Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Emyambalire Yawu Yikanaha Nyamuhanga y’Olhukengerwa

Emyambalire Yawu Yikanaha Nyamuhanga y’Olhukengerwa

“Wukole ebyosi busana n’eriha olhukengerwa oku Nyamuhanga.”—1 KOR. 10:31.

ESYONYIMBO: 34, 61

1, 2. Busana naki Abema ba Yehova bakalhangira bathi bambale ndeke? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

“WULHUE wukalhangira abandu bangyi ibabiriyambalira ng’abali eka, kutsibu-tsibu omughulhu kiryahuhana,” olhupapura lhw’amakuru omwa Netherlands ku lhwabya lhwakanirye lhuthya okwa muhindano mulebe ow’abakulhu b’ekanisa. “Aliwe kwa bithe bithya okwa lhuhindano olhw’Abema ba Yehova. . . . Abalhwana n’abalhume bakambalha amakoti n’esyotayi, n’esyosikati sy’abasika n’abakali inina nyiri ndeke . . . isikaha ekitsumbi kandi inina sy’omulembe.” Omo kwenene, Abema ba Yehova bakabya ikubane musimwa busana n’eriambalha “esyongyimba esitholerebo, n’eriyitheya omo mwatsi w’eriyisugha . . . n’emikolere mibuya eyitholere . . . abakayahulha mwa bandu abakakenga Nyamuhanga.” (1 Tim. 2:9, 10) Omukwenda Paulo abya iniakakanaya okwa bakali, aliwe omusingyi iwan’omughuma ahambire n’okwa balhume Bakristayo.

2 Emyambalire eyuwene ni kindu kikulhu okwa bandu ba Yehova, kuthya n’oku Nyamuhanga oyo bakaramaya. (Enz. 3:21) Ebya Masako akakanaya okwa myambalire n’emiyipambire bikakanganaya ndeke-ndeke ngoku Omuthabali Mukulhu omwa buhangwa bwosi anawithe emyambalire ey’akanza okwa bakamuramaya  omo kwenene. Busana n’ekyo, erithwamu lyethu okwa myambalire n’emiyipambire siritholere likaseghemera okwa byathwanzire bisa. Ambi iryabya irinaseghemere n’okwa byanga tsemesya Omwami Mukulhu Yehova.

3. Emighambo eya Nyamuhanga aha Abaisraeli yikathweghesayaki okwa myambalire?

3 Ng’eky’erileberyako, omwa Mighambo eya Nyamuhanga aha Abaisraeli mwabya imune ebilhaghiro ebikabatheghaya okwa syongeso mbi esyabya sikanyirire omwa bihanda ebyabya bibathimbireko. Emighambo muyakangania ngoku Yehova aponire esyongyimba esyabya sikaleka iwabulha embaghane eyiri ahakathi-kathi k’omulhume n’omukali. Abandi banemwambalha bathya munabwire. (Soma Eryibuka Ebihano 22:5.) Omwa bya Nyamuhanga abugha okwa myambalire, thukalhua ithwalhangira ngoku syalitsemera emyambalire eyikaleka abalhume ibabya nga bakali, na bakali ibabya ng’abalhume.

4. Ni kyahi ekyanga wathikya Abakrisitayo erithwamu ndeke okwa by’emyambalire?

4 Ekinywe kya Nyamuhanga kiri mw’emisingyi eyikawathikaya Abakrisitayo erithwamu ndeke okwa by’emyambalire, nomubangabya ibikere hayi, emibere ey’ewabu, kutse emibere y’obuthuku. Sikiri yithagha erithondogholha nga ni ngyimba syahi esitholere n’esithatholere eriambalhwa. Aliwe thukasondolhawa n’emisingyi ye Biblia eyikathuwathikaya eriyisombolera. Thukanaye okwa misingyi mike ye Biblia eyanga thuwathikya eriminya ndeke “erisonda lya Nyamunanga eryuwene, eryangaliwa kandi erihikene” thukathwamu okwa bya thwangambalha.—Abar. 12:1, 2, NW.

“THUKAYIKANGANAYA NG’ABAGHOMBE BA NYAMUHANGA”

5, 6. Emyambalire yethu yitholere iyahamba yithi okwa bandi?

5 Omukwenda Paulo mwasondolhwa n’omulimu abuyirire erihira omuwathu okwa musingyi owali omwa 2 Abanya Korinto 6:4. (Soma.) Emisosere yethu yikathukanayako bingyi. Abandu bangyi bakathuthunga kw’amalengekania malebe erikwamana ngoku ‘thusosire eyihya’ okwa mubiri. (1 Sam. 16:7) Busana n’ekyo, ithwe ng’abaghombe ba Nyamuhanga, thukakiminya ngoku eriambalha siry’erikwama kyambalha ekya thukalhangira thuthi ky’ekyamathuwanira. Emisingyi eya thwasi omwa Kinywe kya Nyamuhanga yikaleka ithwayihighulha okwa syongyimba esikathumakirira, esiraba-rabirye, kutse esyanga kangania ebitsuku eby’esisoni. Emyambalire yethu ambi isiyaleka abandi bakayibulha-bulha kutse erianza erisamalira ahandi bakathulhangira.

6 Omughulhu thwabiryambalha ndeke esyongyimba esiyithondire ndeke, esihenirye, n’eriyipamba omwa mibere eyuwene, ikyanganaleka abandu ibathusikya ng’abaghombe b’Omwami Mukulhu Yehova. Kandi ikyanganaleka ibasa n’oku Nyamuhanga oyo thukaramaya. Eryongera okw’ekyo, emyambalire yethu eyuwene yikahamba ndeke okwa kithunga kya Yehova ekya thuk’imanira. Eki ikyanganaleka abandi ibanza erihulikirira omwatsi wethu owakalhamaya esyongebe.

7, 8. Kutsibu-tsibu ni buthuku bwahi obwa thutholere ithwambalhamu ndeke?

7 Emyambalire yethu yikahamba oku Nyamuhanga wethu oyubuyirire, Abakrisitayo balikyethu n’abandu abathukathulira. Thutholere ithwambalha omwa mibere eyikaletha olhukengerwa oku Yehova n’omwatsi owathukathulha. (Abar. 13:8-10) Kutsibu-tsibu eki ni kikulhu omughulhu thukasangira omwa mibiiri y’Ekikrisitayo, ng’omughulhu thuli okwa mihindano kutse omw’ithulira. Thutholere ithwambalha omwa mibere ‘eyitholere abakayahulha mw’abandu abakakenga Nyamuhanga.’ (1 Tim. 2:10) Ni kwenene, emyambalire eyikalighawa omwa yindi myanya yanganabya isiyitholere omwa yindi myanya. Busana n’ekyo, abandu ba Yehova erithimba  omwa kihugho kyosi bakalengekanaya okwa mibere ey’aha bali nuku sibathwikalhaye abandi.

Emyambalire yawu yinemwendi leka Nyamuhanga oyo wukimanira iniasikibwa? (Lebaya enungu 7, 8)

8 Soma 1 Abanya Korinto 10:31. Omughulhu thukahindana okwa mihindano eminene-minene, thutholere ithwambalha esyongyimba esitholere n’esikaha ekitsumbi omwakanya k’eriambalha emyambalire eyilhabirirenie eyangabya iyikanyirire omwa kihugho. Nomuthwangabya ithuli omwa hotel, kutse n’omughulhu thukayitsemesaya n’abandi omw’igholho thukalhua okwa lhuhindano, thutholere ithwayihighulha okwambalha putsu-putsu. Eki ikikendileka ithwayisyetha eriyiminyikalya mw’Abema ba Yehova. Kandi kwenene kikendi leka ithwayowa buholho erithulira thukabana akaghisa.

9, 10. Ebinywe ebiri omwa Abanya Filipi 2:4 bikahamba bithi okwa bya thukambalha?

9 Soma Abanya Filipi 2:4. Busana naki Abakrisitayo batholere ibalebya ngoku emyambalire yabu yikahamba okwa Bakristayo balikyabo? Enzumwa nguma yiri yithi abandu ba Nyamuhanga bakahiraho akaghalha ak’erighendera okw’ihabulha eriri omwa Biblia lino: “Mwithe esyongumbu syenyu sy’ekihugho, sy’esi: erisingira, ebithisirire, engumbu nyibi, erisonda libi.” (Kol. 3:2, 5) Sithwanzire thukakikalirya balikyethu erighendera okw’ihabulha eri. Balikyethu ababirileka emibere ey’eby’obusingiri banganabya ibakinarwanisaya kutsibu amalengekania aw’erianza erikolha ekibi. (1 Kor. 6:9-11) Sithwanganza eribakalirya erilhwa erya balimu eryo, kwabithe?

10 Omughulhu thuli n’abalikyethu Abakrisitayo, emyambalire yethu yitholere iyaleka ekithunga iniabya mwanya owuwene omwa by’esyongeso. Ekyo kitholere nomuthwangabya ithuli okwa mihindano kutse ahandi ahosi-hosi. Thuwithe  obwiranda bw’erisombolha ekyo thwangambalha. Nomwabine, ithwe bosi thuli kw’olhukwamirwa olhw’eriambalha esyongyimba esyangaleka ikyolhobera abandi erisighalha iban’erire n’erighendera okwa bihano bya Nyamuhanga eby’obubuyirire omwa malengekania, omwa binywe, n’omwa mibere. (1 Pet. 1:15, 16) Olhwanzo lhw’okwenene “silhuli bulha erisikya, silhuli yirondera endundi ilhwilhwene-lhwene.”—1 Kor. 13:4, 5.

EMYAMBALIRE EYITHOLERE OKWA NDAMBI EYITHOLERE N’OMWANYA OWATHOLERE

11, 12. Ni kyahi ekya thutholere ithwatsomana thukalengekania okwa by’eriambalha?

11 Abaghombe ba Nyamuhanga bakabya bakathwamu okwa bya bakanza eriambalha, bakabya ibanasi ngoku hane omughulhu “busana n’obuli kindu, n’omughulhu busana n’obuli mwatsi.” (Omu. 3:1, 17) Ni kwenene emibere y’obuthuku yanganahamba okwa bya thukambalha. N’eyindi mibere muthina-muthina eya bandu balimu ku yanganahamba yithya okwa myambalire yabu. Aliwe ebihano bya Yehova sibirihinduka busana n’emibere y’obuthuku.—Mal. 3:6.

12 Omo myanya eyihuhire, kyangana thukalira erilhangira thuthi thukambalha esyongyimba esikaha ekitsumbi, esitholere kandi esikakanganaya erithwamu ndeke. Busana n’ekyo, kikatsemesaya baghalha bethu na bali bethu omughulhu thukayihighulha okwambalha esyongyimba esithumakirire kutse esiraba-rabirye, esyanga kangania ebitsuku by’esisoni. (Yobu 31:1) Kandi n’omughulhu thuli okwa bbichi kutse eyindi myanya eyitheghekirwe busana n’eriziha (swimming pool), ambi esyongyimba sy’erizihiramu isyabya isyanganaha ekitsumbi. (Emi. 11:2, 20) Nomwakine indi abandu bangyi omwa kihugho bakambalha esyongyimba esy’erizihiramu esithaha ekitsumbi, ithwe ng’abaghombe ba Yehova thukalengekanaya kutsibu okw’ihererya Nyamuhanga wethu oyubuyirire oyo thwanzire y’olhukengerwa.

13. Busana naki erihabulha eriri omwa 1 Abanya Korinto 10:32, 33 litholere iryathuwathikya okwa myambalire?

13 Hane n’owundi musingyi mukulhu owanga thuwathikya erisombolha esyongyimba esitholere. Ly’eritsomana obunya muthima-thima bw’abandi—mbulha ni baramya balikyethu kutse eyihi. (Soma 1 Abanya Korinto 10:32, 33.) Thutholere ithwalhangira ini kikulhu kutsibu eriyihighulha okwa myambalire eyanga thwikalya abandi. “Obuli mundu kw’ithwe atsemesaye mulikyabu, busana n’erimuwathikya n’erimuhangania ndeke. Kusangwa Kristo mwathayitsemesya.” (Abar. 15:2, 3) Yesu mwalhangira athi eriwathikya abandi ly’akahira embere, kundi iniakabya iniamakolha erisonda lya Nyamuhanga. Busana n’ekyo, ithukendi leka emyambalire eya thwangabya ithwanzire yamabya iyangana ponesya abathukathulira.

14. Ababuthi banga thendeka bathi abaana babu eriha Nyamuhanga y’olhukengerwa omwa by’emyambalire?

14 Ababuthi Abakrisitayo bawithe olhukwamirwa olhw’erikangirirya amaka wabu erighendera okwa misingyi ye Biblia. Eki mwamuli erilhangira bathi ibo n’abaana babu bakalengaho eritsemesya omuthima wa Nyamuhanga omwambalha n’eriyipamba okwa lhulengo olhutholere. (Emi. 22:6; 27:11) Ababuthi bangana kangirirya abaana babu erisikya ndeke Nyamuhanga oyubuyirire oyo bakaramaya omw’ibahiriraho eky’erileberyako ekyuwene n’eribaha omo lhwanzo obusondoli obuwene obw’erighenderako. Ka kyangabya kibuya ababuthi erikangirirya abaana babu aha bangabana esyongyimba esitholere kandi ngoku banga sibana! Eki si ry’erikwama kya sombolha esyo banzire aliwe ly’erisombolha esikendi bathokesya eriberererya olhusunzo lhwabu olhw’erimanira Yehova Nyamuhanga.

KOLESAYA NDEKE OBWIRANDA BWAWU

15. Ni kyahi ekitholere ikyathusondolha thukathwamu okwa by’eriambalha?

15 Ekinywe kya Nyamuhanga kiri mw’obusondoli obuwene obwanga thuwathikya erisombolha  ndeke ebyangalethera Nyamuhanga y’olhukengerwa. Nomwabine, thukambalha ebyo thwanzire. Ebya thukanza sibyesosana, kandi n’emingirirye yethu si mighumerera. Aliwe esyongyimba syethu sitholere isyabya isinayithondekenie ndeke, isinahenirye, isinemuha ekitsumbi, isinatholere erikwamana n’ahathuli, kandi isyanganaliwa ewethu.

16. Busana naki akaghalha akathukahiraho eriambalha ndeke sikalikwa busa?

16 Thutholere ithwaligha ngoku mughulhu wosi sikyolho eribana esyongyimba esitholere n’esikaha ekitsumbi. Amaduka mangyi ak’usulha mw’esyongyimba esiri okwa mulembe ow’ekihugho-hugho, neryo kyangana kuyithaghisya obuthuku n’erihiraho akaghalha ak’erisondya esyosikati, ebiteteya, n’amabbaya, kutse amakoti n’esyombali esithathuhambire kutsibu. Aliwe ibbwa, balikyethu ibakendi lhangira n’eritsemera akaghalha akathukahiraho eribana esyongyimba esyuwene kandi esitholere. Kandi eriyowa ndeke erya thukabana busana n’eriha Thatha wethu w’elhubulha ow’olhwanzo y’olhukengerwa lhunene lirengire kutsibu ebya athukayiferezaya nuku thumuhe olhukengerwa.

17. Ni mibere nga yahi eyangaleka mughalha wethu iniakothya esyonderu?

17 Kandi ibbwa baghalha bethu abakakothaya esyonderu? Omwa Mighambo abalhume babya batholere erikothya esyonderu. Aliriryo, Abakrisitayo sibakiri omwa Mighambo. (Law. 19:27; 21:5; Gal. 3:24, 25) Omwa bindi bihanda, esyonderu esisaririre ndeke syangana liwa n’eriha ekitsumbi, kandi syanganabya isisyangaleka abandu bakathendi hulikirira omwatsi w’Obwami. Nibya, abandi baghalha bethu abawithe olhukwamirwa omwa kithunga banakothirye esyonderu. Nomwakine kithya, abandi baghalha bethu bangana thwamu erithendi kothya esyonderu. (1 Kor. 8:9, 13; 10:32) Omwa bindi bihanda kutse emyanya, sibalyanza esyonderu neryo isyabya isisitholere okwa Mwema wa Yehova. Erithwalira haghuma, eriyireka kw’esyonderu kyanganaleka mughalha wethu iniathalethera Nyamuhanga y’olhukengerwa neryo ikyaleka iniabya kw’akahinira.—Abar. 15:1-3; 1 Tim. 3:2, 7.

18, 19. Ebinywe ebiri omwa Mika 6:8 bikathuwathikaya bithi erilhangira thuthi emyambalire yethu yikatsemesaya Nyamuhanga?

18 Ka thukasima Yehova eribya isyali thuhiriraho ebilhaghiro by’olhuhunda-hunda ebithondire ebihambire okwa myambalire n’emiyipambire. Aliwe, abirithulighira erikolesya obwiranda bwethu nuku thuthwemu ndeke erikwamana n’emisingyi eyitholere eyiri omwa Masako. Busana n’ekyo, n’omwa myambalire n’emiyipambire yethu, thwangana thwamu ‘erilendera na Nyamuhanga wethu omw’iyikehya.’—Mika. 6:8.

19 Omw’iyikehya thukalhangira ngoku Yehova erire kandi abuyirire kandi ngoku ebihano biwe bya bitholere erithusondolha neryo ithwabikwama. Kandi eriyikehya mwamuli erisikya eriyowa n’amalengekania w’abandi. Busana n’ekyo, ‘thukalendera na Nyamuhanga omw’iyikehya’ omw’ihambania esyongebe syethu n’emisingyi yiwe n’erikangania ngoku thusikirye eriyowa ly’abandi bandu.

20. Emyambalire n’emiyipambire yitholere iyahamba yithi okwa bandi?

20 Emyambalire yethu siyitholere yikaleka abandu bakathwiha mw’ekindi kindu, aliwe ambi iyaleka ibalhangira ku thuli baramya ba Yehova. Balikyethu kuthya n’abandi bandu ambi ibathoka erilhangira ngoku thutholere erimanira Nyamuhanga oyuthunganene. Awithe emisingyi ey’erighenderako, neryo thukalengaho ithunatsemire erikangania ku thukaghendera okwa misingyi eyo. Baghalha bethu na bali bethu abakambalha ndeke kandi abawithe emibere eyikaleka abandu ibaligha omwatsi we Biblia owakalhamaya esyongebe n’erilethera Yehova y’olhukengerwa batholere ibasimwa. Erithwamu ndeke okwa by’eriambalha ahathe erithika-thika kikendi lholha embere erihalhamba Oyo wambere “erisikibwa n’olhukengerwa.”—Esy. 104:1, 2.