Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwerikuminakughuma 2016

 OMWATSI W’OKWA KIDIPA | ERIBISULIRWA EBY’OMWA LHUBULHA

Erikakanganibwa ly’Ebiri Elhubulha

Erikakanganibwa ly’Ebiri Elhubulha

E Biblia yikakanaya oko nzoli esikaswekaya sy’ebiri elhubulha, esikaleka ithwabya nga thunalhangire ebiri omo lhubulha. Thukakukokaya erisirebya ndeke. Nomwakine indi ebyosi ebikanganibwe omo nzoli esi si bindu hene-hene wuthi biriyo, esyonzoli esyo syangana kuwathikya erithera akasasani okwa by’elhubulha kandi ngoku byanga kuhambako.

YEHOVA Y’OW’ENDATHA KUTSIBU

“Habya ekithumbi ky’Obwami eyo elhubulha, kandi habya oyo wikere oko kithumbi ky’obwami ekyo. N’oyuwabya wikere kukyo abya akangabasenie ng’eribwe lye Yaspi n’eribwe lye Sardio kandi habya ekima ekisosire ng’eribwe lye Zumaridi ikithimbire oko kithumbi ekyo ky’obwami.”—Eribisulirwa 4:2, 3.

“Habya ekikakangabasanaya oko mbande syosi siwe ng’ekisosekanio ky’ekima ekiri omo kithu oko kiro ky’embulha, ko kyabya kithya ekisosekanio ky’erikangabasania oko mbande syosi. Kyabya kisosekanio ekiri ng’olhukengerwa lhw’Omwami Mukulhu.”—Ezekieli 1:27, 28.

Ebya kanganibawa omukwenda Yoane n’omuminyereri Ezekieli ebi, bikakanganaya olhukengerwa lhw’ow’Endatha Kutsibu, Yehova Nyamuhanga, omwa bindu ebya thwangana yitheghererya—ng’amabwe awakangabasenie, ekima, n’olhukengerwa lhw’ekithumbi ky’obwami. Ebyo bikathukanganaya ngoku aha Yehova ali huwene kutsibu kandi hathekene.

Ebikakanganaya ahali Nyamuhanga ebi bikahambana ndeke n’ebya mwimbi w’esyonyimbo ahandika athi: “Omwami Mukulhu, ni mukulhu, atholere eripipwa kutsibu; Atholere eryubahwa kwilhaba esyonyamuhanga esyosi. Esyonyamuhanga sy’ebindi bihanda ni sanamu buyira, nikwa Omwami Mukulhu mwahangika olhubulha. Olhukengerwa n’obukulhu bw’obusinge bikamuthimbako; obukulhu n’ebikangire biri omo hekalu yiwe.”—Esyonyimbo 96:4-6.

Nomwakine indi Yehova y’ow’Endatha Kutsibu, akabugha athi ambi ithwamuhikira erilhabira omw’isaba kandi akathukakasaya ngoku akathwowa. (Esyonyimbo 65:2) Nyamuhanga athutsomene kandi athwanzire kutsibu erileka omukwenda Yoane iniahika n’okw’ihandika athi: “Nyamuhanga ni lhwanzo.”—1 Yoane 4:8.

YESU ALI OKWA LHUHANDI LHW’AMALI LHWA NYAMUHANGA

“Setefano, iniuswire n’omulimu abuyirire, mwasamalira elhubulha amalhangira olhukengerwa lhwa Nyamuhanga na Yesu inian’imene oko byalha by’amali bya Nyamuhanga, neryo mwabugha athi: ‘Lebaya! Namalhangira olhubulha ilhunakyungwire, n’Omughalha w’omundu iniahangene oko byalha by’amali bya Nyamuhanga.’”—Emibiri 7:55, 56.

Buthuku buke ahanyuma Setefano athali akanganibwa eki, Yesu abya iniamabirithibwa busana n’erihandikirirwa n’abakulhu b’Abayuda abo Setefano abya akakania nabu abo. Ebya Setefano alhangira mubyakakasya ngoku Yesu abirilhubuka kandi ngoku abirihebwa olhukengerwa. Okwa mwatsi oyu, omukwenda Paulo mwakangania ngoku ‘Yehova mwalhubukya Yesu oko baholi n’erimuhira oko kithumbi oko lhuhandi lhwiwe lhw’amali omo lhubulha.’ Kandi athi, “Kristo akathabalha eyo, endatha oko bathabali bosi n’abakama bosi, n’ab’ehamuli bosi, n’abinye buthoki bwosi. Erina liwe lilhabire oko buli rina erikahulhawa oko mughulhu ono, kutse oko mughulhu ow’akendi syasa.”—Abanya Efeso 1:20, 21.

 Eryongera okw’ikania okwa kitsumbi kiwe, Amasako akathasyakanganaya ngoku Yesu atsomene abandu ba kutsibu nga Yehova. Omughulhu Yesu abya okwa kihugho kwa hano, mwalhamya abalhwere, abalema, n’erisubya abaholire. Erilhabira omwa lhuholho lhwiwe lhw’eriyihayo, mwakangania olhwanzo lhunene olhw’awithire Nyamuhanga n’abandu. (Abanya Efeso 2:4, 5) Omughulhu imene oko mali wa Nyamuhanga, Yesu akisigha iniakolesya obuthoki bwiwe eriretha emighisa yiwe okwa buli mundu oyukamughondera okwa kihugho.

ABAMALAIKA BAKAKOLERA NYAMUHANGA

“Munasiba [omuminyereri Danieli] ngalhangira erihika aho ebithumbi by’obwami byahirawaho, n’omughuma oyuwabya Mukulhu w’Ebiro [Yehova] mwikalha. . . . Amaelfu n’amaelfu mubamukolera, n’elfu ikumi ngendo ikumi mubahangana embere siwe.”—Danieli 7:9, 10.

Omo nzoli sy’ebiri elhubulha ebi, Danieli mwalhangira esyongumi n’esyongumi sy’abamalaika, butsira mughuma. Esi ka syabya nzoli esikaswekaya! Abamalaika ni bihangikwa by’ekirimu eby’olhukengerwa, ebiwithe amenge manene kandi ni by’akaghalha. Abamalaika muli abaserafi n’abakerubi. E Biblia yikakanaya okwa bamalaika emirundi eyilhabire omu 250.

Abandi bikirirye bathi hane bandu abakaholha neryo ibayabya bamalaika elhubulha. Aliwe ekyo sikwenene. Nyamuhanga ahangika abamalaika kera abandu isibali banabya naho. Okw’itsuka ly’ekihugho, abamalaika babya ibaneho, n’eryutha obogho bw’obutseme.—Yobu 38:4-7.

Enzira nguma eyo abamalaika bakakolera Nyamuhanga ly’erisangira omwa mubiiri mukulhu ow’anemukolhwa hano okwa kihugho munabwire. (Matayo 24:14) Erisangira lyabu omwa mubiiri oyu mulyakanganibwa omukwenda Yoane omo nzoli. Mwahandika athi: “Munalhangira owundi malaika akaghulhuka endatha omo kyanya, iniawithe engulhu yuwene y’erikotha, erikangiriryayo oko bandu abikere omo kihugho, oko buli kithunga ky’abandu, n’obuli kihanda, n’obuli mubughe n’oko bandu.” (Eribisulirwa 14:6) Nomwakine indi munabwire abamalaika sibakikanaya n’abandu ngoku babya bakakolha kera, aliwe banemuwathikya omw’isondolha abakakolhaya engulhu yuwene okwa b’emithima myolho.

SITANI AKATHEBAYA ABANDU BANGYI

“Neryo muhahulhuka amalhwa elhubulha: Mikaeli [Yesu Kristo] n’abamalaika biwe mubalhwa n’ekiyoka ekyo, n’ekiyoka ekyo n’abamalaika bakyo mubalhwa, ekiyoka ekyo n’abamalaika bakyo  mubakindwa, kandi muhathaswabanika mwanya busana nabo elhubulha. Kandi ekiyoka kinene ekyo mukyaghuswa ahisi, ekyo ni kiyoka kinene ekya kera ekikahulhawa mo Diabolo na Sitani, oyukatheba ekihugho kyosi; mukyaghuswa ahisi h’okwa kihugho, n’abamalaika bakyo mubaghuswa ahisi haghuma nakyo.”—Eribisulirwa 12:7-9.

Elhubulha siyithulha obuholho busa-busa. Okw’inatsuka ly’abandu eribya okwa kihugho, omughuma w’okwa bamalaika mwasa mw’engumbu y’eryanza eriramibwa neryo amayisamambulha oku Yehova, amabya Sitani, ekikamanyisaya “Omuhakani.” Abandi bamalaika mubamuyiyungako neryo bamahulhwa mwa mbinga. Busana n’obubi bwabu bunene kutsibu, bakahakanisaya Yehova ya kutsibu kandi babirithebya abandu bangyi eribalhusya oko nzira ya Yehova.

Sitani n’esyombinga siwe ni ngoli sy’ebibi sibawithe bughanyiri. Ibo ni nzighu sy’abandu kandi eriaghalhwa erinene eriri okwa kihugho n’ibo bakaliretha. Ng’eky’erileberyako, Sitani mwitha ebisoro byosi by’omuthaleghulha Yobu n’abaghombe biwe. Kandi amathasyitha abaana ba Yobu abosi ikumi omw’iretha “ekihunga kinene” kyamayiswirya oko nyumba eyo babyamu. Enyuma waho, Sitani amaghusa oku Yobu ‘kw’ebimatha bibi eritsuka omwa bulyathiro bw’ebisandu biwe erihika oko kahuli-huli k’omuthwe wiwe.’—Yobu 1:7-19; 2:7.

Aliwe, omwa buthuku obuthe bwa hali, Sitani akendi lhusibwaho. Erilhua aho akathaghusirwa oko kihugho, anasi kw’awithe “kathambi kake buyira.” (Eribisulirwa 12:12) Ni ngulhu yuwene eriminya ngoku Sitani ni w’eriheribwa!

ABAKALHUA OMO KIHUGHO

“Muwaghulha abandu busana na Nyamuhanga, omo buli kihanda, omo buli mubughe, n’obuli bandu, n’obuli kithunga. Wabiriyirabo eribya Bwami n’abahereri, erikolera Nyamuhanga wethu, kandi basyathabalha munakihugho.”—Eribisulirwa 5:9, 10.

Ngoku Yesu analhubukibawa n’erighenda elhubulha, hane n’abandi abakendi syayayo. Yesu mwabwira abigha biwe abathaleghulha athi: “Ngayakokothaya ahowenyu. Kandi, . . . nasyaswasa n’eribathwalha ewaghe; neryo imwathoka eribya aho nyiri.”—Yoane 14:2, 3.

Abakaya elhubulha banawithe ekya bakayakolhayo. Ibo haghuma na Yesu, bakendi syakolha Obwami obukendi syathabalha okwa bandu abikere omwa kihugho kyosi n’eribakolera ebibuya. Obu bw’Obwami obo Yesu abwira abamukwamire athi ibasaba, bathi: “Thatha wethu oyuli elhubulha, erina lyawu libye libuyirire. Obwami bwawu bwase. Erisonda lyawu liyirawe omo kihugho ngoko liri omo lhubulha.”—Matayo 6:9, 10.

EKYO ABALI ELHUBULHA BAKENDI SYAKOLHA

“Munowa omulenge akalhua oko kithumbi ky’Obwami athi: ‘Lebaya! Ehema ya Nyamuhanga yiri omo kathi-kathi k’abandu, . . . asyasangulha emisonia yosi oko meso wabu. Kandi olhuholho silhwendisyaswabyaho, erisusumana, kutse eririra, kutse eriaghalhwa. Emyatsi y’erimbere yabirirenga.’”—Eribisulirwa 21:3, 4.

Ebya kanganibawa omukwenda Yoane ebi, bikakangaya omughulhu Obwami bwa Nyamuhanga obukathabalhawa na Yesu n’abalhubukibawa erilhua oko kihugho, bukendi syaghunzaho obuthabali bwa Sitani n’erikolha ekihugho mwa paradiso. Ebyabirilethera abandu b’obulhumi bunene n’obulighe bikendi syabya isibikiriho. N’olhuholho lhukendi syabya isilhukiriho.

Kandi ibbwa abandi bangyi ababiriholha abathendi syalhubukira elhubulha? Obuthuku bukendi syahika ibalhubukibwa ibane n’amaha w’erisyabya okwa kihugho paradiso kera na kera.—Luka 23:43.

Ebya lhangirawa omo nzoli ebi bikathukakasaya ngoku Yehova na mughalha wiwe, Yesu Kristo, n’abamalaika abathaleghulha, haghuma n’ababirithwalhua erilhua okwa kihugho, abosi bathutsomene kandi bakathusunzira ndeke. Erithasyaminya bingyi okwa bya bakendi syakolha, thukakusaba erisondya Abema ba Yehova kutse iwaghenda okwa muthahulha we Intaneti owa, www.jw.org, wanalhusya kw’ekitabu E Biblia Yanga Thukangiriryaki?