Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwerikuminakughuma 2016

Mubalhua Omwa Bukobe bw’Amadini w’Amabehi

Mubalhua Omwa Bukobe bw’Amadini w’Amabehi

“Abandu baghe, mulhue mugho.”—ERIB. 18:4.

ESYONYIMBO: 101, 93

1. Ni kyahi ekyaha abandu ba Nyamuhanga b’amaha ngoku bakendi syalhua omwa bukobe bwe Babeli Mukulhu, kandi ni bibulyo byahi ebya thukendi kaniako?

OMWA mwatsi owahwa, muthwalhangire ngoku Abakrisitayo abathaleghulha bayisanga omwa buli nga bunyewa bwe Babeli Mukulhu. Aliwe ekibuya, sibangabere omwa bunyewa obo kera na kera. Sikyangabere kya mughaso Nyamuhanga erilhaghira athi, “Abandu baghe, mulhue mugho” kandi isihali wosi-wosi oyuwangalhua omwa madini w’amabehi. (Soma Eribisulirwa 18:4.) Thwanzire eriminya nga ni mughulhu wahi abandu ba Nyamuhanga babya bwiranda ndeke-ndeke okwa Babeli Mukulhu! Aliwe thutholere ithwatsuka erisuba omwa bibulyo bino: Abigha be Biblia mubathwamu eribya na mimanireki oku Babeli Mukulhu omwaka wa 1914 athali ahika? Balikyethu babya bawithe muhwa mungahi w’erithulira omwa buthuku bw’Olhuhe lhw’Erimbere lhw’Ekihugho Kyosi? Mbwino eriyithagha erihabulhwa n’erikungwa ky’ekyaleka ibaya omwa bunyewa?

“ERIWA LYE BABELI”

2. Abigha be Biblia mubathunga mimanireki okwa madini w’amabehi?

2 Omwa myaka y’ahanyuma okwa Lhuhe lhw’Erimbere lhw’Ekihugho Kyosi, Charles Taze Russell n’abandi ababya  nayu, mubalhangira amadini w’Ekikristendomu isyalikangiriraya ekwenene ye Biblia. Neryo mubathwamu erithendi kolangana n’amadini w’amabehi. Kera, omwa Kwerikuminakughuma, 1879, e Zion’s Watch Tower muyakangania erithwamu lyabu, mubabugha bathi: “Ekanisa yosi-yosi eyikabugha yithi yikasighika Kristo, aliwe omwa kwenene iyiri omwa bughuma n’erisighikwa n’ekihugho (enyama), abo, omwa mubughe w’amasako, thukabatsweba mwa “kanisa emalaya,” kundi ni b’oku Babeli Mukulhu.—Soma Eribisulirwa 17:1, 2.

3. Abigha be Biblia mubathwamu erikolhaki babirilhangira ibatholere eriyihighulha okwa madini w’amabehi? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

3 Abalhume n’abakali abak’ubaha Nyamuhanga mubaminya eky’erikolha. Isibanga lengekania erithunga emighisa ya Nyamuhanga kandi ibanemusighika amadini w’amabehi. Busana n’ekyo, Abigha be Biblia bangyi mubahandika esyobaruha sy’erikangania ku bamalhua omwa madini ayo. Abandi ibakanasomera esyobaruha esyo okwa kanisa embere sy’abandu. Eyo babya bakathanga erisomera esyobaruha esyo embere sy’abandu, ibakasithuma okwa buli munyakanisa. Babya isibakyanzire nahake erikolangana n’amadini w’amabehi! Omwa buthuku bw’ahanyuma okw’aho, ekyo kyanga bahirire omwa butsibu. Aliwe omwa bihugho bingyi, okw’ihwererera ly’emyaka ya 1800, egavumente yabya isiyikisighika kutsibu amadini. Neryo omwa bihugho ng’ebyo abandu babya isibakikwire buba bw’erikania okwa myatsi y’edini n’erighana ebya madini aw’abya asibwe omwa buthuku obo.

4. Omwa Lhuhe lhw’Erimbere lhw’Ekihugho Kyosi, abandu ba Nyamuhanga babya na mimanireki oku Babeli Mukulhu?

4 Abigha be Biblia aba mubalhangira isikirighunza erithabwira abahughu basa, abanywani, n’abanya dini babu okw’ithwamu lyabu okwa madini w’amabehi ayo. Mubanza ekihugho kyosi kiminye ndeke-ndeke ngoku Babeli mukulhu ni malaya! Neryo-neryo ahakathi-kathi k’Okwerikuminibiri 1917 n’okw’itsuka lya 1918, Abigha bake nga rukumi ababyaho okwa buthuku obo mubaghaba esyotrakit 10,000,000 esyabya n’omuthwe owakabugha athi, “Eriwa lye Babeli”. Erithererera eryo mulyabisulha ndeke amathebo w’Ekikristendomu. Ekyo mukyaleka abakulhu b’amadini ibatsuruma. Aliwe Abigha be Biblia ekyo mukithabitha buba; mubalholha embere n’omubiiri wabu. Babya ibabirithwamu bathi “litholere ithwakenga Nyamuhanga kwilhaba abandu.” (Emib. 5:29) Ekyo kyamathukanganiaki? Kyamakangania ngoku, omwakanya k’eribya omwa bukobe bwe Babeli Mukulhu, Abigha abo babya ibali okw’iyihighulha kuyo n’eriwathikya abandi nabu erikolha ekyo.

ERITHULIRA N’OMUHWA OMWA BUTHUKU BW’OLHUHE

5. Thukaminya thuthi kwesi ngoku balikyethu byabya ibanemuthulira n’omuhwa omwa buthuku bw’olhuhi lhw’Erimbere olhw’Ekihugho Kyosi?

5 Omwa myaka mingyi, thwabya ithwabiribugha thuthi abandu ba Yehova mubamuponesya, kundi thuthi mubatha thulira n’omuhwa omwa buthuku bw’Olhuhi lh’Erimbere olhw’Ekihugho Kyosi. Muthwaghunzerera thuthi ekyo kyangabya imukyaleka Yehova inialighira Babeli Mukulhu eribahira omwa bukobe ahabw’akathuku kake. Aliwe, mbaghane n’amalengekania ayo, Balikyethu abakolera Yehova buthaleghulha omwa myaka ya 1914-1918 mubakangania ngoku omwa buthuku obo abandu ba Nyamuhanga ng’ekithunga babya ibanemukolha ngoku banga thoka erilholya omubiiri w’erithulira w’embere. Hane bwema bungyi obwanga leka ithwaligha ekyo kya ndeke-ndeke. Erithasyayitheghererya ndeke ebithuhambireko  ahathukathatsukira erikolera Yehova, kyabirileka ithwa thasyayitheghererya ndeke emyatsi mirebe eyiri omwa Masako.

6, 7. (a) Habya bitsibuki okwa Bigha be Biblia omwa buthuku bw’Olhuhi lhw’Erimbere olhw’Ekihugho Kyosi? (b) Thabugha ebikakanganaya ngoku Abigha be Biblia byabya n’omuhwa.

6 Okwenene kuli kuthi, Abigha be Biblia ababyaho omwa buthuku bw’Olhuhi lhw’Erimbere olhw’Ekihugho Kyosi omwa 1914-1918, mubathulira n’omuhwa. Mukithababera kyolho, habw’esyonzumwa nyingyi. Thukendi kania okw’ibiri. Kutsibu-tsibu, ekyabya kikakolhwa omwa buthuku obo lyabya iry’erighaba ebitabu ebiseghemere okwa Biblia. Omwa 1918, egavumente muyaghania erighaba ekitabu kyethu ekya The Finished Mystery, neryo erithulira lyamakalira balikyethu bangyi. Babya isibali bigha erithulira omw’ikolesya e Biblia nyisa, ibabiribeghera ekitabu The Finished Mystery, eribya nga “kya kikababuhgira.” Ekyakabiri, omwa 1918 muhabuthuka ekihinzi ekikalire ekya Spanish Influenza. Erilhandaghana ly’ekihunzo ekikalire ekyo mulyalemesya balikyethu erihika aha bamanza. Ebi nomubyanabya, n’ebindi bitsibu, Abigha be Biblia ng’ekithunga mubalhangira bathi omubiiri akalholha embere.

Abigha be Biblia abo babya n’omuhwa munene! (Lebaya enungu 6, 7)

7 Omo mwaka wa 1914 musa, Abigha be Biblia bake buyira mubakangya esinema eye “Photo-Drama of Creation” okwa bandu abalhabire omu 9,000,000. Omusathu w’evidiyo eyi mwabya emirenge n’ebisasani ebikakanaya okw’itsuka ly’erihangikwa ly’omundu erihika okwa buthuku bw’emyaka Rukumi y’erithabalha lya Yesu. Okwa buthuku obo, oyo abya mubiiri munene kutsibu. Nawu thakilengekaniako, abandu abakanganibawa omusathu oyo omo mwaka wa 1914 musa, ni banene okwa bathuliri b’omwa kihugho kyosi munabwire! Kikabughawa indi omwa 1916 abandu abahikire omu 809,393 mubahindana okwa mihindano yethu omwa Amerika, n’omwa 1918 mubayongera erihika omu 949,444. Abathuliri kwenene babya n’omuhwa!

8. Omwa lhuhe lhw’erimbere, balikyethu mubabya ibanemulisibwa bathi bunyakirimu?

8 Omwa Lhuhi lhw’Erimbere olhw’Ekihugho Kyosi, Abigha be Biblia ababya bayitsatsangire babya ibanemuhebwa akalyo k’obunyakirimu. Akalyo ako mukaha balikyethu akaghalha k’erilholha embere erithulira. Mughalha wethu Richard H. Barber, oyuwabya iniane omwa mubiiri w’erithulira omwa buthuku obo, akabugha athi: “Muthwathoka eriwathikya abalebererya abakabalhama  eribya ibanemukolha n’erithoka erighaba egazeti ye Watch Tower n’erithwalhayo e Kanada, eyo yabya yithangirwe. . . . Munathunga olhusunzo lhw’erithuma ebitabu ebya The Finished Mystery okwa banywani ababya ibabirisaghulhwa ebyabu. Mughalha wethu Rutherford mwathusaba athi thuhire h’emitheghekere y’erithunga emihindano eminene-minene omwa bulengera-lyuba bwe Amerika, thwanathumayo balikyethu abakendi yalhabya emikania y’erighumya balikyethu omwa byalhuba.”

EKIYITHAWA KY’ERITHASYUWANIA EMYATSI

9. (a) Busana naki abandu ba Nyamuhanga mubayithagha erihabulhwa n’erikungwa omwa 1914 na 1919? (b) Aliwe eribya imubayithagha erikungwa sikyakanganayaki?

9 Sibugha indi ebyosi eby’Abigha be Biblia babya bakakolha omwa myaka ya 1914 na 1919 byabya biseghemere ndeke okwa Masako. Okwa buthuku obo, balikyethu sibabya basi ndeke ekya kikamanyisaya erighondera egavumente, nomwakine indi babya ibane n’obunyamuthima-thima obuhenirye. (Abar. 13:1) Haghuma ng’ekithunga, mubasighika esyondegheka sy’esyonyuhi. Ng’eky’erileberyako omwa 1918, prezidenti we Amerika abere alhaghira athi ebiro 30 Okwakathanu kibye kiro ky’erisabira obuholho, e Watch Tower muyabwira Abigha be Biblia yithi basangire omwa kiro ekyo. Abandi balikyethu mubahayo n’esyosente busana n’erisighika esyondegheka sy’olhuhe, n’abandi nibya mubahamba esyombundu, bamaya omo malhwa. Aliwe ikikendibya isikihikire erighunzerera thuthi Abigha be Biblia abo mubatsuka erithwalhwa omwa bunyewa busana n’erisuyirwa n’erihengulhwa. Aliwe ibo babya ibanasi ngoku batholere ibayithwa okwa madini w’amabehi, kandi kwenene, omwa Lhuhe lhw’Erimbere olhw’Ekihugho Kyosi, babya ibali okw’ighunzerera eriyithwa okwa madini ayo.—Soma Luka 12:47, 48.

10. Abigha be Biblia babya na mimanireki okwa mwatsi w’eritha?

10 Nomwakine indi sibabya bayitheghererye ndeke omwatsi w’eribya butsira lhuhandi ng’ithwe munabwire, Abigha be Biblia abo babya ibanasi ekindu kino: E Biblia yikathanga eritha omundu. Neryo, n’abaligha erimya esyombundu n’erighenda okwa malhwa mubathwamu erithendi lhasa mundu. Ababya bakaghana ibakabahira embere-mbere, bakanza bithawe.

11. Egavumente muyakolhaki Abigha be Biblia bakakangania emimanire yabu eyiseghemere okwa Masako okw’ihamba embundu?

11 Erithwamu lyabu eryo nomulyanabya irikinayithagha eryuwanibwa, aliwe Sitani mwahithana kutsibu. Neryo mwathegheka “omwagha ng’ebihano.” (Esy. 94:20) Omukulhu omwa mahe we Amerika ya Major-General James Franklin Bell mwabwira mughalha wethu J. F. Rutherford na W. E. Van Amburgh athi babirihiraho ekihanulho omwa gavumente ye Amerika eky’erihanika omundu oyuwangaghana eryingira omo malhwa. Abugha ekyo iniakamanyisaya Abigha be Biblia. Omwa kinigha kinene, Omukulhu omwa mahe ya Bell mwabugha na mughalha wethu Rutherford athi: “Ekihanulho ekyo mukithalhabamu kundi [Prezidenti] Wilson mwakighana; aliwe silhubabalire, thunasi eky’eribakolera, kandi thukendi kikolha!

12, 13. (a) Ni kyahi ekyaleka baghalha bethu munani ibatswerwa olhw’eribohwa buthuku buuli? (b) Eribohwa mulyanaleka ibahwa amani w’erighondera Yehova? Soborera.

12 Egavumente muyakolesya eryubahisya eryo. Baghalha bethu abimaniri be Watch Tower Society, iya Brothers Rutherford, Van Amburgh, n’abandi mukagha mubahirwa omwa ngomo. Omuramuzi kutse omutsweri abere akabatswera, mwabugha athi balikyethu abo ni b’akabi kutsibu kwilhaba abasirikali bangyi abe German. Mwabugha athi bakahakanisaya  e Gavumente n’amahe wayu, n’esyokanisa esyosi, neryo batholere ibakolhwako ekikalire. Ekyo mukyakolhwa. Abigha be Biblia munani abo mubathwirwa olhw’eribohwa ahabw’omughulhu muuli omwa ngomo mwe Atlanta, e Georgia. Olhuhe lhwabere lhwahwa, mubalhwikwa, bamalhusibwako n’emisango eyo bahirawako.

13 Nomubanabya omwa ngomo, abalhume munani abo babya iban’imanire okwa bya babya ibabiriyitheghererya omwa Masako. Babere bahandikira prezidenti we Amerika bakayirwilhako, mubahandika na bino: “Erisonda ly’Omukama line ngoku liri omwa Masako, lithi ‘Isiwitha,’ neryo busana n’ekyo omundu wosi-wosi ow’omwa kithunga kyethu, [International Bible Students] oyuwabiriyihayo oku Mukama oyuwangathwa endaghane yiwe y’eriyihayo, iniakendibya iniamathwamu iyuwene-wene erithendi simwa na Nyamuhanga, eriyanzira erisyathoghothibwa. Busana n’ekyo, abandu abo sibangathwamu erisangira omwa by’eritha abandu.” Ebinywe ebyo ka mubyakangania obuthubaha! Kwenene baghalha bethu aba babya isibanga yisubako!

OBWIRANDA BWAMABANIKA!

14. Soborera, omw’ikolesya Amasako, ebyabya eritsuka 1914 erihika 1919.

14 Malaki 3:1-3 hakakanaya okwa by’omwa buthuku bwa 1914 erihika okw’itsuka lya 1919—omughulhu abahakabibwa, “abaghalha ba Lawi” bang’eribirwe. (Soma.) Omwa buthuku obo, Yehova Nyamuhanga, “Omukama” w’okwenene, iniane haghuma na Yesu Kristo, “omukwenda w’endaghano,” mwasa omwa hekalu y’obunyakirimu, akasyarambura abakakoleramu. Babere babirithunga erihabulhwa eritholere, abandu ba Yehova abo ab’erire babya ibamabiritholera erihebwa eyindi mibiiri. Omo mwaka wa 1919, “omughombe oyutheleghulha n’ow’amenge” mwahirwaho eribya akaha ab’ekithunga ky’abikirirya b’ebyalya by’obunyakirimu. (Mt. 24:45) Lero lino abandu ba Nyamuhanga babya isibakiri omwa bukobe bwe Babeli Mukulhu. Eritsuka okwa buthuku obo, busana n’olhukogho lhwa Yehova, abandu biwe babiriyongera eriminya erisonda liwe n’erimwanza nga Thatha wabu w’elhubulha. Ka bakasima busana n’emighisa ey’akabaha!

15. Ithwe eribya bwiranda oku Babeli Mukulhu kitholere ikyathuhambako kithi?

15 Ka mukyahumulikania erilhua omwa bunyewa bwe Babeli Mukulhu! Sitani abirihemuka kutsibu kundi anza eribulirania Ekikristayo ky’okwenene, aliwe amalemwa. Aliwe isithw’ibirirawa ekighendererwa ekilekire Yehova iniathuha obwiranda obu. (2 Kor. 6:1) Abandu bangyi kutsibu ab’omuthima mwolho bakine omwa bukobe bw’amadini w’amabehi. Batholere ibakanganibwa ngoku bangalhua mugho. Thutholere ithwabasondolha. Neryo kwesi, nga balikyethu b’emyaka y’ahanyuma, thutholere ithwalengaho kutsibu eriwathikya abandu aba eribya bwiranda!

[1] Lebaya Faith on the March, by A. H. Macmillan, p. 99

[2] (enungu 14) Emyaka 70 eyo Abayuda baghunza omwa bunyewa mwe Babeli yinawithe ku yihambene n’ebyabya okwa Bakristayo ihamabiribya abakayisamambulha okw’ikirirya. Aliwe obunyewa bw’Abayuda, sithwanga bugha thuthi bw’imanira ebyahika okwa Bakristayo. Ng’eky’erithaleberyako, emyaka y’obunyewa bwabu siyiringirirene. Kwesi isithwatsuka erirondekania obuli kandu k’obunyewa bw’Abayuda nga kahambangene kathi n’ebyabya okwa Bakristayo abahakabibwa ab’omwa myaka eyakolhaya oku 1919.