Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwomusanju 2016

Busana Naki Thutholere Ithwabya Ithunatheghirye?

Busana Naki Thutholere Ithwabya Ithunatheghirye?

“Simwasi ekiro Omukama wenyu asyasa.”—MT. 24:42.

ESYONYIMBO: 136, 129

1. Thaha eky’erileberyako ekikakanganaya ngoku ni kikulhu erilebya obuthuku obwa wulimu n’ebinemubya. (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

YAMASAKA dakika ithanu, ini, isathu, ibiri, nguma! Okwa lhuhindano lhunene, thukabya thukalhangira esaha eyiri okwa sikurini iyinemubara yithya, thukaminya ngoku obuthuku obw’erikalha n’erihulikirira omuziki bwamahika. Bukabya ini buthuku bw’erihulikirira bukuthu omuziki owuwene owe Watchtower orchestra, kandi kutsibu-tsibu akathegheka amalengekania n’emithima yethu busana n’emikania eyikayakwamako. Aliwe thalengekania, ihabya abandi, ibo ibabya ibali omwa bindi, erilhaba-lhaba, n’erikania n’abanywani babu, isibasi ngoku endegheka yikayatsuka! Abo ibakendibya ibabirilemwa eribya ibanatheghirye obuthuku, isibasi ekikalholha embere—isibasi ngoku omwimaniri abirihika n’embere, ngoku omuziki abiritsuka kandi ngoku abandi balyikalha kera. Ekyo kyangana thuwathikya eryibuka ngoku obuthuku bunemuyibara bukathulholya okwa kindu kikulhu ekikayabya, ekindu ekikayithagha eribya ithunatheghirye ndeke. Ni kinduki ekyo ekikendibya?

2. Ni kyahi ekyaleka Yesu iniabwira abigha biwe athi babye ibanatheghirye?

 2 Yesu abere akakania oku “erihwererera ly’emighulhu,” mwabwira abigha athi: “Mulebaye, kusangwa simwasi omughulhu oyo nga ni wahi.” Enyuma waho kandi Yesu mwabakunga ngendo nyingyi athi: ‘Mutheghaye.’ (Mt. 24:3; Soma Mariko 13:32-37.) N’ebya Matayo ahandika okwa mwatsi iwan’oyo bikakanganaya ngoku ngendo nyingyi Yesu mwahana abigha biwe eribya ibanabukire, athi: ‘Mutheghaye, kusangwa simwasi ekiro kyahi Omukama wenyu asyasa. Mubye imunasikire kusangwa Omughalha w’Omundu asyasa okwa ndambi muthalengekenie.’ Mwathasyabugha athi: ‘Mutheghaye, kusangwa simwasi ekiro kutse endambi.’—Mt. 24:42-44; 25:13.

3. Busana naki thutholere ithwaghendera okw’ihabulha lya Yesu?

3 Ithwe ng’Abema ba Yehova thusikirye kutsibu ekya Yesu abugha ekyo. Thunasi ndeke ngoku thuli haali kutsibu omwa biro ‘by’enduli y’emighulhu’ kandi ngoku sihakiri buthuku bunene “obulighe bunene” buthe bwatsuka! (Dan. 12:4; Mt. 24:21) Munabwire omwa kihugho kyosi thunemulhangira mw’esyonyuhi, eby’esyongeso eriyongera eritsanda n’obubi eriyongera, obuthebya omwa madini, enzalha, amalhwere, n’emisiki. Kandi thunalhangire ngoku omubiiri w’erithulhughania Obwami anemukolhwa ehosi n’abaghombe ba Yehova. (Mt. 24:7, 11, 12, 14; Lk. 21:11) Thulindirire kutsibu ebikendi syabererera busana n’eryasa ly’Omukama kandi ngoku kikendi syaberererya ekighendererwa kya Nyamuhanga.—Mk. 13:26, 27.

OBUTHUKU BUNEMUGHENDA BUKAHWAYO

4. (a) Ni kyahi ekikaleka ithwaminya ngoku Yesu anasi omughulhu e Harmagedoni yikendi syabya? (b) Nomwakine indi sithwasi obulighe bunene nga bukendi tsuka mughulhu wahi, aliwe ekya thwasi ni kyahi?

4 Thukabya ithunasi endambi eya lhuhindano lhukendi tsukirako. Aliwe, nomuthwanga lengaho thuthi, sithwanga minya omwaka, ekiro kutse esaha eya bulighe bunene bukendi syatsukirako. Yesu abere iniane okwa kihugho, mwabugha athi: “Sihali mundu oyuwasi erihika ly’ekiro ekyo kutse esaha eyo, nomubangabya bamalaika b’elhubulha, kutse Omughalha, nikwa Thatha yunasi iyuwene.” (Mt. 24:36) Aliwe elhubulha, Kristo abirihebwa obuthoki bw’erirwanisya ekihugho kya Sitani. (Erib. 19:11-16) Neryo busana n’ekyo, Yesu angabya iniabiriminya ekiro e Harmagedoni yikendi syabya. Aliwe ithwe sithwasi. Neryo kwesi, ni kikulhu eribya ithunatheghirye. Aliwe Yehova iyo eritsuka kera ekiro ekyo anakyasi. Abirithegheka ekiro ky’enduli ekyo. Anemulhangira obuthuku obw’atheghekire ku bunemughenda bukaseghera okwa bulighe bunene, kandi ekyo sikyendi malha! (Soma Habakuki 2:1-3.) Ekyo thwanga kikakasya thuthi?

5. Thaha eky’erileberyako ekikakanganaya ngoku ebya Yehova akabugha bikabererera okwa buthuku.

5 Amaminyereri wa Yehova akabererera okwa buthuku obw’anabugha! Thalebya eki ngoku kyabya kyabere akalhusya Abaisraeli b’Emisiri. Musa abere akakania okwa kyabya Nisani 14, 1513 E.K.K., mwabugha athi: ‘Oko nduli y’emyaka 430, oko kiro ekyo kisa-kisa, emilhondo yosi y’Omwami Mukulhu muyalhua omwa kihugho kye Misiri.’ (Eri. 12:40-42) Emyaka “430” eyo yatsuka endaghano eyo Yehova akolha na Abrahamu yikatsuka erikolha omwa 1943 E.K.K. (Gal. 3:17, 18) Myaka mirebe enyuma w’aho, Yehova mwabwira Abrahamu athi: ‘Wuminye ndeke kw’abaana bawu basyabya babunga omwa kihugho kithe kyabu, neryo basyakolera abandu bayo, basyaghalibwa emyaka 400.’ (Enz. 15:13; Emib. 7:6) Emyaka 400 ey’eriaghalibwa  eyo muyatsuka 1913 E.K.K. omughulhu Isimaeli asekerera Isaka akatsira amabere, kandi muyahwa Abaisraeli bakalhua e Misiri omwa 1513 E.K.K. (Enz. 21:8-10; Gal. 4:22-29) Wanamalhangira ngoku eyo yabya myaka 400 Yehova iniabirisangwa abugha obuthuku bw’erilhamya abandu biwe!

6. Ni kyahi ekikaleka ithwakakasya ngoku Yehova akendi syalhamya abandu biwe?

6 Yosua, omughuma w’okwa balhua e Misiri, mw’ibukya Abaisraeli bosi athi: ‘Nenyu munasi omwa mithima yenyu yosi n’omwa birimu byenyu byosi ngoku hathe kinywe na kighuma ekithethabya okwa binywe byosi byuwene eby’Omwami Mukulhu abugha busana n’enyu; ebyosi byabiribererera busana nenyu,sihali kindu na kighuma ekyabulha.’ (Yos. 23:2, 14) Ekyo kikaleka nethu ithwayikethera ngoku Yehova akendi syathulhamya okwa bulighe bunene ngoku abiriyilhagha. Nomwabine, thwamabya thwanzire erilhama, thutholere ithwabya ithunatheghirye.

NI KIKULHU ERITHEYA THWAMABYA B’ERILHAMA

7, 8. (a) Omutheya owa kera abya awithe lhukwamirwaki, kandi ekyo kikathweghesayaki? (b) Ibikabya bithi omutheya amaghotsera.

7 Ebyabya kera byangana thweghesya obukulhu bw’eribya ithunatheghirye. Omwa buthuku obo, esyotawuni nyingyi esyonene-nene—ng’eye Yerusalemu—isikathimbibawako esyombimbo nyiri-nyiri. Esyombimbo esyo isikakolha ng’obutheya okwa syonzighu kandi isikabyako n’emisunguliko eyo abatheya babya bakaleberyamu ebiri haali. Omwa kiro n’omw’ithungyi, abatheya ibakabya okwa syombimbo n’okwa syonyukyo nene-nene. Omubiiri wabu abya ini bwira abandu okwa kabi akamasa. (Isa. 62:6) Abatheya eribya ibana bukire kandi ibanatheghirye abya ini mwatsi w’erilhamya esyongebe sy’abandu.—Eze. 33:6.

8 Josephus, Omuyuda oyusomire ebya kera akabugha athi omwa 70 E.K., abasirikali be Roma mubahamba Omusunguliko owe Antonia, ow’akahambanaya olhuhimbo lhwe Yerusalemu kundi abatheya babya baghotsere! Neryo mubingiramo n’erihisya omuyi, kyamabya kitsinduli ky’erihwerekererya e Yerusalemu ekya Abayuda babya isibali bathalholhako.

9. Abandu banene munabwire ni kyahi ekya bathasi?

9 Omwa bihugho bingyi munabwire, “abatheya” b’abasirikali abakalhamba emithano, kutse esyokamera esy’etekinologia ey’ahighulhu. Bakalebaya ndeke ebikingira omwa kihugho kyabu n’esyonzighu esyanga thabangulha obuholho. Aliwe “abatheya” abo hane ekya bathalhangire. Sibasi Obwami bwa Nyamuhanga obw’elhubulha ku bunemuthabalha omwisi sya Kristo kandi sibasi ngoku bukendi kolesibwa eritswera amathabali awaliho. (Isa. 9:6, 7; 56:10; Dan. 2:44) Aliwe ithwe eribya ithunalholire bunyakirimu, ekiro ky’eritswera sikyendi thubulikirirania kikahika.—Esy. 130:6.

WUNEMUTHEYA, YITHEGHAYE OKW’ILENGEMERIBWA

10, 11. (a) Thutholere ithwayitheya okuki, kandi busana naki? (b) Ni kyahi ekikaleka iwaligha ngoku Sitani abiringirya omwa bandu mw’obuthatsomana amaminyereri we Biblia?

10 Thalengekania okwa mutheya oyukatheghaya omwa kiro. Kutsibu-tsibu, akatsuka eriyitsingako obuthuku ibukayakya. Nethu kuthya, thukendibya thunemuseghera hakuhi n’enduli y’omughulhu ono, kikendyongera erikalha eribya ithunalholire. Ikikendibya kya kabi kutsibu thwamalemwa eribya ithunatheghirye! Thulebaye bindu bisathu ebyanga thulemesya eribya ithunalholire n’eritheya thwamathendi yirinda.

11 Sitani anemwingirya omwa bandu  mw’obuthatsomana eby’obunyakirimu. Ngendo isathu, Yesu iniakisiya iniaholha, mwakunga abigha biwe okwa “muthabali w’ekihugho kino.” (Yn. 12:31; 14:30; 16:11) Yesu abya inianasi ngoku Sitani akendisya bika abandu b’omwa mwirima nuku sibalhangire obuthuku ku buhwereyo erikwamana n’amaminyereri wa Nyamuhanga awahambire okwa buthuku bw’embere. (Zef. 1:14) Sitani akaliba obulengekania bw’abandu erilhabira omwa madini w’amabehi. Wukabya wukathahulikirira ebya bandu bakabugha, mbwino sibirikikanganaya ngoku Sitani ‘abiriliba obulengekania’ bw’abathikirirye nuku sibaminye ngoku enduli y’omughulhu mubi ono yiri hakuhi kandi ngoku Kristo anemuthabalha omwa Bwami bwa Nyamuhanga? (2 Kor. 4:3-6) Mughulhu mungyi sibalitsomana thukalengaho eribabwira aha kihugho kikalholhaya. Aliwe wuk’owa bathi, “Sibimbambireko.”

12. Busana naki sithutholere thukalighira Sitani erithutheba?

12 Isiwalighira obuthatsomana bw’abandi bukakughunza amani kutse erikulemesya eritheya. Iwe wunasi ekya wuliko. Paulo mwahandikira balikyethu athi: “Munasi ndeke-ndeke kw’ekiro ky’Omukama kyasyasa.” Kandi mw’ongerako athi: “Ng’omurahi oyukasa omwa kiro.” (Soma 1 Abanya Tesalonika 5:1-6.) Yesu mwathukunga athi: “Mubye imunasikire, kusangwa Mughalha w’Omundu asyasa okwa ndambi muthalengekenie.” (Lk. 12:39, 40) Ahambere aha, Sitani akendi theba abandu bangyi, ibayowa nga “hali obuholho n’eriyisyandira.” Akendi batheba ibalengekania bathi ekihugho ibbwa kyam’uwana. Kandi ithwe? Ekiro ekyo ithwe sikyanga ‘thuhikako ng’omurahi’ thwamabya ‘ithunalholire n’eritheya.’ Busana n’ekyo thutholere ithwabya thukasoma buli kiro Ekinywe kya Nyamuhanga n’erighanirya okwa bya Yehova akathubwira.

13. Ekirimu ky’ekihugho kinemuhamba kithi okwa bandu, kandi thwanga yitheya thuthi kukyo?

13 Ekirimu ky’ekihugho kikaghotseraya abandu bunyakirimu. Abangyi munabwire bali okw’isondekania eby’ekihugho, neryo ikyaleka ibathaminya “ku bali n’obwagha bwa Nyamuhanga.” (Mt. 5:3) Babiriyingirya kutsibu omw’isondya ebindu by’ekihugho busana  ‘n’esyongumbu sy’omubiri n’esyongumbu sy’ameso.’ (1 Yn. 2:16) Ekihugho kyabiriletha omwa bandu mw’omuthima w’eryanza kutsibu eby’eriyitsemesya, neryo erilengwako likongera obuli mwaka. (2 Tim. 3:4) Ky’ekyaleka Paulo iniabwira Abakristayo athi si babye “n’obulengekania bw’omubiri erikwama esyongumbu syagho,” kundi sikaleka omundu iniaghotsera bunyakirimu.—Abar. 13:11-14.

14. Luka 21:34, 35 hakathukunga hathiki?

14 Thukaghana ekirimu ky’ekihugho, ithwaligha erisondolhwa n’omulimu wa Nyamuhanga ow’akakolesaya erithuwathikya eriyitheghererya ebikayabya embere. [1] (1 Kor. 2:12) Kandi thunasi ngoku nibya si by’ebindu ebikalha-kalire ebikaleka abandu ibaghotsera bunyakirimu—n’ehindu hike-hike ehya buli kiro thwamahilighira erifundikirya eby’obunyakirimu ihikendi thughotserya bunyakirimu. (Soma Luka 21:34, 35.) Abandu ibangana thusekererya busana n’eritheya lyethu, aliwe isikyaleka thukalhuha okw’itheya. (2 Pet. 3:3-7) Omwakanya k’ekyo, thutholere ithwabya ithunemubya na balikyethu mughulhu wosi okwa mihindano kundi yiri omulimu wa Nyamuhanga.

Wunemukolha ekyosi-kyosi ekyo wanga thoka eribya iwunabukire bunyakirimu? (Lebaya enungu 11-16)

15. Niki ekyahika oku Petero, Yakobo, na Yoane, kandi nethu kyangana thuhikako kithi?

15 Obuthahikana bwethu bwangana thulemesya eritheya. Yesu abya inianasi ngoku abandu bangana lemererwa busana n’obuthahikana. Thalengekania okwa kyabya omw’ithumbi Yesu athali aholha. Iyo nomwanabya ahikene, erithoka eribya muthaleghulha iniakasaba Thatha wiwe y’amaaka. Yesu mwabwira Petero, Yakobo, na Yoane athi ‘batheghaye,’ akayasaba. Aliwe ibo mubathaminya ndeke obulitho bw’ekikayabya. Omwakanya k’eritheya busana n’Omukama wabu, mubalighira obutseke bw’omubiri wabu eribaghotserya. Aliwe Yesu iyo nayu nomwanabya alhuhire, mwabya inianabukire inianemusaba Thatha wiwe. Na banywani biwe ekyo nabu kya bangana kolire.—Mk. 14:32-41.

16. Erikwamana n’ebiri omu Luka 21:36, Yesu mwathuhabulha athiki okw’ibya ithunatheghirye?

16 Eribya ‘iwunatheghirye’ sikirisubulira okw’ibya n’ebilhubirirwa bibuya lisa. Kikamanyisaya “erithibitha oko thulho.” Biro bike aha nyuma Yesu isyali aghenda omwirima lye Getesemane n’abigha biwe, abya iniabiribabwira athi ibasaba. (Soma Luka 21:36.) Neryo nethu erithoka eribya ithunabukire bunyakirimu, thutholere ithwabya ithunemusaba.—1 Pet. 4:7.

MUTHEGHAYE MUGHULHU WOSI

17. Thwanga kangania thuthi ku thunayitheghekere ekikayabya omwa buthuku bw’ahambere aha?

17 Kundi Yesu mwabugha athi enduli yikendi syasa ‘oko ndambi thuthalengekenie,’ kwesi buno si buthuku bw’eriyitsingako bunyakirimu, si buthuku bw’erikwamirira ebitheyo ebya thukakanganibawa na Sitani n’ekihugho kiwe n’ebya thwanga yighomba. (Mt. 24:44) Erilhabira omwa Biblia, Nyamuhanga na Kristo banemuthubwira ebya bakayathuha omwa buthuku obuthe bwa hali kandi ngoku thwangabya ithunatheghirye. Thutholere ithwatsomana ndeke obunyakirimu bwethu, obughuma bwethu na Yehova, n’emyatsi y’Obwami. Thutholere ithwabya ithunemuyitheghererya ndeke ebikabya, n’obuthuku obwa thulimu nuku thwanga yitheghekera ndeke ekikayabya. (Erib. 22:20) Engebe yethu yiseghemere okw’ikolha ekyo!

^ [1] (enungu 14) Lebaya esura 21 ey’ekitabu God’s Kingdom Rules!