi ebya thwabya thukalhangira, ebya thwabya thuk’owa, n’erirya, byabya bihyaka okw’ithwe. Muthwanza kutsibu eribwira abandu b’eyo b’engulhu y’Obwami.

Ithune na Angela omwa 1975, ithunemubughira okwa tivi

Aliwe endambi muyahika, eby’ekithabale omwa Cambodia byamahinduka, kyamaleka ithwasuba omwa South Vietnam. Habere halhaba myaka ibiri, munalhwalha kutsibu, neryo thwamathwamu erisuba eka, e Amerika, isithwanzire. Nabere nabirilhama, muthwatsuka kandi erikolha obutemburi.

Omo Kwakasathu 1965 muthwatsuka eribungira ebithunga. Ingye na Angie muthwaghunza myaka 33 ithune omwa mubiiri w’eribungira ebithunga n’owe disitrikiti, kandi inganemuwathikya n’okw’itheghekania emihindano eminene-minene. Omubiiri oyo iningatsemeragho kutsibu, kundi eritsuka kera, obuthuku bw’olhuhindano bukanyitsemesaya kutsibu. Muthwaghunza myaka mirebe ithunemubungira ebithunga omwa tawuni ye New York, kandi emihindano eminene-minene eyikabera eribya omwa Yankee Stadium.

ERISUBA OKWA BETELI N’ERIWATHIKYA OMWA BY’ESYOSUKURU SY’EKITEOKRASI

Thuna Angie thwabirihebwa emibiiri mingyi y’ekithunga mihya-mihya n’eyikalire. Omwa 1995, munahebwa olhukwamirwa lhw’erikangirirya abakasa okwa Sukuru y’Abasyakulhu n’Abawathikya. Myaka  isathu enyuma w’aho, muthwabirikirwa eryasa okwa Beteli. Munatsema ingasuba okwa Beteli, oko natsukira eryingira omwa mubiiri w’omughulhu wosi enyuma w’emyaka nga 40 nalilhuireko. Munaghunza obuthuku inganemukolera omwa Dipatimenti y’Omubiiri okwa Beteli, kandi inganemuwathikya erikangirirya omwa mughulhu hamabya esukuru. Omo mwaka wa 2007, Akathunga Akakasondolha mukahiraho e Dipatimenti y’Esyosukuru sy’Ekiteokrasi, eyikendibya yikalebererya esyosukuru esikabya okwa Beteli. Neryo munahebwa olhukwamirwa olhw’eribya mulebererya we Dipatimenti eyo ahabw’emyaka mingyi.

Omwa myaka eya lino-lino, habiribya esyombinduka nyingyi omwa syosukuru nyingyi. Omwa 2008, muhatsuka Esukuru y’Abasyakulhu b’Ekithunga. Omwa myaka ibiri eyakwamako, abasyakulhu abalhabire omu 12,000 babirilhaba omwa sukuru eyi okwa Beteli ye Patterson ne Brooklyn. Esukuru eyo yinemukolhwa n’omwa yindi myanya. Omo mwaka wa 2010, erina ly’esukuru y’Abasyakulhu n’Abaghombe mulyahindwirwe, lyamabya Esukuru ey’Abaghalha Bethu Abahuru Eyiseghemere Okwa Biblia, hamathasyabya n’eyindi eyikahulhawa mwa Esukuru ey’Abakrisitayo Abathahenie Eyiseghemere Okwa Biblia.

Omo Kwomwenda 2014, esyosukuru ibiri esyo musyakolirwe mwa nguma eyikahulhawa mwa Esukuru y’Abathuliri b’Obwami. Okwa sukuru eyi ikukasa abosi, abathahenie, n’abahuru. Omwa bihugho bingyi mubatsema bakaminya ngoku nabu bakendi thunga esukuru eyi. Kikatsemesaya eriminya ngoku ni bangyi abakendi ghasirwa omwa syosukuru esi. Kandi ngasima kutsibu abangyi ababirikolha esyombinduka erithoka erighasirwa omw’ikangiriribwa eri.

Ngabya ingalengekania okwa ngebe yaghe, eritsuka okwa kiro nabya ng’imene omwa kinyumba ekya thwabatizibirawamu, erihika munabwire, ngasima Yehova busana n’abandu abosi b’amenge abo nabiriminya. Babiringwathikya erimuminya n’erithoka erimukolera ndeke. Abandi ini balere okw’ingye, n’abandi ini bakulhu. Kandi abandi ini b’eyindi mibughe eya mbaghane okwa waghe. Aliwe nabirilhangirira okwa mikolere yabu n’ebya bakakolha ngoku banzire Yehova ya kutsibu. Ngasima Yehova busana n’abanywani bangyi b’amenge abali omwa kithunga abo nang’ighirako.

Ngatsema ingabana abakasa okwa sukuru erilhua omwa kihugho kyosi