Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

AKALEBERYO—EY’ERIGHA Okwakabiri 2018

Egazeti eno yiri mw’emyatsi ey’erigha biro 2-29 Okwakani, 2018.

Gherereraya Erikirirya n’Obwowa bwa Noa, Danieli, na Yobu

Ebighuma by’okwa bitsibu ebya abalhume bathaleghulha aba mubabana bine ng’ebyethu. Ni kyahi ekya bawathikaya eribya ibane bathaleghulha?

Wunasi Yehova Ngoku Noa, Danieli, na Yobu Babya Bamwasi?

Abalhume aba baminya bathi Omuthoki w’Ebyosi? Eriminya eryo mulyabaghasira lithi? Thwangabya thuthi n’erikirirya ng’ery’abo?

Kikamanyisayaki Eribya Mundu w’Obunyakirimu?

E Biblia yikakanaya okwa bikaminyikalhaya “omundu w’obunyakirimu” n’ebikamughabulha okwa “mundu w’ekinyamubiri.”

Lholha Embere ng’Omundu w’Obunyakirimu!

Erithaminya e Biblia siry’eribya mundu w’obunyakirimu. Ni kindi kyahi ekikayithaghisibawa?

Obutseme​—Omubere Owathukathunga Erilhua oku Nyamuhanga

Wamalhangira ebitsibu byawu ibirimukughunza kw’etseme, ni kyahi ekya wanga kolha erithasyathungayo?

Ebibulyo Erilhua Omwa Basomi

Omwa Israeli kera, mbwino Masiya abya atholere iniasira omwa baana b’erimbere basa-basa?