Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwakasathu 2016

Wangana Sangira omw’Ikamathya Obughuma Bwethu bw’EkikristayoWuthi?

Wangana Sangira omw’Ikamathya Obughuma Bwethu bw’EkikristayoWuthi?

“Busana nayu, omubiri wosi akatsukikanibawa n’erilhukwa haghuma.”EFE. 4:16.

ESYONYIMBO: 53, 107

1. Erilhua okwa nzuko, ni kyahi ekyabirilhangirika omwa mibiiri ya Nyamuhanga?

ERIKOLERA omwa bughuma mulyalhangirika okw’itsuka ly’erihangika. Oyuwabya kihangikwa ky’erimbere-mbere kya Nyamuhanga, oyukahulhawa mo menge, mwabugha athi: “Oko mughulhu oyo, nabya hakuhi nayu [Yehova] ng’omukoli mukulhu. Nabya n’obutseme bwiwe obuli kiro.” (Emi. 8:30) Thatha na Mughalha mubakolha haghuma, bamahangika obuli musindo w’ebyathukalhangira munabwire. Erikolangana eri mulyalholha embere erilhangirika omwa mibiiri ya Nyamuhanga. Omubere oyu akalhangirika omughulhu obwathu bw’omwa biro bya Noa bwahimbawa; n’omughulhu Abaisraeli babya bakahimba, erihimbulha, n’eriheka ehema bakalhaba omwa mbwarara; nibya n’omughulhu babya bak’imba omwa bughuma bakaramya Yehova okwa hekalu. Ebyosi ebyo byathokekana busana n’erikolha omwa bughuma.Enz. 6:14-16, 22; Emig. 4:4-32; 1 Emy. 25:1-8.

2. (a) Abakristayo ab’omwa kighonye ky’erimbere babya na mubereki? (b) Thukendi kania okwa bibulyo byahi?

2 Erikolha omwa bughuma eri lyanabya n’omwa kithunga ky’Ekikristayo ekya kera omw’isi sy’obusondoli bwa Yesu Kristo.  Erikangania ngoku eki kyabya, omukwenda Paulo mwasoborera athi, Abakristayo abahakabibwa abosi babya “mubiri mughuma,” nomukyanabya indi babya ‘n’esyonzunzo musindo-musindo,’ n’erisangira omwa ‘mibiiri musindo-musindo’ ‘n’emisindo-misindo y’amenge w’erikolha.’ (Soma 1 Abanya Korinto 12:4-6, 12.) Kandi ibbwa munabwire? Thwanga lholha thuthi embere erikolha haghuma omwa bughuma omwa mubiiri w’erithulira? Kandi thwanga kolangana thuthi omwa kithunga n’omwa maka?

KOLANGANA N’ABANDI OMWITHULIRA

3. Omukwenda Yoane mwabana nzoliki?

3 Ekighonye ky’erimbere E.K. kikahwererera, omukwenda Yoane, omwa syonzoli mwalhangira abamalaika musanju, kandi obuli mulaika iniakabuha engubi. Owakathanu abere abuha engubi yiwe, Yoane mwalhangira “engununu” yikathoghera okwa kihugho yikalhua elhubulha. “Engununu” eyo yabya n’ekisumuruzyo omwa byalha, yamakikolesya erikyungulha obuhya obuthawithe kabunu. Neryo mumwalhua omuki munene, n’omuki mwahulhuka mw’esyongyike nyingyi kutsibu. Omwa kanya k’eritsandalikania ebirimwa, esyongyike esyo musyathumbukira okwa “bathawithe ekiminyikalho kya Nyamuhanga oko mbumo syabu.” (Erib. 9:1-4) Ahathe erithika-thika, Yoane abya inianasi ekyo esyongyike syangakolha syamathumbuka sithya. Ekyo mukyanabya e Misiri omwa buthuku bwa Musa. (Eri. 10:12-15) Esyongyike esyo Yoane alhangira sikimanira Abakrisitayo abahakabibwa bakathulhughania omwatsi owakalire w’eritswera lya Yehova. Omwa mubiiri oyu, babiriyiyungako n’esyomiliyoni sy’abandi abawithe amaha w’erisyabya okwa kihugho. Erithulhughania omwa bughuma eri lyabirileka nibya n’abandi ibalhua omwa madini w’amabehi, ibalhua omwa bukobe bwa Sitani!

4. Ni mubiiri wahi ogho bandu ba Nyamuhanga batholere erikolha, kandi ni kyahi ekyanga bathokesyagho?

4 Abandu ba Yehova bawithe olhumimbi lhw’erisangwa bathulhughania “engulhu yuwene” omwa kihugho kyosi enduli yithe yasa. (Mt. 24:14; 28:19, 20) Eki mwamuli erikokya ‘abakwire enyotha’ base banywe oko “maghetse w’engebe butsira erighulha.” (Erib. 22:17) Ithwe bosi haghuma omwa kithunga ky’Ekikrisitayo, ni kyahi ekyanga thuthokesya erikolha ekyo? Kighuma kisa, ‘lyan’eritsutsikanibwa n’erilhukwa haghuma omwa buli nungu.’Efe. 4:16.

5, 6. Thuli thuthi bughuma omwa mubiiri w’erithulhughania engulhu?

5 Erithoka erihikya okwa bandu bangyi kw’engulhu mbuya y’Obwami, thutholere ithwathulira omwa buyithondeke. Ekyo kyo kikaleka ithwabya thukahebwa obusondoli bw’erighenderako. Obusondoli obwa thukahebawa omwa bithunga omwa kihugho kyosi bukathuthegheka erikolha omwa bughuma. Thukabya thwabirithunga omuhindano w’eriyathulira, neryo thukahongoka ithwayabwira abandi b’engulhu y’Obwami. Erithulhughania eri thukalikolha omw’ikolesya obunu n’erilhabira omwa syomiliyoni sy’ebitabu ebiseghemere okwa Biblia. Wukanalengaho erighenda-ghendania n’obusondoli obukahebawa omughulhu thuli ng’omw’ithererera ly’embaghane? Wamakolha ekyo, wukabya iwamasangira haghuma n’esyomiliyoni sy’abandi omw’ithulhughania omwa bughuma omwatsi owakathulhawa ‘n’omulaika oyukaghulhuka endatha omwa kyanya,’ oyukanibweko omwa Eribisulirwa 14:6.

6 Ka kikatsemesaya thukasoma e Yearbook n’erilhangira ebikalhwiririra omw’ikolha omwa bughuma! N’ekindi, thalengekania okwa bughuma obwa thukabya nabu ng’omughulhu thukaghaba esyokada sy’erikokya abandu okwa lhuhindano lhw’erijoni, olhw’embaghane, n’okwa lhuhindano lhw’ebihugho  bingyi. Okwa mihindano eyi, thukahulikirira kw’emikania eyiseghemere okwa Masako, ithwalebya n’emisathu n’eby’erilhangirirako. Emyatsi eyi, yikathuhira mw’omuhwa ow’erikolera Nyamuhanga n’akaghalha kethu kosi. N’ekindi ekikathuhira omwa bughuma, ly’eryibuka olhuholho lhwa Yesu. Busana n’erisima olhukogho lhwa Nyamuhanga n’erighondera ekihano kya Yesu, ithwe bosi, thukahindana obuli mwaka eryibuka olhuholho olhu okwa Nisani 14, eryuba lyabirilenga. (1 Kor. 11:23-26) Abakasyahindana si b’Abema ba Yehova basa. Mayenga malebe ekiro ekyo kithe kyahika, omwa bithunga thukalengaho erikokya abosi abali omwa bulhambu bwethu erisyahindana nethu okwa mukonga mukulhu oyo.

7. Erikolha n’abandi likathuthokesaya erikolhaki?

7 Engyike eyiri iyiyene siyiwithe ekya yangakolha. Kuthya nethu, akaghalha k’omuthuliri ahabwiwe kangana ghana erilhangirika. Aliwe erikolha n’abandi, likathuthokesaya erilholerya abandu bangyi b’oku Yehova, Nyamuhanga oyutholere eripipwa lyosi n’olhukengerwa! Aliwe, erikolangana lyethu siririsubulira aho omw’iletha obughuma omwa kithunga ky’Abandu ba Nyamuhanga.

KOLANGANA N’ABANDI OMWA KITHUNGA

8, 9. (a) Ni ky’erileberyako kyahi ekya Paulo akolesaya erikangania ngoku Abakristayo batholere ibabya bughuma? (b) Thwanga kangania thuthi obughuma omwa kithunga?

8 Omwa baruha yiwe okwa Banya Efeso, Paulo mwasoborera obuyithondeke bw’ekithunga n’ekiyithawa ky’erikulha “omwa myatsi yosi.” (Soma Abanya Efeso 4:15, 16.) Ni kyahi ekyanga thuwathikya erikulha-kulhana erihika okwa lhulengo olho? Omw’ikolesya omubiri ng’eky’erileberyako, Paulo mwasoborera obughuma bw’ekithunga ekiri omwa busondoli bwa Yesu Kristo ng’omuthwe wakyo. Omukwenda mwakania okw’ikolangana lya “buli nungu.” Neryo ibbwa ithwe bosi, abakulhu n’abalere, abakaghalha kutse batseke, thwanga ghumya thuthi obughuma n’obunyakirimu bw’ekithunga?

9 Ekyanga wathikya ly’erighondera n’erisikya abasyakulhu abo Yesu abiriha obusondoli omwa kithunga. (Ebr. 13:7, 17) Eki kyangana ghan’ibya kyolho mughulhu wosi. Aliwe thwangana saba Yehova y’obuwathikya. Omulimu wiwe abuyirire angana thuwathikya erisighika esyondegheka sy’ekithunga n’omuthima wethu wosi. Neryo thwamabya ithukanayowa nga sithwanzire erighendera okwa busondoli obuliho, ambi ithwaghanirya okwa bughuma obwangabya omwa kithunga busana n’erighondera obusondoli. Eryongera okw’ekyo, erikolangana omwa myatsi ng’eyi ikyangana thuwathikya ithwe bosi eryongera olhwanzo lhwethu.

10. Abaghombe abawathikya bakawathikaya bathi ekithunga eribya omwa bughuma? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

10 Abaghombe abawathikya nabu bakakolha bingyi ebikaletha obughuma omwa kithunga. Baghalha bethu aba, mbulha bawithe myaka mingahi, bakahiraho kaghalha kanene erikolha ebyanga thughasira ithwe bosi. Ng’eky’erileberyako, bakawathikaya abasyakulhu omw’ilhangira bathi hane ebitabu ebya thwanga kolesya omw’ithulira. Eryongera okw’ekyo, bakalhangira bathi Ekisenge ky’Obwami kikabya ikinahenirye n’erisuwa, kandi bakathangirira n’abakasa okwa mihindano yethu. Omw’ikolangana ndeke na baghalha bethu aba, thukaleka emibiiri y’ekithunga iyaghenda ndeke.Thalebya Emibiri 6:3-6.

11. Ni kyahi ekya balere bangakolha ekyanga wathikya ebithunga byabu eribya omwa bughuma?

11 Baghalha bethu bangyi abakulire bunyakirimu babirikolha habw’emyaka mingyi emibiiri y’ekithunga. Aliwe busana n’erikulha kutsibu omwa myaka sibakithoka ndeke, neryo ihayithaghisya esyombinduka nuku baghalha bethu abakiri balere banga wathikya. Nomwakine indi bakabya ibakinawithe  bingyi eby’eriminya, bamathendekwa ibangana wathikibwa nuku bongerawe olhukwamirwa. Ka kikatsemesaya abaghombe abawathikya bakakulha-kulhana erihika okw’ibya basyakulhu b’ekithunga! (1 Tim. 3:1, 10) Abandi basyakulhu b’ekithunga abakine balere, babirikulha-kulhana erihika n’okw’ikolha ng’abalebererya b’omuthimbo eriwathikya balikyethu omwa bithunga bingyi. Mbwino sikirithutsemesaya thukalhangira eriyihayo ly’abalere ng’aba?—Soma Esyonyimbo 110:3; Omugambuli 12:1.

ERIKOLANGANA OMW’EKA

12, 13. Ni kyahi ekyanga wathikya abosi omw’eka erikolangana?

12 Erilholha embere n’omwatsi wethu, thuthalebya ngoku thwangabya n’erikolangana omwa maka wethu. Abangyi babirilhangira ngoku eribya n’Eriramya ly’Eka eryuwene obuli yenga kikakamathaya obughuma ahakathi-kathi k’abakulhu n’abalere omw’eka. Okwa buthuku ng’obo amalengekania akabya okwa by’obunyakirimu neryo ikyaleka omw’eka imwabya obughuma. Eriyibegheresya ngoku thwanga thulira, kikawathikaya ab’omw’eka eriyitheghekera erithulira ndeke. Kandi kwenene, obuli mughuma omw’eka akabya akahayo erisubirya liwe okwa Kinywe kya Nyamuhanga, kikakamathaya obughuma bwabu kundi abosi banzire Nyamuhanga mughuma kandi banzire erikolha erisonda liwe.

Eriramya ly’eka likakamathaya obughuma bw’abakulhu n’abalere omw’eka (Lebaya enungu 12, 15)

13 Abathahenie bangakolhaki nuku bakolangane, kyanaha Yehova y’olhukengerwa? Ababiri abosi bamabya inina bathaleghulha oku Yehova, ibakendi bana obughuma obukasa busana n’ekyo. Abrahamu na Sara, Isaka na Rebeka, Elkana na Hanaabandu abo, obuli mughuma iniakakanganaya kw’anzire ow’omwiwe. Nethu kwa thunatholere ithwakolha thuthya. (Enz. 26:8; 1 Sam. 1:5, 8; 1 Pet. 3:5, 6) Ekyo ikikendi kamathya obughuma bwawu n’omwanze wawu n’eribathunda hakuhi na Yehova.—Soma Omugambuli 4:12.

14. Omwanze wawu omwa butheke amasighania Yehova, wangakolhaki obutheke bwaghu eribya ibunaghumire?

14 Abakristayo sibatholere bakamathikana n’abathikirirye. (2 Kor. 6:14) Kandi ibbwa balikyethu abali omwa butheke n’abathe Bema ba Yehova? Munabwire hane Abema ba Yehova ab’igha ekwenene ibabiringira omwa butheke, kandi abanze babu sibali baligha ekwenene. Aliwe, n’omw’eka ng’eyo, erighendera okwa misingyi ye Biblia irikendi leka ihabya ihane obughuma. Ekyo kikayithagha erikolangana ndeke kutsibu ahathe erithwa emisingyi ye Biblia. Ekyo kyangana kalha, aliwe ambi iwalengekania okwa bibuya ebyanga lhwiririramu. Kandi kyangana kalha omughulhu omwanze wawu akasighanaya ekithunga. Eki mukyabya oku mwali wethu Mary. Iyo bana mwira wiwe David, mubakolera Yehova haghuma, aliwe endambi muyahika David amaleka erithasyabya akahindana. Mary iyo mwalholha embere erighenda okwa mihindano, n’erilengaho erikolesya emisingyi ye Biblia omwa butheke bwabu, n’eribya inianemukangirirya abaana babu mukagha. Abaana babere bakulha n’erilhua eka, Mary mwayowa iniali omwa mbwera nene. Endambi muyahika David amatsuka erisoma esyogazeti esyo Mary abya akamusighira. Enyuma waho mwatsuka eribya akahindana. Okwa mihindano, mwitsikulhu wiwe ow’emyaka mukagha iniakabera erimuhambira ah’er’ikalha. David anabya amabulha okwa mihindano, omwitsikulhu oyo iniakabya akamubana, iniakabugha athi, “Sukulhu, mundekubana okwa mihindano.” David hathya anemukolera Yehova inianatsemire, na Mary atsemire eribya hathya ibakakolha haghuma na Mwira wiwe.

15. Abamabirighunza myaka mingyi omwa butheke banga wathikya bathi abalere?

15 Kundi munabwire Sitani akarwanisaya kutsibu amaka, abaghombe ba Nyamuhanga  batholere ibakolangana ndeke omwa butheke bwabu. Mbulha mwamathaghunza omwa butheke mwa mughulhu mungahi, wutholere iwalengekania ndeke okwa bya wangabugha n’ebya wanga kolha ebyanga ghumya obutheke bwenyu. Abakulire abali omwa kithunga ibangana wathikya abalere omwa mwatsi oyu. Mwangana kokya abakine bahyaka omwa butheke okw’iramya lyenyu ly’eka. Omughulhu bakabya nenyu, ibakendi lhangira ngoku olhwanzo lhutholere ilhwabya ilhuneho nomumwanga ghunza myaka mingyi omwa butheke.Tito 2:3-7.

“MWASE THUHETHUKIRE OKWA KITHWE KY’OMWAMI MUKULHU”

16, 17. Abaghombe ba Nyamuhanga munabwire balindirireki?

16 Thathera akasasani Abaisraeli bakapipa Yehova okwa Hekalu e Yerusalemu. Eryasayo, ikikayithagha eriyitheghekera olhughendo olho, eriwathikania omwa nzira, n’eriramirya haghuma omwa bughuma okwa hekalu. Ebyosi ebi ibikayithagha erikolangana. (Lk. 2:41-44) Nethu omughulhu thuli omwa lhughendo lhw’eriya omwa kihugho kihya-kihya, thutholere ithwakolangana omwa bughuma. Ekyo kikayithagha erihira h’akaghalha buli kiro. Mbwino wanganalhangira esindi nzira esya wang’ongera erikolera mw’eki?

17 Thalengekania okwa mighisa eya thulindirire! Ithwe thwabirisighania obuthakolangana n’ekimbunzange ekiri omwa kihugho kino. Lino thunemulhangira eribererera ly’ebya Isaya na Mika balhaghulha binoomwa bughuma, abandu ba Nyamuhanga erihethukira okwa “kithwe ky’Omwami Mukulhu.” (Isa. 2:2-4; soma Mika 4:2-4.) Omwa kwenene, eriramya lyethu liyisumbire kutsibu omwa “biro by’enyuma” bino. Kwesi ibbwa ka thukendi syabya omwa butseme bunene omughulhu abandu abosi bakendi syakolangana omwa bughuma!