Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Ni Byahi Ebikendi Syalhusibwaho Obwami bwa Nyamuhanga Bukasa?

Ni Byahi Ebikendi Syalhusibwaho Obwami bwa Nyamuhanga Bukasa?

“Ekihugho n’esyongumbu syakyo, byasyahwa. Nikwa oyukakolha erisonda lya Nyamuhanga asyakotha kera na kera.”1 YOANE 2:17.

ESYONYIMBO: 134, 24

1, 2. (a) Ekihugho kibi kino kiri kithi ng’engoli y’ebibi eyikayithibawa? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.) (b) Abali omwa lhubulha n’okwa kihugho abosi bakendisya yowa bathi ekihugho kibi kino kyabirithoghothibwa?

THATHERA akasasani. Omulhume, engoli y’ebibi abiritswerwa olhw’erikwa. Neryo abatheya b’engomo banemumuthwalha ibanemubirikira bathi, “Ekinda kinemulyatha!” Busana naki ibabugha bathya? Nomwakine indi engoli y’ebibi eyi yikineho kandi yinawithe amaghalha awuwene, abiritswerwa olhw’erikwa kandi akayithibawa. Alingene n’oyuwabiriholha. *—Lebaya omwatsi ahikwa.

2 Ekihugho kibi kino kiri ng’engoli y’ebibi eyikisiya iy’ithibwa. E Biblia yikabugha yithi: “Ekihugho n’esyongumbu syakyo byasyahwa.” (1 Yoane 2:17) Yehova abirithwamu athi omughulhu mubi ono akendihwaho lhuba, kandi ahathe erithika-thika akendihwaho. Aliwe hane embaghane ahakathi-kathi k’erithoghothya omughulhu mubi ono n’erithibwa ly’engoli y’ebibi eya thulyabughako.  Abandi ibanganayowa engoli y’ebibi eyo isiyathatswerwa omwa bulingirirania neryo ibayisamambulha bathi siyithawe. Aliwe, Yehova iyo ni mutsweri oyuhikene, n’erithwamu liwe ery’erithoghothya omughulhu mubi ono litholere ndeke-ndeke. (Eryibuka Ebihano 32:4) Kandi erithoghothya eryo siryendisya kakiribwa. Enyuma w’erithoghothya eryo, abosi abali omwa lhubulha n’okwa kihugho bakendi syaligha ngoku eritswera lya Yehova lyabya lihikire. Abandu ka bakendi syayowa ibamalhuhuka!

3. Ni bitsibu byahi bbini ebikendi syahwaho Obwami bwa Nyamuhanga bukasa?

3 “Ekihugho” ekikendi ‘hwaho’ mwamuliki? Mwamuli ebindu bibi ebyabiribya nga bitholere omwa ngebe munabwire. Omwa buthuku obuthe bwa haali ebyosi ebyo bikendihwaho. Ekyo ni kighuma ky’okwa “ngulhu yuwene y’Obwami.” (Matayo 24:14) Omo mwatsi ono, thukendi kania okwa bitsibu bbini ebikendi hwaho Obwami bwa Nyamuhanga bukasa: abandu babi, ebithongole ebiri mw’obulibathangania, ebibi ebikakolhawa, n’emibere eyikanubaya. Thukakania okwa buli kitsibu, thukendi lhangira (1) nga kikathuhambako kithi munabwire, (2) ekya Yehova akendisya kikolera, kandi (3) n’eky’akendi syasubya omwa mwanya wakyo.

ABANDU BABI

4. Abandu babi bakathuhambako bathi munabwire?

4 Munabwire abandu babi bakathuhambako bathi? Omukwenda Paulo mwabugha athi omwa biro by’enyuma-nyuma, hakendi syabya “emighulhu eyikalire”. Neryo mwongerako athi: “Abandu babi n’abathebya basyakanyirira eribya babi.” (2 Timoteo 3:1-5, 13) Wune wayilhangirira eki? Abangyi omw’ithwe thwabiriaghalibwa n’abandu babi abakakolha eby’omwagha, abakapona ab’esindi rangyi, n’esyongoli sy’ebibi esikalire. Abandi okw’ibo sibali bisa ebibi ebyo bakakolha. Abandi bakana yilhabaya omw’iwathikya abandu, aliwe kwesi ini babi. Kandi nibya, ithwe nomuthwangabya isithuli thwathahikwako ebikakolhawa n’abandu babi, ebya bakakolha okwa bandi bikathuhambako. Omuthima akalhuma thuk’owa okwa byabakakolha okwa baana, abakekelhuhire, n’abandi abathe banga thoka eriyilhwirako. Ebya bandu babi bakakolha bikaleka ibabya nga ni bisoro kutse nibya nga ni mbinga. (Yakobo 3:15) Eky’obutseme, Ekinywe kya Yehova kikathuha amaha awuwene.

5. (a) Ababi bakinawithe kaghisa kahi? (b) Ni kyahi ekikendi hika okwa bakaghana erihindulha emibere yabu?

5 Yehova akendi syakolhaki? Munabwire Yehova akinahere ababi b’akaghisa k’erihindulha emibere yabu. (Isaya 55:7) Nomwakine indi omughulhu mubi ono akendi thoghothibwa lino-lino, sibali batswerwa. Neryo ni kyahi ekikendi syabya okwa bakaghana eribinduka n’abakasighika omughulhu mubi ono erihika okwa bulighe bunene? Yehova abirilhaghanisya erighunza okwa kihugho kw’abandu babi abosi. (Soma Esyonyimbo 37:10.) Munabwire, abangyi babirigha eribisa ebindu bibi ebyo bakakolha, kandi mughulhu mungyi sibali minyawa. (Yobu 21:7, 9) Aliwe e Biblia yikathw’ibukaya kino: “Ameso wiwe [awa Nyamuhanga] ali oko syonzira sy’omundu. Akalhangira eribasulha liwe lyosi. Sihali omwirimya, kutse ekyutsutsu aho abakolha nabi bakabisama.” (Yobu 34:21, 22) Kwesi sibawithe ngoku banga bisama Yehova. Awithe amaaka w’erilhangira ebyosi ebya babi bakakolha. Enyuma we Harmagedoni, ithwangana syasondya ahali ababi, aliwe iwuthabalhangira. Bakendi syabya ibabirihwaho erihika kera na kera!Esyonyimbo 37:12-15.

6. Ni bahi abakendi syasighalhaho ababi bakahwaho, kandi busana naki eyi ni ngulhu yuwene?

 6 Ni bahi abakendi syasighalha ababi babirihwaho? Yehova akalhagha athi: “Abakayikehaya basy’ikalha ndeke omwa kihugho, basyayitsemera omo buholho bunene.” Omwa sura iya n’eyo thukasoma thuthya: “Abathunganene basy’ikalha omwa kihugho mwa buholho, n’erisighalyakyo kera na kera.” (Esyonyimbo 37:11, 29) “Abakayikehaya” “n’abathunganene” ba bahi? Abakayikehaya b’abolho abak’eghesibawa na Yehova n’erimwowa. Abathunganene b’abo abakanza erikolha ekya Nyamuhanga akabugha athi kya kihikire. Munabwire, ekihugho kiri mw’ababi banene kwilhaba abathunganene. Aliwe omwa kihugho kihya-kihya, mukendisyabaya abakayikehaya, abathunganene basa, kandi bakendi syakolha ekihugho kyosi mwa paradiso!

EBITHONGOLE EBIRI MW’OBULIBATHANGANIA

7. Ebithongole ebiri mw’obulibathangania bikathuhambako bithi munabwire?

7 Ebithongole ebiri mw’obulibathangania bikathuhambako bithi munabwire? Obubi obunene obuli omwa kihugho munabwire sibuli lethawa n’omundu mughuma-mughuma, aliwe bukalethawa n’ebithongole. Ebithunga by’amadini bikatheba esyomiliyoni n’esyomiliyoni sy’abandu. Ng’eky’erileberyako, amadini akabugha oku Nyamuhanga kw’amabehi, ibabugha bathi e Biblia si y’eriyikethera, kandi ibatheba abandu okwa bikendisyabya omwa buthuku bw’embere okwa bandu n’okwa kihugho. Esyogavumente esiri mw’obulibathangania sikaleka ihabya esyonyuhi, amalhwa w’esyonganda n’erinubya abathe bangayilhwirako. Esyogavumente ng’esyo sikabana eby’obughuda binene n’eribya n’obuthoki bunene omw’ikolesya akasolholho n’eriligha erihembererwa. Ebithongole by’esuburu ebiwithe omururu bikatsandaya ekihugho, ebindu by’obuhangwa, kandi bikasolhoma omwa bandu mw’esyosente sy’erikolha abake mw’abatheke kutse baghuda. Eki kikakanganaya ngoku eriaghalhwa erinene eriri omwa kihugho munabwire, likalethawa n’ebithongole ebyo.

8. E Biblia yikabugha yithiki okwa bithongole ebyo bangyi munabwire bakalhangira nga sibyangahwaho?

8 Yehova akendi syakolhaki? Obulighe bunene bukendi syatsuka esyogavumente sikabambira amadini w’amabehi, awakanibweko omwa Biblia ng’omumalaya oyukahulhawa mwa Babeli Mukulhu. (Eribisulirwa 17:1, 2, 16; 18:1-4) Amadini w’amabehi ayo akendi syathoghothibwa. Kandi ibbwa ebindi bithongole ebiri mw’obulibathangania? E Biblia yikalinganisaya ebithongole ebyo ng’ebithwa n’ebizinga kundi bikabya nga bighumire n’erisika. (Soma Eribisulirwa 6:14.) Aliwe yik’ongerako yithi esyogavumente n’ebindi bithongole byosi ebyo ebithe sighika Obwami bwa Nyamuhanga bikendi thoghothibwa. Eri rikendi syabya iry’erihwerera ly’obulighe bunene. (Yeremia 25:31-33) Enyuma waho, ebithongole ebiri mw’obulibathangania bikendi syabya isibikiriho!

9. Busana naki ithwakakasya ngoku ekihugho kihya-kihya kikendi syabya mw’obuyithondeke?

9 Ni kyahi ekikendi syasuba omwa mwanya w’ebithongole ebiri mw’obulibathangania? E Harmagedoni yikendisyabya yabirihwamu, okwa kihugho kunemwendi syabya ekithunga kyosi-kyosi? E Biblia yithi: “Nyamuhanga abirithulhagha olhubulha n’ekihugho bihya-bihya, aho ekithunganene kikasiba.” (2 Petero 3:13) Olhubulha n’ekihugho ebya kera sy’esyogavumente sy’obulibathangania n’abandu abali omwa busondoli bwasyo.  Bikendi syabya byalhusibwaho, omwa mwanya wabyo mukendisyasubaki? “Olhubulha n’ekihugho bihya-bihya.” Olhubulha lhuhya-lhuhya bw’obuthabali buhya-buhya, Obwami obuli mwa Yesu n’abandu 144,000 ab’akendi syathabalha nabu. Ekihugho kihya-kihya b’abandu abakendi syathabalhwako omwa Bwami bwa Nyamuhanga. Yesu n’ab’akendi syathabalha nabu bakendi syagherererya ndeke Yehova, Nyamuhanga w’obuyithondeke. (1 Abanya Korinto 14:33) Kwesi ‘ekihugho kihya-kihya’ kikendisyabya mw’obuyithondeke. Mukendi syabya abalhume abayitheghererye abakendi syatheya ebiri mukyo. (Esyonyimbo 45:16) Abalhume abo bakendi syasondolhwa na Kristo ne 144,000. Thalengekania okwa mughulhu ebithongole ebiri mw’obulibathangania bikendisya lhusibwaho, omwa mwanya wabyo imwasuba ekithunga kighuma, ekiri omwa bughuma ekithe kyang’asamu obulibathangania!

EBIBI EBIKAKOLHAWA

10. Ni bibi byahi ebyoswire eyo wikere, kandi iwe n’ab’okw’iwe mukahambawako muthi?

10 Ebibi ebikakolhawa bikathuhambako bithi munabwire? Thuli omwa kihugho ekyoswire mw’obusingiri, abandu erithendibya mw’okwenene, n’obutsindi. Eby’eriyitsemesya by’ekihugho bik’uwaniriraya emyatsi eyi omw’igheghena emisingyi ya Yehova y’ekitholere n’ekithatholere. (Isaya 5:20) Kutsibu-tsibu, ababuthi batholere ibalhwa kutsibu eritheya abaana babu okwa mibere mibi eyi. Abakristayo abosi batholere ibahira h’akaghalha kanene eribya ibanawithe engolangana mbuya na Yehova omwa kihugho kino ekithesikaya ebihano bya Yehova.

11. Thukighaki okw’itswera lya Yehova erye Sodomo ne Gomora?

11 Yehova akendi syakolha kyahi okwa bibi ebikakolhawa? Thalebya Yehova nga mwakolhaki busana n’emitse mibi eyabya omwa muyi we Sodomo n’owe Gomora. (Soma 2 Petero 2:6-8.) Loti abya mulhume muthunganene, kandi iyo n’eka yiwe mubaghalhwa kutsibu busana n’ebindu bibi ebya bandu babya bakakolha. Yehova mwathoghothya emiyi eyo nuku aghunzeho obubi obwabya bukakolhwa muyo. Aliwe kandi abya iniakahiraho ‘ekiminyisyo’ busana n’abandu babi abamunabwire. Ngoku Yehova anaghunzaho ebibi ebikakolhawa okwa buthuku obo, kandi akendi ghunza byoho akahwerekererya omughulhu mubi ono.

12. Ni mibiiri nga yahi eyo wulindirire erisyakolha omughulhu mubi ono abirihwa?

12 Ni kyahi ekikendi syasuba omwa mwanya w’ebibi ebikakolhawa? Omwa kihugho kihya-kihya, thukendi syabya n’ebingyi by’erikolha ebikaletha etseme. Ng’eky’erileberyako, thukendisya kolha ekihugho mwa paradiso n’erihimba amanyumba wethu n’aw’abanzwa bethu. Kandi thukendi syathangirira esyomiliyoni sy’abakalhubuka n’eribakangirirya oku Yehova n’ebyosi ebyo abirikolera abandu. (Isaya 65:21, 22; Emibiri 24:15) Okwa buthuku obo thukendi syakolha ebikaleka ithwatsema n’eripipa Yehova!

EMIBERE EYIKANUBAYA

13. Eriyisamambulha ly’omwa Edeni lyabirilhwiririra mwaki?

13 Emibere eyikanubaya yikathuhambako yithi munabwire? Ekihugho ekyoswire mw’abandu babi, ebithongole ebiri mw’obulibathangania, n’ebibi bingyi kyabirileka abandu ibabya omwa mibere eyikanubaya. Ithwe bosi thukahambawako n’ebindu bibi ng’esyonyuhi, obunakwa, akasolholho k’esyonganda, amalhwere, n’olhuholho. Emibere mibi yikabyaho kundi Sitani, Adamu, na Eva  mubayisamambulha oku Yehova. Ithwe bosi thwabirihambwako n’eriyisamambulha eryo.

14. Yehova akendisya kolha kyahi okwa mibere eyikanubaya?

14 Ni kyahi ekya Yehova akendi kolera emibere eyikanubaya eyi? Thalengekania oku bino. Yehova akayilhagha erighunzaho esyonyuhi syosi. (Soma Esyonyimbo 46:8, 9.) Akendi ghunzaho amalhwere. (Isaya 33:24) Akendi herya olhuholho kera na kera. (Isaya 25:8) Akendi ghunzaho obunakwa kutse obusama. (Esyonyimbo 72:12-16) Kandi Yehova akendi syaghunzaho eyindi mibere mibi yosi eyikaleka abandu ibatamwa engebe munabwire. Nibya akendi ghunzaho n’amathebo wa Sitani n’esyombinga siwe!Abanya Efeso 2:2.

Thalengekania okwa kihugho ekithe mw’esyonyuhi, amalhwere, kutse olhuholho! (Lebaya enungu 15)

15. Ni bindu nga byahi ebikendi syahwaho kera na kera e Harmagedoni yabirilhaba?

15 Thalengekania engebe nga yikendi syabya yithi omwa kihugho ekithe mw’esyonyuhi, amalhwere, kutse olhuholho! Sihendi syabya basirikali, esyombundu, kutse eryibuka abakakwira omwa lhuhi. Thukendisyabya isithukiyithagha esyosipatara, abadokita, abanasi, emyanya y’erihira mw’ebinda, kutse n’amalimbo. Sihendi syabya esyongoli sy’ebibi, neryo obo sithwendisya yithagha abapolisi, kutse obundi esyokofuro n’ebifunguro! Ebyosi ebikanubaya abandu ebyo bikendi syabya ibyabirihwaho kera na kera.

16, 17. (a) Abakendi syasabuka okwa Harmagedoni bakendi syayowa bathi? Iha eky’erileberyako. (b) Thwanga kolhaki eribya ithunasi ngoku thukendi syasighalha ithuneho ekihugho kino kikathoghothibwa?

16 Engebe yikendi syabya yithi emibere eyikanubaya yabirihwaho? Kikalire erithera akasasani k’engebe eyo. Thwamabirighunza mughulhu munene kutsibu ithunemunuba erihika okw’ibya ithwangana libeghera. Ng’eky’erileberyako, abandu abikere omwa myanya eyikabya mw’etoko nene, endambi yikahika ibabya nga sibakyowa etoko eyo. N’abandu abikere hakuhi n’ekyabu endambi yikahika ibabeghera ekibeho. Aliwe Yehova akendi syabya abirihaho obubi, thukendi syabya ithwamalhuhuka kabbisa!

17 Ni kyahi ekikendi syasuba omwa mwanya w’amalighe wosi agho thukabana? Esyonyimbo 37:11 hathi: “Basyayitsemera omwa buholho bunene.” Ka kikahumulikanaya eriminya ngoku ekyo kya Yehova athutheghekere! Omwa mighulhu eyiri mw’emilyambo eno, kolha ekyosi-kyosi erithoka erisighalha hakuhi na Yehova n’ekithunga kiwe. Ebya wulindirire obuthuku obukasa ni bibuyanga, neryo ambi iwabighaniryako kutsibu, iwalhangira ini kwenene, n’erilhangira wuthi wukabibwirako abandi. (1 Timoteo 4:15, 16; 1 Petero 3:15) Omwa nzira eyo, iwukendibya iwunasi ngoku omughulhu mubi ono akendibya akahwaho, wukendi sighalha iwuneho n’eritsema kera na kera!

^ enu. 1 Enungu eyi yikakanaya okwa mibere eyabyaho kera kera omwa syongomo omwa bitsweka birebe e Amerika.