Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Thulhughanaya Engulhu Yuwene y’Olhukogho

Thulhughanaya Engulhu Yuwene y’Olhukogho

“Thulha engulhu yuwene y’olhukogho lhwa Nyamuhanga.”—EMIB. 20:24.

ESYONYIMBO: 101, 84

1, 2. Omukwenda Paulo mwakangania athi ngoku akasima olhukogho lhwa Nyamuhanga?

OMUKWENDA Paulo mwabugha okwenene athi: “Olhukogho lhwiwe [olhwa Nyamuhanga] busana naghe mulhuthabya busa.” (Soma 1 Abanya Korinto 15:9, 10.) Paulo abya inianakyasi ndeke-ndeke ngoku syabya atholere erighanyirwa na Nyamuhanga, kundi abya akendererya Abakristayo.

2 Paulo abere iniakisiya iniaholha, mwahandikira Timoteo, omukoli mulikyabu athi: “Ngaha Kristo Yesu Omukama wethu y’ewasingya oyuwabirinyiha amaaka busana n’omubiiri waghe, kusangwa mwanyighanza ng’oyutheleghulha, n’erinyihira okwa mubiiri wiwe.” (1 Tim. 1:12-14) Omubiiri oyo abya iw’owahi? Paulo mwabwira abasyakulhu b’ekithunga ky’Efeso omubiiri oyo ng’abya ini wahi, athi: ‘Ngaghanza engebe yaghe nga sikindu inathoka eribugha obukwenda bwaghe n’omubiiri ogho Omukama Yesu amba erikolha, eryo n’ithulha engulhu yuwene y’olhukogho lhwa Nyamuhanga.’Emib. 20:24.

3. Paulo mwahebwa mubiiri wahi ow’embaghane? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

 3 Ni “ngulhu yuwene” yahi eyo Paulo athulhughanaya eyikakanganaya olhukogho lhwa Yehova? Mwabwira Abakristayo be Efeso athi: “Kusangwa mwabiriowa ngoku Nyamuhanga omo lhukogho lhwiwe abirimba omubiiri w’eribawathikya.” (Efe. 3:1, 2) Paulo abya iniabirihebwa olhukwamirwa lhw’erithulha engulhu yuwene okwa bathe Bayuda nuku nabu bangabya b’okwa bakendi syathabalha na Yesu elhubulha. (Soma Abanya Efeso 3:5-8.) Busana n’omuhwa ogho Paulo akanganaya omw’ithulira, mwahiriraho Abakristayo abamunabwire eky’erileberyako ekyuwene n’erikangania ngoku olhukogho olho Nyamuhanga amukanganaya mulhuthakwa busa.

OLHUKOGHO LHWA NYAMUHANGA LHUKANAKUHIRA MW’OMUHWA?

4, 5. Busana naki thwangana bugha thuthi “engulhu yuwene y’Obwami” yan’engulhu yuwene “y’olhukogho lhwa Nyamuhanga”?

4 Omwa biro by’enyuma-nyuma bino, Abaghombe ba Yehova babirihebwa omubiiri w’erithulha “engulhu yuwene y’Obwami . . . omwa kihugho kyosi busana n’eriminyisya ebihanda byosi.” (Mt. 24:14) Kandi omwatsi ogho thukathulha ni “ngulhu yuwene y’olhukogho lhwa Nyamuhanga” kundi emighisa yosi eya thulindirire eribana omwa Bwami bwa Nyamuhanga thukendi syabanayo erilhabira omwa lhukeri olho Yehova akathukanganaya erilhabira omu Kristo. (Efe. 1:3) Wukanagherereraya Paulo omw’ikangania ku wukasima olhukogho lhwa Yehova omw’ithulira n’omuhwa?—Soma Abanya Roma 1:14-16.

5 Omwa mwatsi owahwere, muthwalhangire ngoku ithwe ng’abakolha-nabi thukaghasirawa omwa lhukogho lhwa Nyamuhanga omo nzira nyingyi. Busana n’ekyo, thuli n’eribanza ly’eribwira abandu abosi okwa mibere eya Yehova anemukanganiryamu olhwanzo lhwiwe kandi ngoku bangaghasirwa mulho. Ni byahi ebikabanika busana n’olhukogho lhwa Nyamuhanga ebya thutholere ithwalhangira thuthi abandi bakaminya n’erisima?

THULHUGHANAYA ENGULHU YUWENE EY’EKIHONGWA KY’EMBANULHO

6, 7. Thukabya thukabwira abandi okwa mbanulho, thukabya ithukathulhughanaya thuthi engulhu yuwene y’olhukogho lhwa Nyamuhanga?

6 Omwa kihugho kibi kino, abandu sibakyasi ekibi nga niki, neryo abangyi sibalilhangira ekiyithawa ky’erilhamibwa. Aliwe ekyo kine aho, hane abandi bangyi abanemughenda bakalhangira ngoku eby’ekihugho kino sibiriletha butseme bw’okwenene. Bakabya babirikania n’Abema ba Yehova, imubasalha baminya ekibi nga niki, nga kikathuhambako kithi, kandi nga thwanga kolhaki erilhamibwa okwa bukobe bw’ekibi. Ab’omuthima mwolho bakahumulikana bakaminya ngoku Yehova, omwa lhwanzo lhunene n’olhukogho lhwiwe, mwathuma mughalha wiwe y’okwa kihugho erisyathulhamya okwa kibi n’olhuholho olhwa kyabiriletha.—1 Yn. 4:9, 10.

7 Abere akakania oku Mughalha wa Yehova mwanzwa, Paulo mwahandika athi: “Thwabirithongolibwa omwa musasi wa Kristo, kandi abirithubuyira amalholho wethu. Kwenene olhukogho lhwa Nyamuhanga ni lhunene.” (Efe. 1:7) Ekihongwa ky’embanulho ya Kristo ky’ekindu kikulhu ekikakanganaya olhwanzo olho Nyamuhanga athuwithire kandi kikakanganaya obunene bw’olhukogho lhwiwe. Ka kikahumulikanaya eriminya ngoku thwamabya n’erikirirya omwa musasi wa Yesu ow’uthibawa, ebibi byethu ibikendi ghanyirwa ithwabya n’obunya muthima-thima obuhenirye! (Ebr. 9:14) Eyi kwenene ka ni ngulhu ey’eribwira kw’abandi!

 WATHIKAYA ABANDU ERIBYA BUGHUMA NA NYAMUHANGA

8. Busana naki abandu b’ekibi batholere ibasanganibwa oku Nyamuhanga?

8 Ni lhukwamirwa lhwethu eribwira abandi ngoku banganabya bughuma n’Omuhangiki wabu. Abandu bakabya bathe babya n’erikirirya omwa kihongwa kya Yesu, Nyamuhanga akabalhangira ng’esyonzighu siwe. Omukwenda Yoane mwahandika athi: “Oyuk’iriraya Mughalha awithe engebe y’erikotha; nikwa oyuthekenga Omughalha, syendi syalholha oko ngebe, nikwa erihithana lya Nyamuhanga limwikereko kera na kera.” (Yn. 3:36) Eky’obutseme, ekihongwa kya Kristo kikaleka ikyathokekana eribya bughuma na Nyamuhanga. Paulo mwabugha athi: “Erimbere inywe mwabya haali oku Nyamuhanga, imwabiriyiyira mwa nzighu siwe omwa bulengekania bwenyu busana n’emyatsi mibi mwabya mukakolha, nikwa lino, Nyamuhanga abiribasangania okw’iyo omwa lhuholho lhw’omubiri wa Yesu.”—Kol. 1:21, 22.

9, 10. (a) Ni lhukwamirwa lhwahi olho Kristo aha abahakabibwa? (b) Ab’esindi mbuli bakawathikaya bathi abahakabibwa?

9 Kristo abiriha abahakabibwa b’omubiiri ogho omukwenda Paulo ahulha mwa “mubiiri w’erisangania.” Erisoborera eki, Paulo mwahandikira abahakabibwa b’omwa kighonye ky’erimbere athi: “Nyamuhanga yuwabirikolha ebyosi ebi, oyuwathusanganaya okw’iyo omw’isi wa Kristo kandi abirithuha omubiiri w’erisangania abandi b’okw’iyo. Thuthi Nyamuhanga akasanganaya abandu bosi okw’iyo busana na Kristo, isyalighanzirabo amalholho wabu. Kandi abirithuha ekinywe ky’erisangania abandu okw’iyo. Neryo thuli bakwenda busana na Kristo, neryo Nyamuhanga akabalhaghira n’eribalemba-lemba. Thukabalemba-lemba busana na Kristo thuthi, Musanganibawe oku Nyamuhanga.”—2 Kor. 5:18-20.

10 ‘Ab’esindi mbuli’ bakalhangira ini lhusunzo eriwathikya balikyabu abahakabibwa omwa mubiiri oyu. (Yn. 10:16) Erikolha ng’abathumwa ba Kristo, n’ibo bakakolha mubiiri munene omw’ikangirirya abandu ekwenene n’eribawathikya eribya n’engolongana eyuwene na Yehova. Ekya bakakolha ekyo kya kindu kikulhu omwa mubiiri w’erithulhughania engulhu yuwene y’olhukogho lhwa Nyamuhanga.

BWIRA ABANDI B’ENGULHU YUWENE NGOKU NYAMUHANGA AKOWA EMISABE

11, 12. Busana naki ni ngulhu yuwene okwa bandu eriminya ngoku bangana saba Yehova?

11 Abangyi bakasaba kundi kikaleka ibayowa ndeke, aliwe sibikirirye ngoku Nyamuhanga kwenene akowa emisabe yabu. Batholere ibaminya ngoku Yehova ‘yukasubiraya emisabe.’ Omwimbi Dawudi mwahandika athi: “Kusangwa wukasubirya erisaba, abandu bosi basyakuhikako. . . . Erihalya lyethu likathukinda, nikwa wasyabuyiralyo.”—Esy. 65:2, 3.

12 Yesu mwabwira abigha biwe athi: “Emyatsi yosi mukabulhaya omo lina lyaghe, nasyakolhayo.” (Yn. 14:14) “Emyatsi yosi” eyi si myatsi yosi-yosi, aliwe y’emyatsi yosi eyihambene n’erisonda lya Yehova. Yoane akathughumaya athi: ‘Eki kikaleka ithwasika embere sya Nyamuhanga, kusangwa thwamasaba kindu omw’isonda liwe akathwowa.’ (1 Yn. 5:14) Ka kyuwene erikangirirya abandi ngoku, erisaba sy’anza eriyowa ndeke buyira, aliwe ngoku ni nzira mbuya y’erihikira ‘ekithumbi ky’obwami kya Nyamuhanga eky’olhukogho’! (Ebr. 4:16) Omw’ibakangirirya erisaba omwa nzira eyitholere, okwa yutholere erisabwa, n’erisaba ebindu ebitholere, ithwangana bawathikya eriyithunda hakuhi na Yehova n’eribana  erihumulikanibwa omwa mughulhu w’obulighe.—Esy. 4:1; 145:18.

OLHUKOGHO LHWA NYAMUHANGA OMWA KIHUGHO KIHYA-KIHYA

13, 14. (a) Abahakabibwa bakendi syabya na nzunzo syahi omwa buthuku obukasa? (b) Ni mubiiri wahi ogho bahakabibwa bakendi syakolera abandu?

13 Olhukogho lhwa Yehova lhukendi syalholha embere n’omwa kihugho kihya-kihya. Paulo abere akakania okwa lhusunzo lhunene olhwa Nyamuhanga abiriha abandu 144,000, abakendi syathabalha na Yesu elhubulha, mwahandika athi: “Nyamuhanga awithe erighanyira inene, n’olhwanzo lhwiwe busana nethu ni lhunene. Omughulhu thwabya thuholire omwa malholho wethu, Nyamuhanga mwathuha engebe haghuma na Kristo; mwabirilhamibwa busana n’olhukogho lhwa Nyamuhanga. Kandi, thumathikene na Kristo Yesu, abirithusumba n’erithwikalya haghuma na Kristo Yesu omwa myanya y’elhubulha. Nyamuhanga mwakolha athya erikangya omwa mighulhu yosi eyikendi syasa obubuya bunene bw’olhukogho lhwiwe; olho athukangaya omwa lhwanzo lhwiwe busana na Kristo Yesu.”—Efe. 2:4-7.

14 Sithwasi nga ni bibuya bingahi ebyo Yehova abiribikira abahakabibwa omughulhu bakendi syathabalha na Kristo elhubulha. (Lk. 22:28-30; Fil. 3:20, 21; 1 Yn. 3:2) Okw’ibo ng’abahakabibwa, Yehova akendi syabakangya “obubuya bunene bw’olhukogho lhwiwe.” Bakendisyabya ‘Yerusalemu nyihya-nyihya,’ eyasibwe ng’omuheruki wa Kristo. (Erib. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Bakendi syakolha haghuma na Yesu “omw’ilhamya ebihanda,” erisondolha abandu abowa eribalhusya omwa bukobe bw’ekibi n’olhuholho n’eribahikya okw’ihikana.—Soma Eribisulirwa 22:1, 2, 17.

15, 16. Yehova akendi syakangania athi olhukogho okwa ‘b’esindi mbuli’ omwa buthuku obukasa?

15 Abanya Efeso 2:7, hakakanganaya ngoku Nyamuhanga akendi syakangania olhukogho lhwiwe omwa ‘mighulhu eyikendi syasa.’ Ahathe erithika-thika, ekihugho kihya-kihya kya Yehova mukendi syabya “obubuya bunene bw’olhukogho lhwiwe.” (Lk. 18:29, 30) Abandu erilhubuka erilhua omwa “masinda,” ahathe erithika-thika kikendisyabya kighuma ky’okwa bindu bikulhu-bikulhu ebikakanganaya olhukeri lhwa Yehova okwa kihugho. (Yobu 14:13-15; Yn. 5:28, 29) Abalhume n’abakali abathaleghulha abaholha Kristo athali ahayo engebe yiwe ng’obuhere, n’abandi abosi ab’okwa “sindi mbuli” abakaholha ibane bathaleghulha omwa biro by’enyuma-nyuma bakendi syalhubuka bangasya lholha embere erikolera Yehova.

16 N’abandi bandu bangyi abaholha isibasi Nyamuhanga bakendi syalhubukibwa. Bakendi syahebwa akaghisa k’erighondera obuthabali bwa Yehova. Yoane mwahandika athi: “Kandi munalhangira abaholi, abakulhu-bakulhu, n’abake-bake, ibahengene embere w’ekithumbi ky’obwami; n’ebitabu mubyasanzulhwa. N’ekindi kitabu mukyasanzulhwa ky’ekitabu ky’engebe. Neryo abaholi mubatswerwa omwa myatsi eyisakire omwa bitabu ngoku emibiiri yabu yabya. Neryo engetse muyahulhukya abaholi ababya muyo. N’olhuholho n’Ekulimu mubyahulhukya abaholi ababya mubyo. Kandi abosi mubatswerwa ng’emibiiri yabu kuyabya.” (Erib. 20:12, 13) Aliwe abakendi syalhubuka bakendi syayithagha erikangiriribwa ngoku banga ghendera okwa bihano bya Nyamuhanga ebiri omwa Biblia. Eryongera okw’ekyo, bakendi syayithagha erighendera n’okwa busondoli buhya-buhya obukendi syabya omwa bitabu bihya-bihya ebiri mw’obusondoli  bwa Yehova okwa bakendi syikalha omwa kihugho kihya-kihya. Eribisulira abandu b’ebiri omwa bitabu ebi nakyu kikendi syabya ikikakanganaya olhukogho lhwa Yehova.

LHOLHA EMBERE ERITHULHA ENGULHU YUWENE

17. Ni kyahi ekya thutholere ithwabya ithunasi thukathulira?

17 Enduli yinemuseghera hakuhi, thutholere ithw’ongera erithulha engulhu yuwene y’Obwami kwilhaba kera! (Mk. 13:10) Omwa kwenene, engulhu yuwene yikakanganaya olhukogho lhwa Yehova. Ambi ithwabya ithunasi ekyo thukathulira. Ekighendererwa kyethu ky’erithulira ly’eriha Yehova y’olhukengerwa. Thwangana kolha ekyo omw’ikangania abandu ebyosi ebyo Yehova abirithulhagha omwa kihugho kihya-kihya ngoku ni busana n’olhukogho lhwiwe.

Kolha n’omuhwa ng’oyo Nyamuhanga abiriha “omubiiri omo lhukogho lhwiwe.”—1 Pet. 4:10 (Lebaya enungu 17-19)

18, 19. Thukahalhamba thuthi olhukogho lhwa Yehova?

18 Omughulhu thukathulira, ithwangana soborera ngoku omwa buthabali bwa Kristo, abandu bakendi syaghasirwa ndeke ekihongwa kikakolha omwa buswire kandi ku bakendi syaghenda bakahikana. E Biblia yithi: “Ebihangikwa ebi byasyaboholhwa omwa bukobe bw’emyatsi y’erihonda, eringira omwa bwiranda n’olhukengerwa lhw’abaana ba Nyamuhanga.” (Abar. 8:21) Eki kikendi syathokekana busana n’olhukogho lhwa Yehova lhusa.

19 Abosi abakathuhulikirira, thuwithe olhusunzo olhw’eribabwira omulhaghe mubuyanga owali omwa Eribisulirwa 21:4, 5: “[Nyamuhanga] asyasangulha emisonia yosi okwa meso wabu, kandi olhuholho silhwendi sasyabyaho, erisusumana, kutse eririra, kutse eriaghalhwa. Emyatsi y’erimbere yabirirenga.” Na Yehova iniane okwa kithumbi ky’Obwami akabugha athi: “Lebaya! Lino ngayira emyatsi yosi mwa mihya-mihya.” Kandi athi: “Wusake ebi, kusangwa ebinywe ebi ni by’eriyikethera n’eby’ekwenene.” Thukabya thukabwira abandi b’engulhu yuwene eyi n’omuhwa, thukabya ithwamahalhamba olhukogho lhwa Yehova!