Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwomusanju 2016

Thukasima Olhukogho Olho Nyamuhanga Abirithukangania

Thukasima Olhukogho Olho Nyamuhanga Abirithukangania

‘Akathuha olhukogho n’olhundi lhukogho.’—YN. 1:16.

ESYONYIMBO: 95, 13

1, 2. (a) Thakania okwa musyo wa Yesu ow’omulimi w’ebinyu. (b) Omusyo oyu akakanganaya athi omubere w’eribya mwenge n’ow’olhukogho?

OMULIMI w’ebinyu kiro kighuma mwatsinduka omwa kathali akayasondya abanga kolha omw’irima liwe. Abalhume ab’abana mubaligha obuhingyi obw’abalhagha eribathuha, neryo bamayakolha. Aliwe abya iniakinayithagha abandi bakoli, neryo mwabya inianemusubayo omwa kathali akayenda abandi. N’abo aletha omw’ithungyi kutsibu mwabalhagha eribathuha ndeke. Bwabere bwabya igholho-gholho, mwababirikira abosi haghuma, amabathuha obuhingyi bughumerere n’abalyakolha esaha nguma buyira. Abatsuka erikolha omwa ngyakya babere baminya eki, mubayineghenia. Omwinye eririma mwabasubirya athi: ‘Simumukaligha esyosente esyo ngalyabalhagha? Sindi n’ehamuli y’erithuha abahingyi baghe ngoku nganzire kwehi? Mukakwa erihali kundi indi mubuya kwehi?’—Mt. 20:1-15.

2 Omusyo wa Yesu oyu akathw’ibukaya omughuma w’okwa mibere ya Yehova ow’akabya inianemukanibwako ngendo nyingyi omwa Biblia—‘ow’olhukogho.’ (Soma 2 Abanya Korinto 6:1.) Abahingyi abakolha habw’esaha nguma nyisa mubabya nga sibatholere  erithuhwa ng’oyulyakolha ekiro kyosi, aliwe omwinye eririma mwabakangania olhukeri lhunene. Omusomi mughuma, akakania okwa kinywe “olhukogho,” mwahandika athi: “Enzumwa ngulhu eyiri omwa kinywe ekyo y’ey’eriha omundu y’ekihembo ekithalhue kimutholere.”

EKIHEMBO KINENE EKYA YEHOVA AHA

3, 4. Yehova abirikangania athi abandu bosi b’olhukogho kandi busana naki?

3 Amasako akakanaya okwa “lhusunzo” kutse ekihembo ‘ky’olhukogho’ lhwa Nyamuhanga. (Efe. 3:7) Busana naki Yehova akathuha ekihembo eki kandi akathuhakyo athi? Ku thwabya ithukaberereraya ndeke-ndeke ebyosi ebya Yehova akathuyithaghako, ebyosi eby’akathukolera ibikendibya ibithutholere. Aliwe ngoku thunasi, thukalemawa. Ky’ekyaleka Omwami w’amenge Solomona iniahandika athi: “Sihali mundu oyuthunganene muna-kihugho, oyukakolha ebibuya emighulhu yosi isyalihalhaya.” (Omu. 7:20) N’omukwenda Paulo mwabugha athi: “Abandu bosi babirikolha ebibi kandi sibalihika okwa lhukengerwa lhwa Nyamuhanga,” kandi athi, “obuhingyi bw’erikolha ebibi ni lhuholho.” (Abar. 3:23; 6:23a) Ekyo ky’ekithutholere.

4 Aliwe Yehova mwakangania olhwanzo okwa bandu ababirihalya omw’ibakolera ekindu ky’olhukogho lhunene. Ekihembo eky’aha ekilengire ebyosi, ‘y’Omughalha wiwe ekyusa,’ oyo athuma okwa kihugho erisyathuholera. (Yn. 3:16) Neryo Paulo mwahandika oku Yesu athi, “iniathoka omwa lhukogho lhwa Nyamuhanga eriholha busana n’abandu abosi, neryo busana n’eriaghalhwa liwe ly’olhuholho abiribana olhukengerwa n’erisikya ly’Omwami.” (Ebr. 2:9) Kwenene, “olhusunzo olhukalhua oku Nyamuhanga ni ngebe y’erikotha busana n’erimathikana na Yesu Kristo Omukama wethu.”—Abar. 6:23b.

5, 6. Mukalhwiririraki thwamathabalhwako (a) n’ekibi? (b) n’olhukogho?

5 Abandu mubasighalya bathi omubere w’ekibi oyu ow’akaletha olhuholho okwa buli mundu? E Biblia yikasoborera yithi: “Erihalya ly’omundu mughuma [Adamu] mulyaleka olhuholho ilhwathabalha” abalhuire omu Adamu. (Abar. 5:12, 14, 17) Aliwe eky’omughisa, ithwangana thwamu erithendi thabalhwa n’ekibi. Erikangania erikirirya omwa mbanulho y’ekihongwa kya Yesu, thukabya ithwamaligha erithabalhwako n’olhukogho lhwa Yehova. Thuthi? Erisako lithi, “Aho ebibi byakanyirira, olhukogho lhwa Nyamuhanga mulhwakanyirira kutsibu. Neryo ngoku ebibi byathabalha omo lhuholho, lithya olhukogho lhwa Nyamuhanga lhukathabalha omwa lithunganene, n’eriletha engebe y’erikotha busana n’Omukama wethu Yesu Kristo.”—Abar. 5:20, 21.

6 Nomwakine indi thukine bakolha-nabi, sithutholere thukalighira ekibi erithuthabalhako. Thwamawa omw’ilholho, ambi ithwasaba Yehova y’ekighanyiro. Paulo mwabwira Abakrisitayo athi: “Ebibi sibikibawitheko hamuli, kusangwa simuli oko Mighambo nikwa oko lhukogho lhwa Nyamuhanga.” (Abar. 6:14) Neryo busana n’ekyo, thuthaberweko n’olhukogho. Neryo ikyathuhambako kithi? Paulo mwakisoborera athi: “Olhukogho olho [olhwa Nyamuhanga] lhukathuthegheka lhuthi thughane emikolere eyithekenga Nyamuhanga, n’esyongumbu sy’ekihugho, n’erikwama ekithunganene n’erikenga Nyamuhanga omwa mikolere yethu oko mughulhu ono.”—Tito 2:11, 12.

OLHUKOGHO ERIKANGANIBWA OMWA NZIRA MUTHINA-MUTHINA

7, 8. Kikamanyisayaki eribugha indi olhukogho lhwa Yehova lhukakanganibawa omo nzira muthina-muthina? (Lebaya ebisasani ebiri okw’itsuka.)

7 Omukwenda Petero mwasondolhwa erihandika athi: “Obuli mundu abirihebwa olhusunzo  lhw’omusindo olhukalhua oku Nyamuhanga. Mukolerane omwa lhusunzo olho ng’abatheya b’olhusunzo musindo-musindo olho Nyamuhanga akathuha.” (1 Pet. 4:10) Ekyo kikamanyisayaki? Kikamanyisaya kithi mbulha thuli omwa bitsibu ebisosire bithi, Yehova iniakendi thuthokesya eribighumira. (1 Pet. 1:6) Yehova akabya inianawithe ekindu ky’olhukogho eky’akendi thukolera erithuwathikya omwa buli kitsibu.

8 Kwenene, Yehova akathukanganaya olhukogho lhwiwe omwa nzira muthina-muthina. Omukwenda Yoane mwahandika athi: “Omwa lhukogho lhwiwe olhutswaghire abirithutsumulha, iniakathuha olhukogho n’olhundi lhukogho.” (Yn. 1:16) Emibere mingyi eyo Yehova akakanganiraya mw’olhukogho lhwiwe yikaleka ithwathunga mighisa mingyi. Ni mighisa nga yahi?

9. Thukaghasirawa thuthi omwa lhukogho lhwa Yehova, kandi thwanga kangania thuthi erisima lyethu?

9 Erighanyirwa ebibi byethu. Busana n’olhukogho lhwa Yehova, thukaghanyirawa ebibi byethu, thwamabya ithwabiriyisubamu n’erilholha embere erirwanisya emibere eyikaleka ithwahalya. (Soma 1 Yoane 1:8, 9.) Nyamuhanga erithughanyira, kitholere ikyaleka ithwamusima n’erimupipa. Omukwenda Paulo abere akahandikira Abakristayo abahakabibwa balikyabo, mwabugha athi: “[Yehova] mwathusabulha okwa hamuli y’obwami bw’omwirimya n’erithuhumirya omwa Bwami bwa Mughalha wiwe mwanzwa Kristo, kandi abirithuthongolya n’erithubuyira ebibi byethu.” (Kol. 1:13, 14) Erighanyirwa ebibi byethu likathukyungulira eyindi mighisa mingyi.

10. Thukabana mughisaki busana n’olhukogho lhwa Nyamuhanga?

10 Eribya bughuma ndeke na Nyamuhanga. Busana n’ekibi, thukabuthawa ithune nzighu sya Nyamuhanga. Paulo mwaghumya ekyo athi: “Thwabya nzighu sya Nyamuhanga neryo mwathusangania omwa lhuholho lhwa Mughalha wiwe.” (Abar. 5:10) Eki kikaleka ikyathokekana erithasyabya bughuma na Yehova. Paulo akakanganaya ngoku eki ni lhukogho lhwa Yehova, omw’ibugha athi: “Neryo kusangwa thwabiriyirwa [Abaghalha bobu Kristo abahakabibwa] mo bathunganene busana n’erikirirya, thunawithe obuholho oku Nyamuhanga n’obuholho obo mubwahika busana n’Omukama wethu Yesu Kristo, iyo abirithuhira omw’isi w’olhukogho lhwa Nyamuhanga busana n’erikirirya, aho thwimene ndeke.” (Abar. 5:1, 2) Oyu ka ni mughisa munene!

Ngoku Nyamuhanga akathukanganaya olhukogho lhwiwe: Olhusunzo lhw’eryowa engulhu yuwene (Lebaya enungu 11)

11. Abahakabibwa bakawathikaya bathi ‘ab’esindi mbuli’ erithunganana?

11 Eriyirwa mwa bathunganene. Ithwe bosi thuli bandu abathathunganene. Aliwe omuminyereri Danieli mwabugha athi, okwa mughulhu w’enduli “abandu b’amenge,” ni bugha ambu emisighalira y’okw’abahakabibwa, banga ‘sondwere abandu bangyi erihika okwa lithunganene.’ (Soma Danieli 12:3.) Erilhabira omwa mubiiri wabu w’erithulira n’erikangirirya, babiriwathikya abandi bangyi ‘ab’esindi mbuli’ erithunganana embere sya Yehova. (Yn. 10:16) Aliwe eki kikathokekana busana n’olhukogho lhwa Yehova. Paulo mwasoborera athi: “Nyamuhanga akathungananaya abandu omo lhusunzo lhw’olhukogho lhwiwe busana n’erithongolibwa erikabanika busana na Kristo Yesu.”—Abar. 3:23, 24.

Olhusunzo lhw’omusabe (Lebaya enungu 12)

12. Erisaba lihambene lithi n’olhukogho lhwa Nyamuhanga?

12 Erithoka erihikira Yehova omw’isaba. Omo lhukogho lhwiwe, Yehova akathuha omughisa w’erihikira ekithumbi kiwe ky’Obwami omw’isaba. Nibya kwenene, Paulo akakanaya okwa kithumbi ky’obwami kya Yehova ‘ng’ekithumbi ky’Obwami ahali olhukogho’ kandi athi thuli ba bwiranda eriseghera hakuhi  nakyo. (Ebr. 4:16a) Yehova akathuha omughisa oyu erilhabira omu Mughalha wiwe, oyo ‘thwabirikirirya, oyukaleka ithwabya n’obwiranda bw’erihika embere sya Nyamuhanga butsira buba.’ (Efe. 3:12) Eribya ithwangana saba Yehova ahathe lhukako ni lhukogho lhunene.

Eribana obuwathikya okwa buthuku obutholere (Lebaya enungu 13)

13. Olhukogho lhwanga thuwathikya lhuthi “okwa buthuku obutholere”?

13 Eribana obuwathikya okwa buthuku obutholere. Paulo mwathuhira mw’omuhwa w’eriyowa ithuli ba bwiranda erisaba Yehova nuku ‘thuthoke eribana erighanyira, n’eryangirira olhukogho lhw’erithuwathikya okwa mughulhu w’obwagha.’ (Ebr. 4:16b) Endambi yosi-yosi aha thwanga banira ebitsibu omwa ngebe yethu, ithukendi lhakira Yehova athuwathikaye omwa lhukeri lhwiwe. Nomwakine indi si thutholere, akasubiraya erilhaka lyethu, kutsibu-tsibu erilhabira omwa Bakristayo balikyethu, “kikaleka ithwabugha butsira eryubaha thuthi, Omwami Mukulhu ni muwathikya waghe; Singendi syubaha. Ko abandu banganyikolhaki kwehi?”—Ebr. 13:6.

14. Olhukogho lhwa Yehova lhukaghasira lhuthi emithima yethu?

14 Eribana erihumulikana omwa muthima. Omughisa munene owa thukabana busana n’olhukogho lhwa Yehova ly’erihumulikania omuthima ow’abunikire. (Esy. 51:17) Okwa Bakristayo abe Tesalonika abalhaba omw’endererya linene, Paulo mwahandika athi: “Omukama wethu ye Yesu Kristo, na Nyamuhanga wethu oyuwathwanza, n’erithuha busana n’olhukogho lhwiwe erisibikya ly’erikotha n’amaha mabuya asibikaye emithima yenyu, n’eribasikya.” (2 Tes. 2:16, 17) Ka kikahumulikanaya eriminya ngoku Yehova akathutsomana omwa lhwanzo busana n’olhukogho lhwiwe lhunene!

15. Ni maha wahi awa thuwithe busana n’olhukogho lhwa Nyamuhanga?

 15 Eribya n’amaha w’erisyabana engebe y’erikotha. Kundi thuli bandu b’ekibi, okwa lyethu sithuwithe maha ahathe obuwathikya bwa Yehova. (Soma Esyonyimbo 49:7, 8.) Aliwe Yehova abirithuha amaha. Yesu mwalhaghanisya abigha biwe athi: “Eryanza lya Thatha waghe ly’eri, athi, oyukalhangira Omughalha akamwikirirya, abane engebe y’erikotha.” (Yn. 6:40) Kwenene, amaha w’eribana engebe y’erikotha ni kihembo, Nyamuhanga akabya iniamathukangania olhukogho. Na Paulo mwalighirana n’enzumwa eyo, amabugha athi: “Nyamuhanga abiriminyikalya olhukogho lhwiwe, olhukaletha erilhama busana n’abandu abosi.”—Tito 2:11.

SIWUKOLESAYE OLHUKOGHO LHWA NYAMUGANGA LHWA NABI

16. Abandi Bakristayo b’omwa kighonye ky’erimbere mubakolesya bathi nabi olhukogho lhwa Nyamuhanga?

16 Nomwakine indi olhukogho lhwa Yehova lhukaleka ithwabana mighisa mingyi, isithwalengekanaya thuthi siki nomuthwanga sobya. Omwa Bakristayo b’ekighonye ky’erimbere, mwanabya abandi abanza erihengemya “olhukogho lhwa Nyamuhanga wethu omwa nzira y’erikwama esyongumbu nyibi.” (Yuda 4) Abakristayo abo mubalengekania bathi ibanganathwamu erikolha ebibi neryo ibasaba Nyamuhanga y’ekighanyiro. Kandi ibbwa ekibi kutsibu, mubalengaho erithebererya n’abandi balikyabo erikolha bathya. Na munabwire, owosi-wosi oyukakolha ekyo akabya inamatsuma “omulimu w’olhukogho.”—Ebr. 10:29.

17. Petero mwahabulha athiki?

17 Munabwire, Sitani abirithebya abandi Bakristayo erilengekania bathi kundi Nyamuhanga akaghanyira, bangana kolha ebibi isihendibya naki. Nomwakine indi anayitheghekire erighanyira abakayisubamu, akanza nethu ithwahira h’akaghalha erirwanisya esyongumbu syethu nyibi. Erilhabira omu Petero, mwabugha athi: “Neryo inywe banze, mwabiriminya emyatsi eyi, muyitheghaye mukasyahekwa omwa lhuhabu lhw’abandu b’omwagha n’erithogha erilhua aha mwabya musikire. Nikwa, mubye mukakulha omo lhukogho n’eriminya ly’Omukama n’omulhamya wethu Yesu Kristo.”—2 Pet. 3:17, 18.

OLHUKOGHO LHWA NYAMUHANGA LHUKATHUHIRA KW’OLHUKWAMIRWA

18. Thuwithe lhukwamirwaki busana n’olhukogho lhwa Yehova?

18 Ithwe ng’abakasima olhukogho lhwa Yehova, thuwithe olhukwamirwa embere siwe erikolesya esyonzunzo syethu erimukenga n’erilhangira thuthi sikaghasira abandi. Omunziraki? Paulo mwasubirya athi: ‘Kusangwa thuwithe esyonzunzo musindo-musindo esikalhua oku Nyamuhanga busana n’olhukogho olho abirithuha, thwamabya thuwithe olhusunzo lhw’erithulha engulhu yuwene, thuthuleyo; kutse amathuha erikangirirya, thukangiriraye abandu; amathuha erisikya emithima y’abandu, thukole thuthya; oyukaghanyira abandi, akole athya n’obutseme.’ (Abar. 12:6-8) Olhukogho olhwa Yehova akathukanganaya lhukathuhira kw’olhukwamirwa lhw’eriyihwerya omwa mubiiri w’erithulira omw’ikangirirya abandi be Biblia, erihimba balikyethu, n’erighanyira owosi-wosi oyuwanga thusoberya.

19. Ni lhukwamirwa lhwahi olhwa thuwithe olhwa thukendi syakaniako omo mwatsi owakakwamako?

19 Ithwe ng’abakasima olhwanzo lhunene lhwa Yehova, thutholere ithwakolha kutsibu ‘erithulha engulhu yuwene y’olhukogho lhwa Nyamuhanga.’ (Emib. 20:24) Olhukwamirwa olhu lhukendi syakanibwako buuli, omwa mwatsi owakakwamako.